Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice - 10. února 2012


obsah:

Hranická radnice  - 10. února 2012

Chystá se první úprava rozpočtu

Město Hranice - První úprava schváleného rozpočtu města na letošní rok bude na pořadu  únorového jednání zastupitelstva města. Rozpočet města byl schválen již v prosinci loňského roku zejména kvůli rychlejšímu čerpání prostředků z různých dotačních titulů a také dřívějšímu a pružnějšímu využití městských financí, vyčleněných na investice a větší opravy. V únoru na prvním letošním jednání zastupitelstva se bude rozpočet měnit na základě znalostí státního  i krajského rozpočtu a výsledků hospodaření města za loňský rok. Řeší se zejména investiční akce na letošní rok.

Některé z investic  byly schváleny již v prosinci. Jedná se zejména o akce, které již byly zahájené v minulém roce nebo na které jsme dostali dotace. Mezi největší letošní investice tak bude určitě patřit již zahájená rekonstrukce  Sadů Čs. legií. Ta přijde zhruba na 18 milionů korun. Zde již byly práce zahájeny  na podzim minulého roku, kdy se prováděly vodohospodářské práce. V lednu pak  byly vykáceny dřeviny ve špatném zdravotním stavu a neperspektivní stromy a keře. Na jaře zde budou vysázeny nové dřeviny odolné vůči kolísání hladiny spodní vody.   V parku dojde k opravě sítě cest,  bude zrekonstruován  hudební pavilon i  kašna. Park ve své nové podobě také umožní bližší kontakt  s řekou. Aby park lákal všechny generace, nezapomene se na dětská hřiště a na nejnutnější zázemí pro návštěvníky  (toalety).

Dalším projektem, který byl zahájen již loni je celková rekonstrukce ulic Studentská a Hviezdoslavova. Ulice Studentská byla opravena loni, Hviezdoslavova přijde na řadu letos, v závislosti na příznivých klimatických podmínkách. V opravovaném úseku proběhne celková rekonstrukce vozovky,  dojde také k opravě chodníků, které dostanou nově zámkovou dlažbu. Opraveny a nově nasvíceny budou i přechody pro chodce. Dostane se i na kontejnerová stání a parkovací místa. Akce celkově vyjde  zhruba na 15 milionů korun.

Další velkou letošní akcí, je zateplení Domova seniorů. Na tuto akci jsme dostali loni dotaci, došlo ale ke zdržení, protože vítězná firma nakonec ze zakázky odstoupila. Nyní probíhá nové výběrové řízení, zájemci mohou nalézt podrobnosti na www.e-zakazky.cz . Domov seniorů byl postaven v letech 1981 – 1986 a stav jeho obvodových zdí neodpovídá tepelně-technickým normám, tudíž dochází k velkým tepelným ztrátám.  Předpokládané náklady budou činit okolo 17 milionů korun.

Mezi dalšími akcemi, které letos proběhnou bude zejména oprava fasády ZŠ Drahotuše (2 miliony)  oprava veřejného osvětlení na Struhlovsku ( 1 milion), vybudování parkoviště na sídlišti  Rezkova  (1,2 milionu), oprava Pivovarských schodů  ( 900 tisíc korun)  a dvě akce, na kterých se město podílí , vodovod Potštátsko  (2,5 milionu ) či  příspěvek na opravu tribuny   SK – (2,9 milionu). O investicích , které budou schváleny na únorovém jednání zastupitelstva města, vás budeme  informovat v některém z příštích čísel Hranické radnice.

Jednání zastupitelstva proběhne  23. února  v zasedací místnosti Městského úřadu Hranice  (na zámku) od 16 hodin a je veřejné. Podklady k zastupitelstvu jsou týden před jednáním umístěnka webu města a jsou k dispozici také v městské  knihovně.

 Seminář k zavedení značky Moravská brána sklidil úspěch

Hranická rozvojová agentura  - S až nečekaným zájmem se setkal v pořadí druhý seminář, na němž byly prodiskutovány a odsouhlaseny všechny základní parametry budoucího fungování značky kvality místních výrobků "MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt". Do divadelního sálu v areálu Staré střelnice v Hranicích dorazilo v lednu přes 40 zájemců z řad výrobců, starostů, členů místních akčních skupin a zástupců veřejnosti. Seminář se konal pod záštitou tří organizací, které rozjezd značky na Hranicku a Lipensku už téměř rok chystají: Hranické rozvojové agentury a místních akčních skupin Záhoří – Bečva a Rovojové partnerství Regionu Hranicko.

