Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2008 / Hranická radnice - 28. listopadu


obsah:

Hranická radnice 28. listopadu 2008

Hranice získaly Národní cenu kvality

Národní cenu kvality ČR za veřejný sektor, převzal ve Španělském sále Pražského hradu 20. listopadu pro MěÚ Hranice starosta města Mgr.Miroslav Wildner. Jde o nejvyšší ocenění, které může úřad v této oblasti získat. Na podrobnosti jsme se zeptali tajemníka MěÚ Vladimíra Vyplelíka.

Co pro MěÚ Hranice toto ocenění znamená a jaké pocity jste měl při předávání ocenění?

Je to pro nás velmi významné ocenění. Prestižní „Národní cena" se vyhlašuje od roku 1995, ale rozdělení na veřejný a podnikatelský sektor je provedeno teprve potřetí. V roce 2004 jsme byli s kolegyní Hlavinkovou jako hosté přítomni vyhlašování Národní ceny ČR za jakost a řekli jsme si - jednou chceme vyhrát také. Programu „Národní ceny" jsme se zúčastnili hned po tomto rozdělení, tedy v roce 2006. Získali jsme Ocenění zlepšení výkonnosti organizace - v podstatě to tehdy znamenalo druhé nejvyšší možné ocenění. V loňském roce jsme nesoutěžili a nejlepší organizace - získala to samé ocenění jako my v roce předchozím. To znamená, že Národní cena v této kategorii nebyla udělena. O to víc si vážíme letošního zisku Národní ceny za jakost.

Za co vlastně městský úřad tuto cenu získal?

Náš úřad provádí sebehodnocení podle Modelu CAF (společný hodnotící rámec). Tento model je jedním z nástrojů napomáhající organizacím veřejného sektoru v celé Evropě využívat metody řízení kvality ke zlepšování jejich výkonnosti a efektivnosti. Město Hranice se modelu úspěšně účastní od roku 2005.

Pokud si poctivě provedete první sebehodnocení, zjistíte, že máte co zlepšovat a úsilí organizace zaměříte na další kontinuální zlepšování všech stanovených parametrů kvality. A tak postupně získáváte při sebehodnocení každý rok více bodů. Pak se přihlásíte do soutěže. Hodnotitelé zhodnotí Vaši zprávu a minimálně třetinu bodů, které jste si napočítali Vám škrtnou. Pak ještě následuje dvoudenní hodnocení na místě, kdy Vás tým hodnotitelů prověřuje ze všech stran - zkouší, nechává si předkládat důkazy, prověřuje vše na místě. Výsledkem je, že Vás ke konci nesnesitelně bolí hlava a máte obavu odpovědět i na otázku kolik je hodin, protože i z toho hodnotitel vyvodí nějaký závěr a sníží bodové hodnocení.

Co Vám v hodnocení pomáhalo a co naopak bylo pro Vás složité?

Zlepšení činnosti chodu úřadu se věnujeme dlouhodobě. Minimálně od roku 1996, kdy jsem na úřad přišel. Od roku 2005 provádíme sebehodnocení v rámci modelu CAF. V tomto hodnocení nám pomáhalo to, že jsme v roce 2004 certifikovali Systém managementu jakosti dle normy ISO 9001. Tehdy jsme byli třetím městským úřadem v České republice se zavedeným Systémem managementu jakosti.

Problém nám činilo to, co všem Městským úřadům s rozšířenou působností, které provádějí hodnocení dle modelu CAF. A to je fakt, že tyto úřady mají na starosti velké množství různých činností. V této republice prakticky nejsou úřady s rozsáhlejším počtem činností. Navíc tyto činnosti mnohdy spolu nemají nic společného a vlastně mohou fungovat naprosto samostatně. Není to jen rozdělení na samostatnou působnost, kterou úřad vykonává na základě pokynů zastupitelstva a rady,ale i mnoho agend, které vykonáváme pro stát. Stavební úřad, živnostenský úřad nebo činnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví spolu nemají nic společného. Přesto systém musí být obecný a musí zastřešovat všechny činnosti. Vymyslet to tak, aby to bylo smysluplné, je někdy docela problém. V tomto směru jsou úřady, výzkumné ústavy a další instituce veřejného sektoru, které model CAF využívají, ve výhodě.

Kdo má na úspěchu hranického úřadu největší zásluhu?

