Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2008 / Hranická radnice - 3. října 2008


obsah:

Hranická radnice  -  3. října 2008  

Glosa

Září se neslo v duchu stavebních prací jak v centru města (Farní a Školní náměstí), tak v Komenského ulici a na sídlišti Hromůvka. Kromě toho se také rozběhly práce na sérii opatření, směřujících ke zvýšení bezpečnosti chodců. Na vybudování těchto bezpečnostních prvků na silnici II/440 (Potštátská, Alešova, Třída 1. máje, Purgešova), přispěje l,3 miliony korun Státní fond dopravní infrastruktury. Jedná se hlavně o budování ostrůvků na usnadnění přecházení, nebo zkracování vzdálenosti, kterou chodci musí překonat cestou přes silnici. Práce již probíhají na křižovatce u Slávie.
Intenzivně probíhá také příprava dalších akcí. Jedná se například o lávku přes silnici I/47 u Kauflandu. Zde vypsala Rada města Hranic nové výběrové řízení na zhotovitele stavby. Původní výběrové řízení muselo být zrušeno, protože se zúčastnil jediný zájemce s nabídnutou cenou přes předpokládaných 6 milionů korun. Tato částka je podle zákona o veřejných zakázkách v případě stavebních prací rozhodující pro způsob, jakým se zakázka vyhlašuje. Proto město muselo soutěž vypsat znovu.
Stavba lávky by tak měla být zahájena v první polovině příštího roku a předpokládá se, že lávka bude hotová do konce srpna 2009. „Lávka je stále naší prioritou a mrzí nás, že přes všechnu naši snahu letos ještě stát nebude, ale bohužel není snadné nalézt na tuto technicky komplikovanou stavbu vhodného zhotovitele" uvedl k tomu starosta města Mgr. Miroslav Wildner. Na financování stavby se spolu s městem podílí také firmy, které v obchodním centru sídlí.
Připravuje se také vybudování čtyř bezbariérových autobusových zastávek na trase Hranice - Drahotuše - Slavíč. Prví z nich bude stát u kasáren gen. Zahálky, druhá v Drahotuších u Prefy, třetí v Drahotuších u hřbitova a poslední ve Slavíči u bývalé školy. Na tuto akci jsme získali dotaci z Regionálního operačního programu určeného pro Olomoucký a Zlínský kraj.
Na bezbariérové zastávky již byla zpracována projektová dokumentace, nyní se vyřizuje stavební povolení. Do konce roku proběhne soutěž na dodavatele stavby a na jaře příštího roku se začne se samotnou stavbou. Zastávky by měly být kompletně dokončeny do konce příštího roku.
Připravuje se také rekonstrukce venkovního koupaliště u hranické Plovárny. Výběrové řízení na dodavatele stavby již proběhlo. Samotná rekonstrukce by měla začít tento měsíc a měla by trvat do května příštího roku. V průběhu rekonstrukce dojde k proměně stávajícího 50 metrového bazénu do moderní podoby. Bazén bude rozdělen na plaveckou a dětskou část se sníženou hladinou vody. Tato část bude osazena různými zpestřujícími prvky, jako jsou trysky, klouzačky, a podobně. Akce bude stát přibližně 23,5 milionů korun.
Také v místních částech se pilně pracovalo. Například v Drahotuších se dokončuje kanalizace a probíhají opravy povrchu komunikací. Ve Valšovicích byl dokončen sportovní areál a ve Středolesí minulou sobotu slavnostně otevřeli nové prostory osadního výboru a hasičskou zbrojnici.
V září také proběhla řada akcí k Evropskému týdnu mobility, zejména Den bez aut na Masarykově náměstí. V říjnu se můžeme těšit na putovní výstavu Bojovníci proti totalitě očima dětí, která byla zahájena již tuto středu. Na konci října proběhnou tradiční Dny kultury na zámku. Ty budou spojeny s oslavami 90 výročí vzniku Československé republiky. O jejich programu vás budeme informovat v příštích číslech Hranické radnice.