Přítomným byly představeny důležité dokumenty a zásady jako soupis vhodných typů výrobků, kritéria pro získání značky, složení certifikační komise nebo poplatky za užívání značky. O získání certifikátu zatím projevilo předběžný zájem už téměř 20 výrobců a mnozí z nich také na seminář donesli na ochutnání své produkty jako sýry, med, pivo, chléb, bramborovou bábovku nebo jablečný mošt.

Nejzajímavějším bodem, který také vyvolal největší diskusi, bylo pro všechny přítomné první veřejné představení dvou návrhů loga nové značky, které bude typově náležet do rodiny 15 už zavedených grafických symbolů fungujících pod Asociací regionálních značek. Přítomní se přiklonili k jedné z variant vycházející z motivu brány a domluvili se s autorem na rozpracování tohoto návrhu do několika variantních podob.

Nyní se už naplno rozběhne sběr přihlášek prvních zájemců o získání certifikátu, tak aby mohla zhruba v březnu certifikační komise uchazeče posoudit a udělit právo užívat novou značku kvality. Certifikáty pak budou slavnostně předány na květnovém Farmářském trhu v Hranicích. Následovat bude intenzivní propagační kampaň včetně tištěných katalogů, občasníku Doma v Moravské bráně, prezentací na významných akcích regionu či plánovaný vznik specializované prodejny oceněných výrobků.

Seminář k zavedení značky Moravská brána  

Foto: Hranická rozvojová agentura

Upozorňujeme na ohlašovací povinnosti pro letošní rok

Životní prostředí  - Upozorňujeme na plnění ohlašovacích povinností v odpadovém hospodářství a v oblasti ochrany ovzduší. 

Odpadové hospodářství

Původci  odpadů vzniká ohlašovací povinnost,  přesáhne-li v  produkci či nakládání s odpady zákonem stanovený limit 100 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu za rok 2011. Ohlašovací povinnost splnípodáním  Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 20 vyhlášky 383/2001 Sb. a to do 15. února 2012 za každou samostatnou provozovnu (§39 odst. 2, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech). Hlášení se  podává prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Již není možné podávat hlášení v tištěné / listinné podobě, ani zasílat hlášení v elektronické podobě přímo na obecní úřad obce s rozšířenou působností – ORP.

Podrobnosti naleznete na webových stánkách města – www.mesto-hranice.cz → Životní situace → Životní prostředí → odpadové hospodářství → hlášení o produkci a nakládání s odpady.

Kontaktní osoba je Ing. Monika Jahnová, tel: 581 828 344,        email: monika.jahnova@mesto-hranice.cz.

Termín ohlašovací povinnosti pro odpadové hospodářství je do 15. 2. 2012

Ochrana ovzduší

V roce 2012 zůstává stejná povinnost pro provozovatele středních zdrojů znečišťování ovzduší, jako v roce 2011, tedy ohlašovat prostřednictvím systému ISPOP, tj. oznámení o poplatku a souhrnná provozní evidence dle zákona č. 86/2002Sb., o ochraně ovzduší, je výhradně v elektronickém standardu.

Pozor změna! Do ISPOPu neohlašují provozovatelé „Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování pohonných hmot s výjimkou nakládání s benzínem“ a zemědělských provozoven zaměřené na chov zvířat (kategorizace velký a střední zdroj).

Veškeré podrobnosti, týkající se ohlašovacího systému ISPOP, najdete na webových stránkách http://www.ispop.cz/

Povinnost pro provozovatele malých zdrojů znečišťování ovzduší zůstává i nadále stejná, tj. v listinné podobě prostřednictvím formulářů, které jsou k dispozici na webových stránkách MěÚ Hranice, nebo si je lze osobně vyzvednout v kanceláři č. 412 na odboru životního prostředí MěÚ Hranice. Kontaktní osoba: Ing. Michaela Pešová – tel. 581 828 350, email: michaela.pesova@mesto-hranice.cz.

Termín ohlašovací povinnosti provozovatelům zdrojů znečišťování ovzduší zůstává i nadále stejný – do 31. 3. 2012.

Dagmar Havlová poděkovala za projevy soustrasti

Město  Hranice -  Poděkování hranickým občanům za  projevenou soustrast zaslala starostce města paní Dagmar Havlová.  „Spontánní účast veřejnosti  mě přesvědčila o tom   že myšlenkový svět, občanské postoje  i politická rozhodnutí  Václava Havla zůstávají hodnotou pevně spjatou s našimi dějinami. Hodnotou, kterou,- jak věřím – nelze zapomenout, kterou nelze obejít a která dokáže  v důležitých okamžicích silně zaznít. Bude-li to  skutečně tak, považovala bych to za nejlepší ocenění jeho díla a jsem dojata tím, jak se občané Vašeho města  k němu přihlásili“ uvedla paní Havlová  ve svém dopise.