Především bych jmenoval kolegy Vladimíra Zemka a Danu Hlavinkovou, dále ostatní členy CAF týmu, ale nelze pominout všechny zaměstnance MěÚ. Měli to se mnou docela těžké. Pokud si dám cíl, udělám vše pro to, abych ho splnil. Honil jsem sebe a je také. A vždy to byla činnosti nad rámec pracovních povinností. Samozřejmě ten výsledek by nebyl možný bez podpory pana starosty, paní místostarostky, rady a zastupitelstva.

Takže jste dosáhli svého cíle?

To tedy opravdu ne. Vítězství v Národní ceně je sice splněný cíl, ale je to jen dílčí cíl a dílčí úspěch. Větší zapojení moderních technologií při vyřizování agend a snižování byrokratické zátěže to je jeden z hlavních cílů. Samozřejmě musíme vycházet ze zákonů a ty mnohdy vše spíše komplikují. Ze srdce mi jde vize naší organizace „Neustále zlepšujeme svoji práci". Z toho je zřejmé, že cesta za zlepšováním naší práce vlastně nikdy nekončí.

Pořadatelům bude sloužit databáze umělců

Rozvoj města / Internetovou databázi profesionálních i amatérských umělců a uměleckých souborů na Hranicku, která může sloužit zejména pořadatelům kulturních a společenských akcí, zpracovává Hranická rozvojová agentura. Cílem je kompletní zmapování regionální nabídky nejen klasických druhů umění, jako je hudba, tanec nebo divadlo, ale také dalších oborů jako jsou tradiční řemesla, ozvučení akcí, fotografování, tvorba plakátů nebo historický šerm. Pořadatelé tak budou moci zařadit do programů svých akcí umělce, o jejichž existenci třeba neměli dosud ani tušení.

Údaje z databáze budou sloužit jako podklad pro vydání publikace „Umělci a umělecké soubory na Hranicku", která je plánována na začátek prosince. Příručka kromě představení jednotlivých umělců nabídne také informace o nabízených vystoupeních, technických požadavcích a případné odměně. Databázi lze nalézt na webu www.regionhranicko.cz .

Zájemci mohou po registraci sami vkládat kontakty, popis činnosti, fotografie a konkrétní nabídky vystoupení. Konečný termín vkládání údajů do tištěné publikace je stanoven na 30. listopad. Podle agentury se jedná o jedinečnou šanci nejen zmapovat kulturní nabídku v regionu, ale také přispět ke zkvalitnění programů kulturních akcí, protože Hranicko má v této oblasti co nabídnout. Databáze a publikace jsou podpořeny z Grantového programu Regionu Hranicko v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje.

U Slávie se vylepší dopravní značení

V poslední době jsme dostali několik dotazů na úpravy křižovatky u Slávie.

Na křižovatce došlo k vybudování ostrůvku v Alšově ulici. Zároveň se zkrátil přechod pro chodce přes Třídu 1. máje tím, že se zúžila vozovka naproti Slavii. Před restaurací byl také zřízen záliv pro zásobování. Zásobující vozidla totiž stála nebezpečně blízko křižovatky a zakrývala výhled.

Uspořádání křižovatky bylo prověřeno programem AutoTURN a to až pro kamion o délce 16 metrů. Prověřovalo se jak odbočení z ulice Alšova do ulice Nádražní, tak opačně z Nádražní ulice do ulice Alšova (směr na Potštát) a také ve směru z Třídy 1. máje do ulice Alšova. Bylo zjištěno, že i takto velký kamion křižovatku zvládne, pravdou ale je, že si musí přesně najet. Proto zde bude provedeno vodorovné značení, které usnadní řidičům průjezd křižovatkou. „Tato křižovatka je problematická zejména proto, že její paprsky nejsou umístěny proti sobě," uvedl k tomu projektant stavby Ing. Jan Široký.

Projektant při řešení křižovatky vycházel ze studie, zpracované Centrem dopravního výzkumu Brno. Případné rozšíření křižovatky přitom komplikují inženýrské sítě, jejichž přeložky by si vyžádal milionové náklady.

Důvodem úpravy této křižovatky a dalších opatření na silnici II/440 (Alšova ulice, Třída 1. máje a Purgešova ulice) je zvýšení bezpečnosti chodců a zpomalení provozu. Letos se vybudovalo celkem pět bezpečnostních prvků. Na tyto prvky získalo město dotaci 1,3 miliony korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Celkově by úpravy měly stát přibližně 4 miliony korun Jedná se hlavně o ostrůvky, které usnadňují přecházení, nebo o zkracování vzdálenosti, kterou chodci musí překonat. Všechny upravované přechody jsou navíc intenzivněji nasvíceny.

