Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice - 17. února 2012


obsah:

Hranická radnice  -  17. února  2012

Muzeum připomíná Gallašovo výročí výstavou

Kultura  - Výstava „Josef Heřman Agapit Gallaš a jeho znovuobjevená knihovna“ byla zahájena ve středu 8. února v prostorách výstavní síně Stará radnice. Výstava, jejíž autorkou je Lenka Kirnerová, potrvá do 15. dubna a připomíná loňské  výročí 255 let od jeho narození. Otevřeno je  každé úterý až sobotu od 9 do 12.30  a od  13 do 16 hodin a v neděli  od 9 do12.30 a od 13 do 17 hodin.  Komentované prohlídky výstavy a prezentace s autorkou budou probíhat o sobotách 18. února, 10. března a 14. dubna v 10,13 a 14 hodin.

O právě otevřené výstavě jsem si povídal s ředitelkou Městského muzea a galerie v Hranicích PhDr. Hanou Svobodovou, která je i kurátorkou výstavy.

Paní ředitelko, co mohou návštěvníci na výstavě očekávat?

Připravili jsme   pro ně  knihy z původní Gallašovy knihovny, knihy, které  měl Gallaš v rukou, ze kterých studoval, do kterých vpisoval poznámky, ex libris nebo i jenom poznámky.  Je přitom vidět, jak široký záběr Gallaš měl. Jsou tu knihy  z různých vědních oborů, přes geometrii, přírodovědu,  historii, chemii,  filosofická i náboženská díla. Má tu i různé slovníky  Ale jsou zde i různé spisky  spíše revolučního charakteru.

Kromě knih, co ještě nalezneme?

Je tu Gallašův portrét od F. Helsnera, který ale vznikl zřejmě podle staršího obrazu, protože  Helsner   obraz maloval až dlouho po Gallašově smrti. Instalovali jsme zde i sochu múzy z původního Gallašova náhrobku, dále různé fotografie míst, vztahující se ke Gallašovi a Hranicím.Ze soukromého majetku máme zapůjčenu Gallašovu bustu, jejímž autorem je akademický sochař Marek Ludmila. Návštěvníci výstavy se také mohou seznámit se základními fakty ze života J. H. A. Gallaše i s historií jeho knihovny, založené v roce 1811. Jsou tu například informace, jak obtížně pro knihovnu sháněl povolení a jaká byla její další historie. Zajímavostí jsou také ukázky Gallašova  rukopisu.  

Kolik svazků původní Gallašovy knihovny se vůbec zachovalo?

To nevíme přesně, To, co se nyní označuje jako Gallašova knihovana a čítá na 3000 svazků je kompilát několika různých knihoven, jak se postupně staré tisky nashromáždily. Zpracovat a roztřídit je se snaží právě autorka výstavy  Lenka Kirnerová.

A na co byste chtěla zvlášť upozornit?  

Určitě to jsou sobotní komentované prohlídky, doplněné možnosti prohlédnout si a prolistovat si osobně další staré tisky, které pro tuto příležitost připravíme. A také tu máme jednu zajímavost. Návštěvníci si mohou vyzkoušet, jaké by to bylo luštit staré texty. Máme připraven dobový text z knihy „Život Řehoře Velikého“, která byla vydaná někdy okolo roku 1600. Zájemci si mohou zkusit přečíst úryvek a případně i přepsat ho do soudobé češtiny.

Děkuji za rozhovor

Muzeum připomíná výročí J.H.A. Gallaše

Ilustrační foto: Petr Bakovský

Město stlačilo cenu za odběr elektrické energie

Majetek – Městu Hranice se podařilo stlačit cenu za odběr elektrické energie a zaplatí tak za dodávky v letošním  roce o půl miliónu méně proti stávajícím cenám. Tohoto výsledku město dosáhlo díky centralizaci poptávky svých organizačních složek a zřizovaných organizací a společným nákupem na komoditní burze. Celková úspora pro město, Ekoltes Hranice a.s. a příspěvkové organizace je tak ještě vyšší.

Do společné poptávky Hranice sdružily celkem 3171 MWh roční spotřeby elektřiny v hladině nízkého napětí a 1668 MWh spotřeby v hladině vysokého napětí. V obou případech se jednalo o dodávky silové elektřiny pro rok 2012. I přes letošní obecný trend růstu cen energií přinesl nákup na Českomoravské komoditní burze Kladno úsporu proti stávajícím cenám u nízkého napětí přes 4 % a u vysokého napětí téměř 12 %.

