Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice 14. prosince 2012


obsah:

Hranická radnice  14. prosince 2012

Podomní prodej je v Hranicích zakázán

Živnostenský úřad – Podomní i pochůzkový obchod se v Hranicích neustále objevuje, ačkoliv je v územním obvodu města zakázán. 

Rada města Hranic totiž využila možnost, která je dána městům a obcím v ustanovení § 18 odst. 1 živnostenského zákona a vydala Nařízení města Hranic č.1/2010 „Tržní řád“, včetně jeho změn, kterým reguluje specifické formy podnikatelské činnosti mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona.

Zákaz a omezení pro některé druhy prodeje je vymezeno v tomto Nařízení  - v části druhé,článku 4, zejména je regulován  podomní i pochůzkový obchod na území města, který je na území města zakázán.

Podomním obchodem je podomní nebo pochůzkový prodej zboží, poskytování služeb, případně i jen nabídka obojího, provozovaný bez pevného stanoviště obchůzkou jednotlivých bytů, domů nebo veřejného prostranství. Tedy nabídka, prodej  či poskytování služeb bez předchozí objednávky mimo stálou provozovnu na veřejně přístupných místech, v obytných  domech, ale i oslovování zákazníků přímo na ulici, parkovišti či jiném veřejném prostranství.

Do podomního prodeje přitom spadají i nabídky „levnější“ elektřiny, plynu nebo třeba jiné zdravotní pojišťovny. V případě, že vám někdo nabízí takové nebo i jiné služby (kosmetika) na ulici, nebo zazvoní přímo u vás doma, lze se obrátit na Městskou policii Hranice, telefon: 581 602 928 nebo i 156.

Důvodem vydání zákazu pro tento druh prodeje, nabídky či služby byly narůstající problémy s nekorektním jednáním některých prodejců či poskytovatelů služeb.  Spotřebitelé nejsou v současné době rovnocennými partnery v jednání s prodejci, kteří zneužívají momentu překvapení a neznalosti právních předpisů. Pečlivě proškolení obchodní zástupci různých společností, znalí nejrůznějších klamavých a někdy i agresivních obchodních praktik zneužívají často spotřebitele v časové tísni nebo pod tlakem okolností k podepsání mnohdy nevýhodných smluv, které pak mohou mít neblahé důsledky.

Dodržování platného nařízení kontroluje městská policie. Za porušení nařízení města lze uložit pokutu. Prodejcům v postavení podnikatelských subjektů může být uložena pokuta až do výše 200 tisíc korun, ostatním osobám až do výše 30 tisíc korun.

Varujeme seniory před nebezpečnými situacemi

Město Hranice – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Hranice vypracoval desatero doporučení pro seniory, jak předcházet obtížné životní situaci. Desatero poskytuje rady, jak snížit nebezpečí okradení nebo vzniku finančních či bytových problémů.

Seniorům doporučujeme:

 1. Nepouštět do bytu – domu, neznámé lidi (zabezpečení bytu - kukátko, řetízek na dveře, zámek).
 2. Zabezpečit si kontrolu obydlí a výběr poštovní schránky v době své delší nepřítomnosti (rodinou, přáteli, sousedy).
 3. Nesdělovat údaje o sobě a rodině neznámým lidem (osobní údaje -  datum narození, bydliště, rodinný stav, majetkové poměry).
 4. Neúčastnit se zejména nabídkových zájezdů - nic není zadarmo. Nepodepisovat „výhodné“ nabídky a nákupy na smlouvy.
 5. Být opatrní při placení a ukládání peněženky, dokladů a klíčů, nenechávat tašky bez dozoru.
 6. Být opatrní při výběru z bankomatu (sledovat okolí, zakrýt klávesnici při zadávání, nesdělovat PIN, nevybírat večer).
 7. Být opatrní při cestování (nesedat do prázdného kupé nebo do kupé s lidmi na pohled nedůvěryhodnými, necestovat v noci, nechodit večer samotní).
 8. Nepodepisovat ručení za půjčky, úvěry jiným lidem, bez uvážení ani vlastním dětem (ručení za splátky, zástavy bytu – domu).
 9. Nepůjčovat peníze a cenné věci.
 10. Nezbavovat se na stáří všeho majetku (zejména obydlí) ani ve prospěch vlastních dětí.

Telefonní kontakty v případě obtížné životní situace:

Městská policie: 581 828 101, velitel 581 828 100,

tísňová linka městské policie: 156

tísňová linka policie ČR: 158

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – sociální poradenství:   581 828 440, 581 828 428, 581 828 421

Máme vyhodnocenu výtěžnost speciálních kontejnerů 

Životní prostředí  -  Vyhodnocení výtěžnosti speciálních bílých kontejnerů a červených kontejnerů za  dosavadní měsíce letošního roku získalo město Hranice od odborných firem, které  tyto kontejnery provozují. Bílé kontejnery jsou určeny na sběr starého šatstva, starých bot, bytového textilu a použitých hračeka červených stacionárních kontejnerů, určených k odevzdávání vysloužilých spotřebičů.

