Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2010 / Hranická radnice 14. října 2010


obsah:

Hranická radnice  14. října 2010

Reakce na článek pana Hübla

V pátek 24. září vyšel v Hranickém deníku článek Ing. Karla Hübla, kde k protipovodňové ochraně města uvedl: „Lidé jsou nešťastní z nečinnosti města. To za celé volební období nebylo schopno nic konkrétního v této problematice zajistit."

Město Hranice se v žádném případě nechce vkládat do předvolebních prohlášení jednotlivých kandidátů. Rozhodli jsme se však reagovat na opakované útoky Ing. Hübla proti městu. Chceme proto informovat alespoň o těch hlavních aktivitách města Hranic v rámci protipovodňové ochrany města, ale i celého správního obvodu Hranic. Bohužel nám nebylo umožněno odpovědět v médiu, které rozhovor s panem Hüblem zveřejnilo, proto odpovídáme na stránkách Sedmičky.

Jedná se o velmi složitou problematiku, neboť Město Hranice nevlastní žádný vodní tok a musí se proto se svými požadavky obracet na majitele a správce toků, což jsou státní organizace Povodí Moravy s.p., Zemědělská vodohospodářská správa a Lesy České republiky. Ty však mnohdy nemají finance ani na běžnou údržbu toků, natož na investiční akce.

Akce Suchá nádrž Teplice nad Bečvou (poldr) je vedena Řídící radou, která koordinuje jednotlivé kroky přípravy a realizace nádrže. Za obec Teplice nad Bečvou podepsal 18. 7. 2005 statut řídící rady Ing. Hübl, tehdy jako starosta Teplic nad Bečvou. O postupu prací byl tedy Ing. Hübl informován stejně, jako zástupce města Hranic a stejně tak mohl vznášet za Teplice nad Bečvou připomínky. Již v srpnu 2008 Hranice písemně připomínkovaly Plán oblasti povodí Moravy a již tehdy jsme u Povodí Moravy požadovali dodržení časového plánu přípravy poldru. V každé zprávě o povodni na Bečvě poukazuje město Hranice na časový skluz této stavby a na nutnost dodržovat rozhodující termíny. Aktuální problémy Povodí Moravy s výkupy pozemků pro poldr však nemůžeme ovlivnit.

Mezi další aktivity radnice města patří i soustavná jednání a upozorňování správce toku Povodí Moravy s.p. na nutnost odbahnění koryta Bečvy v intravilánu města.

Město Hranice zajistilo na základě spolupráce se správci toků projekt „Od pramene po soutok". Výsledkem mnoha jednání jsou studie s určením vhodných lokalit pro zadržení povrchové vody na Veličce, Ludině a Račím potoku. Sami jsme si zajistili studii retenčních území na Bezejmenném potoku a dokonce i na hlavních melioračních zařízeních. Ty nejsou součástí protipovodňového systému, ale ve spolupráci s jejich správci jsme zajistili studii lokalit, vhodných pro zadržení povrchové vody. Všechny plochy, určené k retenci, jsme předali k zapracování do nového územního plánu města Hranic.

Radnice města je hlavním garantem společného projektu 23 obcí našeho správního území ke zlepšení systému protipovodňové služby a preventivního protipovodňové ochrany. V rámci společného projektu, dotovaného z Operačního programu životního prostředí, budou provedeny digitální povodňové plány, na malých tocích v obcích budou osázeny hladinoměrné a srážkoměrné stanice, on-line systém umožní rozesílat občanům varovné SMS.

Sdružení Povodňová ochrana Morava předložilo MěÚ Hranice Studii proveditelnosti zkapacitnění jezu v Hranicích, zpracovanou v září 2010. Dle studie však spadá navrhované zkapacitnění jezu do varianty bez poldru Teplice. Město Hranice podporuje všechna protipovodňová opatření, avšak prioritou je výstavba poldru Teplice.

Ing. Hübl je o všech aktivitách města Hranic v posledním volebním období informován, neboť jsme mu veškerá fakta poskytli v rámci žádostí o informaci.

