Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice 18. května 2012


obsah:

Hranická radnice  18. května  2012

Hranice šetří díky recyklaci životní prostředí

Životní prostředí  - Město Hranice recyklací starých spotřebičů výrazně přispělo k ochraně životního prostředí. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané Hranic v loňském roce vytřídili 1 688 televizí, 690 monitorů a 60 333 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 684,69 MWh elektřiny, 30 019,25 litrů ropy, 3 101,04 m3 vody a 29,71 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 156,14 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 609,47 tun.

schema recyklaceKdyž si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kdo v Hranicích zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží velké poděkování.

Občané Hranic zodpovědně třídí elektroodpad již několik let. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin, či vody,  jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů, nebo nebezpečného odpadu.

Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Získali jsme certifikát, vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.

Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a nově také drobných spotřebičů, jako jsou např. mobily, notebooky,  nebo tiskárny. Studie hodnotila dopady jejich sběru, dopravy a ekologického zpracování,  či likvidace. Výsledky studie byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu.

Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody.

Úvodní monitoring ovzduší města je před dokončením

logo OPŽPŽivotní prostředí  - V rámci projektu „Čisté ovzduší pro Moravskou bránu“ je dokončována 12 – ti měsíční část monitorování kvality ovzduší města Hranic a okolí. Naměřené imisní údaje jsou základem pro vytvoření živého informačního monitorovacího systému.

Celá on-line aplikace bude široké veřejnosti dostupná na internetu. Přístupová  adresa on-line aplikace bude uveřejněna na webových stránkách města v průběhu léta 2012. Veřejnost bude mít k dispozici informace o imisních koncentracích vybraných znečišťujících látek jak v tabelární formě, tak i ve formě grafů.

Na 6. pracovním jednání byla prezentována kartografická verze dopravního modelu města Hranic,charakterizující současný stav z hlediska dopravních vztahů a intenzit dopravy. Tento model pokrývá nejen území města Hranice, ale i blízkých obcí, aby mohly být postihnuty změny v dopravních vazbách, kterésicepřekračují hranice města, ale samotného města se přímo dotýkají.

Při zpracování modelu se vychází z údajů o silniční síti, intenzitách dopravy,získaných přímým sčítáním ve vybraných profilových bodech a ze socioekonomických údajů (využívání území, prostorová distribuce obyvatelstva, průmyslových aktivit, služeb, obchodů aj.).

Výstupy dopravního modelu představují dopravní intenzity na významných komunikacích, které pak tvoří jeden ze základních vstupních parametrů pro modelové výpočty znečištění ovzduší. Dopravní model bude v budoucnosti moci také sloužit jako jeden z podkladů pro tvorbu územního plánu a dalšího plánování dopravních opatření ve městě. 

Začínáme chystat varovný systém proti povodním

logo OPŽPMěsto  Hranice  - Práce na  zpracování digitálního povodňového plánu a rozšíření varovného a informačního systému obyvatelstva obce s rozšířenou působností  (ORP) Hranice se mohou rozběhnout. Město již vybralo firmy, které budou obě  zakázky provádět, jedna bude mít na starosti zpracování digitálního povodňového plánu a druhá rozšíření varovného a informačního systému na malých tocích.

 Město Hranice získalo na tuto akci dotaci, projekt je spolufinancován  z fondů Evropské unie (z Fondu soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkové vysoutěžené náklady na akci se pohybují ve výši téměř 14,5 milionu korun, z toho zhruba 700 tisíc připadá na  na  zpracování digitálního povodňového plánu a na varovný a informační systém 13,7 milionu korun.

Hlavním cílem projektu je dosažení stavu, kdy díky měřícím bodům na kritických profilech vodních toků bude možno s maximálním možným předstihem a co nejefektivnějšími prostředky varovat obyvatelstvo a obce, které mohou být zasaženy – dát tak šanci zachránit životy, zdraví a majetky, s vysokou pravděpodobností zasažené povodňovým jevem.

