Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2011 / Hranická radnice 9. prosince 2011


obsah:

Hranická radnice  9. prosince 2011

Přihlášky na granty se dávají elektronicky   

Město Hranice /  Podání přihlášek do grantového programu města Hranic musí být od roku  2012 provedeno elektronicky. To je  jedna z hlavních  změn  v novém Grantovém programu města Hranic.  Přihlášky i přílohy se zasílají na adresu podatelna@mesto-hranice.cz.  Zprávu je nutné označit GRANTY A PŘÍSPĚVKY 2012.

Přihláška musí být  podepsána elektronicky. Ten,  kdo nemá platný elektronický podpis, může do tří pracovních dnů doručit na příslušný odbor vyplněný tiskopis přihlášky v tištěné podobě a podepsaný statutárním zástupcem.

Termín podávání  přihlášek zůstává stejný,  první kolo grantů má uzávěrku  31. ledna daného roku.  Upozorňujeme však, že je podstatné,  kdy žádost dorazí na podatelnu městského úřadu. E-maily zaslané těsně před  půlnocí  31. ledna nemusí vždy dorazit včas.

Nově jsou  grantové oblasti zapracovány přímo v grantovém programu a nebudou zvlášť vyhlašovány.  Oblast grantů se pro příští rok rozšířila o „Granty na podporu oprav a obnovy objektů v oblasti památkové péče na území města Hranic.

Maximální možná podpora projektu  v rámci jednotlivých grantů je  80 procent. Výjimkou jsou právě nové granty na opravy a obnovu v oblasti památkové péče, kde je maximální podpora 50 % a částka maximálně  50 tisíc na uchazeče.

Druhé kolo grantů může být vyhlášeno radou města, pokud  bude  rezerva v příslušné grantové oblasti. Termín přihlášek do 2. kola grantového řízení je do 31. 8. příslušného roku.

Termíny vyúčtování zůstávají shodné.

Plné znění nového grantového programu města naleznete na webových stránkách města  (www.mesto-hranice.cz – rubrika  „životní situace  (jak požádat o…, podrubrika Granty příspěvky).  Informace získáte rovněž na příslušných odborech městského úřadu Hranice.

Proběhlo tradiční setkání seniorů se starostkou města

Kultura / Tradiční setkání sedmdesátiletých seniorů se starostkou města proběhlo ve středu 30 listopadu v hudebním sále v Radniční ulici. Program zpestřily svým vystoupením děti z Mateřské školy Míček Galašova.

Setkání sdniorů se starostkou města

Koncem roku nelze žádat o občanské průkazy a pasy

Vnitro / V souvislosti s vydáváním nových  občanských průkazů ( elektronických občanských průkazů, e-OP)  od 1. ledna  2012,  lze podat žádost  o vydání  stávajícího typu občanského průkazu se strojově čitelnými údaji pouze do 14 prosince 2011.  V době od  15 prosince  2011 do  30. prosince  2011 lze vydat občanský průkaz typu  "BLESK" s dobou platnosti 1 měsíc  a to bez správního poplatku.

Současně žádáme občany, aby ověřili platnost občanských průkazů svým rodičům, kteří jsou dlouhodobě nemocní , imobilní nebo nemohoucí. V případě, že jim bude končit platnost OP v první polovině roku 2012,  lze za ně ještě podat žádost letos, protože od nového roku bude  podávání žádosti  pro tyto občany složitější. Upozorňujeme na to proto,  aby lidé  určitou dobu nezůstali bez  platného občanského průkazu. Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti  po dobu v nich uvedenou.

Ministerstvo vnitra dále informuje, že o vydání e-pasu lze  požádat  nejpozději  do 19. prosince  2011. V době od  27. do 30. prosince  2011 nebudou e-pasy vydávány.  Vydávání cestovních pasů typu  "BLESK" se odstávky netýkají.

