Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice - 20. července 2012


obsah:

Hranická radnice - 20. července 2012

Mimořádně lze žádat o  příspěvky na činnost

Rada města  - Peníze, které město letos  získá z výherních hracích automatů použije  město Hranice částečně na mimořádné příspěvky na činnost. Město podpoří oblasti:

kultura, tělovýchova mládeže, tělovýchova dospělých, sociálně-zdravotní a životní prostředí. Přípěvky budou poskytovány podle zásad na poskytování příspěvků z rozpočtu města (www.mesto-hranice.cz – životní situace (jak požádat o…) granty a příspěvky.

Termín pro podání žádostí v elektronické podobě s ověřeným podpisem (resp. doplněné o tištěnou verzi s podpisem statutárního zástupce žadatele) je 31. srpen 2012.

Důvodem pro přidělení  dalších prostředků na příspěvky jsou měnící se  možnost financování   sportovních i dalších organizací.. Například  tělovýchovné organizace  v minulosti obdržely část finančních prostředků prostřednictvím příspěvků od ČSTV a dalších tělovýchovných organizací. V posledních letech jsou ale tyty příspěvky minimální až nulové.

O konkrétních částkách k rozdělení v jednotlivých oblastech rozhodnou orgány města Hranic v měsíci srpnu či září.

Letošní rozpočet města s příjmy z automatů kvůli změnám zákonů nepočítal. Hrozilo totiž, že letos nedostane město žádné příjmy, k čemuž nakonec nedošlo.  Novela zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, která vstoupila v účinnost letos v lednu, ale mění způsob zdaňování výnosu z této činnosti. Od letošního roku končí možnost provozovatelů rozhodovat, kam budou zasílat prostředky z povinného odvodu. Celková částka odvodu se bude rozdělovat jednotlivým městům a obcím podle pravidel rozpočtového určení daní.

I když zákon neupravuje použití těchto prostředků, Město Hranice vydává již dnes na podporu sportu nemalé finanční prostředky a v této aktivitě hodlá i do budoucna pokračovat.

Můžete se zúčastnit fotografické soutěže o Unii

Logo Olomouckého krajeKultura  - Fotografickou soutěž Světla a stíny Evropské unie, pořádají Městská knihovna Hranice a její Městské evropské informační středisko při Městském informačním centru. (MIC). Zájemci se mohou přihlásit do 31. října 2012.

 logo Olomouc

Stačí na adresu mic@meu.hranet.cz s předmětem "SOUTĚŽ MEIS" poslat vždy dvě fotografie tvořící protipól – jedna fotografie „to se mi líbilo“, druhá „to se mi nelíbilo“. U fotografií bude uvedena soutěžní tématika s označením „světlo“ nebo „stín“.
Soutěž bude probíhat ve dvou věkových kategoriích – děti do 15 let a ostatní dospělí. Všechny soutěžní fotografie budou vyLogo Olomouc soutěžstaveny na webu MIC a bude uspořádána výstava  ve dvoraně zámku.

Fotografie bude vyhodnocovat odborná porota složená z místních profesionálních fotografů. Ta vybere tři nejlepší fotografy z každé věkové kategorie, kteří budou odměněni hodnotnými věcnými cenami.

Soutěžící může zaslat maximálně 2 páry soutěžních fotografií  maximálně rok starých, (od 1. června 2011).Podrobnější informace získáte na http://www.mic-hranet.cz/ – soutěž MEIS.

Oprava  Pivovarských schodů pokračuje

Město Hranice  - Oprava Pivovarských schodů a přilehlé kamenné zdi pokračuje. Stará hroutící se opěrná zeď již začala dostávat novou podobu.  Původní schodiště, které bylo ve velmi špatném stavu, je rozebráno, proběhla úprava podloží.

Konečná podoba schodiště bude obdobná,  jako u loni opravených schodů od Zámeckého hotelu  ke Šromotovu náměstí.  I zde nově vzniknou sjezdy na kočárky a kola.

Přístup k tamní pizzerii zůstal i přes rekonstrukci zachován. Po novém schodišti bude možné chodit již od začátku září. Oprava bude celkově stát 1 250 tisíc korun.

Opěrná zeď u Pivovarských schodů již  roste

Foto: Petr Bakovský

Kotelny dvou škol čeká modernizace

Školství  - Finance, které by mělo město letos získat  z  výherních hracích automatů a loterií, chce město Hranice použít částečně na rekonstrukci kotelen v Základní škole  1. máje a Základní a mateřské škole Šromotovo.

Peníze ze sázek nebyly  původně zahrnuty do rozpočtu Hranic, protože kvůli změnám zákonů nebylo jasné, zda město  vůbec něco dostane.  Po změnách zákonů bychom letos měli  dostat prostředky ve třech   částkách. Jejich celková výše by se mohla pohybovat okolo 12 milionů korun. Na druhou stranu jsme z rozpočtu města na rok 2012 vyškrtli příjmy ve výši přibližně 5 mil. Kč, které jsme v minulosti používali na pokrytí potřeb města (investiční akce).

Proto finanční odbor navrhl opět ponechat pro potřeby města 5 milionů jako nezapojenou rezervu pro případ, že dojde k propadu očekávaných příjmů. Zbývající část je navržena rozdělit na veřejně prospěšné investice města (sportovní, kulturní, sociální oblast, životní prostředí atd.) a mezi organizace, které ve městě zabezpečují veřejně prospěšnou činnost (mimořádné příspěvky na činnost) .

