Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2009 / Hranická radnice - 13. listopadu 2009


obsah:

Hranická radnice  - 13. listopadu 2009

Hranické kino se musí uzavřít

Kultura / Havarijní stav střechy hranického kina Svět je důvodem pro jeho uzavření. Na základě doporučení třech odborných firem bylo od pondělí 9. listopadu 2009 kino uzavřeno. Část plánovaných akcí se přesouvá do zámeckého klubu, zároveň probíhají další jednání o možnostech zajistit promítání filmů v Hranicích.

Kino je ve vlastnictví státu, město je v jeho budově pouze v pronájmu, stejně jako další nájemníci. Nyní je na státu, co bude s budovou dál. Město o stavu budovy vyrozumělo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, s kterým o budově již v minulosti jednalo. Město totiž mělo zájem budovu získat do svého vlastnictví.

Havarijní stav střechy se naplno projevil po deštích v polovině října, kdy do kina silně zatékalo. Proto jsme stav střechy nechali posoudit dvěmi odbornými firmami, které se nezávisle na sobě shodly na jejím havarijním stavu. Poté střechu posoudil i statik, který došel ke shodnému závěru.

Vzhledem k tomu, že střecha je ve stavu, kdy nepostačuje žádná provizorní oprava a vzhledem k tomu, že současný stav může ohrozit zdraví i bezpečnost návštěvníků i zaměstnanců kina, nezbylo městu Hranice nic jiného, než kino až do odvolání uzavřít. 

Kino je nutné uzavřít  - střecha je v havarijním stavu


Plochá střecha nad hledištěm kina je v havarijním stavu, takže nezbylo než kino uzavřít. Vlastníkem budovy je stát, město je zde pouze v pronájmu.

Foto: Petr Bakovský

Bezpříspěvkoví dárci krve byli oceněni na zámku

Kultura / Přes padesát dárců krve se ve čtvrtek 5. listopadu sešlo na zámku v Obřadní síni Městského úřadu Hranice. Český červený kříž v Přerově jim zde předával medaile dr. Jana Janského.

Celkem převzali dárci krve z rukou předsedkyně OS ČČK v Přerově Heleny Podařilové 9 zlatých, 23 stříbrných a 18 bronzových medailí. K poděkování se připojil i starosta města Mgr. Miroslav Wildner, který jim předal dárkové balíčky a dárkové předměty.

Dárci krve  byli oceněni

Dárci krve, kteří převzali zlaté medaile za 40 bezplatných odběrů krve, byli zapsáni do Pamětní knihy města Hranice. Byli to Jana Dokoupilová, Radomír Dopita, Helmut Drexler, Ondřej Mačák, Miroslav Matoušek, Jiří Ocelka, Miroslav Ocelka Zdeněk Potůček a Martin Růžička.

Všem oceněným blahopřejeme!

Rada vypsala grantová zaměření na příští rok

Městský úřad / Zaměření grantů na příští rok vyhlásila Rada města Hranic. Přihlášky do grantového řízení na příští rok je nutné podat na předepsaném formuláři do 31. ledna 2010. Přihlášky přijímá a eviduje prostřednictvím podatelny příslušný odbor Městského úřadu Hranice. Upozorňujeme, že grant nelze přidělit uchazeči, který nemá vypořádány závazky k městu z předchozích let.

V rámci platného Grantového programu města Hranic na rok 2010 vyhlásila tato grantová zaměření:

Oblast kultury:

Zaměření č. 1: Pro město význačné kulturní projekty

Zaměření č. 3: Projekty v oblasti publikační činnosti

Oblast tělovýchovy:

Zaměření č. 4: Pro město významné tělovýchovné projekty

Oblast spolupráce partnerských měst:

Zaměření č. 5: Kulturní projekty

Zaměření č. 6: Vzdělávací projekty

Zaměření č. 7: Tělovýchovné projekty

Oblast vzdělávání:

Zaměření č. 8: Vzdělávací projekty

Oblast sociálních věcí a zdravotnictví:

Zaměření č. 9: Projekty v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví

Oblast životního prostředí:

Zaměření č. 10: Projekty přispívající ke zlepšení přírodního prostředí

Zaměření č. 11: Projekty vedoucí ke zvýšení povědomí o ekologii

Zaměření č. 12: Projekty propagující životní prostředí s cílem zaujmout širokou veřejnost

Zaměření č. 13: Projekty propagující přírodní zajímavosti Hranicka

Oblast prevence kriminality mládeže:

Zaměření č. 14: Pro město význačné projekty v oblasti prevence kriminality

Zaměření č. 15: Projekty s výrazným zapojením dětí a mládeže

Zaměření č. 16: Projekty s výraznou protidrogovou tématikou

Grantový program města Hranic má přispět k rozšíření nabídky pro trávení volného času obyvatel a návštěvníků města, pomoci pořadatelům v realizaci stávajících akcí většího významu a podpořit vznik nových.

