Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2008 / Hranická radnice - 5. prosince 2008


obsah:

Hranická radnice  - 5. prosince   2008

Na židovském hřbitově se obnovuje zeleň

Kultura / Rozsáhlá revitalizace zeleně začala minulý týden probíhat na hranickém židovském hřbitově Poté, co tam bylo nedávno vysazeno několik nových stromů, nyní dochází k zásadnějším zásahům. Na tuto etapu přispěl částkou 380 tisíc korun Státní fond životního prostředí, přičemž jde o akci celkem za 415 tisíc korun.

V této fázi dochází k odstranění suchých a silně poškozených stromů a také k ošetření vybraných stromů. Provádějí se zdravotní řezy, probíhá fixace některých větví vázacími lany, frézují e pařezy a nakonec bude vysazeno deset nových jasanů.

Při nedávných úpravách se na hřbitově vysadilo celkem sedm vzrostlejších stromů, které nahradí přestárlou a dožívající zeleň. Bylo to šest okrasných třešní a jeden javor. Tyto stromy svým tvarem korun a barvou listí zatraktivní nynější vzhled hřbitova. Akci finančně podpořil částkou 25 tisíc korun Nadační fond obětem holocaustu. Celkem tato první část revitalizace zeleně na židovském hřbitově stála více než 50 tisíc korun.

Všechny plánované kroky povedou k obnovení základních funkcí zeleně. Cílem projektu je zachování a obnova zeleně, stabilita a provozní bezpečnost stávajících stromů, zvýšení bezpečnosti pro návštěvníky památky, a vytvořit východisko pro postupnou obnovu stromů v dalších letech.

V současnosti je stav zeleně na židovském hřbitově kritický. Přestárlé stromy ohrožují návštěvníky i samotné náhrobky na hřbitově. Při silných větrech již v minulosti docházelo dochází k odlomení větví a poškození náhrobků.

Židovský hřbitov v Hranicích byl založen pravděpodobně v polovině 17 století. Do dnešního dne se zde zachovalo okolo 400 náhrobků , nejstarší čitelný je z roku 1686. Hřbitov byl za okupace poškozen, těsně před listopadem 1989 došlo k jeho úplné demolici, ale následně byl rekonstruován.

Glosa

Listopad v Hranicích patřil mezi rušné měsíce. Byly dokončeny práce v centru města - ulice Farní, Školní náměstí a ulice 28. října. Poslední neopravená ulice - Svatoplukova přijde na řadu příští rok.

Na sídlišti Hromůvka byla ukončena I. etapa revitalizace, na kterou získalo město dotaci 4 milionů korun v rámci programu Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora regenerace panelových sídlišť". Zároveň bylo rozšířeno parkoviště za obchodem.

Byly dokončeny bezpečnostní prvky na silnici II/440. Šlo zejména o budování ostrůvků a zkracování vzdálenosti u přechodů pro chodce.

Také oprava Komenského ulice pokračovala. Větší část už je hotová, poslední etapa však kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám proběhne až příští rok.

Konečně se také začaly asfaltovat komunikace po provedené kanalizaci v Drahotuších.

„Snahou města bylo dokončit veškeré dříve započaté akce do 30. listopadu, maximálně do 5. prosince a to nejen v Hranicích, ale i v Drahotuších a dalších místních částech," uvedl k tomu starosta města Mgr. Miroslav Wildner.

Nově byla zahájená rekonstrukce venkovního koupaliště u Plovárny Hranice. Bývalá padesátka dostane zcela novou podobu a již příští rok by mohla sloužit občanům města.

Nově se rozběhly práce na II. etapě cyklostezky Bečva, která vede od lávky na Rybářích po chatovou osadu Dříň. Začaly také práce na revitalizaci zeleně na židovském hřbitově.

Velkou úlevou pro motoristy a některé části Hranic se stalo otevření dálnice 25. listopadu. Úsek od Lipníka nad Bečvou po Bělotín odvedl tranzitní dopravu , procházející přes město kolem sídlišť Struhlovsko, Na Hrázi, na Tř. 1. máje, Nová i Cementářské sídliště. Pokles provozu na silnici I/47 byl zvláště v prvních dnech, kdy si řidiči chtěli novu dálnici vyzkoušet, až neuvěřitelný.

