Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2010 / Hranická radnice 30. září 2010


obsah:

Hranická radnice  30. září 2010

Čipování psů vstoupilo v platnost

Do konce září měli chovatelé psů čas označit si své čtyřnohé miláčky čipem. Od 1. ledna 2010 totiž platí v Hranicích a místních částech Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 k trvalému označování psů a evidenci psů. Podle této vyhlášky je chovatel povinen do 9 měsíců od její účinnosti (tedy do 30. září 2010) označit psa elektronickým čipem.

Vyhláška se vztahuje na všechny chovatele psů, chovaných na území města Hranic a jeho místních částí, s výjimkou chovatelů, jejichž psi se zde zdržují méně než 30 dnů.Vyhláška stanovuje chovatelům psů povinnost nechat psa staršího 3 měsíců trvale označit elektronickým čipem veterinárním lékařem (pokud pes není již označen).

Povinnost označit psa elektronickým čipem platí i v případě, že je pes již označen tetováním! Označování psů elektronickým čipem se provádí na náklady chovatelů psů.

Označení psa čipem musí být provedeno v souladu s normami ISO 11784 a 11785 s českým národním kódem (203). Od veterinárního lékaře, který elektronický čip aplikoval, si chovatel k doložení trvalého označení psa vyžádá registrační kartu o označení psa elektronickým čipem. V případě zájmu může pak chovatel požádat veterinárního lékaře o zaevidování registrační karty psa do Národního registru majitelů zvířat za účelem centrální evidence zvířat, pokud tak sám neučiní.
Chovatel je také povinen přihlásit se do 30-ti dnů ode dne označení psa do evidence označených psů a jejich chovatelů na MěÚ Hranice, odbor finanční.

Text vyhlášky č. 1/2009 a formulář k přihlášení čipovaného psa do evidence najdete na www.mesto-hranice.cz, v rubrice „životní situace- jak požádat o..." v podrubrice finance a poplatky. nebo v listinné podobě na podatelně MěÚ Hranice ve dvoraně zámku.

Veterinární lékaři, u kterých můžete označit psa čipem:

MVDr. Jindra Marková, Tovární č. 1444, 753 01 Hranice, tel. 581 601 378, MVDr. Pavel Krejčiřík, Hřbitovní č. 789, 753 01 Hranice, tel. 581 603 092, MVDr. Libor Kufa, Hromůvka č. 1544, 753 01 Hranice, tel. 777 580 157.

Ekologická akce se vydařila

Životní prostředí / Město Hranice, zastoupeno Odborem životního prostředí, děkuje všem , kteří se podíleli na zajištění akce „Barevný den" a „Den bez aut", která se konala na Masarykově náměstí dne 17. září 2010. Zejména děkuje spolupořadateli - Domu dětí a mládeže Hranice a samozřejmě i dalším partnerům za účast: společnosti EKO-KOM, a.s., Krajskému úřadu Olomouckého kraje, společnosti EKOLTES Hranice, a. s, Dobrovolným hasičům města Hranic, Českému červenému kříži, Zdravotnickému záchrannému sboru, Městské policii a Policii ČR .

Den bez aut se vydařil

Barevný den učil děti třídit odpad

Děkujeme rovněž všem návštěvníkům akce za účast.

Živnostenský zákon se mění

Živnostenský úřad / Živnostenský zákon se od 1. srpna 2010 opět změnil. Jde o změnu na základě projektu Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva vnitra ČR „Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů". Nejdůležitější změny vám přinášíme.

U údaje „vznik živnostenského oprávnění" byla vypuštěna možnost ohlašovatele uvést v ohlášení pozdější vznik oprávnění u ohlašovacích živností. To znamená, že oprávnění provozovat živnost vzniká u fyzických osob, které se nezapisují povinně do Obchodního rejstříku, právnických osob již zapsaných nebo právnických osob, které se nezapisují do obchodního rejstříku, vždy dnem ohlášení živnosti živnostenskému úřadu. Skutečné datum zahájení provozování živnosti, pokud je pozdější, než vznik oprávnění, je podnikatel povinen sdělit dotčeným orgánům, jako je například správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna apod.

Podnikatel již není povinen oznamovat živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti na dobu delší než 6 měsíců. Naopak se umožňuje podnikateli oznámit přerušení provozování živnosti na dobu, kterou si určí. I doba přerušení musí být však určena od-do. Stále také platí, že živnost nelze přerušit zpětně.

Zavádí se povinnost označit provozovnu trvale a zvenčí viditelně nejen obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele, jeho identifikačním číslem atd., ale i identifikačním číslem provozovny. IČ provozovny přiděluje živnostenský úřad. U stávajících provozoven, již zavedených v informačním systému registru živnostenského podnikání bude IČ provozovny, dle přechodných ustanovení přiděleno následně, nejpozději však do 1 roku ode dne účinnosti zákona.

pokračování příště

Klub seniorů

Sociální / Klub seniorů je v týdnu od 4. do 8. října otevřen pro veřejnost v pondělí od 8 do 12 a ve středu od 9 do 12 hodin. V pondělí je od 7.30 a 8.30 jóga a od 16 a 17 hodin zdravotní cvičení. V úterý 5. října je naplánován turistický výlet po trase Dušná - Cáb – Vsetín. Odjezd vlakem do Vsetína v 6.38 z Hranic - hlavního nádraží a v 6.44 z Hranic – města. Ve středu se od 9.45 rozběhne kurz němčiny a od 11.30 a 12.30 zdravotní cvičení. Ve čtvrtek je od 8 opět cvičení jógy. Ve stejnou dobu jsou naplánovány i počítače. V 8.15 a 9.15 začne cvičení bosu. V 11.30 nastoupí na angličtinu začátečníci a ve 12.30 pokročilí.

V pátek je plavání od 14 hodin. Sraz je v v 13.45.
Dne 27. října uskuteční Klub seniorů zájezd do městského divadla ve Zlíně na divadelní představení J. Strausse Vídeňská krev. Cena je 230 korun. Odjezd bude v 14.30 ze Šromotova náměstí. Prodej vstupenek proběhne ve středu 6. října od 9. hodin v Klubu seniorů.

Sdružení zdravotně postižených Alfa Handicap se schází v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od 8 do 10 hodin.

 Pozvánka na veřejné projednání

Životní prostředí / Město Hranice, odbor životního prostředí, zve občany na druhé veřejné projednání studie parkoviště za parkem Československých legií v Hranicích., které se bude konat 4. října 2010 od 15.30 v zasedací místnosti MěÚ Hranice.

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English