Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice 22. června 2012


obsah:

Hranická radnice  22. června  2012

Komenského ulici čeká uzavírka

Město Hranice – Prázdninová uzavírka čeká Komenského ulici v úseku, kde se na ni napojuje ulice Skalní. Vodovody a kanalizace Přerov zde začnou s rekonstrukcí kanalizace, což bohužel  bude znamenat, že ulice Komenského bude od 2. července dva prázdninové měsíce pro automobilovou dopravu uzavřena.

Mimo jiné to také znamená, že zde neprojedou autobusy městské hromadné dopravy. Proto se budou měnit jízdní řády městské hromadné dopravy.  Doporučujeme, abyste pozorně sledovali vývěsní tabule s jízdními řády, kde budou změny zachycené. Do  září by měla být rekonstrukce kanalizace tak daleko, aby bylo možné Komenského ulici otevřít.

Akce Vodovodů a kanalizací bude probíhat na etapy. Nejprve bude uzavřena část ulice Komenského podél parkoviště u bývalého Kappa centra ke křižovatce  s ulicí Skalní. Ta bude v první fázi  průjezdná. V druhé fázi však bude uzavřena pro nákladní vozidla i tato křižovatka. Pro osobní vozidla však bude se zvýšenou opatrností průjezdná  po celou dobu rekonstrukce.

Poté, co bude dokončen úsek  u křižovatky s ulicí Komenského a Skalní, budou Vodovody a kanalizace pokračovat v rekonstrukci  kanalizace v ulici Skalní a v dalším období  ( pravděpodobně příští rok, v lokalitě Za Račím potokem.

Vzhledem k uzavírce ulice Komenského žádáme řidiče, aby  projížděli městem se zvýšenou ohleduplností a počítali i s tím, že se jejich cesta může o něco protáhnout. Proto by měli počítat s časovou rezervou.

Naopak již od června je průjezdná ulice Hviezdoslavova, která spolu s loni zrekonstruovanou ulicí Studentskou pomůže odlehčit dopravě v Hranicích v severojižním směru.

Oprava  Pivovarských schodů začala tento týden

Město Hranice  - Očekávaná oprava Pivovarských schodů a přilehlé kamenné zdi začala  18. června. Zahájení opravy se posunulo kvůli tomu, že firma, která  zvítězila ve výběrovém řízení, přiznala, že podhodnotila svoji nabídku. Město proto okamžitě oslovilo druhou firmu v pořadí. 

Výhodou této firmy je větší rychlost oprav, takže po opraveném schodišti bude možné chodit již od začátku září. Opravy nenaruší přístup k tamní pizzerii.

Dosavadní  schodiště, které je ve velmi špatném stavu, se rozebere, upraví se podloží, umístí se nové kamenné obrubníky. Podesty budou ze žulové mozaiky. Na schodišti nově vzniknou sjezdy na kočárky a kola. Konečná podoba schodiště bude obdobná,  jako loni opravených schodů od Zámeckého hotelu  ke Šromotovu náměstí.

Oprava bude celkově stát 1 250 tisíc korun.

Pivovarské schody opravu skutečně potřebovaly

Pivovarské schody už opravu opravdu potřebují

Foto: Petr Bakovský

Hygiena kontrolovala písek v pískovištích

Životní prostředí – Namátkovou kontrolu kvality písku v dětských pískovištích provedla v květnu v Hranicích Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, pracoviště Přerov.  Hranice neměly problém.

Z  náhodně vybraného pískoviště bylo odebráno 5 vzorků, které byly laboratorně testovány. Z Protokolu o kontrolním zjištění vyplývá, že odebrané vzorky písku odpovídaly mikrobiologickým a parazitologickým požadavkům vyhlášky č. 238/2011 Sb.

Hranická pískoviště jsou v pořádku

Splnění chemických parametrů bylo Městem Hranice doloženo příslušným laboratorním rozborem, který byl pořízen před rozvozem písku do všech pískovišť.

Písek ve veřejně přístupných pískovištích musí splňovat chemické, mikrobiologické a parazitologické parametry dle vyhlášky č. 258/20011 Sb, o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, v platném znění. Odbor životního prostředí každoročně v dubnu zajišťuje výměnu písku  ve 36 pískovištích ve městě a místních částech.  Celkový náklad na výměnu písku, na příslušné laboratorní rozbory před rozvozem písku  a  na doplnění drcené kůry na dětská hřiště letos činil 155 tisíc korun.

 

Oprava vodovodu přeruší na dva dny dodávku vody

VaK Přerov – Rekonstrukce vodovodu, kterou provádějí Vodovody a kanalizace Přerov, si vyžádá  27. a  28. června odstávku vody v některých částech Hranic.

V rámci rekonstrukce vodovodů v ulicích Palackého, Dukelská a Zborovská, bude 27. června od 20 hodin měněn významný vodárenský uzel na sídlišti Hromůvka. Při těchto pracech se budou vyměňovat nefunkční šoupátka DN 300 mm a tyto se nahradí novým zařízením moderní konstrukce.

