Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2011 / Hranická radnice 30. prosince 2011


obsah:

Hranická radnice  30. prosince 2011

Po grantech se změnily i příspěvky

Město Hranice  - Měsíc poté, co se změnily zásady pro poskytování grantů, odsouhlasili zastupitelé města také změny v poskytování příspěvků na činnost. I zde je jednou z nejdůležitějších změn to, že přihlášky na granty i příspěvky se nyní podávají elektronicky.

 Přihláška musí být  elektronicky i podepsána. Ten,  kdo nemá platný elektronický podpis, může do tří pracovních dnů doručit na příslušný odbor vyplněný tiskopis přihlášky v tištěné podobě a podepsaný statutárním zástupcem.

Termín podávání  přihlášek zůstává stejný,  první kolo grantů a příspěvků má uzávěrku  31. ledna daného roku. 

Zatímco výše příspěvků se v posledních letech ani přes  nepříliš dobrou ekonomickou situaci  nezměnily, výdaje na granty letos i v roce 2012 dokonce stouply. Město totiž  rozšířilo oblast na kterou se poskytují granty o „Granty na podporu oprav a obnovy objektů v oblasti památkové péče na území města Hranic“. V rozpočtu je na tuto novou oblast vyčleněno 250 tisíc korun.  Tyto granty se udělují na podporu oprav památek, které nejsou v majetku města, a to na opravu a obnovu viditelných částí objektů v městské památkové zóně a v jejím ochranném pásmu (uliční průčelí, příp. celá fasáda, střešní plášť)  a opravu a obnovu městských hradeb.

Celkem tak město na příspěvky v sociální oblasti, v kultuře, ve sportu a životním prostředí  dává  přes 2 miliony korun. Na  granty  je to dokonce   přes 2,5 milionu korun. Z toho  750 tisíc je vyčleněno na granty investiční povahy.

Maximální možná podpora projektu  v rámci jednotlivých grantů je  80 procent. Výjimkou jsou právě nové granty na opravy a obnovu v oblasti památkové péče, kde je maximální podpora 50 % a částka maximálně  50 tisíc na uchazeče.

Vánoce v Polsku završily projekt o přírodě a tradicích

Mikroregion Hranicko – Vánoční návštěvou dětí základních škol z Hranicka  v polské obci Kolonowskie byl završen projekt „S přírodou a tradicemi společně“. Tento projekt české a polské školy realizovaly od září 2010.

Děti ze základních škol z Bělotína, Hustopeč nad Bečvou a Stříteže nad Ludinou se podívaly k polským kamarádům již po třetí. Na zdejší základní škole jim byly v pátek a sobotu 9. a 10. prosince představeny polské vánoční tradice a zvyky. V pátek jim polské děti zahrály vánoční představení o narození Ježíška tzv. Jaselky. (Foto: mikroregion Hranicko) Vánoční atmosféru doplnily koledy, které si připravily všechny školy. Na závěr si všichni společně zazpívali Tichou noc.

Vrcholem dne byla štědrovečerní večeře. Polská tradice je v tomto případě jiná než u nás. Ačkoliv je na štědrovečerní tabuli hlavním jídlem kapr, u něj to nekončí. Dle tradice má mít slavnostní večeře minimálně 12 chodů – symbolizuje tak 12 měsíců v roce. Obvykle se servíruje houbová polévka, či polévka z červené řepy, poté kapr na několik způsobů – smažený, se zeleninou nebo naložený. Sladkou tečkou je „makovka“ – mísa plná máků s rozinkami a houskou naloženou v mléce. Během štědrovečerní večeře mezi děti zavítal i svatý Mikuláš, který obdaroval všechny školy.

Na sobotní den byly přichystány vánoční dílny. Děti si mohly vyrobit různé vánoční ozdoby: malované baňky, baňky ze stužek, svícny z pomeranče, stromečky ze šišek či korálků. Všechno, co si děti vyrobily, si mohly odvézt i domů a přispět k vánoční výzdobě.

Odpoledne děti navštívily Zameczek – domov se sociální péčí pro postižené děti. České školy předaly dětem z domova plné tašky dárků. Polské školy zase přichystaly dárky pro Dětský domov v Hranicích.

Polské děti předvedly vánoční představení

Vánoční návštěva v Polsku udělala pomyslnou tečku za projektem S přírodou a tradicemi společně, který byl finančně podpořen z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika. Projekt splnil svůj cíl – navázání spolupráce českých a polských škol, poznání tradic a přírody a získání nových zkušeností.

 „Čisté ovzduší pro Moravskou bránu“  pokračuje

Logo OPŽPŽivotní prostředí - Sdružení společností ENVItech Bohemia s.r.o. a ENVINET a.s. pokračuje v realizaci projektu Čisté ovzduší pro Moravskou bránu. V rámci tohoto projektu bude vytvořen Informační monitorovací systém průmyslového znečištění v Hranicích, který bude veřejně přístupný na internetu. Projekt Města Hranic je spolufinancován z fondů Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Operačního programu životního prostředí.

Projekt byl zahájen 1. června 2011 a do konce listopadu bylo měření znečištění ovzduší přemístěno na již 10 vybraných lokalitách z celkového počtu dvanácti. Vybrané lokality měřících míst – Masarykovo náměstí, ulice Bělotínská ( dvě vybraná místa), Olomoucká, Tř. 1. máje ( dvě vybraná místa), Tovární, Mlýnská, Teplická, Skalní a lokality v místních částí Velká a Drahotuše.

V souladu se schváleným harmonogramem projektu je nyní finalizována část informačního systému (emisní modul), který se zabývá sběrem emisních dat. Data budou zadávána firmami, které se do projektu dobrovolně zapojily. Zúčastněným firmám byly na začátku prosince zaslány přihlašovací údaje do výše uvedeného informačního systému.

