Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice 13. července 2012


obsah:

Hranická radnice  13. července 2012

Hranické kulturní léto začíná tuto sobotu

Kultura  - Tradiční prázdninová akce Hranické kulturní léto začíná již tuto sobotu. Stejně jako v posledních letech se jeho koncerty budou odehrávat na prostranství mezi zámkem a Zámeckým hotelem vždy v sobotu a ve středu  od 16. hodin.  Sérii koncertů letos zahájí hranický dětský pěvecký sbor Cantabile.

Na prostranství před zámkem se vystřídají interpreti různých žánrů a to jak místní  tak  „přespolní“. Ve středu 18. července vystoupí folková a trampská legenda Jaroslav Samson Lenk. V sobotu 21. července ho vystřídá další legenda  - tentokrát v žánru lidové písně  - Jožka Černý s cimbálovou muzikou Gracia.  Dalším známé jméno přivítají Hranice opět ve středu  - tentokrát  to bude Tereza Černochová.  V sobotu 28. srpna se představí Jiří Schelinger revival.  Následující středu vystoupí u zámku Partutovjanka.  Koncerty budou pokračovat až do soboty 4. srpna, kdy Hranické kulturní léto uzavře  koncert známé slovenské skupiny Peha.

Hranické kulturní léto hostí každým rokem známé tváře

I v minulých ročnících přivítaly Hranice  známá jména, loni například Naďu Urbánkovou.

Můžete se zúčastnit fotografické soutěže o EU

Kultura  - Fotografickou soutěž Světla a stíny Evropské unie , pořádají Městská knihovna Hranice a její Městské evropské informační středisko při MIC. Zájemci se mohou přihlásit

do 31. října 2012. Stačí na adresu mic@meu.hranet.cz s předmětem "SOUTĚŽ MEIS" poslat vždy dvě fotografie tvořící protipól – jedna fotografie „to se mi líbilo“, druhá „to se mi nelíbilo“. U fotografií bude uvedena soutěžní tématika s označením „světlo“ nebo „stín“.
Soutěž bude probíhat prostřednictvím upravených webových stránek městského informačního centra, a to ve dvou věkových kategoriích – děti do 15 let a ostatní dospělí. Všechny soutěžní fotografie budou vystaveny na webu MIC.

Fotografie došlé do soutěže pak bude vyhodnocovat odborná porota složená z místních profesionálních fotografů. Ta vybere tři nejlepší z každé věkové kategorie (děti, dospělí), kteří budou odměněni hodnotnými věcnými cenami. Výsledek soutěže bude zveřejněn opět na webových stránkách MIC Hranice.

Soutěžící může zaslat maximálně 2 páry soutěžních fotografií. Fotografie v digitální podobě zasílejte ve formátu JPG, minimální požadovaná velikost fotografií je 800 x 600 pixelů a maximální velikost může být 1600 x 1200 pixelů. Maximální velikost souboru může být 1,5 MB. Do soutěže se přijímají vždy fotografie maximálně rok staré, tedy pořízené od 1. června 2011. Podrobnější informace získáte na http://www.mic-hranet.cz/ – soutěž MEIS.

Po vyhodnocení bude z došlých fotografií uspořádána výstava ve vestibulu zámku v Hranicích. 

V Sadech Čs. legií platí návštěvní řád.

Životní prostředí  - Provoz nově zrekonstruovaného parku Sady Čs. legií se řídí přijatým návštěvním řádem, který je platný od  1. července 2012. Protože jsme dostali řadu dotazů od občanů, co je  a není v parku povoleno, zveřejňujeme celé jeho znění.

Návštěvní řád  - Sady Československých legií v Hranicích

Sady jsou ode dne 18.6.1997  vyhlášeny  orgánem státní památkové péče kulturní nemovitou památkou  a jejich správcem je Město Hranice.

