Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2008 / Hranická radnice - 31. října 2008


obsah:

Hranická radnice  -  31. října 2008

Glosa

Říjen začal v Hranicích dramaticky - dosavadní provozovatel Městské hromadné dopravy, firma Optimalizace veřejné dopravy s.r.o. Hranice ze dne na den 1. října bez varování zastavil svoji činnost a přestal komunikovat. Naštěstí městu vyšla vstříc firma ČSAD Frýdek - Místek, která měla městskou hromadnou dopravu provozovat od 1. ledna 2009. Firma urychleně přesunula do Hranic čtyři náhradní autobusy a hned 2. října začaly autobusy opět jezdit. Situace byla o to komplikovanější, že vzhledem k uzavírkám ulic došlo k úpravě jízdních řádů. Za pomoc při řešení nastalé situace město děkuje firmám ČSAD Frýdek - Místek a.s. a CONNEX Morava a.s. (provozovatel příměstských linek).

Říjnové příznivé počasí přálo stavbařům. Jak Komenského ulice, tak i centrum města s Farní ulicí, Školním náměstím a ulicí 28. října den ode dne dostávaly novou tvář. Farní ulice je již dokončená, také Školní náměstí je v podstatě hotovo. Na náměstí byly vysázené nové stromy, které nahradily staré poškozené dřeviny. Pod jedním z nich, lípou, vysazenou v roce 1968 jako Strom republiky, nalezli dělníci schránku s dobovými listinami. Ve schránce byl časopis Junák a listina o vysazení lípy jakožto stromu republiky k příležitosti 50 výročí vzniku samostatné Československé republiky. Hraničtí skauti si schránku převzali a na stejné místo uložili schránku novou.

Začátkem října navštívil Hranice ministr životního prostředí Martin Bursík. Na městském úřadě jednal s pracovníky odborů životního prostředí MěÚ Hranic, Oder, Lipníka nad Bečvou a magistrátu Přerova. Ministr se v debatě zamítavě vyjádřil k plánům na vybudování kanálu Labe -Odra - Dunaj a návrhům na výstavbu jaderné elektrárny v Blahutovicích s tím, že navrhne ministerstvu pro místní rozvoj, aby s nimi nepočítalo ve svých výhledech.

Dalším projednávaným tématem byla čistota ovzduší, konkrétně zřízení stálé monitorovací stanice v Hranicích. V této souvislosti zdůraznili zástupci Hranic důležitost včasného vybudování Palačovské spojky pro snížení dopravní zátěže a tím i pro zkvalitnění ovzduší ve městě.

Na závěr se ministr Bursík zapsal do Zlaté knihy města Hranic.

Měsíc říjen uzavřely oslavy 90. výročí vzniku Československé republiky. Od čtvrtka 23. října do úterý 28. října probíhaly ve městě koncerty, slavnostní nástup hranické posádky, uctění památky padlých v 1. sv. válce a další vzpomínkové akce. Na zámku proběhl Den kultury, který zároveň připomněl deset let výročí od dokončení opravy budovy. Proběhlo zábavné odpoledne s vyhlášením výsledků soutěže o dobré koláče, dobrou slivovici a originální nápady na různé saláty „Medovník 2008".

Oslav se zúčastnili zástupci partnerských měst Hranic, nizozemského Leidschendam - Voorburgu, slovenského Hlohovce a polské Konstancin - Jeziorne.

Rozmisťujeme kontejnery pro zahrádkáře

Životní prostředí / Město Hranice, odbor životního prostředí, Vám oznamuje, že opět bude v podzimních měsících přistavovat velkoobjemové kontejnery pro uložení odpadů ze zahrádek.

Kontejnery budou rozmístěny podle harmonogramu v zástavbě rodinných domů ve městě Hranice a v místních částech. Harmonogram budeme zveřejňovat postupně v Hranické radnici. Dnes přinášíme rozmístění kontejnerů v prvních 14 dnech.

Do kontejnerů nelze ukládat stavební suť, pneumatiky a nebezpečné odpady. Současně žádáme občany, aby větve rozřezali na menší kousky a pak je uložili do kontejneru. Dojde tak k výrazné úspoře místa.