Kompostéry je možné vyzvedávat v Ekoltesu

Životní prostředí / Domácí kompostéry, které město získalo díky dotaci od Státního fondu životního prostředí z Operačního programu životního prostředí, jsou k vyzvednutí ve firmě Ekoltes a.s.. Městu Hranice díky této dotaci podporuje systém domácího kompostování.

Občané, kteří projevili o kompostéry loni zájem, již byli vyrozuměni. Nejprve musí zaplatit určenou částku na Městském úřadu v Hranicích, poté podepsat nájemní smlouvu na odboru životního prostředí a poté si mohou kompostéry vyzvednout na sběrném dvoře společnosti Ekoltes Hranice, a. s. Měli by tak učinit do 30. listopadu.

Biologicky rozložitelné odpady z domácností, které občané nemohou sami kompostovat, se budou shromažďovat do speciálních kontejnerů hnědé barvy. Zpracovávat se budou na kompostárně společnosti EKOLTES Hranice, a. s. tyto nové kontejnery budou po městě rozmísťovány v průběhu prosince letošního roku a mělo by jich být přes 50.

Pozor na vyúčtování grantů

Městský úřad / Upozorňujeme všechny, kteří letos získali od města finanční prostředky v rámci grantového programu nebo příspěvku na činnost, že se blíží termín, kdy musí předložit vyúčtování přijatých prostředků. Vyúčtování grantů i příspěvků je nutné provést do 30. listopadu tohoto roku. Bez řádného vyúčtování není možné přidělit žadateli další grant.

Upozornění pro vlastníky starých průkazů MHD

Doprava / Od roku 2010 nebudou při zakoupení kuponů a jízdenek na slevy uznávány průkazy předchozího dopravce OVD s.r.o.Hranice protože skončila jejich doba platnosti. Nové průkazy současného dopravce ČSAD Frýdek Místek (platné pro přepravní podmínky IDOS systému Olomouckého kraje) vyřídíte na informacích autobusového stanoviště v Hranicích.

Koupi kuponů v roce 2010 uplatňujte až s novým průkazem, kdy budou souhlasit čísla průkazů s kupony.

 

Město vydalo kalendář Hranic a další publikace

Kultura / Stolní kalendáře na rok 2010, věnované tentokrát sochařským pracem v Hranicích a okolí, vydalo město Hranice. Snímky nafotil Tomáš Pospěch.

Naleznete zde fotky nejen z Hranic, ale i z Drahotuš, Lhotky, Rybářů, Slavíče, Středolesí, Uhřínova, Valšovic či Velké. V současnosti víme o více než stovce různých křížů, reliéfů, pomníků, drobných kapliček a jiných sochařských objektů. V tomto kalendáři z nich bylo představeno 53 těch nejatraktivnějších. Kromě vyobrazení naleznete v kalendáři i stručný popis díla. Texty k fotografiím zpracoval Jiří J. K. Nebeský a Tomáš Pospěch.

Kalendář bude k dostání v hranických knihkupectvích a v Městském informačním centru. Kromě této publikace je v nich k dostání i řada dalších knih o Hranicích. Jde například o knihu „Osudové osmičky 20. století v Hranicích", již dříve to byla „Historie hranických domů", dále kniha po osobnostech, pochovaných na místních hřbitovech (Hřbitovy v Hranicích a Drahotuších) a také kniha Drahotuše - historie a přítomnost.

Nejnovější knihou, na jejímž vydání se město podílelo, je výpravná publikace „Výtvarní umělci města Hranic". Křest knihy proběhne 19. listopadu v zasedací síni MěÚ Hranice. V publikaci jsou informace o desítkách umělců, kteří v Hranicích působili v minulosti i současnosti a také řada reprodukcí.

Přehled knih o Hranicích naleznete na webových stránkách města (www.mesto-hranice.cz v rubrice pro turisty - město Hranice - literatura o Hranicích. )

Program v Klubu seniorů a sdružení Alfa handicap

Sociální / Klub seniorů je v týdnu od 16. do 20. listopadu otevřen pro veřejnost v pondělí od 8 do 12, ve středu od 9 do 12 hodin a ve čtvrtek od 14 do 16 hodin. V pondělí začínají v 8 hodin počítače. Zdravotní cvičení je v 16 a 17 hodin a křížovky jsou od 16 do 18 hodin.

V úterý je státní svátek. Ve středu je v 9.45 němčina a v 11.30 a 12.30 zdravotní cvičení. Ve čtvrtek je na řadě cvičení Bosu od 8.15 a 9.15. Jóga je od 14 hodin a angličtináři začnou v 14.45. V pátek je plavání od 14 do 15 hodin. Sraz je v 13.45.

Sdružení zdravotně postižených Alfa Handicap se schází v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od 8 do 10 hodin.

 

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English