Kondolenční listiny k úmrtí prvního polistopadového a prvního českého prezidenta, dramatika pana  Václava Havla podepisovali občané v Hranicích  od úterý 20. prosince do pátku  23. prosince v zasedací místnosti Městského úřadu v Hranicích na zámku. Tyto listiny byly poté svázány do knihy, která byla zaslána kanceláři pana Václava Havla.

Olomoučtí hasiči varují před zrádným ledem

Hasičský záchranný sbor – Silné mrazy přejí bruslení ve volné přírodě. V Hranicích je oblíbenou, ale také asi nejriskantnější možností bruslení na Bečvě. Aby se z romantiky nestalo drama, vydal  Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje základní pravidla pro dodržení bezpečnosti:

Nevstupujte na led dokud se nepřesvědčíte o jeho dostatečné síle a pevnosti (bezpečná síla ledu je minimálně10 cm a led má namodralou barvu). Pokud při vstupu na led slyšíte praskání, vraťte se ihned na břeh.

Na ledové ploše pokryté sněhem, kalužemi nebo nečistotami (např. listím) dbejte zvýšené opatrnosti. Pokud začne led při bruslení praskat, vraťte se ihned na břeh, případně si lehněte a rozložte tak svoji váhu. Pokuste se doplazit na břeh, pokud to není možné, zůstaňte ležet a snažte se přivolat pomoc.

Jestliže se i přes veškerou opatrnost propadnete do ledové vody, nepropadejte panice. Prudkým kopáním nohama se snažte dostat na hladinu, paže rozložte ze široka na led a neustálým kopáním nohama se snažte dostat co nejdál na led a plazením co nejkratší cestou na břeh.

Pokud se propadne pod led někdo z vašeho okolí, nikdy se k danému místu nepřibližujte vestoje, ale v kleče nebo plazením. Na pomoc si vezměte hokejku, případně delší větev, bundu, opasek nebo lano. Zachráněnému se snažte zajistit teplo a suché oblečení. Pokud začne praskat led i pod vámi, ihned se vraťte na břeh a přivolejte hasiče (150 nebo 112).

Více informací najdete na www.hzsol.cz/krajske-reditelstvi/hasicuv-rok/.

Vybíráme nejlepší sportovce

Město Hranice  - Do ankety o nejlepší sportovce loňského roku  je možné podávat nominace do  25. února 2012. Sportovní oddíly a kluby mohou podávat v každé kategorii vždy nejvýše dvě nominace. Nejlepší sportovci se vybírají podle Kritérií vyhlašování nejlepších sportovců města, které  naleznete na webových stránkách města (www.mesto-hranice.cz – životní situace  - ostatní). 

Nominace se musí zasílat na stanoveném formuláři, který můžete získat na podatelně Městského úřadu nebo na webových stránkách města.  Na nominace, které nebudou podané na předepsaném formuláři  nebo doručené po termínu uzávěrky  nebude brán zřetel.

Program Klubu seniorů  a Svazu tělesně postižených

Sociální / Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v týdnu od 13. do 17. února v pondělí v době od 8 do 12 hodin a od 16 do 18 hodin, ve středu  od  8  do  12 hodin a ve čtvrtek od 9 do  11 hodin.

Tento týden jsou jarní prázdniny, proto odpadají některé pravidelné aktivity. V pondělí v 7.30 a  8.30 proběhne cvičení jógy. Poté přijdou na řadu angličtináři, v 8.45 kurz pro pokročilé a v 9.30 začátečníci. Stolní tenis bude od  9.30 do 12 hodin. Zdravotní cvičení je v plánu od 16  a od  17 hodin.

V úterý je spinning od 9 hodin v Pohybovém studiu Blanka Motošín.  Ve středu proběhne zdravotní cvičení v 7.30 a 8.30. Němčina bude v 9.45. Od 9.30 do 12  nastoupí opět stolní tenisté.

Ve čtvrtek  je cvičení jógy od  8.30 a od 9.30 do 11 stolní tenis.

Na čtvrtek 24. února se  od 10 hodin připravuje  přednáška a beseda  „Chile nejen z letadla“, a „Létání v Africe“ s mistrem Evropy v bezmotorovém létání. ing. Petrem Krejčiříkem.

Sdružení zdravotně postižených Alfa Handicap  nově  působí pod názvem Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.). Schůzky i nadále probíhají v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin. 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English