Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2009 / Hranická radnice - 13. února 2009


obsah:

Hranická radnice  -  13. února 2009

Rozšiřujeme Czech POINT i další služby

Městský úřad v Hranicích na začátku loňského roku zřídil ve dvoraně zámku centrální pracoviště CzechPOINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál), které poskytuje ověřené výstupy z centrálních registrů. Jaké jsou zkušenosti za první rok provozu a jaký bude jeho další vývoj jsme se zeptali tajemníka Městského úřadu Hranice Ing. Bc. Vladimíra Vyplelíka.

Jak se zřízení pracoviště Czech POINTU ve dvoraně zámku osvědčilo?

V Hranicích se činnost pracoviště Czech POINT rozběhla od 2. ledna 2008. Služby, které jsme předtím poskytovali prostřednictvím jednotlivých odborů, byly soustředěny do jednoho místa - podatelny a informací v přízemí dvorany zámku, takže je snadnější je nalézt. Výhodou nového systému také je, že vyřízení výpisů trvá pouze několik minut.

Chodí lidé žádat o výpisy?

Lidí chodí podle očekávání hodně. Loni jsme evidovali téměř 2 800 žádostí o ověřené výstupy z centrálních registrů. Poskytovali jsme výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z rejstříku trestů, obchodního rejstříku a výpis z živnostenského rejstříku. Největší zájem byl přitom o výpisy z rejstříku trestů, kterých bylo vyřízeno 1 730. Velký zájem byl také o výpisy z katastru nemovitostí , těch bylo vyřízeno 719. Výpisů z obchodního rejstříku bylo 332 a nejmenší zájem je o výpis z živnostenského rejstříku, šlo pouze o 12 žádostí. O výpisy z živnostenského rejstříku ale občané žádají většinou přímo na Živnostenském úřadu Městského úřadu, kde přijímají další stovky žádostí.

V letošním roce došlo k rozšíření služeb CzechPOINTu. O co může občan žádat nyní?

Nově mohou občané na pracovišti CzechPOINT žádat o výpis z bodového hodnocení řidiče, vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a podání do registru účastníků provozu modulu autovraků Informačního systému odpadového hospodářství.

Zejména o výpisy z bodového hodnocení řidiče bude zřejmě velký zájem, mnoho řidičů bude chtít vědět, jak na tom právě jsou.

Ano a právě z tohoto důvodu jsme jim vyšli vstříc. Rada města snížila od 1. února státem stanovený maximální správní poplatek za vyřízení ze 100 na 80 korun. A navíc, protože mnozí žadatelé nepotřebují výpis přímo z CzechPOINTU s ověřovací doložkou, ale stačí jim pouze informace, mohou získat výpis na odboru dopravy. Tam je bude jedna strana stát pouze 15 korun. Jde o stejnou informaci s razítkem odboru dopravy, pouze bez ověřovací doložky.

Takže, pokud budu chtít pouze informaci, zajdu na odbor dopravy a ušetřím?

Přesně tak. Je pouze na Vás, abyste si vyhodnotil, zda je pro vás nutné mít k výpisu i ověřovací doložku.

Bude se Czech POINT dále rozšiřovat?

V plánech vlády to je. Projekt CzechPOINT se snaží soustředit na jedno místo agendy, které vyžadují práci s písemnými dokumenty - ať už převodem elektronického dokumentu do papírové podoby, což jsou právě ověřené výpisy, tak v budoucnu naopak převodem písemného dokumentu do podoby elektronické (elektronizace dokumentů v souvislosti se zavedením datových schránek. Cílem je, aby Czech POINT sloužil jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby obíhala data ne občan.

Děkuji za rozhovor

Sazebník poplatků za vydávání ověřených výstupů:

 

za první stránku 100,- Kč
za každou další i započatou stránku  50,- Kč
za výpis z rejstříku trestů 50,- Kč
za výpis z bodového hodnocení řidiče   80,- Kč

Hranický most přes Bečvu se bude opravovat

Doprava / Hranický most přes Bečvu projde letos důkladnou rekonstrukcí. Práce by měly být zahájeny koncem února a skončit mají do konce října. Pro řidiče to bude znamenat omezení dopravy. Provoz bude řízen světelnou signalizací.

Důvodem oprav je špatný stavební stav mostu. Podle vyjádření správy silnic Olomouckého kraje se na mostě „projevuje degradace spodní stavby a nosné konstrukce. Most nemá dostatečnou zatížitelnost, a také bezpečnostní zařízení neodpovídá normovému stavu." Součástí opravy mostu bude také oprava zařízení umístěných na mostě - vodovodu, plynovodu a veřejného osvětlení.