Dále probíhají práce na vytvoření modelu dopravy v Hranicích a okolí. V rámci modelu bude proveden výpočet emisí z dopravy a zhodnocení úrovně znečištění, pocházejícího z dopravy. Tato data budou sloužit jako jeden z mnoha podkladů pro vytvoření modelů rozptylu znečišťujících látek ovzduší v Hranicích a okolí. Jako první bude vytvořen model dle stávajícího stavu z historických dat (pro rok 2004). Tento model se bude postupně aktualizovat  dle reálně naměřených dat prostřednictvím instalovaných přístrojů.

V rámci spolupráce se do projektu zapojila Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Centrum dopravního výzkumu Brno.

 V  Sadech Čs. legií se v lednu bude kácet

Životní prostředí  - V rámci Rekonstrukce parku Sady československých legií v Hranicích, která začala v listopadu 2011, budou také káceny stromy ve špatném zdravotním stavu a stromy neperspektivní.

Kácení stromů bude podle předběžného harmonogramu prací probíhat od 9. ledna do konce ledna 2012. Kácení stromů bude provádět odborná firma, která vyhrála výběrové řízení na realizaci akce.

Společnost Ekoltes Hranice a.s., jako správce veřejné zeleně v Městě Hranice, bude zajišťovat prodej dřevní hmoty. Přímo v parku bude odborný pracovník společnosti Ekoltes Hranice a.s. na základě přísné evidence každého stromu třídit dřevní hmotu na palivové dříví, či dřevo na prodej desek. Pracovník povede evidenci množství dřevní hmoty a její prodej v parku Čs. legií. Prodej dřeva bude probíhat přímo v parku. Finanční příjem z prodeje dřeva následně poukáže spol. Ekoltes Hranice a.s. Městu Hranice.

Při rekonstrukci parku dojde na jaře příštího roku k výsadbě nových mladých stromků a keřů.

Od ledna budou změny v sociálních dávkách

Sociální  / Odbor sociálních a zdravotnictví upozorňuje, že od 1. ledna 2012 dochází k převodu dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním postižením a vydávání průkazů občanům těžce zdravotně postiženým  na Úřad práce ČR.

Od 1. ledna 2012 se ruší jednorázový příspěvek na provoz motorového vozidla. Tento příspěvek je nahrazen opakovaným příspěvkem na mobilitu, o který mohou občané od ledna požádat.  

Po 1. lednu 2012 bude Úřad práce ČR  vyřizovat nejen nově podané žádosti, ale převezme i řízení o žádostech již zahájených v roce 2011 na Městském úřadě Hranice, odboru sociálních věcí a zdravotnictví a tato řízení dokončí.  

Výše uvedené dávky bude po 1. lednu 2012 vyřizovat a vyplácet Úřad práce ČR – krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště  Hranice, v budově Purgešova 1399, Hranice v prostorách I. patra.

Bližší informace o změnách v sociálních oblasti  je možné získat na portálu MPSV ČR http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/.

Zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2012

Město Hranice  -  Rozpočet města Hranic na rok 2012 bude pracovat s částkou 230 milionů korun. Jeho podobu schválili na svém prosincovém jednání zastupitelé města. Na základě znalostí státního  i krajského rozpočtu a výsledků hospodaření města za letošní rok, ale na jaře  příštího roku dojde ke změnám. V prosinci se rozpočet schvaluje zejména kvůli rychlejšímu čerpání prostředků z různých dotačních titulů a také dřívějšímu a pružnějšímu využití městských financí, vyčleněných na investice a větší opravy.

Velmi obtížné bývá stanovení příjmů města v následujícím roce. Městský  rozpočet stojí na odhadu daňových příjmů pro rok 2011. Vzhledem nejasným prognózám vývoje státního rozpočtu, zejména daňových příjmů, však může v průběhu roku dojít k vynuceným změnám.

Na investiční akce je v tuto chvíli k dispozici přes  15 milionů korun. Další prostředky na investice by měly být k dispozici po započtení zůstatků z minulých let. Mezi největší investice budou patřit zejména akce zahájené již letos, na které jsou převedeny peníze. Jde například o rekonstrukci parku Sady Čs. legií,  (18 milionů), zateplení domova seniorů ( 17 milionů), nebo rekonstrukce ulice Studentská (spolu s ulicí Hviezdoslavova 15 milionů).  V roce 2012 se opraví fasáda ZŠ Drahotuše (2 miliony)  veřejné osvětlení na Struhlovsku ( 1 milion), vybuduje parkoviště na sídlišti  Rezkova  (1,2 milionu), opraví se Pivovarské schody  ( 900 tisíc korun). Město se bude podílet i na dalších dvou akcích, na  vodovodu Potštátsko  (2,5 milionu ) a na opravě tribuny na stadionu SK (2,9 milionu).

Program Klubu seniorů a sdružení Alfa handicap

Sociální / Zahájení provozu Klubu seniorů proběhne ve středu  4. ledna 2012. kdy bude klub otevřen pro veřejnost od  8 do 12 hodin.  Od 7.30 a 8.30 proběhne zdravotní cvičení. V 9.45  zahájí  nový rok němčináři. Ve čtvrtek je pro veřejnost otevřeno od  9 do 11 hodin.  V 8.15 proběhne cvičení Bosu, v 8.30 začne cvičení jógy,  od  9.15 Zumba a od 9.30 do 11 nastoupí stolní tenisté. V pátek  je na programu tradiční plavání na Plovárně od  14 hodin. Sraz je v 13.45.

Sdružení zdravotně postižených Alfa Handicap  se schází v Klubu seniorů každý2. a4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.  

 

 Pomocná navigace