Městský úřad také uspěl v soutěž Národní cena kvality a starosta města převzal ocenění ve Španělském sále Pražského hradu. Jde o nejvyšší ocenění, které může úřad v této oblasti získat. Soutěž vyhlašuje každoročně Rada České republiky pro jakost (poradní orgán vlády ČR). Získané ocenění je pro MěÚ Hranice impulsem k dalšímu zkvalitňování služeb pro občany i rozvoji systému řízení. „Vítězství v Národní ceně je sice splněný cíl, ale je to jen dílčí cíl a dílčí úspěch. Naše vize „Neustále zlepšujeme svoji práci" zřetelně napovídá, že jde o cestu, která vlastně nikdy nekončí" uvedl k tomu tajemník MěÚ Hranice Ing. Bc. Vladimír Vyplelík.

 

Probíhá EIA na linku na betonové výrobky

Životní prostředí / Krajský úřad Olomouckého kraje oznámil Městu Hranice zahájení zjišťovacího řízení záměru „Linka pro výrobu betonových výrobků" podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Oznamovatel je Presbeton Nova, s. r. o., Olomouc

Předmětem záměru je výstavba linky na výrobu betonových výrobků (zámková dlažba, obrubníky, zdící tvarovky) v Hranicích, místní části Slavíč, o předpokládané celkové kapacitě výroby v množství cca 138 000 t/rok. Jde o novostavbu výrobní haly, včetně přípojky VN s trafostanicí a přístavby a stavebních úprav stávající administrativní budovy z důvodu zvýšení počtu zaměstnanců.

Do oznámení je možné nahlížet od úterý 2. prosince 2008 do pátku 19. prosince 2008 na MěÚ Hranice, odbor životního prostředí, Pernštejnské náměstí 1, zámek, 3. patro, č. dveří 410 a na Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, oddělení IP.

Informaci o dni zveřejnění na úřední desce Olomouckého kraje, ve smyslu § 16 odst. 4 citovaného zákona, naleznete na www.kr.olomoucky.cz ve složce úřední deska - ostatní dokumenty. Textová část Oznámení je zpřístupněna na internetové adrese www.kr.olomoucky.cz, životní prostředí a zemědělství - posuzování vlivů EIA-SEA nebo na adrese http://eia.cenia.cz/eia.

Lze připomínkovat protipovodňová opatření

Životní prostředí / Až do 31. prosince 2008 lze podávat připomínky ke zveřejněnému návrhu Plánu oblasti povodí Moravy. Oznámení o zveřejnění návrhu Plánu oblasti povodí Moravy k připomínkám veřejnosti je od června 2008 vyvěšeno na úřední desce MěÚ Hranice, přízemí zámku, Pernštejnské nám. 1 a na internetové stránce Města Hranic: www.mesto-hranice.cz→úřední deska→životní prostředí. V oznámení jsou uvedeny i adresy, kam je možné připomínky zasílat.

Své připomínky k návrhu Plánu oblasti povodí Moravy podalo i Město Hranice na základě usnesení Rady města Hranic, konané 4. listopadu.

Město Hranice požaduje urychlení přípravy výstavby poldru Teplice nad Bečvou a to bez variantního řešení.

Město Hranice požaduje realizaci poldru Teplice n. Bečvou a následnou lokální ochranu města Hranic, včetně zkapacitnění toku řeky Bečvy.

Město Hranice požaduje úpravu komunikace Tř. generála Svobody od mostu přes Bečvu po svah, směřující do Teplic nad Bečvou, ve smyslu ohrázování komunikace kolem parku Čs. legií.

Město Hranice požaduje dodržení časového plánu přípravy dle „Studie přípravy stavby Bečva - Teplice suchá nádrž", zprac. Aquatis, a. s., Brno v květnu 2005, tj. dodržení rozhodujících termínů (milníků):

vydání rozhodnutí o umístění stavby - 30. 09. 2009

vydání stavebního povolení - 30. 09. 2011

zahájení výstavby - 01.05.2012

ukončení výstavby - 31.10.2015

Uvedenou „Studii přípravy stavby Bečva - Teplice suchá nádrž" obdrželi všichni členové Řídící rady projektu Bečva, Teplice - suchá nádrž, tzn. i Město Hranice.

Město Hranice nesouhlasí s protipovodňovou ochranou Hranic bez poldru Teplice, jak je uváděno v Plánu oblasti povodí Moravy str. 44, kap. D.4.8.5.B.

