Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice - 1. června 2012


obsah:

Hranická radnice - 1. června 2012

Náklady na komunální odpad  jsou vyšší

Město Hranice – Náklady na svoz komunálního odpadu jsou vyšší, než částka vybíraná od občanů. Zatímco se v Hranicích letos, stejně jako v minulých letech, platí ročně na osobu  492 korun, skutečné náklady na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dosáhly v roce  2010 celkem 626 korun na osobu. Tato částka se vypočetla vydělením nákladů ve výši 11 961 tisíc korun počtem osob s trvalým pobytem v obci a počtem osob, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci (19 100).

Zákon však do letošního roku umožňoval obcím vybírat maximálně  500 korun. Hranice zvolily částku  492 korun, protože je dělitelná  12 a lze tak v případě potřeby platbu snáze rozpočítat na jednotlivé  měsíce.

Od příštího roku umožní novela zákona o místních poplatcích zvýšit vybíranou částku za komunální odpad až na 1 000 korun na osobu. To je maximum, kolik se ale bude platit v Hranicích, však zatím není rozhodnuto. Novelu podepsal prezident republiky, až bude zveřejněna ve Sbírce zákonů a její znění bude tedy oficiálně potvrzeno, zpracuje finanční odbor návrh obecně závazné vyhlášky, která stanoví výši platby. Tento návrh bude nejprve posuzovat rada města a  následně schvalovat zastupitelstvo města, pravděpodobně před závěrem letošního roku.

V téměř 12 milionové částce za komunální odpad ale nejsou veškeré náklady, které město Hranice vynakládá na likvidaci odpadu. Město hradí také svoz komunálního odpadu občanů  ze špatně přístupných lokalit, svoz komunálních odpadů ze zahrádkářských kolonií (jedná se o celkem 16 stanovišť v Hranicích a v místních částech Hranic), svoz biologicky rozložitelných odpadů ze sídlištní zástavby a svoz biologicky rozložitelných odpadů v rámci jarních a podzimních úklidů zahrádek. Na oblast komunálního odpadu je v rozpočtu města pro rok 2012 plánována částka 12 450 tis. Kč.

Velkou finanční položku odpadového hospodářství tvoří také sběrný dvůr společnosti EKOLTES Hranice,a .s.  Výdaje jsou tvořeny nejen likvidací nebezpečných odpadů, ale především velkoobjemových odpadů, které tvoří největší podíl na nákladech. Sběrný dvůr je také místem zpětného odběru elektrozařízení a světelných zdrojů, pocházejících z domácností. Společně s náklady na svoz tříděného odpadu a údržbu stanovišť byla v rozpočtu města pro rok 2012 vyhrazena na tuto oblast částka 5 700 tisíc korun.

Mezi výdaje náleží i odstraňování černých skládek a mobilní svoz nebezpečných odpadů. Značnou částí položky, kterou město vydává na odpady je i skládkování ostatních odpadů (tzn. odpadů ze hřbitovů, čištění města, zvýšené očisty komunikací, z údržby komunikací). Skládka na Jelením kopci totiž neleží v katastrálním území Hranice a platby za uložení odpadu neustále stoupají. Další  nákladovou položkou je uložení biologicky rozložitelných odpadů na kompostárně společnosti Ekoltes Hranice. Na všechny položky  letos máme v rozpočtu 1 775 tisíc korun.

Celkově se tak náklady na odpadové hospodářství v rozpočtu města letos vyšplhaly až k 20 milionům korun.

Proběhly jarní kontroly dětského mobiliáře   

Životní prostředí -  Hlavní roční kontroly dětského mobiliáře v Hranicích a v místních částech provedl odbor životního prostředí úřadu. Z těchto kontrol vzešla řada nutných oprav dřevěného dětského mobiliáře  – například osazení kůlů na kovové patky, výměna spodních části houpaček, osazení skluzavek na kovový rám,  doplnění lan,  oprava houpadel na pružině.

Na jaře  byl proveden také nátěr dětských prvků na ulici  Galašova a ve Valšovicích. V dubnu byl vyměněn písek ve 36 pískovištích v celkovém  množství 72,5 m³. Písek musí splňovat chemické, mikrobiologické a parazitologické parametry dle vyhlášky o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

 V květnu proběhlo doplnění 20 m³ drcené kůry do dopadových ploch  dětských hřišť v ulicích Jaselská, Struhlovsko, ul. Jižní a Sklený kopec. Celkové náklady na jarní údržbu dětského mobiliáře činily 279 tisíc korun.

