Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2011 / Hranická radnice 2. prosince 2011


obsah:

Hranická radnice  2. prosince 2011

Zastupitelé budou schvalovat rozpočet

Město Hranice  / Rozpočet města Hranic na rok  2012 budou na svém prosincovém jednání schvalovat   zastupitelé města. Jednání proběhne ve čtvrtek  15. prosince od 16 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu.

Připravovaný rozpočet počítá zatím pro rok 2012 s částkou  přibližně 230 milionů korun. Tato částka se však bude na jaře  příštího roku měnit na základě znalostí státního  i krajského rozpočtu a výsledků hospodaření města za letošní rok. Z toho činí provozní výdaje 214 milionů korun, na investice  je zatím vyčleněno  necelých 15 milionů korun a zbytek  je  dluhová služba.

Provozní výdaje rozpočtu vycházejí ze schváleného rozpočtu roku 2011, který byl očištěn od jednorázových akcí a  jsou koncipovány tak, aby zabezpečovaly základní potřeby chodu města, včetně městem zřízených organizací a požadavky státní správy.

Velký podíl na rozpočtu města  má například školství. Jen na základní školy zřízené městem je určeno 14,5 milionu korun . Na mateřské školy   je to dalších  3,5 milionu a další 1,3 milionu jde na školní jídelnu na Tř. 1. máje.

Z dalších městských organizací je pro Domov seniorů navrženo  5 milionů korun,  pro Městské kulturní zařízení  3 miliony, obdobná částka  je vyčleněna i pro  Městskou knihovnu a necelé 2,2 miliony by mělo dostat Městské muzeum a galerie. Jedním milionem korun podporuje město činnost Domu dětí a mládeže.

Na tělovýchovu včetně  příspěvku na stadion je celkem určeno 5 milionů korun, na zájmovou činnost v kultuře  1,4 milionu korun.

 V oblasti, kterou obhospodařuje odbor životního prostředí, je nejvyšší položkou odpadové hospodářství. Likvidace odpadu stojí město téměř 20 milionů korun. Nejvyšší podíl má komunální odpad. Jeho svoz a ukládání na skládku stojí ročně téměř 12,5 milionu korun. Laciné není ani třídění odpadu, které přijde ročně na  5,7 milionu korun. Z toho sběrný dvůr stojí 3,5 milionu a  svoz  tříděného odpadu  přes 2 miliony korun. 

Levné není ani veřejné osvětlení. Přestože se používají úsporná světla, stojí provoz osvětlení ročně 7 milionů korun. Na veřejnou zeleň putuje obdobná částka, 7, 3 miliony korun, z toho  4,5 milionu jde na  sečení ploch.  I letos je v rozpočtu pamatováno částkou  700 tisíc korun na zvýšenou údržbu komunikací kvůli  zvýšené prašnosti.

Zajímavou položkou jsou i výdaje na byty, které dosahují 10 milionů korun, z toho téměř  8 milionů  jde na opravy a údržbu.  V oblasti dopravy  je na  opravy a udržování silnic  vyhrazeno  téměř 9 milionů korun a na  čištění a zimní údržbu chodníků téměř 5 milionů korun.  Na dopravní obslužnost  je v návrhu rozpočtu vyčleněno zatím   přes 10 milionů korun.

Kompletní návrh rozpočtu ke schválení bude na webu města umístěn týden před jednáním zastupitelstva 15. prosince.

Upozorňujeme chovatele na pravidla pro pohyb psů

Prostor pro volný pohyb psůŽivotní prostředí  / V poslední době se  ve větším počtu objevují stížnosti na  volné pobíhání psů na  nepatřičných místech. Proto upozorňujeme chovatele psů na obecně závaznou vyhlášku Města Hranic, platnou od 11.03.2006, týkající se vymezení prostorů pro volné pobíhání psů a stanovení pravidel pro volný pohyb psů na veřejném prostranství.

Dle vyhlášky je volný pohyb psů možný na veřejných prostranstvích, vyznačených v příloze č. 1 vyhlášky s tím, že pes musí být opProstor, kde není povolen volný pohyb psůatřen košíkem (náhubkem). Tato prostranství jsou na svém začátku a konci označena informačními tabulemi, (viz. foto) a nachází se: mezi Kropáčovou ulicí a řekou Bečvou, od Mostní ulice po obou březích řeky Bečvy po jez přes řeku Bečvu, podél ulice Vrchlického, okolo rybníku Kuchyňka a podél ulice Wolkerova.  