Společnost REVENGE, a. s., provozující bílé kontejnery,  provedla  vyhodnocení  využití kontejnerů v období leden až říjen  2012. Celkem Město Hranice za období leden až říjen 2012  odevzdalo 18 398 kg starého šatstva, bot a hraček. Nejvíce  byly kontejnery zaplněny v srpnu, kdy bylo posbíráno 3 137 kg sbírané komodity.  Kontejnery jsou umístěny na Tř. 1. máje u prodejny Hruška,  v Drahotuších u prodejny COOP,  u Tř. 1. Máje u prodejny Albert, na ulici Zborovská u gymnázia. 

Odbor životního prostředí také obdržel  od společnosti ASEKOL s.r.o. vyhodnocení  letošního sběru do červených kontejnerů. Celkem jsme v Hranicích systémem  sběru prostřednictvím  4 červených kontejnerů sebrali 2 201 kg elektrozařízení a baterií. 

Svozy kontejnerů jsou prováděny  nepravidelně, převážně měsíčně.  Výtěžnost je kolísavá, v lednu činila 516 kg drobného elektrozařízení, v září 367 kg,  v říjnu 178 kg, v listopadu 240 kg drobného elektrozařízení. 

Červené kontejnery jsou určeny pro drobná elektrozařízení,  jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony a další. Do kontejnerů nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky a baterie.  Kontejnery jsou rozmístěny v již vzniklých separačních stáních na tříděný odpad, v těchto lokalitách: Hromůvka u domu č.p. 1874, Tyršova ulice u domu č.p. 880/1 (u sokolovny), Studenstská ulice 1384 a v místní části Drahouše  - ulice Lipnická 5 ( u prodejny Jednoty).  Vývoz a obsluha kontejnerů je pro město Hranice bezplatná, náklady  hradí Kolektivní systém Asekol.

Předpokládáme, že kontejnery budou i dále využívány pro odkládání drobného elektra a obyvatelé Hranic ocení, že  s drobnými elektrospotřebiči  již nemusejí až na sběrný dvůr.

Město Hranice, zastoupeno Odborem životního prostředí, zajistilo rozmístění 5 speciálních bílých kontejnerů a 4 červených stacionárních kontejnerů v roce 2011.

Staré průkazy na slevněné jízdné  je nutné vyměnit

Doprava  - Starší průkazy IDSOK na slevněné jízdné v městské hromadné dopravě je nutné do konce roku 2012 vyměnit., Upozorňuje na to  koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK).    

Výměna se týká  původních průkazů dopravců, které byly vydány do 31. července   2011 a které nemají  omezenou platnost. Průkazy, které mají uvedenou dobu platnosti, platí do konce této doby.

Výměna se týká těchto kategorií cestujících:

 • děti ve věku  10 – 15  let
 • žáci a studenti  ve věku  15 – 26 let
 • důchodci 65 a starší
 • občané starší 70 let

Průkazy ISDOK vydávají dopravci ČSAD Frýdek Místek, který provozuje MHD také  v Hranicích, dále Veolia Transport Morava a.s., FTL – First Transport Lines, a.s. a Dopravní a logistická společnost s.r.o.

Podrobnější informace získáte na  předprodejních místech jednotlivých dopravců a na http://www.kidsok.cz/. Děkujeme za pochopení

Zásady poskytování grantů a příspěvků se mění

Město Hranice – Několik změn se objeví od  ledna 2013 v Grantovém programu měst Hranic a také v Zásadách pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Hranic. Aktualizaci odsouhlasilo zastupitelstvo města na svém listopadovém jednání. 

V grantovém programu dojde od 1. ledna k rozšíření grantů na podporu investic a oprav o oblast sociální.V Zásadách pro poskytování příspěvků se upřesňuje postup při příjmu žádostí v případě vyhlášení dalšího kola.  

V obou dokumentech společně pak dochází ke změně v podávání přihlášek a žádostí v elektronické podobě. Každá žádost i přihláška musí být podána v samostatné emailové zprávě.

Nový grantový program a Zásady pro poskytování příspěvků můžete nalézt na webových stránkách města www.mesto-hranice.cz v rubrice  „Životní situace  - Granty a příspěvky.

Nabízíme dům se zahradou a pronájem prostor na zámku

Majetek  - Dům se zahradou v Máchově ulici nabízí město Hranice za sníženou cenu. Na prodej je dům č.p. 935  v Máchově ulici, nádvoří  o výměře 94 m2 a pozemek  parc.č. 644/39 zahrada o výměře 290 m2. Výchozí cena je nyní snížena na 590 tisíc korun. Prohlídka nemovitosti se může uskutečnit na základě individuálního zájmu.

Město také nabízí pronájem prostorů na zámku po bývalém Café baru. Jde o dvě místnosti o výměře 93,70 m2 a 44,50 m2 v přízemí u jižního vstupu do zámku. K místnostem lze pronajmout  i část pozemku parc.č.st. 3/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 57 m2  v předzámčí.

Podrobnější informace o prohlídkách a pronájmech naleznete na webu  města  (www.mesto-hranice.cz) nebo na úřední desce, případně přímo na odboru správy majetku,kancelář číslo 313, paní M. Kaiserová,  telefon 581 828 235.

 

 Jazykové verze

 • Čeština
 • English