Město hledá ředitele Mateřské školy Klíček

Školství / Rada města Hranic znovu vyhlásila konkurzní řízení na funkci ředitele Mateřské školy Klíček, Hranice, Struhlovsko. Do prvního vyhlášeného výběrového řízení se totiž žádný uchazeč nepřihlásil.

Předpoklady pro výkon funkce jsou vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, dále 3 roky pedagogická praxe, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav a znalost školských předpisů a problematiky řízení mateřské školy a příspěvkové organizace.

K přihlášce se přikládají ověřené kopie dokladů a nejvyšším dosaženém vzdělání včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem, procesní životopis, koncepce rozvoje školy, lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonání funkce, výpis z rejstříku trestů a čestné prohlášení.

Termín přihlášek je do 8. prosince včetně. Přihlášky zasílejte na adresu (nebo podávejte osobně na podatelnu): Město Hranice, Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice. Obálku označte: NEOTVÍRAT, Zn: OŠK/1564/2008 - RM 56.

V Hranicích se chystají dva vánoční jarmarky

Kultura / Předvánoční jarmark proběhne ve čtvrtek 4. prosince od 10 do 19 hodin na Masarykově náměstí. V jeho rámci proběhne slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Za zvuků koled si můžete nakoupit vánoční dárky a další potřeby na Vánoce. Od 16.45 proběhne vystoupení Komorního souboru ZUŠ pod vedením Tomáše Landsmanna. V 17 hodin se rozsvítí vánoční strom a vystoupí Hranický dětský pěvecký sbor pod vedením Taťány Jonasové.

Tradiční Dětský vánoční jarmark proběhne letos 5. prosince od 14 do 17.30 opět ve dvoraně hranického zámku. Jde již o IX. ročník, který proběhne pod záštitou starosty města Hranice Mgr. Miroslava Wildnera. Hlavním organizátorem jarmarku je letos Dům dětí a mládeže Hranice.

Vlastnoručně vyrobené perníčky, vánoční ozdoby a dárečky předvedou ZŠ Struhlovsko, ZŠ a MŠ Nová, ZŠ a MŠ Drahotuše, Domov Větrný mlýn Skalička, Denní centrum Archa - Charita Hranice, Dům dětí a mládeže, Mateřské centrum Dráček, Dětský domov, Kappa - Help Hranice, Anděl Kelč a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Potštát- Charita Hranice. Hudební program mají na starosti žáci ZUŠ Hranice.

Město vyzvalo k odstranění černé skládky v Drahotuších

Životní prostředí / Podél železniční trati mezi Hranicemi a Drahotušemi se nacházejí dvě černé skládky. Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí provedl ihned kontrolu na místě samém, včetně pořízení fotodokumentace.

Následně vyzval MěÚ písemně dne 21. listopadu 2008 vlastníka pozemku, Správu železniční dopravní cesty, statní organizaci, Nerudova 1, Olomouc, k odstranění odpadků. Termín odstranění byl stanoven do 19. prosince 2008.

Poslední etapa rekonstrukce Komenského se přesune

Rozvoj města/ Nepříznivá předpověď počasí ovlivnila rekonstrukci Komenského ulice. Vítr, zima a napadlý sníh natolik komplikují rekonstrukci Komenského ulice, že při případném pokračování prací na 3. etapě by nebyla zaručena kvalita díla. Proto bylo rozhodnuto dodělat první dvě etapy (kromě zpomalovacích prahů) a 3. etapu přesunout na příští rok, až bude lepší počasí. Komenského ulice by tak měla být v nejbližší době zprůjezdněna.

Program v Klubu seniorů

Sociální / Podzimní úklid vnitřních a vnějších prostor se koná v pondělí 1. prosince 2008 od 8 hodin v Klubu seniorů. Nářadí si vezměte s sebou. V úterý je na programu spinning od 8 a od 9. Pro veřejnost je klub otevřen ve středu 3. prosince od 8 do 12 hodin a ve čtvrtek od 14 do 17 hodin. Ve středu je zdravotní cvičení od 7.30 a 8.30 a poté němčina od 10 hodin. Ve čtvrtek se na svůj kurz mohou těšit angličtináři od 15.30. Ke slovu se dostane také joga od 13.30 a 14.30. V pátek je opět plavání na Plovárně od 14 hodin. Sraz je v 13.45.

Sdružení Alfa handicap se schází v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci od 8 do 10 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English