Neméně významnou součástí tohoto projektu je i tvorba digitálních povodňových plánů jednotlivých obcí, které se stanou součástí celorepublikového Povodňového informačního systému ČR (POVIS). Akce se netýká pouze Hranic, ale i řady dalších obcí na Hranicku.

Zájemci si budou moci zjistit, zda nejsou obézní

Zdravotnictví  -  V rámci Evropského dne obezity se i v Hranicích bude konat akce „Lehčí o pár kil“,  která probíhá v květnu a červnu celkem v 70 lékárnách Valunio. V Hranicích  bude akce probíhat v lékárně U zlatého Lva na Masarykově náměstí  28. května od 10 do 16 hodin.

Akci „Lehčí o pár kil“ pořádá sdružení lékáren Valunio a program XLtoS Medical.V jejím rámci nabídne nutriční terapeut zájemcům měření na přístroji InBody, zahrnující diagnostiku obezity, vyhodnocení bazálního metabolizmu, analýzu tuků, svalů a vody v těle a individuální poradenství, jak získat optimální tělesnou hmotnost a žít zdravěji.

V České republice trpí nadváhou každý třetí a obezitou každý pátý člověk. Přebytečné kilogramy trápí 64 % českých mužů a 49 % žen. Za posledních pět let vzrostl počet obézních Čechů v průměru o 5 % (tj. zhruba 425 000 lidí).

Evropský den obezity se koná se každý rok v celé Evropě třetí sobotu v květnu, letos 19. května. Všechna místa a termíny měření naleznete na www.valunio.cz.

Probíhá zastávkový svoz odpadu ze zahrádek

Životní prostředí – Velkoobjemové kontejnery na jarní odpad ze zahrádek v zástavbě rodinných domů ve městě a v místních částech jsou letos přistavovány zastávkovým způsobem podle uvedeného harmonogramu.

Upozorňujeme, že kontejnery jsou učeny pouze na biologicky rozložitelné odpady, větve je vhodné rozřezat  na menší kousky. Pracovník společnosti Ekoltes Hranice bude dohlížet na ukládaní pouze biologicky rozložitelných odpadů.

V případě, že Vám časový harmonogram nevyhovuje, můžete biologický odpad zdarma odevzdat ve Sběrném dvoře

lokalita

stanoviště

sobota

Čas přistavení

 

 

Velká

zastávka u Veličky

19.5.

8 – 9 hod.

naproti hospodě

19.5.

10 – 11 hod.

u Šlosarového – směr Hrabůvka

19.5.

12 – 13 hod.

Benátky

19.5.

14 – 15 hod.

 

 

Slavíč

u kaple

19.5.

8 – 9 hod.

Na hrázi

19.5.

10 – 11 hod.

u školy

19.5.

12 – 13 hod.

Lhotka

na točně u autobusové zastávky

19.5.

14 – 15 hod.

Třída Čs. armády

autobusová zastávka

26.5.

8 – 9 hod.

Zborovská ulice

směr Ludina

26.5.

10 – 11 hod.

Čechova

pod Šromotovým náměstím

26.5.

12 – 13 hod.

U Kostelíčka

ul. Dobrovského – točna

26.5.

8 – 9 hod.

ul. Jungmannova – u Domova seniorů

26.5.

10 – 11 hod.

konec ul. Jungmannova – ke hřbitovu

26.5.

12 – 13 hod.

Mlýnská ul.

křižovatka ul. K. Čapka

26.5.

14 – 15 hod.

 

Pořizujeme další kompostéry a kontejnery na bioodpad

logo OPŽPŽivotní prostředí –  Letos opět rozšíříme systémy na separaci a svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Jde o nákup kontejnerů pro svoz a kompostérů pro domácnosti. Na projekt jsme získali dotaci, je spolufinancován z fondů Evropské unie  (Fondu soudržnosti) v rámci Operačního programu  Životní prostředí.

Město již vybralo firmu, která nám tyto systémy dodá.  Do konce srpna  letošního roku bychom tak měli mít  k dispozici další kontejnery a kompostéry pro domácnost. Celkem půjde o 80 kompostérů pro domácnosti,  28 hnědých kontejnerů   v sídlištní zástavbě, a dále 17 velkoobjemových kontejnerů, z toho 10 uzavřených.