Cenu silové elektřiny v nízkém napětí se podařilo stlačit ze stávajících 1436 Kč/MWh na 1378 Kč/MWh. Město tak tento rok za její dodávku zaplatí 4,4 mil. Kč, což je téměř o 200 tis. Kč méně než loni. Ve vysokém napětí pak cena klesla ze stávajících 1619 na 1432 Kč/MWh, což znamená snížení celkových nákladů o více než 300 tis. na 2,4 mil. Kč. Faktické úspory však budou vzhledem k ohlašovanému růstu cen elektřiny v příštím roce ještě min. o 5 procent vyšší a burzovní nákup je tak ve svém důsledku pro město Hranice ještě výhodnější.

U nízkého napětí se dodavatelem elektřiny pro rok 2012 stala společnost Lumius, u dodávek v hladině vysokého napětí uspěla společnost United Energy Trading, a.s.

Město Hranice řeší výběr dodavatelů energií prostřednictvím nákupu na komoditní burze.  Výhodou této formy veřejné zakázky je fakt, že se odehrává v horizontu týdnů bez velké administrativní zátěže, příznačné pro klasická výběrová řízení. Klíčovou výhodou pro kupujícího pak je silně konkurenční prostředí burzy, díky čemuž odběratelé dosahují cen, které jsou v době nákupu na trhu v ČR nejnižší.

ZŠ a MŠ Dětské centrum Struhlovsko má zápis do 1. třídy

Školství  - Zápis do první třídy do ZŠ a MŠ Dětské centrum Hranice na Struhlovsku pro školní rok 2012/2013 proběhne ve čtvrtek 23. února 2012 od 13 do 16 hodin. K zápisu si rodiče nebo jiní zákonní zástupci donesou rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, poslední lékařská a psychologická vyšetření dítěte. Zapisují se převážně děti, které k 31. srpnu 2012 dovrší 6 let a starší.

Základní škola a Mateřská škola Dětské centrum Hranice zahájilo svou činnost v roce 1994. Budova školy se nachází na sídlišti Struhlovsko 1424, vedle prodejny koberců a je plně přístupná imobilním žákům. Základní škola se specializuje na vzdělávání žáků se souběžným postižením více vadami. Škola není pouze institucí vzdělávací a výchovnou, ale také poradenskou. Žáci se zde vyučují ve čtyřech třídách, podle různých vzdělávacích programů, odpovídajících stupni a druhu handicapu. Výchovnou a vzdělávací oblast zajišťuje 8 kvalifikovaných pedagogických pracovníků.

Škola dbá na individuální přístup k žákům, zohledňuje jejich specifika a tomu přizpůsobuje vlastní výuku. Nabízíme také aktivní účast  rodičů při celoškolních akcích a vítáme jejich přítomnost ve výuce. Kontakt s rodiči se neomezuje pouze na třídní schůzky nebo konzultační hodiny, ale pedagogové jsou vám denně ochotni krátce popsat úspěchy a pokroky vašeho dítěte.

Školní družinu zajišťuje Mateřská škola speciální. Obědy jsou dodávány MŠ Klíček, Struhlovsko.

Škola nabízí pravidelnou logopedickou péči žákům s narušenou komunikační schopností. Třídy jsou vybaveny výškově stavitelnými židlemi i lavicemi, speciálním nábytkem pro imobilní žáky, pojízdným zvedákem, relaxačním kuličkovým bazénem.

Děti celoročně provozují na Plovárně Hranice pod dohledem pedagogů část tělesné a rehabilitační tělesné výchovy. Celoročně také probíhá pravidelná canisterapie (terapie se psem), pro zlepšení činnosti pohybového aparátu žáků. Na podzim a na jaře se pravidelně uskutečňují relaxační jízdy na koni, spojené se sportovním vyžitím na čerstvém vzduchu.

V zimním období nabízíme perličkové koupele v masážní vaně a saunování v budově školy (zde využíváme pro plně imobilní žáky zvedák). Dále žáci mohou využít keramickou a tkalcovskou dílnu,  cvičnou kuchyň pro nácvik správného stolování a přípravu jednoduchých jídel, třídu s interaktivní tabulí využívanou pro výuku ve všech předmětech i vzdělávacích programech, počítačovou učebnu vybavenou výukovými softwary vhodnými pro celkový rozvoj dětí a tělocvičnu vybavenou sportovním nářadím a náčiním. Celý vzdělávací proces je doprovázen prvky muzikoterapie, aromaterapie a dramaterapie.

Žáci se také pravidelně účastní na výstavách ve dvoraně hranického zámku. Pro rodiče pořádají pravidelné Vánoční besídky a besídky k ukončení školního roku. Kulturní vnímání našich žáků výrazně rozvíjí divadelní představení, maškarní karnevaly i pravidelné akce školy  - Drakiáda, Pálení čarodějnic, Den dětí.