Soutěž o unii pokračuje

Kultura / Městské evropské informační středisko při Městském informačním centru Hranice za finanční podpory Europe Direct, statutárního města Olomouce a Olomouckého kraje pořádá soutěž pro veřejnost zaměřenou na problematiku Evropské unie a na přibližující se předsednictví České republiky v EU. Své odpovědi na ni můžete doručit osobně, e-mailem či písemně do Městského informačního centra na Masarykově nám. 71 (stará radnice, přízemí před hlavním vchodem) vždy do 25. dne daného měsíce. Vždy je třeba uvést celé jméno a adresu bydliště.

Kontakty: mic@meu.hranet.cz tel.: 581 607 479. Soutěžní otázku také naleznete každý měsíc na webových stránkách městského informačního centra www.mic.hranet.cz a městské knihovny www.mek.hranet.cz

Ze správných odpovědí soutěžících budou vylosováni vždy tři výherci, kteří obdrží zajímavé praktické dárky.

Poslední soutěžní otázka na měsíc prosinec:  "Jaké barvy obsahuje logo předsednictví ČR v Radě EU a co vybrané barvy charakterizují?"

 

Výherci za listopad:

Viera Vavrušová - Studénka

Nela Nehybová - Drahotuše

Mária Nováková - Vítonice

 

Upozorňujeme na kontrolu zaplacení poplatku za odpad

Finanční / Městský úřad Hranice vyzývá všechny občany, kteří mají ve městě trvalý pobyt, aby si zkontrolovali jestli mají uhrazeny veškeré poplatky za komunální odpad (provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu).

V letošním roce byl poplatek 480 korun splatný do 30. dubna 2008. V součastné době probíhá vymáhání nedoplatků za rok 2004 prostřednictvím Exekutorského úřadu v Přerově a dlužníci obdrží v nejbližší době Usnesení soudu o exekuci na majetek.

Všem, kteří neměli zaplacený poplatek za rok 2005, 2006 a 2007 byl v letošním roce zaslán Platební výměr na dlužnou částku a stanoven termín zaplacení. U dlužníků, kteří nezaplatili ve stanoveném termínu bude vymáháním pověřen Exekutorský úřad Přerov a dlužníci musí počítat s nemalým navýšením dlužné částky o exekuční náklady.

 

Na městském úřadu opět proběhne dotazníková akce

Městský úřad / Na Městském úřadu v Hranicích bude probíhat další průzkum spokojenosti s prací úředníků. Tento průzkum však probíhá poněkud jinou metodou, než nedávno skončená dotazníková akce úřadu.

Nyní se budou studenti dotazovat návštěvníků úřadu při příchodu na úřad a poté i při odchodu. Akce bude probíhat v termínu 8. - 12. prosince. Stejná dotazníková akce se na hranickém městském úřadu uskutečnila také minulý rok.

 

Program v Klubu seniorů

Sociální / Pro veřejnost je klub otevřen v pondělí a středu od 8 do 12 hodin. V pondělí 8. prosince je od 7.30 a 8.30 jóga, od 8 nastoupí zájemci o kurz počítačů pro začátečníky a zdravotní cvičení je na řadě od 16 a 17 hodin. V úterý je na programu spinning od 8 a od 9 hodin.

Ve středu je zdravotní cvičení od 7.30 a 8.30 a poté němčina od 10 hodin. Ve čtvrtek vás zveme na poslední turistický výlet z Teplic směr na Maleník a Paršovice.

Odjezd z autobusového nádraží je v 9.15 a z Motošína v 9.25. Pěší mají sraz v 8.15 u Sokolovny. Zájemci přihlaste se nejpozději do pondělí 8.12. v Klubu seniorů kvůli objednávce občerstvení.

V pátek je opět plavání na Plovárně od 14 hodin. Sraz je v 13.45.

Dne 16. prosince pořádá Klub seniorů zájezd do Nového Jičína na koncert Ondřeje Havelky s Melody Makers „Zavřete oči přicházíme". Odjezd je ze Šromotova náměstí v 17.45 hod. Autobus bude přistaven již v 17.30 hod. Cena 300 korun. Peníze a přihlášky v Klubu seniorů 8. prosince od 15.30 do 17.00 hodin.

Sdružení Alfa handicap se schází v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci od 8 do 10 hodin.

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English