Soutěž o nejlepší medovník startuje, posílejte recepty

Město Hranice / Společnost Patriot ve spolupráci s městem Hranice a Městským kulturním zařízením Hranice vyhlašuje VI. ročník soutěže o dobré koláče (zákusky), dobrou slivovici a zajímavé saláty - „MEDOVNÍK 2008". Soutěž má tři samostatné kategorie a mohou se zúčastnit jednotlivci i kolektivy.
Do kategorie „KOLÁČ" a kategorie „SALÁT" se přihlásíte tak, že podle receptu, který přiložíte, (nejlépe zaslat předem na adresu vyhlašovatele) připravíte soutěžící exponát, který doručíte do dvorany zámku v sobotu 25. října mezi 10 až 12 hodinou. Na recept nezapomeňte uvést adresu.
V kategorii „SLIVOVICE" soutěží ten, kdo doručí do dvorany zámku 0,5 l láhev slivovice, na přiloženém lístku uvede druh ovoce a svou adresu.
Soutěžní exponáty hodnotí nezávislé poroty a hodnocení je neveřejné.
Slavnostní vyhlášení výsledků se koná ve spolupráci s Městským kulturním zařízením dne 25. října 2008, v 15 hodin jako součást Dne kultury na zámku.
Přihlášky zasílejte na adresu Společnost |Patriot o. s., Olšovec č. 116, 753 01 Hranice.

Ilustrační foto: Petr Bakovský

Rozmisťujeme kontejnery pro odpad ze zahrádek

Životní prostředí / Město Hranice, odbor životního prostředí, Vám oznamuje, že opět bude v podzimních měsících přistavovat velkoobjemové kontejnery pro uložení odpadů ze zahrádek.
Kontejnery budou rozmístěny podle níže uvedeného harmonogramu v zástavbě rodinných domů ve městě Hranice a v místních částech . Harmonogram budeme zveřejňovat postupně v Hranické radnici.
Do kontejnerů nelze ukládat stavební suť, pneumatiky a nebezpečné odpady. Současně žádáme občany, aby větve rozřezali na menší kousky a pak je uložili do kontejneru.

Seznam míst velkoobjemových kontejnerů

V místních částech se vybere nebezpečný odpad

Životní prostředí / Podzimní sběr nebezpečného odpadu z domácností v místních částech proběhne v sobotu 11. října. Sběr bude provádět firma EKOLTES Hranice, a.s. přímo do speciálních vozidel podle níže uvedeného časového harmonogramu.
Bezplatně budou odebírány výhradně tyto odpady:
sklo a keramika, znečištěná škodlivinami, olejové filtry, olověné akumulátory, suché baterie, monočlánky, zářivky a ostatní odpad obsahující rtuť, obaly a nádoby ze žel. a neželezných kovů se zbytky škodlivin, pesticidy, odpadní oleje motor. a převodové, ředidla, staré nátěrové hmoty, kosmetické přípravky s prošlou záruční lhůtou, obaly a nádoby z plastů se zbytky škodlivin, pneumatiky z osobních automobilů, textilní materiál znečištěný, vyřazené chemikálie, obaly od sprejů, rádia, televize, monitory a ledničky.
Firma EKOLTES Hranice, a.s. odebírá odpady od obyvatel přímo do sběrových vozidel. Ten, kdo bude přistižen při odkládání odpadu na sběrné místo před zahájením sběru, dostane pokutu až do částky 50 tisíc korun, za založení černé skládky. Tímto opatřením chceme zabránit znečišťování veřejného prostranství.
Cena za nebezpečný odpad pocházející z podnikatelské činnosti je hrazena samotnými podnikateli přímo při odebrání odpadů.

Časový harmonogram sběru

 

 Sběrné místopříjezd  odjezd 
 Slavíč - u školy  8.00  8.20
 Rybáře  - u mostu  8.30  8.40
 Uhřínov  - u autobusové zastávky  8.50  9.00
 Středolesí -  u obchodu  9.05  9.15
 Drahotuše  - u nádraží ČD  9.25  9.45
 Drahotuše - na náměstí    9.50  10.10
 Drahotuše   - u kostela církve Čs. husitské  10.15  10.30
 Velká - u hospody  10.40  11.00
 Lhotka  - autobusová točna  11.05  11.15
 Velká  - most  11.20  11.35
 Valšovice - u kapličky  12.00  12.15
 Valšovice  -  u obchodu  12.20  12.35

 

Cement Hranice má EIA na využívání odpadů

Životní prostředí / Ministerstvo životního prostředí, že záměr „Energetické využívání vybraných odpadů v cementárně Cement Hranice" byl podroben posouzení vlivů na životní prostředí. Na základě dokumentace, posudku, a vyjádření k nim uplatněných vydal příslušný úřad souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
Úplný text stanoviska Ministerstva životního prostředí Praha je zveřejněn na úřední desce MěÚ Hranice, Pernštejnské nám. 1., přízemí zámku, v termínu od 24. září do 15. října. Do stanoviska lze nahlédnout i v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://eia.cenia.cz/eia/ ), pod kódem záměru MZP205. Stanovisko je k nahlédnutí také na www.mesto-hranice.cz , úřední deska, životní prostředí.