Kvůli této akci bude dodávka pitné vody přerušena  27. června od 20 hodin do 28. června do 19 na sídlišti Hromůvka I. a II., a na ulicích Zborovská, Dukelská, Palackého a Plynárenská.  VaK Přerov žádá odběratele, aby se na tyto dny dostatečně předzásobili pitnou vodou. Náhradní zásobení bude zajištěno cisternami.

Současně dojde ke snížení tlaku vody v potrubí v ulicích U Kostelíčka, na sídlišti Pod nemocnicí, Pod lipami, ulici Jižní, Skalní v Domově seniorů v Hranice a v Nemocnici Hranice.

V souvislosti s těmito pracemi může dojít ke zhoršení fyzikálních vlastností pitné vody ( zbarvení ). Pokud tyto vady neodezní je nutno tuto závadu na hlásit na Centrální vodárenský dispečink VaK Přerov, a.s., telefon 800 167 427, 581 299 158 nebo na e-mail: dispecink@vakpr.cz. Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení vodovodních řadů.

Vrty kvůli břidličnému plynu se nechystají

Město Hranice  -  Na Hranicku  se v současné době nepřipravují žádné vrty nebo zemní práce, které by se měly týkat břidličných plynů. Hranicko sice patří mezi oblasti, o kterých se v souvislosti s průzkumem ložisk břidličných plynů hovořilo, žádné povolení k vrtům však nebylo vydáno ani se o něm nejedná.

Jediná větší akce na Hranicku, která se týká plynu, je výstavba vysokotlakého plynovodu  Moravia.  Jde o plynovod velmi vysokého tlaku, který by měl vést z Břeclavska   na česko-polské hranice. Délka plynovodu je 262 kilometrů. Trasa plynovodu vede souběžně se stávajícím vedením plynovodu. Zahájení výstavby je plánováno na rok 2015 a ukončení o dva roky později  (2017). Kvůli tomuto plynovodu se provádí  geologický průzkum v okolí obce Slavíč.

Proti záměru průzkumu břidličných plynů se město Hranice postavilo kvůli ekologickým rizikům. S průzkumem nesouhlasí ani ministerstvo životního prostředí a senátoři, kteří připravili zákon týkající se zákazu těžby břidlicových plynů metodou hydraulického štěpení. Podle ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) sice Česko disponuje zásobami břidlicového plynu, ale ty pravděpodobně nebudou mít zásadní význam pro pokrytí spotřeby plynu.

Zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů skončily

Vnitro – Upozorňujeme, že zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů,  byly platné pouze do 26. června  2012. Od této doby musí děti cestovat jen s vlastním cestovním dokladem. To se týká i zápisů dětí do občanského průkazu rodičů. Skončením platnosti zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů však nekončí platnost cestovních dokladů rodičů.  

Zároveň připomínáme, že úřední hodiny na správních agendách jsou nejen v pondělí a středu, ale že cestovní pas je možno vyřídit také v úterý a ve čtvrtek v době od 8 do 14.30. V tyto dny je obvykle možné vyřídit své záležitosti bez delší čekací doby.

Navíc je možné objednat se i přes internet pomocí elektronického rezervačního systému  na webových stránkách města  www.mesto-hranice.cz. Tento systém se vztahuje i na  dopravně správní agendy (řidičské a technické průkazy), občanské průkazy  a také na změny pobytu,  ověřování podpisů  a na matriku. 

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální - Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v týdnu od 18. do 22, června v pondělí od 8 do 12 a od 16 do 18 hodin, ve středu od 8 do 12 hodin a ve čtvrtek od  9 do 11 hodin. V pondělí v 7.30 a  8.30 začíná  cvičení jógy, angličtina pro pokročilé začne v  8.45 a pro začátečníky naváže v 9.30. Stolní tenisté zahájí v 9.30. V 16 a 17 hodin bude zdravotní cvičení.

V úterý 26. června se uskuteční turistický výlet do Beskyd. Odjezd je v 6.34 z  Hranic hlavního nádraží nebo v 6:40 z Hranic města. Poté se jede autobusem na Rožnov – Čarták.Z Čartáku je plánována pěší túra na Benešky-Miloňov- Velké Karlovice ( cca14 km). Z Velkých Karlovic povede cesta vlakem zpět do Hranic.

Ve středu  je zdravotní cvičení v 7.30 a 8.30, němčina v 9.45  a stolní tenis od  9.30 do  12 hodin. Ve čtvrtek  je cvičení bossu od  8.15, dále jóga od  8.30, zumba od  9.15 a stolní tenis od  9.30 do 11 hodin.

Plavání na Plovárně Hranice je v pátek od  14 hodin. Sraz je v 13.45.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.  Jazykové verze

  • Čeština
  • English