Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice 2. března 2012


obsah:

Hranická radnice 2. března 2012

Do bílých kontejnerů se vytřídilo přes 7 tun

Životní prostředí  - Přes 7 tun starého šatstva, starých bot, bytového textilu a použitých hraček sebrali občané Hranic do nově rozmístěných bílých kontejnerů.  Celkem 5 jich nechalo město Hranice – odbor životního prostředí  rozmístit v září loňského roku ve městě.

Občané mohli v loňském roce staré šatstvo, boty a hračky odkládat v lokalitách: sídliště Struhlovsko, u sokolovny -   ul. Tyršova,  Tř. 1.máje - poblíž prodejny Hruška, ul.  Zborovská - u Gymnázia, místní část  Drahotuše -  u ZŠ.  Společnost REVENGE, a.s., která je vlastníkem kontejnerů, také kontroluje stav naplnění kontejnerů a zajišťuje  pro Město Hranice zdarma jejich vývozy.

REVENGE, a. s. provedla  vyhodnocení  využití kontejnerů. Celkem jsme za období od 21. 9. 2011 do 31. 12. 2011 odevzdali 7 351 kg starého šatstva, bot a hraček. Nejvíce se kontejner osvědčil na Tř. 1. Máje, kde bylo nasbíráno celkem 2 625 kg sbírané komodity. Nejméně se kontejnery plnily  v Drahotuších u základní školy a na Struhlovsku. Vzhledem k malé výtěžnosti v některých lokalitách rozhodla společnost REVENGE, a. s. o přemístění kontejnerů:  v Drahotuších k prodejně potravin (bývalá Jednota) a  kontejner ze Struhlovska na  Tř. 1. máje k prodejně Albert.

Je  zajímavé, že kontejnery nebyly nejvíce plněny v období vánočních úklidů, tj. v měsíci prosinci. Co do množství odevzdané komodity vyhrál měsíc říjen,  odevzdalo  se 2 842 kg starého textilu, bot a hraček.

Odevzdáním Vašeho nepotřebného oblečení do sběrných kontejnerů omezíte zavážení skládky na Jelením kopci.  Vložením Vašeho šatstva, bot a starých hraček do kontejneru  bílé barvy vykonáte  další krok na cestě správným směrem v oblasti životního prostředí. Je vhodné uvedené komodity vhazovat do kontejnerů čisté a zabalené v sáčcích.

Rozšiřujeme sortiment tříděného odpadu

Město Hranice neustále rozšiřuje sortiment tříděného odpadu.

Foto: Kristýna Kornelová

Mění se systém svozu odpadů ze zahrádek

Životní prostředí  - Letos na jaře dochází ke změně systému odvozu biologicky rozložitelných odpadů,  vzniklých při jarním úklidu zahrádek. Město Hranice, zastoupeno odborem životního prostředí,  si Vás dovoluje upozornit, že systém velkoobjemových kontejnerů, v minulosti  přistavovaných od pátku do pondělí na jednom stanovišti,  bude nahrazen mobilním zastávkovým svozem.

Ke změně systému vedly  dlouhodobé zkušenosti města se zneužíváním kontejnerů, do kterých lidé odkládali kromě listí, větví a trávy,   také velkoobjemové odpady jako například starý nábytek nebo kočárky a dokonce i  nebezpečné  odpady, jako třeba barvy.  Většinu odpadu  proto musela společnost EKOLTES Hranice, a. s.  uložit na skládku, nikoliv zpracovat na kompostárně.

Obdobné časté zneužívání kontejnerů, které jsou zahrádkářům poskytovány  zdarma, se městu výrazně prodražilo. Skládkovné za uložení na skládku je totiž mnohem dražší, než poplatek za zpracování na kompostárně. V minulém období město muselo platit i za  ruční vytřídění biologicky rozložitelných odpadů.

Nově bude svoz probíhat vždy v sobotu v určité oblasti města. Obsluha zůstane přímo na místě u velkoobjemového kontejneru. Na jedné zastávce  bude stát jednu hodinu. Další hodinu má pracovník společnosti EKOLTES Hranice,a. s. jednak na případný výsyp plného kontejneru a také na přejezd na další zastávku. Zastávkovým způsobem svozu s dohledem pracovníka společnosti EKOLTES bude zajištěna kvalita biologicky rozložitelných odpadů, pro které jsou kontejnery primárně určeny a tento odpad bude zpracován na kompostárně na Jelením kopci.

Svoz odpadu ze zahrádek bude zahájen na jaře podle klimatických podmínek. Přesný časový harmonogram zastávek svozu bude opakovaně zveřejněn v tisku, na úřední desce  a také na webových stránkách města  - www.mesto-hranice.cz. Obdobný systém svozu  již několik let používáme při  svozu nebezpečných odpadů z místních částí.

Lze zasílat nominace  na cenu města Hranic

Městský úřad - Opět lze nominovat hranické osobnosti na Cenu města Hranic a to až do 6. srpna letošního roku do 15 hodin Cena města se uděluje jako  ocenění autorů významných  děl, objevů, vědeckých prací nebo osob a kolektivů, které podaly mimořádný výkon nebo  dosáhly významných úspěchů nebo vykonaly ocenění hodné skutky  a mají vztah k městu. Nominováni mohou být jednotlivci, kolektivy, právnické i fyzické osoby. Cenu města tvoří  pamětní list podepsaný starostou města, plaketa a finanční odměna ve výši 10 tisíc korun.

Zásady pro udělování Ceny města Hranic můžete získat na podatelně MěÚ a na webových stránkách města (www.mesto-hranice.cz - městský úřad – jak požádat o ...životní situace  - ostatní….).  Nominace na udělení Ceny města Hranic se mohou zasílat poštou na adresu MěÚ Hranice, odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu, Pernštejnské nám 1,  753 37 nebo předávat přímo na podatelně MěÚ Hranice.