V oblasti školství byla nejlépe připravena rekonstrukce kotelen obou základních škol. Tato akce byla  byla přihlášena do dotačního programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, kde ale neuspěla. Díky tomu je ale na zakázku připraveno stavební povolení a je ukončeno výběrové řízení na dodavatele.

Stávajícím kotelnám v obou školách docházející jejich životnost a nutnost jejich rekonstrukce vyplývá i z výsledků energetického auditu. Nové řešení odpovídá současným požadavkům, je úsporné na spotřebu plynu (moderní výkonné kotle), ekologické (decentralizací kotelen nedochází k tepelným ztrátám dlouhými rozvody) a ekonomické (každá budova má vlastní kotel). Tímto bude ukončena 1. etapa k realizaci energetických úspor výše uvedený základních škol. Kvůli dopadu na provoz obou škol je nutné investiční akci zahájit již letos v létě a dokončit  před nastávající topnou sezónou. I proto se  tento čtvrtek sešlo mimořádně zastupitelstvo města. Výsledky jednání zastupitelů však byly známy až po uzávěrce tohoto čísla.

Rada vyhlásila 2 . kolo grantového programu

Rada města  - Druhé kolo grantového programu v oblastech, kde zůstala  finanční rezerva z prvního kola, vyhlásila Rada města Hranic.

Druhé kolo se týká oblastí :  

Spolupráce partnerských měst.  Zde byl roční rozpočet 300 tisíc korun doplněn převodem z předchozího období – ve výši 89 tisíc korun. Celkem bylo v roce 2012 k dispozici  389 tisíc a  v prvním kole rozděleno 374 tisíc. K rozdělení tak zbývá 15 tisíc korun.

Další oblastí je oblast podpory oprav a obnovy objektů v oblasti památkové péče na území města Hranic: Rozpočet na rok 2012 činí 250 tisíc korun a v prvním kole bylo rozděleno 177,5 tisíce. K rozdělení tak zbývá 72,5 tisíce korun.

Třetí oblastí je oblast sociální a zdravotní. Zde je rozpočet 220 tisíc koruna v prvním kole bylo rozděleno 61 tisíc korun. K rozdělení zbývá 159 tisíc korun.

Podání přihlášky provedou uchazeči o grant v souladu body 5.2 a 5.3 Grantového programu. Grantový program i formulář přihlášky do grantového řízení najdou uchazeči na webových stránkách města na adrese: www.mesto-hranice.cz –životní situace  (jak požádat o -) granty a příspěvky.

Fronty u pobočky VZP město nemůže ovlivnit

Město Hranice – Fronty,  které se tvoří před pobočkou Všeobecné zdravotní pojišťovny v Purgešově ulici v Hranicích nemůže město Hranice nijak ovlivnit. Všeobecná zdravotní pojišťovna je samostatnou zdravotní pojišťovnou, existující od roku  1992 a její činnost nijak nesouvisí s činností městského úřadu. Jde o dva samostatné a  na sobě nezávislé subjekty. Fronty před její hranickou úřadovnou, na které se někteří občané dotazují, jsou problémem Všeobecné zdravotní pojišťovny, do kterého město nemůže zasahovat  

VZP k tomu uvádí, že důvodem front je důvodem je vyplácení mimořádných bonusů v těchto dnech.

Bude přerušena dodávka vody kvůli rekonstrukci ve Skalní

VaK Přerov – Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 30. července 2012 od 8 do 12 hodin a 14. srpna 2012 od 8 do 14 hodin, dojde k přerušení dodávky pitné vody v úseku od křižovatky náměstí 8. května po ulici Skalní. Důvodem  je akce " Hranice - dostavba  a rekonstrukce kanalizace v ulici Skalní ". Vodovody a kanalizace Přerov žádají odběratele, aby se na tyto dny dostatečně předzásobili pitnou vodou.

V souvislosti s těmito pracemi může dojít ke zhoršení fyzikálních vlastností pitné vody ( zbarvení ) a pokud tyto neodezní je nutno tuto závadu nahlásit na Centrální vodárenský dispečink VaK Přerov, a.s. telefon 800 167 427, 581 202 094 nebo na e-mail: dispecink@vakpr.cz. Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení vodovodních řadů.

Upozorňujeme na prázdninové volno v mateřských školách

Školství - Upozorňujeme na prázdninový provoz mateřských škol. Letos byly jako první uzavřeny mateřské školy Míček Galašova (od 2. července do  27. července) Sluníčko v Plynárenské ulici (od 2. července   do 3. srpna), ZŠ a MŠ Struhlovsko  (od. 2. července do  20. července) a ZŠ a MŠ Šromotovo (od 2. července do 3. srpna).  Soukromá MŠ Prima v Komenského ulici má uzavřeno od  23. července  do 24. srpna.

V druhé půlce prázdnin  má uzavřeno MŠ Klíček a MŠ  Pohádka Hromůvka  od  30. července do  24. srpna, ZŠ a MŠ  Drahotuše od   30. července do 31. srpna, ZŠ a MŠ Struhlovsko od  6. srpna do  31. srpna a  ZŠ a MŠ Šromotovo  od  20. srpna  do  31. srpna.  To znamená, že vždy bude alespoň jedna z městských mateřských škol otevřena. 

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální - Klub seniorů bude pro veřejnost otevřen o prázdninách v pondělí. A to od  8 do 11 hodin. Na středu  25. července se chystá autobusový zájezd do Bruntálu. Půjde se na zámek, dále na Venušinu sopku a rozhlednu. V pondělí  30. července bude v prostorách klubu Zpívání pro radost.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý  2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.  Jazykové verze

  • Čeština
  • English