Závěrem si dovolujeme požádat Ing. Hübla, který, kromě opakované kritiky radnice za nečinnost v protipovodňové ochraně města Hranic, uvádí „Proto jsme se do toho pustili my", aby uvedl, jaká protipovodňová opatření na Bečvě zajistil, či zrealizoval pro Teplice nad Bečvou v době, kdy po 2 volební období vykonával funkci starosty obce, kde jsou tato protipovodňová opatření konkrétně umístěna, případně jaké dotace na ně Teplice nad Bečvou získaly.


Při povodních se hranický jez stává problémovým místem

 

Živnostenský zákon se změnil

Živnostenský úřad / Živnostenský zákon se od 1. srpna 2010 opět změnil. Postupně vás seznamujeme s nejdůležitějšími novinkami.

Zjednodušuje se proces ukončení řízení v případě, že ohlašovatel, resp. žadatel o koncesi (cizinec) nedoložil doklad o povolení k pobytu na území ČR ve lhůtě 6 měsíců, a to usnesením o odložení ohlášení.

Odstraňuje se povinnost podnikatele ohlašovat živnostenskému úřadu změny údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel. Jedná se např. o změny adresy bydliště, příjmení nebo rodného čísla. Živnostenský úřad po obdržení informace zanese změnu do živnostenského rejstříku. Výpis v tomto případě nebude vydáván, neboť se nejedná o změnu ohlášenou podnikatelem. Podnikatel má samozřejmě možnost požádat o výpis s aktuálními údaji. Ostatní změny a doplnění, týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti či žádosti o koncesi, zůstávají i nadále v oznamovacích povinnostech podnikatele.

Zahraniční fyzické osobě, povinně zapisované do obchodního rejstříku, které bylo vydáno živnostenské oprávnění na dobu určitou, ( po dobu povoleného pobytu) zaniká oprávnění uplynutím doby, na kterou bylo oprávnění omezeno, nebo uplynutím lhůty stanovené pro doložení nového dokladu o pobytu.

Stávající právní úprava také upřesňuje neoprávněné podnikání fyzických osob, které je vždy přestupkem. Nově jsou zařazeny správní delikty za porušení povinností daných živnostenským zákonem. Živnostenskému úřadu novela umožňuje projednat porušení více ustanovení živnostenského zákona jednou osobou, ve společném řízení a sankci uložit podle ustanovení vztahujícího se na nejpřísněji postižitelný správní delikt.

Klub seniorů

Sociální / Klub seniorů je v týdnu od 18. do 22. října otevřen pro veřejnost v pondělí od 8 do 12 a ve středu od 9 do 12 hodin. V pondělí je od 7.30 a 8.30 jóga, od 16 křížovky a od 16 a 17 hodin zdravotní cvičení. Ve středu od 9.45 proběhne kurz němčiny a od 11.30 a 12.30 zdravotní cvičení. Ve stejnou dobu bude i angličtina, začátečníci a pokročilí. Ve čtvrtek je od 8 opět cvičení jógy. Ve stejnou dobu jsou naplánovány i počítače. V 8.15 a 9.15 začne cvičení Bosu. V pátek je plavání od 14 hodin. Sraz je v v 13.45.

Den plný her na Plovárně

Tělovýchova / Již 4. ročník akce Den plný her, soutěží a zábavy proběhne letos v neděli 17. října od 9 do 12 hodin. Návštěvníci si při sníženém vstupném mohou vyzkoušet různé atrakce jako třeba vodní UFO nebo aquazorbing a zahrát si hry a soutěže. Akci pořádá Plovárna Hranice a Plavecká škola L. Zátopka. Děti do 10 let musí mít doprovod rodičů.

Změna svozu odpadu

Ekoltes Hranice / Upozorňujeme na změnu svozu komunálního odpadu kvůli státnímu svátku 28. října. Náhradní svoz bude uskutečněn následující den tedy v pátek 29. října.

Ve čtvrtek 28. října bude také uzavřen sběrný dvůr.

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English