Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice 17. srpna 2012


obsah:

Hranická radnice  17. srpna 2012

Rekonstrukce kotelen na školách byla zahájena

Majetek  - Rekonstrukce   zastaralých kotelen na základní škole 1. Máje a Základní a mateřské škole Šromotovo byla zahájena. Akce za  téměř šest milionů korun (5 670 tisíc korun) by měla být hotová do konce září letošního roku, tedy dříve, než začne další topná sezóna.

Stávajícím kotelnám v obou školách docházející jejich životnost a nutnost jejich rekonstrukce vyplývá i z výsledků energetického auditu. Město proto požádalo o dotaci v rámci dotačního programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, kde jsme ale neuspěli. Díky tomu ale bylo na zakázku připraveno stavební povolení a také bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele. Na financování rekonstrukce kotelen byly nakonec využity prostředky, které město letos získalo z  výherních hracích automatů a loterií

V rámci rekonstrukce dojde k výměně starých neefektivních kotlů za nové kondenzační kotle do výkonu  50kw.  Zatímco dosud měla každá škola jednu centrální kotelnu, čímž docházelo k velkým ztrátám tepla  kvůli dlouhým rozvodům, nové řešení bude jiné.  ZŠ 1. máje bude mít kotelny dvě  a ZŠ a MŠ Šromotovo dokonce tři  - pro starou  a novou budovu a pro  tělocvičnu.  Vyhneme se tak zbytečným tepelným ztrátám.  V rámci celé akce budou  v tělocvičně ZŠ Šromotovo také vyměněna topná tělesa, která   již mají „odslouženo“.  Proto také na ZŠ Šromotovo připadají zhruba 2/3 nákladů  na celou akci.

Nové řešení odpovídá současným požadavkům, je úsporné na spotřebu plynu (moderní výkonné kotle), ekologické (decentralizací kotelen nedochází k tepelným ztrátám dlouhými rozvody) a ekonomické (každá budova má vlastní kotel).  Tímto bude ukončena 1. etapa k realizaci energetických úspor těchto dvou základních škol.

 

Jsou vyznačené nové cyklotrasy v Hranicích

Cestovní ruch – Město Hranice letos pokračovalo ve značení cyklotras. Poté, co se ve městě vyznačila v roce  2010 cyklotrasu   od nádraží k cyklostezce Bečva jsme letos navázali dvěma dalšími cyklotrasami.

Vyznačila se cyklotrasa  6060, která vede od rozcestí „U žaby“ v Mostní ulici přes most  po cyklostezce okolo loděnice  a dále kolem čističky odpadních vod  a letiště do Drahotuš a Milenova, kde se napojuje na cyklotrasu  6173. Vyznačení této trasy   stálo  73 tisíc korun. Novou cyklotrasu můžete nalézt na nové mapě  města Hranic a místních částí, která je k dostání v Městském informačním centru Hranice. na Masarykově náměstí (stará radnice) .

Na území města byla vyznačena ještě jedna cyklotrasa 6058  směrem na Velkou a Lhotku   vyznačil úsek od nádraží k ke křižovatce ulic Bezručova a Wolkerova, kde se napojí na další cyklotrasy  - ať už  směr na Velkou a Lhotku. Toto značení vyšlo na 20 tisíc korun.

Obě cyklotrasy jsou značeny podle metodiky značení Klubu českých turistů. S turisty zároveň město jedná o  aktualizaci informační mapy Klubu českých turistů, umístěné u železničního nádraží  a také o prodloužení klasické turistické značky  (žluté) z Masarykova náměstí až na železniční nádraží, aby turisté nemuseli bloudit po městě.

Cyklistika je na Hranicku populární

Nabízíme dům a pronájmy volných prostor

Majetek  - Dům se zahradou v Máchově ulici a další nemovitosti k pronájmu nabízí město Hranice.Na prodej je dům č.p. 935  v Máchově ulici, nádvoří  o výměře 94 m2 a pozemek Dům v Máchově ulici je na prodej parc.č. 644/39 zahrada o výměře 290 m2. Výchozí cena je 720 tisíc korun.

Prohlídka nemovitosti se může uskutečnit na základě individuálního zájmu. podrobnější informace získáte na odboru správy majetku nebo na městském webu  www.mesto-hranice.cz)

Kromě  prodeje bytů či pohledávek nabízí město pronájmy různých prostor. Asi nejzajímavější je prostor na zámku po bývalém Café baru. Jde o dvě místnosti o výměře 93,70 m2 a 44,50 m2 v přízemí u jižního vstupu do zámku. K místnostem lze pronajmout  i část pozemku parc.č.st. 3/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 57 m2  v předzámčí.

Kromě tohoto prostoru nabízí město ještě pronájem parkovacích míst v ulici  Na Náspech. Dále město Hranice vypsalo záměr na pronájem garáže v Hranicích za minimální cenu pronájmu 851 korun/m2/rok (bez DPH).