TV zprávy jsou na satelitu

Městský úřad  - Zpravodajství místní televize, které je umístěno na webových stránkách  města www.mesto-hranice.cz, nově můžete sledovat i na satelitu. Na družici Astra se totiž od 1. dubna rozběhl projekt Regionální televize, v jejímž rámci je Hranické televizní zpravodajství vysíláno. Premiéra je vždy v pátek v tradičních  18.40 minut  a bude se opakovat každé 4 hodiny až do soboty do 14.40. Díky tomu se i hranické zpravodajství prodloužilo na 15minutovou délku, z původních   9 minut.

Jde o nekódovaný kanál  Astra 3B (Astra1), naladit jej lze  na  23,5 stupně východně, 12 168/V, SR 27 500, FEC ¾, program se nazývá Regionální televize.

Oprava  Pivovarských schodů začne již tento měsíc

Město Hranice  - Očekávaná oprava Pivovarských schodů a přilehlé kamenné zdi začíná. Od 21. května bude schodiště uzavřeno a   uzavírka potrvá až do září.

Dosavadní  schodiště, které je ve velmi špatném stavu, se rozebere, upraví se podloží, umístí se nové kamenné obrubníky. Podesty budou ze žulové mozaiky. Na schodišti nově vzniknou sjezdy na kočárky a kola. Konečná podoba schodiště bude obdobná  jako loni opravených schodů od Zámeckého hotelu  ke Šromotovu náměstí. Oprava bude celkově stát milion korun.

Každá městská lokalita má přiděleného strážníka

Městská policie  - Přímo na "svého" strážníka se mohou obracet hraničtí občané při řešení dlouhodobých záležitostí. Jde například o odstavené vraky, zábory veřejného prostranství, poškozená a nefunkční veřejně prospěšná zařízení nebo další obdobné případy.

Tito strážníci - velitelé směn odpovídají za stav veřejného pořádku v jednotlivých lokalitách. Město Hranice je takto rozděleno celkem do čtyř lokalit. Podrobnosti, kdo odpovídá  za jakou lokalitu i  mapku rozdělení města, naleznete na webu města www.mesto-hranice.cz v rubrice  - Pro občany  - Městská policie  - územní odpovědnost
Telefonní číslo uvedené u jednotlivých kontaktů je telefonním číslem na služebnu městské policie, kde Vám bude případně sděleno, kdy má daný strážník nejbližší směnu, pokud situace nebude potřebovat okamžitý zákrok. Případně můžete svoji žádost nebo dotaz zaslat uvedenému strážníkovi na email.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální - Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v týdnu od 21. do 25. května v pondělí od 8 do 12 a od 16 do 18 hodin, ve středu od 8 do 12 hodin a ve čtvrtek od  9 do 11 hodin.

V pondělí v 7.30 a  8.30 začíná  cvičení jógy, angličtina pro pokročilé začne v  8.45 a pro začátečníky naváže v   v 9.30. Stolní tenisté nastoupí v 9.30. V pondělí v 10.30 je schůze výboru. V 16 a 17 hodin bude zdravotní cvičení.

V úterý 22. 5. je připraven Cyklovýlet na zámek Lešná. Odjezd je v 9 hodin od letního kina. Navrhovaná trasa: Ústí, Skalička, Kamenec, Hustopeče n.B. Poruba, Lešná zámek, Příluky, Mštěnovice, Val. Meziříčí (30 km) – občerstvení a zpět: Lhotka n.B., Choryně, Kelč, Ústí, Hranice (30 km). 

Ve středu  je zdravotní cvičení v 7.30 a 8.30 , němčina v 9.45  a stolní tenis od  9.30 do  12 hodin. Ve čtvrtek  je cvičení bossu od  8.15, dále jóga od  8.30, zumba od  9.15 a stolní tenis od  9.30 do 11 hodin.

Plavání na Plovárně Hranice je od  14 hodin. Sraz je v 13.45.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.  

 

 

 

 

 

 

  Jazykové verze

  • Čeština
  • English