Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2009 / Hranická radnice - 17. dubna 2009


obsah:

Hranická radnice  - 17. dubna 2009

Spolupráce s partnerskými městy pokračuje

Cestovní ruch / Tradičně pestrá a bohatá je nabídka akcí, které proběhnou společně s našimi partnerskými městy - nizozemským Leidschendam - Voorburgem, polskou Konstancin - Jeziornou a slovenským Hlohovcem.

Nejdéle trvá spolupráce s nizozemským městem. Tradiční jsou výměnné pobyty studentů (Gymnázium Hranice a Veurs Lyceum Leidschendam-Voorburg), které již probíhají.

Intenzivně se rozvíjí také spolupráce s polskou stranou. Například v polovině května se chystá návštěva členů Senior klubu z Hranic v Konstancin-Jeziorně. Na festivalu Hranická rocková scéna v letním kině zase vystoupí polská skupina Saturday Tea. V 1. pololetí byla také zahájena spolupráce vybrané školy v Konstancin-Jeziorně se ZŠ 1. máje Hranice.

Další akce proběhnou v květnu. Na 30. května se chystá společný koncert Smíšeného komorního pěveckého sboru Harmonia a obdobného pěveckého sboru z Hlohovce v Hlohovci v kostele sv. Michala. Na konec května se chystá pobyt Hranického dětského pěveckého sboru v Konstancin- Jeziorne. O pár dní později, 6 a 7. června vystoupí na Dnech Konstancina Abba revival Hranice. A hned 11. až 15. června se zde hraničtí umělci zúčastní „Yuthfestivalu - Mezinárodního festivalu komorní hudby mládeže.

Na konci června a na začátku prázdnin se dostanou ke slovu sportovci. Proběhnou Mezinárodní sportovní dny v Hlohovci a v Hranicích. Půjde o výměnné sportovní dny Základních škol Podzámská Hlohovec a Šromotovo.

V polovině července (17. - 19. 7.) se mezi sebou utkají fotbalisté Hranic a Konstancin - Jeziorne, a také slovenského Hlohovce to jak v žákovské, tak i v seniorské kategorii. 18. července se totiž uskuteční 1. ročník turnaje mužů „O Pohár starosty města Hranic".

V období 30. července až 2. srpna bude na Masarykově náměstí v rámci Hranického kulturního léta vystupovat dixieland Workshop Oldtimers. Na oplátku navštíví na konci srpna hranický H-Band Sommerfest 2009 v Leidshendam-Voorburgu. Zároveň tam proběhne společná výstava výtvarníků z Hranic a Leidschendam-Voorburgu k 20. výročí spolupráce v roce 2010. Výstava bude pokračovat v roce 2010 výstavou v Hranicích.

Ve dnech 18 - 20. září je naplánován pobyt žáků Szkoly muzyczne z Konstancini v Hranicích a jejich vystoupení v rámci programu Dnů kulturního dědictví. Dne 25. září se v Hlohovci uskuteční tradiční Michalský jarmok, kde vystoupí hranická folklorní kapela „Hudecká muzika".

Všechna tři partnerská města se 24. října již tradičně účastní Soutěže o nejlepší koláč, salát a slivovici ve dvoraně hranického zámku v rámci Dnů kultury na zámku. Předcházet tomu bude společný koncert Smíšeného komorního pěveckého sboru Harmonia a obdobného pěveckého sboru z Hlohovce v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hranicích 23. října.

Na 6. prosince se chystá projekt „Polské jesličky", což by ,mělo přinést vystoupení polské skupiny ve dvoraně hranického zámku v předvánočním čase.

V prosinci se pak chystá rozsvícení Vánočního stromu z Hranic a výstava fotografií „Ohlédnutí za minulými ročníky Evropských jazzových dnů" fotografů Milana Kaštovského a Jiřího Necida v Leidshendam-Voorburgu.

 Polští hudebníci na Masarykově náměstí

 Polští hudebníci vystoupili v Hranicích například na oslavách 90 výročí vzniku republiky.

