Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2009 / Hranická radnice - 10. dubna 2009


obsah:

Hranická radnice  - 10. dubna 2009

Město chystá nový územní plán

Rozvoj města / Vytvoření nového územního plánu schválilo únorové jednání zastupitelstva města. Nový územní plán by měl platit od roku 2012. Protože předpokládaná doba pořízení nového územního plánu je asi 3 roky, začalo se s jeho přípravou již nyní.
Abychom dosáhli co nejkvalitnější řešení pořizovaného územního plánu Hranic, který vytvoří potřebné klima a podmínky pro bezkonfliktní realizaci plánovaných záměrů (podnikatelských i jiných) a zaručí i právní jistoty všem občanům a subjektům žijícím v území, dovolujeme si vás vyzvat ke spolupráci při pořizování této dokumentace.
V přípravné fázi to představuje především shromáždění maximálního množství podkladů, které mohou být při zpracovávání využity. Pokud takové máte, obracíme se na vás s žádostí o jejich poskytnutí. Uvítáme Vaše záměry, náměty, připomínky, upozornění a návrhy na to, co považujete v území města Hranic a místních částí za potřebné řešit.
Materiály grafické (v libovolném měřítku), tabulkové či textové, které máte k dispozici, podněty, návrhy, záměry a připomínky zasílejte nebo předávejte prosím pořizovateli na adresu Městský úřad Hranice, odbor rozvoje města, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice 1 a to pokud možno do 31. května 2009.
O těchto podkladech, návrzích a námětech, po jejich řádném zpracování, chceme v případě nejasností s vámi následně v červnu 2009 jednat, abychom jim správně porozuměli a mohli je co nejlépe při pořizovaní dokumentace využít. Výzva ke spolupráci je zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.mesto-hranice.cz , úřední deska),

Čapí hnízdo v centru Hranic dostalo „omlazovací kůru"

Životní prostředí / Kontrolu a úpravu čapího hnízda v Hranicích na Třídě Československé armády naproti Karnole provedl minulý týden ve středu 1.4. odbor životního prostředí Městského úřadu Hranice ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody z Valašského Meziříčí. Z hnízda byla část materiálu odebrána a tím byly vytvořeny ideální hnízdní podmínky pro čápy. Teď už to závisí pouze na nich.

 Čapí hnízdo naproti Karnole prošlo omlazovací kůrou

Foto: archiv města

Domácnosti mohou získat podporu na zateplení

Hranicko / Finanční podporu zavádí nový program „Zelená úsporám" Státního fondu životního prostředí. Ministerstvo Životního prostředí oficiálně program vyhlásí 7. dubna 2009, resortní ekologický fond začne přijímat žádosti od domácností nejspíš od 22. dubna.

Program počítá s tím, že by stát zaplatil až polovinu nákladů na zateplení rodinného domu. Spíše se bude jednat o obvyklou podporu okolo 35 %. Výše podpory bude záviset na velikosti budovy, čím větší plocha, tím větší podpora. Maximální výše by měla být 1950 korun na metr čtvereční. Maximální dotace pro jeden rodinný dům, který bude komplexně zateplen včetně výměny oken, je přibližně 230 tisíc korun. Zájemce ale bude moci žádat i o příspěvek na dílčí zateplení jen některých částí budovy. V takovém případě by mohl dostat asi třetinu maximální částky na zateplení celého domu. Fond počítá i s podporou zateplování bytových domů, tedy například starých činžáků. Částka se v tomto případě bude vypočítávat individuálně, půjde o desítky tisíc korun na jeden byt.

Z miliard korun bude fond dotovat i výměnu kotlů na uhlí za čistší, ekologické vytápění. Právě spalování nekvalitního uhlí a mnohdy i odpadků je především v menších obcích nejvážnějším ekologickým problémem. O peníze na výměnu vytápění však bude moci požádat i rodina, která doma topí elektřinou. S podporou nemohou počítat jen ti, kteří topí plynem.

Fond bude dotovat pořízení a instalaci tepelných čerpadel, kotlů na biomasu a solárních panelů. Maximální výše podpory bude opět padesát procent, řádově desítky tisíc korun. Konkrétní výše bude záležet například na tom, jaký typ kotle na biomasu si domácnost pořídí a jaký bude jeho výkon. Kromě výměny vytápění v rodinných domech bude fond přispívat i lidem v novostavbách a dokonce i panelácích - pokud mají vlastní kotelnu na uhlí.

Fond počítá s tím, že lidé budou o dotace žádat prostřednictvím bankovních poboček, aby si rovnou mohli dohodnout i půjčku, budou-li ji potřebovat. Bude se jednat minimálně o tři banky.