Mikroregion zve na semináře

Mikroregion Hranicko / Mikroregion Hranicko ve spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou zve na semináře v rámci programu „Vzdělání pro rozvoj regionu".
Prvním seminářem je Plánování rozvoje obce, strategie rozvoje regionu, který proběhne 8. října.
Seminář Příprava projektu do EU anebo co je nutné udělat před podáním projektové žádosti proběhne 9. října.
Seminář „Rozvoj podnikání a využití dotačních programů pro rozvoj firmy" proběhne 14. října.
Přihlášky a případné dotazy je možné zasílat e-mailem na adresu agentura@regionhranicko.cz  , m.tomasova@regionhranicko.cz  , faxem na telefonní číslo 581 626 202 nebo poštou na adresu: Hranická rozvojová agentura, Tř. 1. máje 2063, 753 01 Hranice

Zveme na Den s regionem

Mikroregion Hranicko / V sobotu 11. října 2008 se můžeme těšit na již druhý ročník kulturní a sportovní akce nazvané Den s Regionem Hranicko, konaný ve sportovním areálu ve Valšovicích.
Hlavním bodem programu je turnaj v pétanque, kdy se do soutěže mohou hlásit tříčlenná družstva tvořena zástupci obcí, institucí i firem z regionu. Tříčlenná družstva se mohou již dnes hlásit Marcele Tomášové na tel. č. 739 430 576, mail m.tomasova@regionhranicko.cz
Doprovodný program bude zajímavý především pro dětské návštěvníky, kdy budou připraveny soutěže, hry, skákací hrad. Pro zájemce je možnost prohlídky Školního Polesí s odbornými průvodci z řad žáků SLŠ v Hranicích, tzv. lesní pedagogika. Po ukončení turnaje budou vítězům předány ceny a všem přítomným bude k tanci či poslechu hrát skupina D.U.B music.
Další informace naleznete na www.regionhranicko.cz.

 

MŠ Klíček hledá ředitele

Městský úřad / Rada města Hranic vyhlásila konkurzní řízení na funkci ředitele Mateřské školy Klíček, Hranice, Struhlovsko.
Předpoklady pro výkon funkce jsou vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, dále 3 roky pedagogická praxe pro mateřskou školu, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav a znalost školských předpisů a problematiky řízení mateřské školy a příspěvkové organizace.
K přihlášce se přikládají ověřené kopie dokladů a nejvyšším dosaženém vzdělání včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem, procesní životopis, koncepce rozvoje školy, lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonání funkce, výpis z rejstříku trestů a čestné prohlášení.
Termín přihlášek je do 31. října 2008 včetně. Přihlášky zasílejte na adresu (můžete i osobně na podatelnu):
Město Hranice, Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice. Obálku označte: NEOTVÍRAT, Zn: OŠK/1445/2008 - RM 53

Program v Klubu seniorů

Sociální / V pondělí 6. října a ve středu 8. října bude Klub seniorů otevřen pro veřejnost od 8 do 12. hodin. Počítače pro začátečníky proběhnou od 8 do 10 hodin. Zdravotní cvičení začne v 16 a 17 hodin. Od 16 do 18 hodin budou na programu hádanky a křížovky.
Ve středu se rozbíhá zdravotní cvičení od od 11.30 a 12.30 a němčina od 10 hodin. Rozbíhá se jóga ve čtvrtek od 13.30 a 14.30. Angličtina začíná ve čtvrtek od 15.45. V pátek je opět plavání na Plovárně od 14 hodin. Sraz je v 13.45.
Zájezd do Městského divadla ve Zlíně na operu G. Verdiho Trubadůr se uskuteční v sobotu 18. října. Odjezd je v 17 hodin ze Šromotova náměstí. Cena zájezdu je 260 korun. Přihlášky a placení jsou možné ve středu 8. října od 8 do 11 hodin v kanceláři Klubu seniorů.
Sdružení Alfa handicap se schází v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci od 8 do 10 hodin.

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English