Hasiči varují před vypalováním trávy

Hasičský záchranný sbor / Letošní teplé jarní počasí přináší zvýšené riziko vzniku požáru. Duben dlouhodobě patří mezi měsíce, kdy hoří nejčastěji. Požáry hrozí zejména při pálení odpadu na zahrádkách a v lesích a při vypalování trávy.

I zdánlivě tak bezpečná činnost jako je spalování shrabaných porostů může mít neblahé následky. Oheň se v otevřeném prostoru může velice snadno vymknout kontrole, třeba při silném větru, a způsobit nejenom ohrožení života a značné škody na majetku, ale také závažné ekologické následky, v podobě ztráty části lesa či úhynu živočichů. Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika. Navíc jsou ohroženy i lidské životy. Jen za posledních třináct let způsobily požáry při zakládání ohňů a vypalování trávy v Olomouckém kraji smrt 4 lidí, jeden případ se stal loni.

Pamatujte, že vypalování porostů je podle zákona o požární ochraně striktně zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu hrozí podle zákona o požární ochraně fyzické osobě pokuta až ve výši 25 tisíc korun, právnické osobě a podnikající fyzické osobě mohou hasiči udělit pokutu až do výše půl milionu.

Spalování hořlavých látek na volném prostranství (např. listí nebo shrabané trávy na zahrádce, klestí, zejména pálení většího množství materiálu) je vhodné předem ohlásit Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje. Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit zapomínají a hasiči pak zbytečně vyjíždějí k domnělým požárům.

Most přes Bečvu bude týden úplně uzavřen

Doprava / Opravovaný hranický most přes Bečvu bude týden uzavřen pro automobilovou dopravu. Uzavírka začne v pondělí 20. dubna a potrvá do 26. dubna.

Řidiči osobních aut se na druhou stranu řeky dostanou nouzovým přejezdem po hrázi jezu níže po proudu Bečvy (ulice U Splavu a Žáčkova). Nákladní doprava má objízdnou trasu přes Opatovice, pěší mohou přes most přecházet. Městská hromadná doprava bude řešena tak, že lidé vystoupí a Motošíně přejdou na druhou stranu mostu, kde nastoupí do dalšího přistaveného autobusu. Dojde však k drobným změnám některých jízdních řádů, proto doporučujeme pozorně sledovat informace na autobusových zastávkách. Příměstská doprava přesune zastávky a most bude objíždět přes Opatovice. Také zde doporučujeme pozorně sledovat informace na zastávkách.

Most letos prochází důkladnou rekonstrukcí. Práce byly zahájeny počátkem března a skončit mají do konce října. Důvodem oprav je špatný stavební stav mostu. Podle vyjádření správy silnic Olomouckého kraje se na mostě „projevuje degradace spodní stavby a nosné konstrukce. Most nemá dostatečnou zatížitelnost, a také bezpečnostní zařízení neodpovídá normovému stavu." Součástí opravy mostu bude také oprava zařízení umístěných na mostě - vodovodu, plynovodu a veřejného osvětlení.

Oprava mostu bude spočívat v odbourání mostního svršku a vybavení až na nosnou konstrukci. Poté budou vyměněna táhla konzol inženýrských sítí a bude provedena oprava kabelových lávek „cizích zařízení" (vodovod, plynovod). Správa a údržba silnic poté provede sanaci spodní stavby a instaluje nové železobetonové spřažené desky na stávající nosné konstrukci. Dojde také k položení nové hydroizolace, zřízení nového odvodnění, nových mostních závěrů, říms, vozovky a osazení nového zábradlí.

Opravy budou stát 23,5 milionu korun a budou je provádět Stavby silnic a železnic Zlín.

Komenského je opravena

Doprava / Řidiči už mohou využívat Komenského ulici. Kolem sice ještě probíhají drobné dokončovací práce, ale rekonstrukce samotné ulice již byla ukončena. Městu se podařilo dokončit opravu důležité dopravní tepny města, která již byla ve velmi špatném stavu.

