Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2009 / Hranická radnice - 17. července 2009


obsah:

Hranická radnice  - 17. července 2009

Práce na jídelně i škole pokračují

Školství / Rekonstrukce ZŠ Struhlovsko i Školní jídelny 1. máje zatím postupují podle harmonogramu. Obě budovy se zateplují a probíhají i další úpravy. Oba projekty jsou spolufinancovány ze zdrojů EU v rámci Operačního programu Životní prostředí a každý přijde na necelých 20 milionů korun. Nový školní rok by neměl být narušen.

Jídelna dostane novou fasádu, kde ale bude částečně zachována červená barva. Budova dostane novu střechu, vymění se okna, uděláme nové vstupní schodiště. Ezalitové desky, obsahující azbest, budou odstraněny. Vevnitř dojde k výměně vzduchotechniky ve varně a výdejně. Rekonstrukce čeká také toalety.

Firma Zlínstav Zlín zahájila práce 15. června a do konce letních prázdnin by měla být hotová.

Souběžně s opravou jídelny probíhá obdobná rekonstrukce také na ZŠ Struhlovsko. Také zde dochází k zateplování budovy, výměně oken, opravě střechy, opravě vstupů do školy a dalším opravám. Tato rekonstrukce byla zahájena od 1. května.
Jídelna dostává nový kabát

Také školní jídelna na Tř. 1. máje patří mezi stavby, zateplované díky dotacím.

Informace pro postižené povodněmi

Městský úřad / Zatímco na napáchání obrovských škod stačilo vodě doslova pár hodin, odstraňovat je budeme podstatně delší dobu. Proto se snažíme všem, které záplavy postihly, poskytnout maximum informací, jak řešit vzniklé problémy, případně, kam se obrátit pro pomoc. Nejčerstvější a nejpodrobnější informace naleznete na webových stránkách města. (www.mesto-hranice.cz). Můžete se také obracet přímo na konkrétní pracovníky městského úřadu.

Situací po povodních se v úterý zabývala Rada města Hranic. Bohužel je však uzávěrka této strany již v pondělí, takže výsledky jednání Rady města naleznete na webových stránkách města - www.mesto-hranice.cz a budeme vás o nich informovat i příští týden.

Škody na březích toků

Poškozené břehy zejména Veličky a Ludiny jsou nebezpečím při případných dalších záplavách. ,město proto jednalo se správci toků, aby závady co nejrychleji odstranili. Dále město požaduje protipovodňové úpravy koryt těchto toků, tak aby se zamezilo těm nejhorším následkům přívalových dešťů.
V Komenského ulici se odstraňují škody

Poškozený břeh Ludiny v Komenského ulici je potřebné dát alespoň provizorně do pořádku. Minulý týden se rozebíraly kostky z utrženého kusu břehu.

Děti budou očkovat proti žloutence

Děti z obcí postižených nedávnými povodněmi, které v letošním roce dovrší věk tří, čtyř nebo pěti let, lékaři naočkují proti žloutence typu A. Rozhodlo o tom ministerstvo zdravotnictví. Důvodem je možnost kontaminace záplavových vod původci virové hepatitidy typu A. „Děti z povodněmi postižených oblastí je třeba chránit očkováním, neboť jejich hygienické návyky nevylučují možnost přímého kontaktu se záplavovou vodou," uvedl v rozhodnutí hlavní hygienik České republiky Michael Vít. Na Hranicku se to týká obcí Bělotín, Polom, Hustopeče nad Bečvou, Černotín, Milotice, částečně Stříteže nad Ludinou a v samotných Hranicích ulic Komenského a Teplická.

Finanční pomoc

Situaci postižených občanů v celém správním obvodu Hranic monitoruje odbor sociálních věcí Městského úřadu Hranice. Pracovníci odboru okamžitě vyjeli do postižených míst a neodkladně vypláceli finanční pomoc na zajištění základních životních potřeb těm nejpotřebnějším. Vzhledem k ustanovením zákona o pomoci v hmotné nouzi však odbor mohl poskytovat finanční prostředky pouze ve výši a podle podmínek, které jim umožňuje zákon. Muselo se přihlížet k příjmům rodin, jejich majetkovým poměrům a stupni postižení.

Vláda i kraj zatím poskytují přísliby další pomoci. Olomoucký kraj poslal Hranicím necelý milion korun na odstraňování odpadu po povodních. Další prostředky šly postiženým obcím na Hranicku.

Pomoc plynařů

RWE vydalo informaci jak postupovat při odstraňování škod po povodních. Při poškození plynu poskytuje pomoc z vlastních zdrojů (nejde o spotřebiče). Podrobnosti zjistíte opět na webových stránkách města nebo přímo u plynařů.

