Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice - 11. května 2012


obsah:

Hranická radnice - 11. května 2012

Názvy tří ulic se opět změnily

Město Hranice  - Některé názvy ulic v Drahotuších se opět změnily. Důvodem byla petice občanů z těchto ulic na protest proti přijatému názvu, kdy jména ulic byla doplněna o římskou II.  Celkem byly na městském úřadu v Hranicích zaevidovány tři petice, všem zastupitelé  vyhověli. Ulice Nádražní II se nyní bude jmenovat K Nádraží,   Nerudova II na Jana Nerudy a Tyršova II na M. Tyrše.

Březnové zastupitelstvo města schválilo změnu názvů celkem šesti ulic v Drahotuších. K této změně nás donutil zákon, který nově stanoví, že kvůli elektronizaci veřejné správy a zadávání informací do systému RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí) nesmí být v rámci jedné obce stejné názvy ulic. V Hranicích a Drahotuších jsme měli 5 stejných názvů ulic – B. Němcové, Nádražní, Nerudova, Svatoplukova a Tyršova. V Drahotuších byly navíc dvě ulice V Poli, jedna navazující na ulici Hranickou a druhá navazující na ulici Zahradní.

O nutnosti změny názvů jednala na začátku března starostka města se zástupci Osadního výboru Drahotuše. Nutnou změnou se poté zabývala i rada města, která doporučila zastupitelům změnit názvy v Drahotuších. Při svém rozhodování přihlížela k počtu obyvatel, kteří v jednotlivých ulicích žijí a také k počtu firem, kterých se změna dotkne.

Změnu názvů ulic následně projednalo zastupitelstvo 29. března. Materiál o přejmenování ulic měl projít zastupitelstvem ve dvou fázích. V první fázi se mělo rozhodnout pouze o tom, že změny názvů ulic  budou provedeny v Drahotuších.  Zároveň měla starostka města dopisem oslovit dotčené občany a uvést jim možné varianty změn názvů ulic. Kromě přijaté varianty s římskou II byla ve hře ještě možnost přejmenovat ulice podobným názvem, obdobně, jak k tomu nyní ve třech případech došlo.    

Poté měl být zastupitelům 3. května  předložen materiál s konečným návrhem na konkrétní změnu těchto názvů.

Při projednávání ale vystoupil zastupitel z Drahotuš, člen osadního výboru, kterého se změna názvu ulice také týkala, s návrhem, aby byla rovnou schválena konkrétní změna názvů ulic  tak, že by se ke stávajícímu názvu ulic přiřadila římská II a ulice V Poli navazující na ulici Zahradní by byla přejmenována na Stará štreka. Návrh odůvodnil mimo jiné tím, že stávající názvy jsou u všech těchto ulic zažité a patří k těmto ulicím v Drahotuších. Zastupitelé tento návrh schválili, čímž začaly nové názvy ulici platit.

Po přijetí usnesení zastupitelstva informovala starostka města dopisem všechny dotčené občany. Součástí dopisu bylo nejen vysvětlení důvodu, proč byla jejich ulice přejmenována, ale také upozornění na kroky, které musí občané v souvislosti se změnou názvů ulic učinit. Zároveň odbor vnitřních věcí městského úřadu provedl zápis nových názvů do centrálního registru a zaslal veškeré potřebné podklady na další instituce, které měly informaci o změně názvů ulic dostat. Odbor zavedl prodloužené páteční a sobotní služby, aby bylo všem umožněno o výměnu občanských průkazů  požádat.  

Nyní proběhne celý tento proces znovu. Starostka města opět osloví dopisem všechny dotčené občany, odbor vnitřních věcí  znovu zadá změnu názvů do centrální evidence a zavede prodloužené služby v pátky a soboty. A to v pátek 18. a 25. května od  8 do 17 hodin a v sobotu 19. a 26. května od 8 do 12 hodin.

Obecní živnostenský úřad bude aktuální výpisy z  živnostenského rejstříku pro podnikatele podnikající v dotčených lokalitách vydávat automaticky. Změny jsou totiž elektronicky zasílány do informačního systému registru živnostenského podnikání.  Na základě těchto zápisů živnostenský úřad vydá a podnikateli zašle výpis se změnami.

Stromem roku je letos moruše

Životní prostředí  -  Stromem roku Hranicka 2012 je moruše černá, která roste přímo v Hranicích (na snímku v popředí). Strom sice není opředen pověstmi,ale je v této době jediným existujícím druhem v Hranicích, rostoucím na veřejném prostranství. Svým umístěním uprostřed města je vlastně kuriozitou. Přestože kolem něj denně projdou desítky dětí do blízké školy,i dospělých, málokdo si uvědomí, o jak vzácný druh se v dnešní době jedná.