Oprava Komenského ulice byla zahájena loni v září. V loňském roce byly dokončeny první dvě etapy - od Náměstí 8. května až k ulici Hřbitovní. V rámci oprav došlo k celkové rekonstrukci povrchu vozovky a byly vybudovány nové chodníky. Na chodníky byla částečně použita zámková dlažba, některé části byly vydlážděny drobnou kostkou.

Velký důraz je kladen na zvýšenou bezpečnost chodců. Na ulici přibyly dva středové ostrůvky, nejdůležitější přechody pro chodce jsou vyvýšené. Ostrůvek se objevil v horní části u přechodu pod křižovatkou na nám. 8. května a u křižovatky s ulicí Hřbitovní. Na čtyřech místech byly instalovány takzvané zpomalovací polštáře.

Prázdninové volno v mateřských školách

Školství / Upozorňujeme na prázdninový provoz mateřských škol. Letos budou jako první uzavřeny mateřské školy Sluníčko v Plynárenské ulici (od 6. července do 31. července) a Pohádka na Hromůvce (od 6. července do 7. srpna). Mateřská škola Míček Galašova bude uzavřena od 20. července do 14. srpna. MŠ Drahotuše bude mít volno od 20. července do 28. srpna a MŠ Klíček Struhlovsko od 3. srpna do 28. srpna.

To znamená, že vždy bude alespoň jedna z městských mateřských škol otevřena. Děti z uzavřených mateřských škol mohou využívat ty mateřské školy, které budou otevřeny.

Konkurz na ředitele školy

Školství / Rada města vyhlásila konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy Hranice, Šromotovo. Do konkurzu je možné se přihlásit do 5. května včetně.

Předpoklady pro výkon funkce jsou stanoveny podle vyhlášky č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.Jsou to: vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd, 4 roky pedagogická praxe pro základní školu, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav a dále znalost školských předpisů a problematiky řízení základní školy, mateřské školy a příspěvkové organizace.

Uchazeči absolvují psychotesty.

K přihlášce přiložte:

- ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce
- doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
- procesní životopis
- koncepci rozvoje školy (max. rozsah 4 strany strojopisu)
- lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce (ne starší 2 měsíců)
- výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců nebo doklad o jeho vyžádání)
- čestné prohlášení podle ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění
Termín přihlášek: do 5. května včetně,

Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu: Město Hranice
Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu
Pernštejnské nám. 1 , 753 37 Hranice

Obálku označte: NEOTVÍRAT/1870/2009

Program v Klubu seniorů

Sociální / V týdnu od 20. do 24. dubna je Klub seniorů pro veřejnost otevřen v pondělí od 8 do 12 a ve středu od 9 do 12 hodin. V pondělí je od 8 hodin počítačový kurz. V 16 a 17 hodin je zdravotní cvičení. V úterý je od 8 a od 9 hodin spinning. Ve středu je od 10 hodin na programu němčina a od 11.30 a 12.30 zdravotní cvičení. Ve čtvrtek se uskuteční zájezd na jarní FLORU Olomouc. Odjezd je v 8 hodin ze Šromotova náměstí.

V pátek je od 10.30 cvičení Bossu. Odpoledne je pak pravidelné plavání od 14 do 15 hodin Sraz je v 13.45.

Senioři, máte možnost se scházet v galerii M+M a zazpívat si u klavíru. Zájemci, domluvte se přímo s p. Musilovou. Zájezd do polského Těšína se uskuteční ve středu 29. dubna. Odjezd je v 6 hodin ze Šromotova náměstí. Cena: 80 korun. Přihlášky a placení do středy 22. dubna v kanceláři Klubu.

Upozorňujeme, že nejčerstvější informace jsou ve skříňce na klubu.

Sdružení zdravotně postižených Alfa Handicap se schází v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od 8 do 10 hodin.

 

 

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English