S výjimkou těchto vyznačených prostor veřejných prostranství se zakazuje volné pobíhání psů na veřejném prostranství. Držitel psa je povinen na veřejném prostranství zabezpečit psa vedením na vodítku, nebo doprovázet psa s nasazeným košíkem (náhubkem).

Výše uvedené povinnosti se nevztahují na osoby, doprovázející psy při činnosti podle zvláštního předpisu. Porušování povinností, stanovených touto obecně závaznou vyhláškou, je postihováno podle platných právních předpisů.

Úplný text obecně závazné vyhlášky najdete na webových stránkách Města Hranic: http://www.mesto-hranice.cz/cs/pro-obcany//samosprava/vyhlasky-a-narizeni/obecne-zavazne-vyhlasky-2006.

Zároveň upozorňujeme, že psi v Hranicích i místních částech by měli být čipováni. Podle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 se čipování týká psů, chovaných na území města Hranic a jeho místních částí, s výjimkou chovatelů, jejichž psi se zde zdržují méně než 30 dnů.

Vyhláška stanovuje chovatelům psů povinnost nechat psa staršího 3 měsíců trvale označit elektronickým čipem veterinárním lékařem (pokud pes není již označen).

Povinnost označit psa elektronickým čipem platí i v případě, že je pes již označen tetováním! Označování psů elektronickým čipem se provádí na náklady chovatelů psů.

Od veterinárního lékaře, který elektronický čip aplikoval, si chovatel k doložení trvalého označení psa vyžádá registrační kartu o označení psa elektronickým čipem. Chovatel je také povinen přihlásit se do 30-ti dnů ode dne označení psa do evidence označených psů a jejich chovatelů na MěÚ Hranice, odbor finanční.

Text vyhlášky č. 1/2009 a formulář k přihlášení čipovaného psa do evidence najdete na www.mesto-hranice.cz, v rubrice „životní situace- jak požádat o…“ v podrubrice finance a poplatky.

Vánoční koncerty nabízí pestrý výběr

Kultura / Pestrá nabídka různých koncertů a dalších akcí je připravena na závěr roku. Několik vám jich představíme.

Již příští pátek 9. prosince ve 20 hodin  vystoupí v Zámeckém klubu Bára Zemanová a Band. Jako host vystoupí známá skupina Neřeš z Hranicka.

Ve středu  14. prosince opět v Zámeckém klubu od 19 hodin vystoupí Pakostra, což je seskupení tří špičkových ostravských muzikantů – Radka Pastrňáka, (Buty), ostravské bluesové legendy Jiřího „Kosti“ Kostadinova  a Josefa Paka. Koncert plný svérázného blues bude doplněn také o známé písně skupiny Buty.

Na Vánoční koncert Hranického dětského pěveckého sboru můžete přijít 16. prosince od 18.30 do kostela Stětí sv. Jana Křtitele. Hosty budou  Komorní sbor gymnázia, Komorní ženský sbor, LiThr.

Děti se v sobotu 17 prosince mohou těšit na to, že na Masarykově náměstí zastaví od 15 do 18 hodin Vánoční Coca-cola kamion. Vánoční koncert ZUŠ Hranice je připraven na 21. prosince, od 17.30 hodin v Kostele sv. Vavřince v Drahotuších.  Účinkuje Smyčcový a dechový orchestr ZUŠ Hranice.

Ve čtvrtek 22.prosince proběhne v Klubu od 19 hodin tradiční posezení při melodiích věčně zelených „Vánoční vzpomínky a návraty“, kde budou hrát a zpívat Bronislav Ludmila a Martin Foltýnek. V sobotu 24 prosince se můžete těšit na Vánoční koledy, což je  tradiční vyhrávání koled  v podání Hranického  žesťového kvarteta. Ve 14.45 na  Masarykově náměstí, v 15.30 u Kostelíčka, v 16 hodin na hřbitově a v 16.30 u Domova seniorů.