Posledním záměrem je záměr na pronájem II. podlaží domu čp. 48 Náměstí Osvobození v Drahotuších pro vybudování a pronájem bytu za výchozí minimální cenu 42,30 korun za m2 za měsíc.

Podrobnější informace o prodávaném domu, případných prohlídkách a pronájmech naleznete na webu  města  (www.mesto-hranice.cz) nebo na úřední desce, případně přímo na odboru správy majetku,kancelář číslo 313, paní M. Kaiserová,  telefon 581 828 235. 


 

 

Výrobci mohou opět získat  značku „Moravská brána“

Logo Moravská bránaHranická rozvojová agentura  - Druhou výzvu k předkládání žádostí o udělení značky „Moravská brána regionální produkt®“ vyhlásila Hranická rozvojová agentura, z.s. ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s.

Výrobci, řemeslníci a zemědělci mohou své výrobky nebo produkty přihlásit do 6. září 2012. Poté certifikační komise zhodnotí podané žádosti, navštíví výrobce a vyhlásí nové certifikované výrobky.

Výrobci získají díky značce různé výhody, zejména jednotnou propagaci své produkce v médiích, v tištěných materiálech i na společných prezentacích. Získávají nové kontakty a možnosti nových forem spolupráce. Vlastnictví regionální značky je dokladem sounáležitosti k regionu.

Značení je určeno jak návštěvníkům našeho regionu, tak i místním obyvatelům, kteří mohou nákupem značených výrobků podporovat „své” místní výrobce.

Certifikáty výrobcům se budou slavnostně předávat v rámci Dne kultury, který se koná v Hranicích 27. října 2012.

Kontakt: Hranická rozvojová agentura, z.s., Olga Vilímková, 773 100 050, e-mail: vilimkova@hranickarozvojova.cz, www.regionhranicko.cz/moravskabrana.

Rada vyhlásila 2 . kolo grantového programu

Rada města  - Druhé kolo grantového programu vyhlásila Rada města Hranic. Žádosti je nutné podávat do  31. srpna 2012. Druhé kolo se týká oblastí, kde zůstala finanční rezerva. První oblastí je Spolupráce partnerských měst.  Zde byl roční rozpočet 300 tisíc korun doplněn převodem z předchozího období ve výši 89 tisíc korun. Celkem bylo k dispozici  389 tisíc a  rozděleno bylo 374 tisíc. Zbývá tak 15 tisíc korun.

Další oblastí je oblast podpory oprav a obnovy objektů v oblasti památkové péče na území města Hranic. Rozpočet na rok 2012 činí 250 tisíc korun a v prvním kole bylo rozděleno 177,5 tisíce. K rozdělení tak zbývá 72,5 tisíce korun.

Třetí oblastí je oblast sociální a zdravotní. Zde je rozpočet 220 tisíc a v prvním kole bylo rozděleno 61 tisíc korun. K rozdělení zbývá 159 tisíc korun.

Přihlášky podávají uchazeči podle Grantového programu, který spolu s přihláškou najdou na webu města: www.mesto-hranice.cz  – životní situace - granty a příspěvky.

Mimořádně lze žádat o  příspěvky na činnost

Rada města  - Peníze, které město letos  získá z výherních hracích automatů použije  město Hranice částečně na mimořádné příspěvky na činnost. Město podpoří oblasti:

kultura, tělovýchova mládeže, tělovýchova dospělých, sociálně-zdravotní a životní prostředí. Přípěvky budou poskytovány podle zásad na poskytování příspěvků z rozpočtu města (www.mesto-hranice.cz – životní situace (jak požádat o…) granty a příspěvky. O konkrétních částkách k rozdělení v jednotlivých oblastech rozhodnou orgány města v  srpnu či září.

Termín pro podání žádostí v elektronické podobě s ověřeným podpisem (resp. doplněné o tištěnou verzi s podpisem statutárního zástupce žadatele) je 31. srpen 2012.

Důvodem pro přidělení dalších prostředků na příspěvky jsou měnící financování   sportovních i dalších organizací. Například  tělovýchovné organizace  v minulosti obdržely část financí od ČSTV a dalších tělovýchovných organizací.  V posledních letech jsou ale tyty příspěvky minimální.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální - Klub seniorů bude pro veřejnost v srpnu otevřen vždy v pondělí od 9 do 11 hodin.Na středu 22. srpna je naplánován autobusový zájezd do Malé Fatry. (Diery - turistika). Připraveny jsou dvě trasy podle náročnosti.  Odjezd je v 7 hodin ze Šromotova nám.

V pondělí 27. srpna  proběhne v Klubu seniorů zpívání pro radost a výběr peněz na rekondici. Od 10 hodin se sejde Výbor klubu seniorů. Ve středu  29. srpna se uskuteční turistický a cyklistický výlet do Valšovic na petangue. Doprava individuální. Sraz cyklistů je v 8.30 u Sokolovny. Autobus odjíždí v 9.15 z autobusového nádraží a v 9.25 z Motošína. Sraz ve Valšovicích je v 10 hodin.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.  Jazykové verze

  • Čeština
  • English