Obdivuhodná a nezvyklá je jeho regenerační schopnost, zaručující dlouhověkost. Silný vítr i váha úrody v minulých letech způsobily, že se jedna silná větev nalomila a  musela být odřezána, strom však tento masivní zásah přežil.

Strom původně poskytoval svůj stín a  své plody obyvatelům domu č.1074, na staré Hrázi, který byl v roce 1980 zbourán.Je skoro zázrak ,že při demolici(základy domu jsou patrné v břehu nad pěšinkou) a stavebních pracech při budování červené jídelny ZŠ zůstal zachován.

Na odbor životního prostředí došly celkem tři návrhy na strom roku - moruše v Hranicích, tis ze zámecké zahrady v Hranicích a lípa z místní části Velká.

Komise, složená ze starostky města Hranic, předsedy Komise životního prostředí a referentky odboru životního prostředí, vybrala z předložených návrhů vítěze, kterým se stala moruše v Hranicích, jako druhá v pořadí skončila lípa z místní části Velká a na třetím místě tis ze zámecké zahrady v Hranicích. Moruši nominovaly na strom roku paní Jana Lubojacká st. a Jana Lubojacká ml. z Hranic. Všechny tři vítězné návrhy Město Hranice přihlásilo do celostátního kola ankety Strom roku 2012.  Děkujeme za zaslání návrhů.

 Strom roku  - moruše černá

Finance na městské granty a příspěvky jsou rozděleny

Město Hranice  - Definitivní rozdělení finančních prostředků na granty a příspěvky, schválili zastupitelé města na svém květnovém jednání.  Přesné rozdělení grantů a příspěvků  a další informace naleznete na webových stránkách města, případně na příslušných odborech.

Zastupitelé schválili rozdělení téměř dvou milionů korun na granty v oblasti tělovýchovy, vzdělávání, kultury, spolupráce partnerských měst, sociálních věcí a zdravotnictví a prevence kriminality mládeže. Investiční granty byly rozděleny již dříve.  Přes 2 miliony rozdělili zastupitelé také na příspěvcích v oblastech: sociální, oblasti mládežnického sportu, dále sportu dospělých, v kultuře a v oblasti životního prostředí.

Město Hranice letos vyhradilo na  granty a příspěvky celkem přes 4,5 milionu korun Je to o 250 tisíc více než loni. Letos byl totiž  zřízen nový grant  na podporu oprav a obnovy objektů v oblasti památkové péče na území města Hranic.  Celkově tak vynakládáme na granty,  včetně investičních 2,5 milionu korun a na příspěvky 2 miliony korun. Fakticky  bude ale v letošním roce rozděleno ještě o  100 tisíc korun více, protože tato částka byla převedena z loňského roku. 

Přes veškeré ekonomické těžkosti  se město Hranice  snaží tuto oblast neustále maximálně podporovat a finance na granty a příspěvky nekrátí, právě naopak, v posledních letech zvyšuje.  Požadavky jsou ale i tak vždy výrazně vyšší, než můžeme uspokojit. Žadatelé letos žádali na neinvestiční granty  přes 5 milionů korun. Stejně tak  v oblasti příspěvků na činnost by  žadatelé  od města chtěli  7 milionů,  ale město má v rozpočtu miliony  2. Svědčí to jednak o velkém množství  pořádaných akcí, velkém množství různých oddílů., spolků a dalších organizací a také o velkém zájmu o grantové řízení. 

Probíhá zastávkový svoz odpadu ze zahrádek

Životní prostředí – Město opět přistavuje velkoobjemové kontejnery na jarní odpad ze zahrádek v zástavbě rodinných domů ve městě a v místních částech. Kontejnery budou přistavovány zastávkovým způsobem, podle harmonogramu, jehož část naleznete níže. Celý harmonogram lze nalézt na webu města. (www.mesto-hranice.cz – aktuality).

Upozorňujeme, že kontejnery jsou učeny pouze na biologicky rozložitelné odpady, větve je vhodné rozřezat  na menší kousky. Pracovník společnosti Ekoltes Hranice bude dohlížet na ukládaní pouze biologicky rozložitelných odpadů.

V případě, že Vám časový harmonogram nevyhovuje, můžete biologický odpad zdarma odevzdat ve Sběrném dvoře

lokalita

stanoviště

sobota

Čas přistavení

 

 

Drahotuše

náměstí  

12.5.

8 – 9 hod.

kluziště

12.5.

10 – 11 hod.

u nádraží

12.5.

12 – 13 hod.

Záchalupčí u studny

12.5.

14 – 15 hod.

u rybníka – zahr. kolonie

12.5.

8 – 9 hod.

Rybáře

stanoviště u lávky

12.5.

10 – 11 hod.

Středolesí

U kostela

12.5.