 Stavba bezbariérových zastávek byla zahájena

Rozvoj města / Nové bezbariérové autobusové zastávky vyrostou na trase Hranice - Drahotuše - Slavíč. Jejich výstavba byla zahájena 1. dubna . Město získalo na tuto akci dotaci z Regionálního operačního programu určeného pro Olomoucký a Zlínský kraj. Předpokládaná částka získané dotace je přibližně 1 milion 334 tisíc korun. Celkové výdaje na projekt přesáhnou 1,5 milionu korun.
První z nových zastávek bude stát u kasáren gen. Zahálky, druhá v Drahotuších u Prefy, třetí v Drahotuších u hřbitova a poslední ve Slavíči u bývalé školy.

Město se stalo plátcem DPH

Město Hranice / Město Hranice se od 1. dubna 2009 stalo plátcem daně z přidané hodnoty (DPH). Město nemělo vyhnutí, změna vyplývá z § 94 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. DIČ Města Hranice je CZ00301311.

Pro město jde o velmi důležitou změnu, která bude mít dopad v řadě oblastí a přinese velké nároky na administrativu. Kritické bude zejména počáteční období, protože v některých případech není jasné, jak správně postupovat. Město proto své kroky konzultuje s daňovými poradci.

Změna zvýší cenu některých služeb, protože k dosavadní ceně se bude DPH připočítávat (většinou 19 %). Zavedení DPH se týká například pronájmu pozemků k parkování vozidel, krátkodobých nájmů do 48 hodin včetně, nájmů z garáží i movitých věcí, příjmů z ubytování. DPH ale podléhají třeba i svatební obřady, což je prodraží o 19 %.

Některé služby jsou ale od daně osvobozeny. Například jde o nájmy bytů, nájmy pozemků, staveb i nebytových prostor (s výjimkami, které jsme uváděli). Pokud je ale nájemce plátcem DPH, město se může vzdát nároku na osvobození a daň mu naúčtovat. Plátce si totiž poté provede odpočet daně a zvýšení nájemného o DPH tak na něj nemá vliv.

Hledáme nového ředitele ZŠ

Školství / Rada města vyhlásila konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy Hranice, Šromotovo. Do konkurzu je možné se přihlásit do 5. května včetně.

Předpoklady pro výkon funkce jsou stanoveny podle vyhlášky č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.Jsou to: vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd, 4 roky pedagogická praxe pro základní školu, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav a dále znalost školských předpisů a problematiky řízení základní školy, mateřské školy a příspěvkové organizace.

Uchazeči absolvují psychotesty.

K přihlášce přiložte:

  • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce
  • doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
  • procesní životopis
  • koncepci rozvoje školy (max. rozsah 4 strany strojopisu)
  • lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce (ne starší 2 měsíců)
  • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců nebo doklad o jeho vyžádání)
  • čestné prohlášení podle ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění

Termín přihlášek: do 5. května včetně,
Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu: Město Hranice
Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu
Pernštejnské nám. 1 , 753 37 Hranice

Obálku označte: NEOTVÍRAT/1870/2009

Program v Klubu seniorů

Sociální / Týden od 13. do 17. dubna začíná Velikonočním pondělím. Pro veřejnost je otevřen v ve středu od 9 do 12 hodin a ve čtvrtek od 14 do 17 hodin.
V úterý je od 8 a od 9 hodin spinning. Ve středu je od 7.30 a 8.30 zdravotní cvičení. Od 10 hodin na programu němčina. Ve čtvrtek odpoledne od 15.45 nastoupí angličtináři. V pátek je od 10.30 cvičení Bossu. Odpoledne je pak pravidelné plavání od 14 do 15 hodin Sraz je v 13.45.
Zájezd na jarní FLORU Olomouc se uskuteční ve čtvrtek 23. dubna 2009. V odpoledních hodinách navštíví účastníci Svatý Kopeček. Odjezd je v 8 hodin ze Šromotova náměstí.
Senioři, máte možnost se scházet v galerii M+M a zazpívat si u klavíru. Zájemci, do- mluvte se přímo s p. Musilovou. Opakovaná 1.část přednášky „Impresionismus ve výtvarném umění" proběhne 16. dubna ve 14.30 v Klubu seniorů.
Zájezd do polského Těšína se uskuteční ve středu 29. dubna. Odjezd je v 6 hodin ze Šromotova náměstí. Cena: 80 korun. Přihlášky a placení do středy 22. dubna v kanceláři Klubu.

Sdružení zdravotně postižených Alfa Handicap se schází v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od 8 do 10 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English