Návštěvníci parku jsou povinni se pohybovat po parku s opatrností a předcházet riziku možnosti úrazu. Vstupem do parku se každý zavazuje k dodržování tohoto návštěvního řádu v parku:

V celém parku je zakázáno:

 • Volný pohyb psů, psi musí být vždy na vodítku, majitel, či průvodce psa, je povinen zajistit úklid psích exkrementů
 • Jízda na kole po nezpevněných pískových komunikacích
 • V celém areálu parku je zakázáno poškozovat dřeviny např. lámáním větví, trháním květů, odebíráním roubů, přelézáním keřů a květinových záhonů
 •  Poškozovat sochy a ostatní stavby a zařízení parku, včetně zákazu grafických projevů
 • Vstupovat do vodních prvků, znečišťovat, či poškozovat je
 • Tábořit, rozdělávat oheň
 • Poškozovat, či přemisťovat návštěvní řády a informační tabule
 • Přemisťovat, poškozovat, nebo znečisťovat, mobiliář (lavičky, odpadkové koše)
 • Vjíždět do parku motorovými vozidly (mimo městské policie, správce parku a jím pověřené osoby) a jezdit na koních
 • Odhazovat odpadky mimo odpadkové koše
 • Vykonávat tělesné potřeby mimo WC
 • Využívat travnaté plochy tak, aby docházelo k jejich poškození
 • Všechny druhy rostlin a volně žijících živočichů je zakázáno ničit, poškozovat sběrem či odchytem (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů)
 • Požívat alkoholické nápoje
 • Obtěžovat jiné návštěvníky hlukem

Správce parku, nebo jím pověřená osoba (opatřena pracovním průkazem), může dávat návštěvníkům pokyny, nutné k zajištění jejich bezpečnosti a ochrany. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů těchto pověřených pracovníků.

Porušení tohoto návštěvního řádu bude posuzováno v souladu s platnými předpisy.

Kontrolu dodržování návštěvního řádu parku provádí Město Hranice a Městská policie Hranice.

Návštěvní řád nabývá platnosti dne 1.7.2012.

Kromě tohoto návštěvního řádu  mají své návštěvní řády také jednotlivá dětská hřiště v parku. A na tato dětská hřiště je vstup se psy a jinými zvířaty zakázán. Kromě toho je na dětských hřištích zakázáno používání zařízení dětského hřiště nad rámec běžného užívání, konzumace alkoholu a užívání omamných látek nebo manipulace s otevřeným ohněm. Do prostorů hřišť se nesmí přinášet střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty,  ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat,  je tam zakázána jízda na kole, nesmí se poškozovat nebo znečišťovat zařízení a vybavení dětského hřiště a zeleň.

Na prostory parku se také vztahuje Obecně závazná vyhláška  č.  1/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na  veřejném prostranství. V článku 3 se uvádí: „Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na vymezených plochách veřejného prostranství ve městě Hranicích“. Ve vymezených plochách  (příloha č.1 vyhlášky) je zahrnut i park.  Ve vyhlášce se dále uvádí, že zákaz se nevztahuje na 31. prosince a 1. ledna a na veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních zábav a diskoték.

Uzavírka Komenského ulice začala tento týden

Město Hranice – O týden se posunula uzavírka Komenského ulice v úseku, kde se na ni napojuje ulice Skalní Ulice měla být původně uzavřena již od začátku července, termín se ale o týden posunul. Vodovody a kanalizace Přerov zde až do konce prázdnin provádí rekonstrukci kanalizace.

Mimo jiné to také znamená, že zde neprojedou autobusy městské hromadné dopravy. Proto se od 2. července  do 31. srpna  změnily jízdní řády městské hromadné dopravy a to konkrétně u linek 926002 Hranice, aut. stanoviště – Hranice, pošta – Teplice n. Bečvou, dále 926004 Hranice, aut. st. – pošta – domov seniorů – aut. st. – Kunz a 926012 Hranice, Kaufland – Hranice, aut. st. - Hranice, Masarykovo nám. – Teplice n. Bečvou.