Hranice přivítaly partnery projektu ET-struct

Město Hranice – setkání projektových partnerů konaného v rámci pravidelných schůzek k projektu ET-struct proběhlo v Hranicích  ve dnech 9. - 10. února 2012. Zástupci partnerských institucí z Rakouska, Německa, Polska, Slovinska, Itálie a České republiky se sešli k projednání dalších kroků v realizaci projektu. Rok 2012 je totiž stěžejním a zároveň posledním rokem realizace, na jehož konci bude mít každý z partnerů vytvořen vlastní strategický dokument „ET-Strategy and Action“. Tento dokument se stane základem pro implementaci myšlenky celého projektu, jehož cílem je propojení veřejné správy s institucemi na trhu práce (s podnikateli) a vzdělávacími institucemi.

Na programu setkání byly i dvě prezentace „dobrých praxí“, které představili zástupci z Německa a organizátor. Město Hranice ve spolupráci se Střední průmyslovou školou pozvali na jednání zástupce firmy SSI Schäfer, s.r.o., aby prezentoval dosavadní spolupráci se Střední průmyslovou školou Hranice. Prezentace firmy měla dle ohlasů účastníků jednání úspěch a to soudě i dle počtu vznesených dotazů.

I němečtí partneři představili svůj model spolupráce. První regionální pracovní skupina u nich vznikla již v roce 1953, podle jejich sdělení model spolupráce velmi dobře funguje již 20 let. Na počátku všeho byly exkurze učitelů do podniků, aby poznali i praktickou stránku toho, co ve školách vyučují a mohli své poznatky předávat dále svým studentům.

Další novinkou v rámci realizace projektu ET-struct je jeho zapojení do soutěže fotografií vyhlášené programem CENTRAL EUROPE nazvané „Take a closer look at CENTRAL EUROPE“. Za projekt ET-struct byla zaslána fotografie, která prezentuje účel projektu, tzv. jádro vzkazu. Nachází se ve třetí řadě (třetí zleva) a je na ní mladý muž s otazníkem nad hlavou (což znamená „před ET-structem“) a ten samý muž s vykřičníkem nad hlavou (což znamená „po ET-structu“). Tato fotka velmi dobře vystihuje a shrnuje účel projektu ET-struct – dává mladým lidem šanci na úspěšný život ve Střední Evropě. Pokud se vám fotka líbí a zaujala vás, prosím dejte ji na stránkách facebooku svůj „like“. Nejlepší tři fotografie totiž získají cenu a nejlepších 12 fotografií bude v kalendáři Central EUROPE pro rok 2013.

Minulý týden trápily Hranice ledy

Ledové kry trápily HraniceTouto fotografií se ještě vracíme do poslední únorové neděle, kdy se ledové kry nakupily  v korytě Bečvy od Hranic v délce 8 kilometrů proti proudu. Nejen lázeňští hosté měli na teplické kolonádě opravdu nezvyklou podívanou.

Vodohospodáři ve středu  29. února využili zvýšených průtoků k odstranění asi pětikilometrového ledového zátarasu z Bečvy v Teplicích. Ledová masa v odhadovaném objemu asi 250.000 m3 prošla bez problémů směrem na Týn, Lipník nad Bečvou a Přerov až do řeky Moravy. Na akci spolupracovali s Povodím Moravy povodňové komise, hasiči, policisté i strážníci.

Další fotografie a video naleznete v  aktualitách na našem webu. 

Foto: Petr Bakovský


 

Město vypisuje konkurz na ředitelku Mateřské školy

Školství  - Rada města Hranic vyhlásila konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Klíček Struhlovsko Hranice. Termín přihlášek je do 31. března 2012 včetně.

Předpoklady pro výkon funkce jsou vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, 3 roky pedagogické praxe,občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav a dále znalost školských předpisů a problematiky řízení mateřské školy a příspěvkové organizace. Uchazeči budou podrobeni psychodiagnostickým testům.

K přihlášce přiložte ověřené kopie dokladů a nejvyšším dosaženém vzdělání včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem, profesní životopis s podpisem uchazeče, koncepci rozvoje školy (max. rozsah 4 strany strojopisu) s podpisem uchazeče, lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce (ne starší 2 měsíců), výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) a čestné prohlášení podle ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.

Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu:Město Hranice

Pernštejnské nám. 1, 753 01  Hranice nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Hranice, Pernštejnské nám. 1.

Obálku označte heslem: NEOTVÍRAT Zn.:OŠK 843/2012-RM 27.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální / Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v týdnu od 5. do 9. března  v pondělí v době od 8 do 12 hodin a od 16 do 18 hodin, ve středu  od  8  do  12 hodin a ve čtvrtek od 9 do  11 hodin.

V pondělí v 7.30 a  8.30 proběhne cvičení jógy. Poté přijdou na řadu angličtináři, v 8.45 kurz pro pokročilé a v 9.30 začátečníci. Stolní tenis bude od  9.30 do 12 hodin. Zdravotní cvičení je v plánu od 16  a od  17 hodin. Křížovkáři mají prostor od 16 hodin.

V úterý je spinning od 9 hodin v Pohybovém studiu Blanka Motošín.  Proběhne také výlet na ledopády v Pulčovských skalách.  Ve středu proběhne zdravotní cvičení v 7.30 a 8.30. Němčina bude v 9.45. Od 9.30 do 12  nastoupí opět stolní tenisté.

Ve čtvrtek  je cvičení bosu  od  8.15, jóga od  8.30 a zumba od  9.15. V pátek je plavání na Plovárně Hranice od  14 hodin. Sraz je v 13.45. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý2. a4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.  Jazykové verze

  • Čeština
  • English