Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2010 / Hranická radnice 11. listopadu 2010


obsah:

Hranická radnice  11. listopadu 2010

I. etapa regenerace sídliště skončila

Rozvoj města / I. etapa regenerace sídliště Galašova a Na Hrázi, která byla zahájena v srpnu, skončila 29 října. Práce na sídlišti ale letos ještě nekončí, momentálně se ještě dodělávají některá kontejnerová stání, která se budují nad rámec I. etapy regenerace. Ty by měly být hotové ještě v listopadu

Město získalo na regeneraci sídliště dotaci čtyř milionů korun, z Programu regenerace panelových sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj. V první etapě prošla změnou zejména plocha mezi bloky domů Na Hrázi 1732 – 1737 a Galašova 1740 – 1745, kde se vytvořilo něco jako náměstíčko. Vznikla zde klidová plocha, která navazuje na zahradu a hřiště Domu dětí a mládeže.

Parkování, které bylo možné v centru prostoru, se přesunulo podél komunikací. Dalších několik nových parkovacích míst vzniklo na začátku sídliště podél komunikace.

Na sídlišti se také upravily veřejné plochy, chodníky, vozovka i parkovací stání. Dosavadní městský mobiliář byl nahrazen a případně také doplněn. Úpravy se dotkly také veřejné zeleně a kontejnerových stání.

Součástí projektu byla úprava a doplnění stávající zeleně, rozšíření zatravněných ploch a doplnění městského mobiliáře o lavičky a odpadkové koše. Měnilo a v případě potřeby se i posouvalo také veřejné osvětlení. Upravily se prostory před jednotlivými domy.

Vedle kotelny, kde se nalézal prázdný plácek, vzniklo dětské hřiště. Děti zde mohou využívat různé lanové průlezky, houpačky a další hrací prvky.

Sídliště se rozkládá na levém břehu Veličky, je na něm 22 domů a 545 bytů. Při zpracování studie k regeneraci sídliště probíhalo veřejné projednání, kde se občané mohli k plánované regeneraci vyjádřit.

Regenerace sídliště Galašova je další akcí, která dokládá snahu města zlepšit stav hranických sídlišť. V minulosti probíhala například regenerace sídliště Nová nebo sídliště Hromůvka.

Burzu škol doplnila prezentace projektu ET-struct

Školství /Město Hranice ve spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou a hranickou pobočkou Úřadu práce v Přerově, uspořádalo v úterý 2. listopadu Prezentační výstavu středních škol a jejich studijních a učebních oborů pro školní rok 2011/2012.

V rámci doprovodného programu proběhla ve velké zasedací síni městského úřadu prezentace Projektu ET-struct (EconomicalEducational Territorial – Structure) a následná diskuze na téma - „Jak přilákat žáky do technických oborů". Projekt si klade za cíl podpořit zaměstnanost v regionu, propojit nabídku a poptávku na trhu práce a zřídit pozici kariérního poradce.

Prezentace programu ET - struct

V rámci projektu ET- struct zrealizoval odbor rozvoje města ve spolupráci se Střední průmyslovou školou Hranice od září do října 2010 regionální průzkum v rámci Olomouckého kraje. Tento průzkum byl nezbytnou součástí pro získání potřebných informací a vstupních dat pro zpracování analýzy výchozího stavu na trhu práce. Jednalo se především o zmapování požadavků podnikatelů na jejich současné/budoucí zaměstnance a zjištění, co mohou absolventi VŠ a SŠ podnikům nabídnout.

V rámci dotazníkového šetření bylo osloveno cca 140 podniků/podnikatelů, z tohoto počtu jsme obdrželi 35 vyplněných dotazníků. Dotazníky byly zaměřené mimo jiné i na zkušenosti absolventů vysokých škol s uplatněním na trhu práce. Přes email, telefonické oslovení, facebook, webové stránky města Hranice a Střední průmyslové školy jsme obdrželi 90 vyplněných dotazníků. Od absolventů středních škol jsme stejnými metodami vyzískali 120 dotazníků. Poslední dotazovanou skupinou byli lidé/zaměstnanci s dalším odborným profesním vzděláním. 51 dotazníků jsme získali od občanů v úzké spolupráci s Úřadem práce v Hranicích.

V tuto chvíli jsou dotazníky zpracovávány, analýza regionálního průzkumu bude dokončena k 15. listopadu 2010. Výsledky regionálního průzkumu budou zveřejněny na webových stránkách města Hranice, v sekci Pro podnikatele/Projekty města/Projekty v realizaci/Projekt ET-struct.

Další akcí bude setkání projektových partnerů, které proběhne 9. listopadu 2010 v Bruselu ve Vienna House, při kterém budou mimo jiné prezentovány i první výsledky regionálních průzkumů. Projekt bude následující den prezentován veřejnosti za účasti novinářů v rámci ET-struct Event „Strengthening Regional Economies".

Projekt ET-struct je spolufinancovaný z Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa. Projekt má řadu partnerů jak z České republiky, tak i ze zahraničí. Celkový rozpočet města Hranice v projektu je 136 tisíc EUR, z toho je 15 procent podíl města ( okolo 20 tisíc EUR) Zbývající část podílu města je hrazena ze zdrojů operativního programu Nadnárodní spolupráce (resp. Evropský fond pro regionální rozvoj).

Více informací lze získat na webových stránkách: http://www.etstruct.eu/, http://www.central2013.eu/

Klub seniorů

Sociální / Klub seniorů je v týdnu od 15. do 19. listopadu otevřen pro veřejnost v pondělí od 8 do 12 a ve čtvrtek od 9 do 11 hodin. V pondělí je od 7.30 a 8.30 jóga, od 16 křížovky a od 16 a 17 hodin zdravotní cvičení. V úterý je od 8 hodin spinning v bývalé ZŠ na Motošíně. Ve středu 17. listopadu je státní svátek. Ve čtvrtek je od 8 opět cvičení jógy. Ve stejnou dobu jsou naplánovány i počítače. V 8.15 začne cvičení Bosu. V pátek je plavání od 14 hodin. Sraz je v v 13.45.

Sdružení zdravotně postižených Alfa Handicap se schází v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od 8 do 10 hodin.

Město vypsalo tři záměry

Majetek / Město vypsalo záměr na pronájem parkovacích míst v ulici Na Náspech. Dále vypsalo záměr na pronájem garáže. Třetím záměrem je záměr na pronájem II. nadzemního podlaží čp. 48 Náměstí Osvobození v Drahotuších pro vybudování a pronájem bytu. Podrobnější informace naleznete na webu města (www.mesto-hranice.cz) nebo na úřední desce, případně přímo na odboru správy majetku, kancelář číslo 313, paní M. Kaiserová, 581 828 235.

Infocentrum nabízí

Kultura / Propagační filmy a materiály o Hranicích lze zakoupit v Městském informačním centru na Masarykově náměstí v Hranicích. Novinkou jsou dva nové videofilmy. Jedním z nich je „Hranicko - region, který je škoda nenavštívit" a druhým , videoprůvodce památkovou zónou města Hranic „Historickým jádrem Hranic"

Kromě dvou nových filmů lze nejen v informačním centru, ale i ve výstavních síních Městského muzea a galerie v Hranicích a u místních knihkupctů zakoupit nový stolní kalendář na příští rok s fotografiemi atraktivních předmětů ze sbírkového fondu Městského muzea a galerie v Hranicích.

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English