Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2010 / Hranická radnice - 23. září 2010


obsah:

Hranická radnice  - 23. září 2010

Představujeme nový kalendář na rok 2011

Kultura / Město Hranice vydalo nový stolní kalendář na příští rok. V tomto kalendáři Vás budou po celý rok doprovázet fotografie atraktivních předmětů ze sbírkového fondu Městského muzea a galerie v Hranicích.

Sbírkový fond Městského muzea a galerie v Hranicích tvoří kolekci různorodých předmětů. Pro kalendář byl ze sbírek vybrán reprezentativní vzorek především užitého umění. Jedná se o exponáty, které vykazují mimořádnou uměleckořemeslnou kvalitu a některé jsou unikátní v rámci celorepublikových sbírek.

To lze říci především o ucelené kolekci secesního skla z produkce sklárny Johann Lötz Witwe v Klášterském Mlýně. V kalendáři jsou k vidění například i ty exponáty, které byly oceněné na Světové výstavě v Paříži roku 1900.

Další fotografie představují velmi kvalitní fajáns stupavské manufaktury spolu s hranickou fajánsí, která je hodnotná nejen výtvarným provedením, ale také konkrétní vazbou na město Hranice. Tyto bezesporu ojedinělé exponáty jsou v kalendáři doplněny předměty denní potřeby, kuriozitami a tvorbou lidového umění.

Fotografie sbírkových předmětů pořídila kurátorka Mgr.Renata Skřebská, která je současně i autorkou doprovodných textů k jednotlivým obrázkům. Grafickou podobu kalendáře navrhnul mladý výtvarník Stefan Osciatka.Tento stolní plánovací kalendář je týdenní, má kroužkovou vazbu a na jeho stránky byl použit křídový papír, který podtrhuje kvalitu fotografií.

Kalendář je od září v prodeji v Městském informačním centru, ve výstavních síních Městského muzea a galerie v Hranicích a u knihkupců. Přejeme všem uživatelům kalendáře, aby jim zpříjemnil pracovní i sváteční dny příštího roku.

Město si připomnělo úmrtí T.G. Masaryka

Městský úřad / Letos uplynulo 73 let od úmrtí prvního československého prezidenta T.G. Masaryka. Jeho památku si občané Hranic v čele se starostou Hranic Mgr. Miroslavem Wildnerem, místostarostou Ing. Radkou Ondriášovou a zástupci Československé obce legionářské, Vojenského sdružení rehabilitovaných, Vojenské posádky Hranice, Českého svazu bojovníků za svobodu a Konfederace politických vězňů připomněli u Masarykovy busty ve staré radnici.

Od smrti prvního československého prezidenta letos uplynulo  73 let

Foto: P. Bakovský 

Lze žádat o podporu na opravy památek

Rozvoj města / Město Hranice vyzývá vlastníky nemovitostí v Městské památkové zóně, kteří zamýšlí v roce 2011 provádět obnovu kulturních památek, aby podali své žádosti o státní finanční podporu v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (dále jen Program regenerace) pro rok 2011.

Příspěvky poskytované v Programu regenerace jsou přísně účelové, mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoli na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka, ani na práce investiční povahy.

Vyplněný formulář včetně potřebných podkladů je třeba odevzdat na MěÚ Hranice – odbor rozvoje města do 15. října 2010. Vzhledem k tomu, že budou akceptovány pouze úplně vyplněné formuláře dotazníku ve formě a úpravě předepsané Ministerstvem kultury je třeba, aby si případní žadatelé o dotaci vyzvedli formulář na MěÚ Hranice - odboru rozvoje města, případně si jej stáhli na internetových stránkách města nebo zaslali e-mailem žádost o zaslání dotazníku elektronickou formou na kontaktního pracovníka Ing. Zuzanu Popovou tel. č. 581 828 505, e-mail: zuzana.popova@mesto-hranice.cz.
Podrobnější informace získáte na internetových stránkách města (www.mesto-hranice.cz).

Klub seniorů

Sociální / V Klubu seniorů bude v týdnu od 27. září do 1. října otevřeno pro veřejnost v pondělí od 9 do 12 a ve středu od 8 do 12 hodin. V pondělí je v 10 hodin zpívání pro radost. V úterý je státní svátek. Ve středu od 7.30 a 8.30 proběhne zdravotní cvičení. Bossu nastupuje ve čtvrtek od 8.15.

V pátek je plavání od 14 do 15 hodin. Sraz je v 13.45.

Sdružení zdravotně postižených Alfa Handicap se schází v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od 8 do 10 hodin.

 Pozvánka na veřejné projednání

Životní prostředí / Město Hranice, odbor životního prostředí, zve občany na druhé veřejné projednání studie parkoviště za parkem Československých legií v Hranicích., které se bude konat 4. října 2010 od 15.30 v zasedací místnosti MěÚ Hranice.

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English