V pondělí 26. prosince v 16 hodin se v Kostele Stětí sv. Jana Křtitele na Masarykově náměstí uskuteční Vánoční koncert barokní a klasické hudby. Na programu budou skladby G. Fr. Händela,  J. S. Bacha, G. Cacciniho, G. Sammartiniho, G. Giordaniho, W. A. Mozarta, N. Paganiniho, a koledy A.Michny z Otradovic. Představí se Martina Macko – soprán, Ivana Chudová  -  hoboj, Vítězslav Drápal – flétna a Libor Janeček – kytara 

Závěr roku (31.12.) patří tradičně Dětskému Silvestru v letním kině., který začne  v 16 hodin. Na programu jsou Šmoulové, táborák, občerstvení, ohňostroj.      

Drahotuše rozsvítí vánoční strom v úterý

Drahotuše / Vánoční strom se v Drahotuších rozsvítí  v úterý  6. prosince. Rozsvícení  stromu je spojené s malým jarmarkem na  náměstí Osvobození.  Jarmark   začíná ve  14.30. Od 16 hodin n oživí náměstí také   program dětí ZŠ a MŠ Drahotuše  a na 16.30   je nachystáno rozsvícení Vánočního stromu.

Na jarmarku bude možné zakoupit si adventní věnce,  výrobky dětí,  perníčky, vánoční dárky,  med a další potraviny. Bude možné ochutnat  produkty domácí zabíjačky, punč, pecáky.  Na akce zve Osadní výbor Drahotuše a město Hranice.                    

Drahotuše nachystaly předvánoční výstavu

OV Drahotuše  / Pravou vánoční atmosféru naladila návštěvníků osadního výboru  v Drahotuších  páteční vánoční výstava. Od 11 do 17 hodin si zde lidé mohli prohlédnout i zakoupit  adventní věnce a další výrobky s vánoční tématikou.


Vánoční výstava v Drahotuších

Foto: Petr Bakovský

Kalendář Hranic je v prodeji

Kultura /  Stolní kalendáře na rok  2012, věnované tentokrát zajímavým hranickým stavbám,  jsou již v prodeji. Můžete si je koupit v hranických knihkupectvích a v Městském informačním centru za 65 korun, tak jako v minulých letech. Kalendář byl vydán v nákladu  1 500 kusů.  V kalendáři, který vydalo město Hranice, naleznete fotky nejen z Hranic, ale i z nedalekého okolí. Každá stavba je zároveň stručně popsána. Fotografie nafotil a texty zpracoval   Tomáš Pospěch, grafickou úpravu provedla Kateřina Holá.

Program Klubu seniorů a sdružení Alfa handicap

Sociální / Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v pondělí 5. prosince v době od 8 do 12 hodin a od 16 do 18 hodin, ve středu  od  8  do  12 a ve čtvrtek od 9 do 11 hodin. V pondělí v 7.30 a  8.30 proběhne cvičení jógy. Poté přijdou na řadu angličtináři, v 8.30 kurz pro ty pokročilé a v 9.15 začátečníci. Stolní tenis bude od  9.30 do 12 hodin. Zdravotní cvičení je v plánu od 16  a od  17 hodin.

V úterý je spinning od 9 hodin. Ve středu proběhne zdravotní cvičení v 7.30 a8.30. Němčina bude v 9.45. Od 9.30 do 12  nastoupí opět stolní tenisté. Čtvrtek je vyhrazen pohybu, v 8.15 je cvičení bosu, v 8.30 jóga a v 9.15 zumba. Stolní tenis  je  na programu  od  9.30 do  11 hodin. V pátek od 14 hodin začíná plavání na Plovárně Hranice. Sraz účastníků je v 13.45.

Ve čtvrtek 8. prosince  proběhne zájezd na představení v Beskydském divadle Nový Jičín, ve kterém vystupuje Marta  Kubišová se skupinou Petra Maláska „ S nebývalou ochotou“. Odjezd ze Šromotova náměstí v18.hodin.

Poslední letošní turistický výlet je naplánován na čtvrtek 15. prosince. Půjde se směrem na Teplice, Maleník a Paršovice. Pěší  mají sraz v 8.30 u Sokolovny, ostatní odjíždí z autobusového nádraží v 9.15  a z Motošína v 9.25.

Sdružení zdravotně postižených Alfa Handicap  se schází v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.  

 Pomocná navigace