Lze nahlížet do posudku na záměr plynovodu

Životní prostředí  /  Ministerstvo životního prostředí ČR zaslalo Městu Hranice posudek o vlivech záměru „MORAVIA -  VTL  plynovod“ na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Do posudku je možné nahlížet odpátku 2. prosince 2011 do středy 21. prosince 2011 na MěÚ Hranice, odboru životního prostředí, 3. patro, Pernštejnské nám. 1, (zámek), č. dveří 410 a 414.

Každý může zaslat také písemné vyjádření k posudku ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o posudku na úředních deskách dotčeného kraje. Do posudku lze nahlédnout i v informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA www.cenia.cz/eia a na stánkách MŽP www.mzp.cz/eia, kód záměru MZP 353.

V projektu ET-struct vznikne vzdělávací modul

znak HranicMěstský úřad  / V současné době vrcholí práce na regionálním vzdělávacím modulu, který město Hranice připravuje v úzké spolupráci se Střední průmyslovou školou Hranice. Cílem tohoto modulu je poskytnout občanům města a celého regionu nezbytné informace, které potřebují znát v případě, že chtějí začít podnikat. Tyto informace budou komplexní, dostupné na jednom místě a budou v souladu se současnou národní legislativou.

Tento modul vznikne za finanční podpory Evropské unie, konkrétně fondu ERDF, v rámci realizace mezinárodního projektu ET-struct. ET-struct je realizován z Operačního programu Nadnárodní spolupráce.Logo ET-struct

Regionální vzdělávací modul bude obsahovat stručné informace o regionu Hranicko a  10 submodulů týkající se podnikatelského záměru, zvolení formy podnikání, legislativy, založení živnosti, ekonomického minima, řízení lidí, financování firmy, nejčastější otázky z praxe a případných kontrol. Dodatečné informace budou zaměřeny na kontakty na úřady a používání datových schránek.

Ve dnech 21. a 22. listopadu proběhla k tématu tvorby regionálních modulů Steering Committee Meeting ve Vídni. Každý projektový partner představil svůj regionální modul a na zvláštním podnikatelském summitu proběhla i prezentace ET-struct platformy a eLearningového kurzu „Entrepreneurship in Booming Sectors in CENTRAL EUROPE“.logo CEEU

Více informací o projektu a vzdělávacích modulech najdete na webové stránce: http://www.etstruct.eu . Na začátku roku 2012 budou regionální a nadnárodní moduly dostupné i přes webové stránky města Hranic.

 

Stromky v Hranicích byly před zimou ošetřeny

Životní prostředí  / Společnost Ekoltes Hranice a.s. minulý týden prováděla ochranný nátěr kmenů mladých stromků v Hranicích. Kmeny některých stromků, především u báze, byly ošetřeny stromovým balzámem s nazelenalým zbarvením. Ošetřena byla místa kmínků tak, aby  se operativně zabránilo např. rozšíření hnilobných procesů nebo poškození solí při zimní údržbě.

Údržbu veřejné městské  zeleně v Hranicích  provádí společnost Ekoltes Hranice a.s. na základě smluvního vztahu s Městem Hranice. Společnost Ekoltes Hranice a.s. je správcem městské zeleně. Pracovníci společnosti.Ekoltes jsou poučeni a provádí práce tak, aby nedocházelo k nešetrným zásahům vůči stromům. Odbor životního prostředí průběžně upozorňuje společnost Ekoltes Hranice a.s. na nutnost šetrného provádění prací v terénu.   

Opravili jsme zeď hřbitova v Drahotuších

Životní prostředí  / Minulý týden byla dokončena oprava části kamenné zdi a vstupní brány hřbitova v Drahotuších. Letošní oprava zdi a brány stála celkem 184 tisíc korun.

Celá hřbitovní zeď  je vyhlášena kulturní památkou, zapsanou v ústředním seznamu kulturních památek ČR. Některé její části byly  ve špatném stavu, proto odbor životního prostředí MěÚ Hranice získal v rozpočtu pro rok 2011 finanční prostředky na jejich opravu.