Kontakty: Josef Cahlík, mistr C4 Hranice, Plynárenská 1440, Hranice , Tel: 595 142 226, 602 776 149, fax 583 344 439, mail: Josef.Cahlik@rwe.cz nebo Ing. Marek Vrba, vedoucí TP provozní oblasti Olomouc, Wittgensteinova 6 Olomouc, tel: 595 142 200, 724 169 824, fax: 585 231 580, mail: Marek.Vrba@rwe.cz.

Pomoc ČEZu

Zákazníkům postiženým povodněmi poskytne ČEZ elektřinu po tři měsíce zdarma. O pomoc je možné požádat na Zákaznické lince 840 840 840. Tato úleva se týká odběratelů elektřiny z nízkého napětí, jak domácností tak malých podnikatelů, kteří mají prokazatelně vytopené obytné části domu (netýká se prostor kůlny, sklepu, garáže apod.).

Stát podporuje zateplování v nepodnikatelské sféře

Hranická rozvojová agentura / V průběhu srpna 2009 je plánováno vyhlášení výzvy z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry.

Je to šance pro všechny obce, města, občanská sdružení a další získat finanční podporu na zateplení obvodových plášťů budov, střešních konstrukcí, výměnu či rekonstrukci oken, a dále pak na využití odpadního tepla, jako je např. rekuperace, instalace výměníků na využití odpadního tepla a podobně.

Chystaná výzva bude zajímavá především proto, že nebude nutná zároveň výměna zdroje tepla za ekologické vytápění. Jednoduše řečeno, žadatelé mohou získat finanční prostředky právě a pouze na zateplení fasády či střechy domu nebo na výměnu oken i v případě, že topí plynem nebo jiným zdrojem, který je považován za ekologické vytápění.

Mezi oprávněné žadatele v této oblasti podpory patří: obce a města, jejich příspěvkové organizace, kraje, vysoké školy, občanská sdružení, církve, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy.

Je to tedy šance pro neziskové organizace nebo obce, jak získat 85% celkových nákladů z prostředků Operačního programu Životní prostředí.

Více informací na http://www.regionhranicko.cz/ nebo agentura@regionhranicko.cz.

Konkurz na ředitele školy

Školství / Rada města zrušila první výběrové řízení a vyhlásila nové konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy Hranice, Šromotovo. Do konkurzu je možné se přihlásit do 15. září včetně.

Předpoklady pro výkon funkce jsou stanoveny podle vyhlášky č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.Jsou to: vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd, 4 roky pedagogická praxe pro základní školu, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav a dále znalost školských předpisů a problematiky řízení základní školy, mateřské školy a příspěvkové organizace.

Uchazeči absolvují psychotesty.

K přihlášce přiložte:

  • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce
  • doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
  • procesní životopis
  • koncepci rozvoje školy (max. rozsah 4 strany strojopisu)
  • lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce (ne starší 2 měsíců)
  • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců nebo doklad o jeho vyžádání)
  • čestné prohlášení podle ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění

Termín přihlášek: do 15. září včetně. Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu: Město Hranic, Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu Pernštejnské nám. 1 , 753 37 Hranice

Obálku označte: NEOTVÍRAT/2081/2009 - RM 72 ze dne 23.6.2009.

Pozor na prázdninové volno v mateřských školách

Školství / Upozorňujeme na prázdninový provoz mateřských škol. Letos jsou jako první uzavřeny mateřské školy Sluníčko v Plynárenské ulici (od 6. července do 31. července) a Pohádka na Hromůvce (od 6. července do 7. srpna). Mateřská škola Míček Galašova bude uzavřena od 20. července do 14. srpna. MŠ Drahotuše bude mít volno od 20. července do 28. srpna a MŠ Klíček Struhlovsko od 3. srpna do 28. srpna.

To znamená, že vždy bude alespoň jedna z městských mateřských škol otevřena. Děti z uzavřených mateřských škol mohou po dohodě s ředitelkami využívat ty mateřské školy, které budou otevřeny.

Program v Klubu seniorů

Sociální / Klub seniorů má prázdninový provoz. V červenci se koná hned několik výletů. V pondělí 20. července je pro veřejnost otevřeno opět od do 12. Zdravotní cvičení je v 8 a 9 hodin. Ve středu je naplánován turistický výlet vlakem do Lidečka. Trasa: Pulč. skály - Radošov-Zděchov - Huslenky. Odjezd z Hranic hlavního nádraží v 6.40 a z Hranic - města v 6.45. V pondělí 27. července je otevřeno pro veřejnost od 8 do 12. Na programu je i stolní tenis. Ve středu 29. července proběhne pěší a cyklistický výlet na Drahotušské letiště a po okolí. Sraz na letišti v 9 hodin.

Upozorňujeme, že nejčerstvější informace naleznete vždy ve skříňce na klubu nebo na webových stránkách města Hranic (www.mesto-hranice.cz - rubrika pro občany - Klub seniorů).

Sdružení zdravotně postižených Alfa Handicap se schází v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od 8 do 10 hodin.

 

 

 

 

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English