12 – 13 hod.

 

 

Velká

zastávka u Veličky

19.5.

8 – 9 hod.

naproti hospodě

19.5.

10 – 11 hod.

u Šlosarového – směr Hrabůvka

19.5.

12 – 13 hod.

Benátky

19.5.

14 – 15 hod.

 

 

Slavíč

u kaple

19.5.

8 – 9 hod.

Na hrázi

19.5.

10 – 11 hod.

u školy

19.5.

12 – 13 hod.

Lhotka

na točně u autobusové zastávky

19.5.

14 – 15 hod.

Třída Čs. armády

autobusová zastávka

26.5.

8 – 9 hod.

Zborovská ulice

směr Ludina

26.5.

10 – 11 hod.

Čechova

pod Šromotovým náměstím

26.5.

12 – 13 hod.

U Kostelíčka

ul. Dobrovského – točna

26.5.

8 – 9 hod.

ul. Jungmannova – u Domova seniorů

26.5.

10 – 11 hod.

konec ul. Jungmannova – ke hřbitovu

26.5.

12 – 13 hod.

Mlýnská ul.

křižovatka ul. K. Čapka

26.5.

14 – 15 hod.

 

Cementárna vypsala granty

Město Hranice  - Cement Hranice, akciová společnost vyhlašuje „Grantové řízení Cement Hranice 2012“.

Rozdělovaná částka je 200 tisíc korun a o granty je nutné požádat do 24. května. Podporované oblasti jsou čtyři - Sociální služby,   Zájmová a volnočasová činnost mládeže, Ochrana a zlepšování životního prostředí a Místní rozvoj -  zlepšování fyzického a kulturního prostředí.

Uchazeči o grant mohou být občanská sdružení, obecně prospěšné organizace, příspěvkové organizace, neziskové organizace, fyzické osoby, nadace, spolky, obce a sdružení obcí. Granty jsou vypsány pro oblast města Hranic a jeho okolí, ohraničené obcemi Lipník nad Bečvou, Týn nad Bečvou, Býškovice, Kelč, Hustopeče nad Bečvou, Bělotín, Potštát.

Další podrobnosti získáte  přímo ve firmě Cement Hranice,kontakt:  adela.klabackova@cement.cz, tel.: 775 607 260.

ČEZ informuje

ČEZ - Firma ČEZ upozornila, že dne 18. května od 7.30 do 16.30 nepůjde proud v místní části Slavíč. Důvodem jsou nezbytné práce na vedení napětí.  Další informace můžete získat na  lince ČEZ  840 850 860.

Cyklokrajánci zahájí sezónu

Hranicko - Již sedmá sezóna soutěže s názvem Mlynářský krajánek se zahájí 12. května 2012. Krajánci tradičně odstartují ze Šromotova náměstí v Hranicích a mlynářskou regionální cyklotrasou „Po stopách využívání vodní a větrné energie“ se vydají přes Teplice nad Bečvou a Ústí do Skaličky. Zde je čeká návštěva Červekova větrného mlýna. Cesta bude zakončena v Hustopečích nad Bečvou, kde budou Krajánci hosty slavnostního otevírání sezóny na Hustopečském zámku. Čeká je například výstava automobilových veteránů, kteří přijedou z letiště v Drahotuších, kde se koná Mezinárodní setkání historických vozidel a letadel do 1980.

Na zpáteční cestě mohou účastníci využít Otevření lázeňské kolonády 2012 v Teplicích nad Bečvou. Zde se mohou podívat na Módní přehlídku letních, sportovních a společenských oděvů, na loutkovou pohádku „O Budulínkovi“ a další zajímavosti.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální / Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v týdnu od 14. do 18. května v pondělí od 8 do 12 a od 16 do 18 hodin. V pondělí v 7.30 a  8.30 začíná  cvičení jógy, angličtina pro pokročilé začne v  8.45 a pro začátečníky naváže v   v 9.30. Stolní tenisté nastoupí v 9.30. V 16 a 17 hodin bude zdravotní cvičení. Křížovkáři začínají v 16 hodin.

Ve středu a čtvrtek je plánován zájezd do Prahy. Odjíždí se z Hranic hlavního nádraží v 6.47. Plavání na Plovárně Hranice je od  14 hodin. Sraz je v 13.45.

V úterý 22. 5. je připraven Cyklovýlet na zámek Lešná. Odjezd je v 9 hodin od letního kina. Navrhovaná trasa: Ústí, Skalička, Kamenec, Hustopeče n.B. Poruba, Lešná zámek, Příluky, Mštěnovice, Val. Meziříčí (30 km) – občerstvení a zpět: Lhotka n.B., Choryně, Kelč, Ústí, Hranice (30 km). 

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.   Jazykové verze

  • Čeština
  • English