Oprava mostu bude spočívat v odbourání mostního svršku a vybavení až na nosnou konstrukci. Poté budou vyměněna táhla konzol inženýrských sítí a bude provedena oprava kabelových lávek „cizích zařízení" (vodovod, plynovod). Správa a údržba silnic poté provede sanaci spodní stavby a instaluje nové železobetonové spřažené desky na stávající nosné konstrukci. Dojde také k položení nové hydroizolace, zřízení nového odvodnění, nových mostních závěrů, říms, vozovky a osazení nového zábradlí.

Opravy budou stát 23,5 milionu korun a budou je provádět Stavby silnic a železnic Zlín.

Opravy mostu si vyžádají také úpravy silničního provozu. Většinou půjde o částečné uzavírky, protože oprava bude probíhat po polovinách. Některé technologické procesy, jako je například osazování mostních závěrů nebo pokládky konečných živičných vrstev vozovky, však budou však vyžadovat úplnou uzavírku. Proto se jedná o nouzový průjezd osobních vozidel po hrázi jezu. Omezení dopravy je předpokládané již od 23. února.

V anketě o nejlepšího sportovce jsou změny

Tělovýchova / Tradiční anketa o nejlepšího sportovce za rok 2008 letos dozná několika změn. První změnou je posunutí termínu nominací na 25. únor 2009.

Další změnou je zřízení nové kategorie „odchovanci". Jde o sportovce, kteří byli členy hranických oddílů a nyní dosahují vynikajících výsledků v mimohranických sportovních oddílech. To znamená, že dosáhli minimálně titulu mistra republiky dospělých,či medaile z mistrovství republiky dospělých, či jsou členy reprezentace.

Pro další kategorie platí, že nominovaní sportovci musí být členy sportovního oddílu nebo klubu, který působí na území města Hranic a reprezentují tento oddíl nebo klub ve sportovních soutěžích.

Další novinkou je upřesnění počtu nominací. Sportovní oddíly a kluby mohou podávat v každé kategorii vždy nejvýše dvě nominace.

Nejlepší sportovci uplynulého roku se vybírají na základě Kritérií vyhlašování nejlepších sportovců města, které naleznete na internetových stránkách města (www.mesto-hranice.cz - životní situace - ostatní).

Nominace se musí zasílat na stanoveném formuláři, který můžete získat na podatelně MěÚ ve dvoraně zámku, na odboru školství nebo na webových stránkách města. Nominace se mohou zasílat poštou na adresu Městský úřad Hranice, odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu, Pernštejnské nám 1, 753 01 nebo předávat přímo na podatelně MěÚ Hranice. Na nominace, které nebudou podané na předepsaném formuláři nebo doručené po termínu uzávěrky nebude brán zřetel.

Oddíly a kluby mohou také podávat návrhy na ocenění sportovních seniorů, trenérů a funkcionářů, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj tělovýchovy v Hranicích. Nominace se podávají volnou žádostí, kde kromě údajů o nominovaném je třeba uvést také jméno, příjmení, adresu, a telefon osoby, která nominaci podává.

V Hranicích se loni zase víc třídil odpadKontejnery na třídění odpadu

Životní prostředí / Desítka nejlepších měst v třídění odpadu byla v rámci Olomouckého kraje vyhodnocena na sklonku loňského roku v olomouckém hotelu Flora. Hodnocení bylo provedeno za období 4. čtvrtletí 2007 až 3. čtvrtletí 2008. V kategorii měst v Olomouckém kraji v obcích nad 4000 občanů se Město Hranice umístilo na pátém místě.

Loni občané Hranic třídili odpad s výtěžností 37,40 kilogramů na jednoho občana za rok (plasty, papír, sklo a nápojový karton). V předchozím roce bylo v Hranicích vytříděno 33,11 kilogramů na jednoho občana za rok.

V současné době mají k třídění občané k dispozici 160 kontejnerů na plast, 112 kontejnerů na sklo barevné, 37 kontejnerů na sklo bílé, 114 kontejnerů na papír a 48 kontejnerů na nápojový karton na 109 stanovištích v Hranicích a v místních částech Hranic. Sběr vytříděných složek z komunálního odpadu a jejich odvoz na dotříďovací linky zabezpečuje společnost EKOLTES Hranice, a.s., se sídlem Zborovská 606, Hranice.