Městský úřad zahájil dotazníkovou akci pro občany

Městský úřad / Dotazníkovou akci pro občany zahájil Městský úřad v Hranicích. Jde již o čtvrtý ročník této dotazníkové akce. Cílem dotazníku je získat nové podněty jak zlepšit práci úřadu a tím i zvyšovat spokojenost občanů. Dotazníky především dávají klientům úřadu možnost sdělit svůj názor na práci úředníků, které právě navštívili, na srozumitelnost poskytnutých informací, na využívání moderních způsobů komunikace.

Dotazník bude stejně jako při předešlém hodnocení předáván na většině odborů a pracovišť městského úřadu. Dostanou je občané při projednávání svých záležitostí přímo od úředníků, vyplňování bude ale anonymní.

Dotazníky je možné vhodit do šedých boxů s nápisem „dotazník" rozmístěných ve všech budovách Městského úřadu Hranice (Pernštejnské nám 1 - zámek, Zámecká 118, Purgešova 1399) nebo do schránky před Café barem, případně odevzdat na podatelně - informacích ve dvoraně zámku, dveře č. 122.

Celá akce probíhá od 21. října do 21. listopadu. Zjištěné výsledky budou po ukončení akce vyhodnoceny. Na základě tohoto vyhodnocení budeme případně prováděny opatření pro další zlepšování práce městského úřadu.

Předchozí dotazníkové akce, která proběhly v uplynulých dvou letech, přinesly informace o určitých rezervách v oblasti značení v budovách MěÚ. Na základě tohoto zjištění byly provedeny změny pro zlepšení orientačního systému.

V Přerově vypsali konkurz na ředitele základní školy

Školství / Konkurzní řízení na ředitele základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 vypsalo město Přerov. Předpokládaný nástup je 1. února 2009.

Základní předpoklady pro výkon funkce jsou stanoveny dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Další podrobnosti a obsahové náležitosti přihlášky se dozvíte na úřední desce města Přerova, na webových stránkách města (www.mu.prerov.cz) nebo přímo na odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Přerova.

Termín podání přihlášek je do 19. listopadu 2008.

Písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy a čísla telefonu) včetně požadovaných náležitostí zasílejte doporučeně na adresu: Statutární město Přerov, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Přerova; Bratrská 34; 750 11 Přerov 2.

Obálku s přihláškou a požadovanými náležitostmi označte nápisem „Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 - Neotvírat !"

Povodí Moravy zatím koryto Bečvy čistit nehodlá

Městský úřad / Povodí Moravy se nechystá k úpravě koryta Bečvy v Hranicích. Podle vyjádření, které firma zaslala městu Hranice, je koryto upravené. Nánosy štěrku, které byly patrné při "srážce" (snížení hladiny řeky), neomezují podle vyjádření Povodí „průtočný profil koryta a nevytváří podstatnou překážku v toku".

Povodí Moravy tak reagovalo na jednání povodňové komise města , která žádala o odborné stanovisko k štěrkovým nánosům v korytě řeky. Podle Povodí Moravy má současný pohyblivý jez jiný režim průtoků i manipulaci. „I kdyby bylo štěrkové dno odtěženo , při nejbližší povodni nebo zvýšeném průtoku by opět docházelo k přísunu štěrků z výše ležícího úseku roku a jejich transportu dále pod jez. Ještě dlouho před dosažením návrhového průtoku by byl vliv těžení štěrků nad jezem zcela eliminován" , uvádí se v odpovědi Povodí Moravy.
Celý text odpovědi naleznete na webových stránkách města (www.mesto-hranice.cz).

 

 

 

 

 

Program v Klubu seniorů a sdružení Alfa handicap

Sociální / V pondělí 3. listopadu na a ve středu 5. listopadu bude Klub seniorů otevřen pro veřejnost od 8 do 12. hodin. Ve čtvrtek bude otevřen pro veřejnost od 14 do 17 hodin. V pondělí proběhne zdravotní cvičení v 16 a 17 hodin. Od 16 do 18 hodin jsou na programu hádanky a křížovky.

V úterý od 8 a od 9 je spinning. Ve středu dopoledne v 10 hodin dostanou příležitost němčináři. Od 11.30 a 12.30 bude opět zdravotní cvičení. Ve čtvrtek začíná jóga v 13.30 a 14.30 a angličtina v 15.45. V pátek je opět plavání na Plovárně od 14 hodin. Sraz je v 13.45.

Sdružení Alfa handicap se schází v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci od 8 do 10 hodin.

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English