Na jaře 2011 bylo projektantovi zadáno zpracování technické zprávy se statickým posouzením, která popsala závady zdi. Technicky ve velmi špatném stavu byla část kamenné zdi v délce 10-ti metrů mezi kapličkami křížové cesty V a VI a klenutá vstupní brána v severní části hřbitova. V létě proběhlo výběrové řízení a na základě nejvýhodnější nabídky byl vybrán zhotovitel této investiční akce. Oprava začala letos na podzim a dokončena minulý týden.

Hřbitov v Drahotuších spravuje Město Hranice na základě nájemní smlouvy s Římskokatolickou farností v Drahotuších.

Zveme na křest knihy

Kultura / V  úterý 13.prosince v 15.30 se uskuteční křest knihy vzpomínek na život v Hranicích v polovině minulého století. „Krásna řeka Bečva a jiné hranické vzpomínky“ Ladislava Jandy. Křest proběhne v Obřadní síni MěÚ.

Na křtu bude možno knihu zakoupit.

Plovárna  je otevřena mezi svátky i na Silvestra

Plovárna  / Zaplavat si na Silvestra můžete i letos v hranické Plovárně.  Poslední den v roce 2011bude otevřeno  od 9 do 15 hodin.   Naopak  zavřeno je 24. a 25. prosince 2011 a také 1. ledna 2012.  Do 22. prosince je v hranické Plovárně běžný provoz, další dny od  23.  prosince do 2. ledna je  otevřeno od  9 do 21 hodin.

Provozní doba:

23.12.

pátek     

9.00 – 21.00

24.12.

sobota

ZAVŘENO

25.12.

neděle

ZAVŘENO

26.12.

pondělí

9.00 – 21.00

27.12.

úterý

9.00 – 21.00

28.12.

středa

9.00 – 21.00

29.12.

čtvrtek

9.00 – 21.00

30.12.

pátek

9.00 – 21.00

31.12.

sobota

9.00 – 15.00

1.1.

neděle

ZAVŘENO

2.1.

pondělí

9.00 – 21.00

3.1.

úterý

běžný provoz

Program Klubu seniorů

Sociální / Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v pondělí 12. prosince v době od 8 do 12 hodin a od 16 do 18 hodin a ve středu  od  8  do  12 hodin. V pondělí v 7.30 a  8.30 proběhne cvičení jógy. Poté přijdou na řadu angličtináři, v 8.30 kurz pro ty pokročilé a v 9.15 začátečníci. Stolní tenis bude od  9.30 do 12 hodin. Zdravotní cvičení je v plánu od 16  a od  17 hodin. Od 16 hodin nastoupí i křížovkáři. V úterý je spinning od 9 hodin. Ve středu proběhne zdravotní cvičení v 7.30 a8.30. Němčina bude v 9.45. Od 9.30 do 12  nastoupí opět stolní tenisté.

Poslední letošní turistický výlet je naplánován na čtvrtek 15. prosince. Půjde se směrem na Teplice, Maleník a Paršovice. Pěší  mají sraz v 8.30 u Sokolovny, ostatní odjíždí z autobusového nádraží v 9.15  a z Motošína v 9.25. V pátek od 14 hodin začíná plavání na Plovárně Hranice. Sraz účastníků je v 13.45.

Výroba vánočních ozdob proběhne v klubu v pondělí 19. prosince od 8 hodin. Potřebný materiál, dobrou náladu a zpěvníky koled přineste sebou.

Máte-li zájem naučit se tančit při country hudbě, přihlaste se v kanceláři Klubu seniorů do 19. prosince. Jedná se o nabídku kurzu.

Sdružení zdravotně postižených Alfa Handicap  se schází v Klubu seniorů každý2. a4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.  Pomocná navigace