 Doporučujeme, abyste pozorně sledovali vývěsní tabule s jízdními řády, kde budou změny zachycené. Nové jízdní řády můžete také nalézt na webu Městského informačního centra  (http://www.mic.hranet.cz/), nebo přímo na stránkách společnosti ČSAD Frýdek – Místek, která městskou hromadnou dopravu v Hranicích provozuje. (www.3csad.cz/mhd-hranice/jizdni-rady/). Do  září by měla být rekonstrukce kanalizace tak daleko, aby bylo možné Komenského ulici otevřít.

Akce Vodovodů a kanalizací Přerov bude probíhat na etapy. Nejprve bude uzavřena část ulice Komenského podél parkoviště u bývalého Kappa centra ke křižovatce  s ulicí Skalní. Ta bude v první fázi  průjezdná. V druhé fázi však bude uzavřena pro nákladní vozidla i tato křižovatka. Pro osobní vozidla však bude se zvýšenou opatrností průjezdná  po celou dobu rekonstrukce.

Vzhledem k uzavírce ulice Komenského žádáme řidiče, aby  projížděli městem se zvýšenou ohleduplností a počítali i s tím, že se jejich cesta může o něco protáhnout. Proto by měli počítat s časovou rezervou.

Upozorňujeme na prázdninové volno v mateřských školách

Školství - Upozorňujeme na prázdninový provoz mateřských škol. Letos jsou jako první uzavřeny mateřské školy Míček Galašova (od 2. července do  27. července) Sluníčko v Plynárenské ulici (od 2. července   do 3. srpna), ZŠ a MŠ Struhlovsko  (od. 2. července do  20. července) a ZŠ a MŠ Šromotovo (od 2. července do 3. srpna).  Soukromá MŠ Prima v Komenského ulici má uzavřeno od  23. července  do 24. srpna.

V druhé půlce prázdnin  má uzavřeno MŠ Klíček a MŠ  Pohádka Hromůvka  od  30. července do  24. srpna, ZŠ a MŠ  Drahotuše od   30. července do 31. srpna, ZŠ a MŠ Struhlovsko od  6. srpna do  31. srpna a  ZŠ a MŠ Šromotovo  od  20. srpna  do  31. srpna.

To znamená, že vždy bude alespoň jedna z městských mateřských škol otevřena. 

Prázdniny jsou delší, školní rok začne 3. září

Školství / Letní prázdniny již začaly a to znamená že ani příští školní rok  již není daleko. Výuka v základních, středních  a základních uměleckých školách a konzervatořích začíná  v pondělí 3. září 2012.

Podle  dokumentu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy připadnou první  prázdniny v příštím školním roce -  podzimní prázdniny na čtvrtek 25. října  a pátek  26. října 2012. Vánoční prázdniny začnou  v sobotu 22. prosince  a skončí ve středu 2. ledna 2013.  Vyučování začne ve čtvrtek  3. ledna 2013.  První pololetí skončí ve čtvrtek 31. ledna  2013.  Následující den, v pátek 1. února budou   jednodenní pololetní prázdniny.

Jarní prázdniny  na přerovském okrese vycházejí na  týden od  18. do 24. února. Velikonoční prázdniny  připadnou na čtvrtek  28. března a pátek 29. března  2013.  A konečně hlavní prázdniny budou příště začínat  v sobotu 29. června  a potrvají do  neděle 1. září. Následující školní rok začne v pondělí 2. září 2013. 

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální - Klub seniorů bude pro veřejnost otevřen o prázdninách v pondělí. A to od  8 do 11 hodin. V pondělí 16. červencem budou vybírat  peníze na zájezd do Bruntálu.

Kromě toho budou v červenci probíhat další akce. Na středu 18. července je připravena turistická vycházka po Stezce zdraví  v Ústí . Vychází se v 8.30 od sokolovny

Na středu  25. července se chystá autobusový zájezd do Bruntálu. Půjde se na zámek, dále na Venušinu sopku a rozhlednu. V pondělí  30. července bude v prostorách klubu Zpívání pro radost.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.  

 Jazykové verze

 • Čeština
 • English