Odbor životního prostředí děkuje touto cestou všem občanům a školám, kteří poctivým tříděním komunálního odpadu přispěli ke zvýšení třídění.

Je vyhlášena EIA na linku betonových výrobků

Životní prostředí / Krajský úřad Olomouckého kraje oznámil Městu Hranice, že záměr „Výrobní linka betonových výrobků" bude podroben zjišťovacímu řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Tato výrobní linka by měla být umístěna v nové hale na okraji areálu výrobní společnosti Presbeton Nova, s. r. o., v Hranicích, místní části Slavíč.

Do oznámení záměru je možné nahlédnout na Městském úřadu Hranice, zámek, III. patro, odbor životního prostředí, č. dv. 410, nebo 407, od čtvrtka 5. února 2009 do středy 25. února 2009.

Informaci o dni zveřejnění na úřední desce Olomouckého kraje, ve smyslu § 16 odst. 4 citovaného zákona naleznete na http://www.kr-olomoucky.cz/ ve složce úřední deska - ostatní dokumenty.

Textová část oznámení je zpřístupněna na internetové adrese http://www.kr-olomoucky.cz/, životní prostředí a zemědělství - posuzování vlivů EIA-SEA, nebo na adrese http:/www.cenia.cz/eia .

Zveme na zastupitelstvo

Městský úřad / Jednání zastupitelstva města Hranic se uskuteční ve čtvrtek 19. února od 16. hodin v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Přesný program jednání zastupitelstva naleznete na úřední desce ve dvoraně zámku a na dalších obvyklých místech. Jednání zastupitelstva města je veřejné a jste na něj srdečně zváni.

Ředitelka ZŠ Nová se loučí

Školství / Radní města Hranic poděkovali za spolupráci ředitelce ZŠ a MŠ Nová Mgr. Jitce Skřídlové, která odchází do důchodu.

Ředitelka ZŠ a MŠ Nová se loučila

Zápis do MŠ bude v březnu

Školství / Zápis dětí do mateřských škol, zřizovaných městem Hranice na školní rok 2009/2010 se uskuteční ve čtvrtek 26. března a v pátek 27. března od 8 do 16 hodin. Jedná se o mateřské školy Pohádka Hromůvka, Klíček Struhlovsko, Míček Galašova, a Sluníčko Plynárenská.

Zápis do ZŠ a MŠ Drahotuše bude probíhat pouze ve čtvrtek 26. března. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci budou potřebovat rodný list dítěte a občanský průkaz. Upozorňujeme, že zápis je podle zákona nutným předpokladem pro přijetí dítěte do mateřské školy.

Program v Klubu seniorů a sdružení Alfa Handicap

Sociální / V týdnu od 9. do 13. února 2009 je Klub seniorů otevřen pro veřejnost v v pondělí od 8 do 12, ve středu od 9 do 12 a ve čtvrtek od 14 do 17 hodin.

Pondělí zahájí v 7.30 a 8.30 jóga. . Zdravotní cvičení je odpoledne od 16 a 17 hodin. Od 16 hodin jsou na programu hádanky a křížovky. V úterý je od 8 a 9 hodin na pořadu spinning. Zdravotní cvičení je ve středu v 7.30 a 8.30. Od 10 hodin nastupuje němčina. Angličtináři mají vyhrazený čas ve čtvrtek od 15.45. V pátek je od 10.30 cvičení Bossu. Odpoledne je plavání od 14 do 15 hodin. Sraz je v 13.45.

Ve čtvrtek 19. února je od 14.15 přednáška PhDr. Juračky - Impresionismus ve výtvarném umění (2. část).

V pondělí 23. února se připravuje Den otevřených dveří od 9.30 do 17 hodin. V 16 hodin vystoupí Ženský komorní sbor.

Ve středu 25. února se uskuteční zájezd do divadla Jiřího Myrona v Ostravě na muzikál Sugar (Někdo to rád horké). Odjezd je v 17 hodin ze Šromotova náměstí. Autobus bude přistaven v 16.45.

Sdružení zdravotně postižených Alfa Handicap Hranice pořádá přátelský večírek 28. února od 16 hodin v Kulturním domě v Hustopečích nad Bečvou. Autobus je zajištěn a pojede po obvyklé trase( Velká 15.15. Stará pošta 15.30.) Sdružení se schází v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od 8 do 10 hodin.

 

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English