Navštivte naše webové stránky http://www.detskecentrumhranice.cz/,  kde můžete shlédnout bohatou fotogalerii i krátká videa z mnoha našich společných akcí. Těšíme se na naše budoucí prvňáčky.

Součástí ZŠ a MŠ Dětské centrum Hranice je také Mateřská škola speciální, kde je možné dítě zapsat a umístit v průběhu celého školního roku. Kontakt – Bc. Jana Živná, tel. 581 604 317.

 Probíhá anketa o trasách Městské hromadné dopravy

Doprava  - Optimální určení tras městské hromadné dopravy  (MHD)  zjišťuje odbor dopravy Městského úřadu v Hranicích.  Konkrétně  hodlá zjistit, jaký je zájem veřejnosti  o provoz MHD v ulici Partyzánská. Dále nás zajímá, zda je zájem o průjezd MHD ulicemi Studentská a Hviezdoslavova, samozřejmě až po dokončení  rekonstrukce ulice Hviezdoslavovy.

Případné  podněty a připomínky lze na  odbor dopravy zasílat prostřednictvím mailové pošty na adresy zdenek.kolomaznik@mesto-hranice.cz nebo pavel.slovak@mesto-hranice.cz,  nebo zaslat poštou na adresu Městský úřad  - odbor dopravy, Zámecká 118,  753 01 Hranice případně doručit osobně.

Předem děkujeme za veškeré podněty.

Anketa o nejlepší sportovce loňského roku finišuje

Město Hranice  - Tradiční anketa o nejlepší sportovce loňského roku  je ve finiši. Nominace lze podávat do  25. února 2012. Sportovní oddíly a kluby mohou podávat v každé kategorii vždy nejvýše dvě nominace.  

Nejlepší sportovci se vybírají podle Kritérií vyhlašování nejlepších sportovců města, které  naleznete na webových stránkách města (www.mesto-hranice.cz – životní situace  - ostatní).  Musí být členy sportovního oddílu nebo klubu, který působí na území města Hranic.  Výjimkou je kategorie odchovanců, což jsou sportovci, kteří byli členy hranických oddílů a nyní dosahují vynikajících výsledků jinde.  

Nominace se musí zasílat na stanoveném formuláři, který můžete získat na podatelně Městského úřadu ve dvoraně zámku, na odboru školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu nebo na webových stránkách města. Na nominace, které nebudou podané na předepsaném formuláři  nebo doručené po termínu uzávěrky  nebude brán zřetel.

Oddíly a kluby mohou také podávat návrhy na ocenění sportovních seniorů, trenérů a funkcionářů, kteří se svou dlouholetou prací (20 a více let) výrazně zasloužili o rozvoj tělovýchovy v Hranicích.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální / Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v týdnu od 20. do 24. února v pondělí v době od 8 do 12 hodin a od 16 do 18 hodin, ve středu  od  8  do  12 hodin a ve čtvrtek od 9 do  11 hodin.

V pondělí v 7.30 a  8.30 proběhne cvičení jógy. Poté přijdou na řadu angličtináři, v 8.45 kurz pro pokročilé a v 9.30 začátečníci. Stolní tenis bude od  9.30 do 12 hodin. Zdravotní cvičení je v plánu od 16  a od  17 hodin. Křížovkáři mají prostor od 16 hodin.

V úterý je spinning od 9 hodin v Pohybovém studiu Blanka Motošín.  Ve středu proběhne zdravotní cvičení v 7.30 a 8.30. Němčina bude v 9.45. Od 9.30 do 12  nastoupí opět stolní tenisté.

Ve čtvrtek  je cvičení bosu  od  8.15, jóga od  8.30 a zumba od  9.15. V 10 hodin  začíná přednáška a beseda  „Chile nejen z letadla“, a „Létání v Africe“ s mistrem Evropy v bezmotorovém létání. ing. Petrem Krejčiříkem.

Klub seniorů pořádá ve středu 29. února od 9 do 16 hodin Den otevřených dveří. Na programu bude seznámení s činností a vybavením Klubu seniorů Hranice, dále připomenutí akcí z roku 2011 (kroniky, videozáznamy, fotografie), plán činnosti v letošník roce a výběr členských příspěvků. Srdečně zve výbor Klubu seniorů Hranice.

Sdružení zdravotně postižených Alfa Handicap  nově  působí pod názvem Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.). Schůzky i nadále probíhají v Klubu seniorů každý2. a4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.  

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English