Dětské hřiště v Drahotuších

Začne zvýšená očista komunikací

Životní prostředí  - Zvýšenou očistu komunikací na území města Hranic a místních částí Drahotuše, Slavíč a Velká připravujeme také  pro letošní rok. Tuto očistu provádíme na základě doporučení „Programu snižování emisí a Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Hranic“ Na rok 2012 schválilo Zastupitelstvo města Hranic v rozpočtu pro na tuto akci částku 700 tisíc korun. Očista bude probíhat od 4. června do začátku září.

Zvýšenou očistu komunikací zajišťuje pro město Hranice společnost EKOLTES Hranice, a.s. na základě smlouvy.

Veškeré práce, spojené s očistou, bude řídit a kontrolovat Odbor životního prostředí MěÚ Hranice. Strojní očistu bude Ekoltes  provádět zametači a kropícím vozem. Na vybraných komunikací s povrchem ze žulových kostek bude očista prováděna strojním kropením a ručním zametáním povrchu.

Aby očista komunikací mohla být prováděna až ke krajnici a protiprašné opatření města Hranic splnilo svůj účel, žádáme majitele parkujících aut, aby v dané dny uvolňovali komunikace. Veškeré informace, včetně průběžných aktuálních sdělení, najdete na www.mesto-hranice.cz.

Očista komunikací zahrnuje jednorázovou a průběžnou očistu.

a) Jednorázová očista, zahrnující očistu hlavního tahu ve Velké, hlavního tahu v Hranicích, včetně ulice Nádražní, a kruhových objezdů u marketu „Lidl“, u restaurace „Barborka“ a na Tř.1.máje se sjezdem na I/47 a ke „Kauflandu“, bude prováděna dvakrát a to na začátku očisty (začátek měsíce června) a při jejím ukončení (začátek měsíce září). Jednorázová očista bude provedena během tří dnů i v místní části Drahotuše.

b) Průběžná očista zahrnuje ruční a strojní čištění, prováděné jedenkrát za 3 týdny dle orientačního harmonogramu takto:

Dny

od 11.června 2012 - 1 x za 3 týdny

Pondělí

Strojní čištění

Wolkerova, Bezručova, Máchova, Hálkova, Tovačovského, Vrchlického, Erbenova, Hviezdoslavova, Nerudova, Studenská, Kramolišova

Úterý

Strojní čištění

Zborovská, rondel u "Lidlu" a "Albert Hypermarketu", Tř. 1.máje (včetně sjezdů do sídlišť a rondelu se sjezdem na I/47 a "Kauflandu), Rezkova, Jaselská,Alešova, Potštátská, Hřbitovní, Jungmannova, Dobrovského, Jurikova,  Teplická, Mostní, Tř. gen.Svobody (po sjezd na Dvořákovo stromořadí), P. Lumumby (chodníkový sjezd z Tř.1. máje a chodníky podél obou stran silnice I/47)

Středa

Strojní čištění

Šromotovo náměstí, Purgešova, sídliště Struhlovsko,

Slavíč

Čtvrtek

Strojní čištění

sídliště Nová,ulice Nová. Cementářské sídliště, sídliště Hromůvka, Skalní, Pod Nemocnicí, Sklený kopec, Komenského

Sobota

Ruční a strojní

čištění

Školní náměstí, Masarykovo náměstí, Pernštejnské náměstí

Radniční, Na Náspech, Janáčkova, Zámecká, Jiráskova, 28.října, Farní, Svatoplukova

Jednorázová a průběžná očista komunikací může být aktuálně změněna na základě meteorologických podmínek.

Živnostenský úřad upozorňuje na odstávku registru   

Živnostenský úřad  - Plánovaná odstávka informačního systému registru živnostenského podnikání (IS RŽP) proběhne v pátek 1. června  2012. Do programu budou zapracovávány zákonné změny. Z tohoto důvodu nebudou zaměstnanci živnostenského úřadu moci přijímat ani zpracovávat žádná podání. Provoz bude opět obnoven v pondělí 4. června 2012.

 Děkujeme za pochopení.

Ve dvoraně zámku proběhne výstava o životním prostředí

Životní prostředí  - Letošní 5. červen využije Město Hranice ke 4. ročníku výstavy o propagaci ochrany životního prostředí. Výstava bude probíhat ve dvoraně hranického zámku od 5. června 2012 do 12. června 2012 do 12.00 hod Ve spolupráci se základními školami, středními školami, Povodím Moravy,s.p. a Lesy ČR, s.p. připravuje odbor životního prostředí výstavu projektů a soutěžních fotografií žáků a studentů na téma „Hranice – město řek a  vodních ploch“. Výstava se bude konat pod záštitou starostky Ing. R. Ondriášové. Odbor životního prostředí s i dovoluje pozvat veřejnost a školy k návštěvě výstavy.

Datum 5.června, které bylo ustanoveno Valným shromážděním OSN v roce 1972 Světovým dnem životního prostředí, je považováno z pohledu ochrany a obnovy životního prostředí za jednu z nejdůležitějších událostí v roce.

Výstava bude probíhat ve dvoraně hranického zámku od 5. června 2012 do 12. června 2012 do 12.00 hod.

Jednání o sídlišti Nová

Majetek  - Veřejné projednání záměru regenerace sídliště Nová proběhne v pondělí 11. června od 16. hodin v objektu Základní školy Nová 1820, odloučené pracoviště Domu dětí a mládeže. Všechny zájemce srdečně zveme. 

Zveme na Léto na Plovárně

Plovárna Hranice - Akce „Léto na Plovárně“ zahájí ve pátek 1. června letní sezónu na  koupališti. Od 15 do 19 hodin zde budou probíhat hry a soutěže ve všech bazénech. Připraveny budou různé atrakce, například  vodní UFO, trampolína,   houpačka, aquazorbing,stolní tenis nebo beach volejbal. Zpestřením bude malování na obličej.

Děti a mládež i dospělí budou  mít snížené vstupné. Děti do 10 let  musí mít doprovod dospělých. Akci pořádá Plovárna Hranice a Plavecká škola Lumíra Zátopka.

Oprava  Pivovarských schodů začne v půlce června

Město Hranice  - Očekávaná oprava Pivovarských schodů a přilehlé kamenné zdi by měla začít 18. června. Zahájení opravy se posunulo kvůli tomu, že firma, která  zvítězila ve výběrovém řízení, přiznala, že podhodnotila svoji nabídku. Město proto okamžitě oslovilo druhou firmu v pořadí. 

Výhodou této firmy je větší rychlost oprav, takže po opraveném schodišti bude možné chodit již od začátku září. Opravy nenaruší přístup k tamní pizzerii.

Dosavadní  schodiště, které je ve velmi špatném stavu, se rozebere, upraví se podloží, umístí se nové kamenné obrubníky. Podesty budou ze žulové mozaiky. Na schodišti nově vzniknou sjezdy na kočárky a kola. Konečná podoba schodiště bude obdobná  jako loni opravených schodů od Zámeckého hotelu  ke Šromotovu náměstí.

Oprava bude celkově stát 1 250 tisíc korun.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální - Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v týdnu od 4. do 8. června v pondělí od 8 do 12 a od 16 do 18 hodin, ve středu od 8 do 12 hodin a ve čtvrtek od  9 do 11 hodin.V pondělí v 7.30 a  8.30 začíná  cvičení jógy, angličtina pro pokročilé začne v  8.45 a pro začátečníky naváže v   v 9.30. Stolní tenisté nastoupí v 9.30. V 16 a 17 hodin bude zdravotní cvičení.

Ve středu  je zdravotní cvičení v 7.30 a 8.30, němčina v 9.45  a stolní tenis od  9.30 do  12 hodin. Ve čtvrtek  je cvičení bossu od  8.15, dále jóga od  8.30, zumba od  9.15 a stolní tenis od  9.30 do 11 hodin.

Plavání na Plovárně Hranice je v pátek od  14 hodin. Sraz je v 13.45.

Turistická vycházka je naplánována na úterý 12. června. Sraz je v 13 hodin u Sokolovny. Trasa:  Stezka zdraví - Obec Ústí ( cca10 km).

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.  Jazykové verze

  • Čeština
  • English