Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice - 23. listopadu 2012


obsah:

Hranická radnice - 23. listopadu 2012

Výsledky dotazníkového šetření nás potěšily

V září se na Městském úřadu v Hranicích uskutečnil tradiční průzkum  spokojenosti s prací úředníků. Tento průzkum probíhá pravidelně, letos již po šesté. Jeho cílem je získat co nejvíce  podnětů pro další zlepšování práce městského úřadu.  Dotazníková akce se uskutečnila ve všech třech budovách městského úřadu   (Pernštejnské nám. 1, Zámecká 188 a Purgešova 1399).  Tajemníka MěÚ Hranice Ing. Bc. Vladimíra Vyplelíka jsme se  zeptali, jak hodnotí letošní výsledky.

Kdo pro Vás průzkum  prováděl a na co se hlavně průzkum zaměřil?

Samotné šetření proběhlo prostřednictvím vyškolených tazatelů studentů sociologie z University Palackého v Olomouci.  Dotazováni byli naši klienti, kteří odcházeli z úřadu po vyřízení své žádosti. Bylo provedeno celkem 324 rozhovorů. To je méně oproti roku 2010, kdy odpovídajících bylo 467, což bylo nejvíce ve všech dosavadních průzkumech.  Je třeba si však uvědomit, že kvůli převedení některých agend na stát a s tím souvisejícím rušením pracovních míst, navštívilo náš úřad v roce 2012 také méně klientů.

Rozhovory probíhaly ve třech dnech, od pondělí do středy.  Výjimkou byl odbor sociálních věcí a zdravotnictví, kde to byly pouze dva dny, pondělí a středa.

Jako vždy jsme se zaměřili zejména na poznání vlastní zkušenosti občanů - uživatelů služeb při vyřizování záležitostí přímo na městském úřadě, neboť v nich tví hlavní faktory ovlivňující výslednou spokojenost či nespokojenost.

Jaké byly výsledky průzkumu a jak jste s nimi spokojen?

Ne všechny odbory jsou navštěvovány velkým množstvím občanů. Činnost některých odborů je zaměřena vně úřadu a  podstata není v úřadování a řešení problémů klientů v kancelářích. Nejnavštěvovanější jsou čtyři odbory a to odbor vnitřních věcí, odbor dopravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví a odbor stavební. Při hodnocení celkové spokojenosti tázaných s prací těchto čtyř odborů jsme dosáhli nejlepší průměrné známky od roku 2007, kdy tyto průzkumy děláme a to 1.32 ( hodnocení  1 – 5 jako ve škole), takže spokojen určitě jsem.

V rámci šetření měli odpovídající označit i hlavní klad a hlavní zápor při jednání na úřadě, kdy si mohli vybrat ze škály možností. Je potěšující, že chování úředníků označilo za hlavní klad 119 z nich, následovala pak čekací doba, kterou zvolilo 78 odpovídajících. Naopak jako hlavní zápor – 5 odpovídajících označilo kompetence úředníků (největší počet) a chování úředníků označili jako hlavní zápor 4 odpovídající. Ostatní vyjmenované zápory dostávaly 1 nebo 2 hlasy.  Včetně odboru dopravy, kde byly jediné dvě připomínky, které byly zařazeny do kategorie jiné - nefunkční systém registru vozidel a příliš papírování. Tento systém ovšem zavedlo ministerstvo dopravy, nikoliv městský úřad

Jaká opatření jste z průzkumu vyvodili.

Budeme se samozřejmě snažit výsledky ještě zlepšit, ale budeme rádi,  pokud se nám podaří udržet současnou vysokou úroveň. Narážíme totiž na problém, že co se týká výkonu přenesené působnosti, nejsme schopni snižovat byrokracii, protože vše vychází ze zákonů a podzákonných norem, které musíme dodržovat.

Přidaná hodnota práce úředníků je to, že jsou schopni  vysvětlovat, proč musí používat takové postupy jako používají. Je třeba si uvědomit, že pro veřejnou správu neplatí  princip co není zakázáno je dovoleno, tak jako pro občany, ale princip obrácený. Tedy co není dovoleno, je zakázáno. Kdyby  úředník  na základě použití zdravého rozumu vyšel  občanovi při rozhodování vstříc, může se stát, že v konečné fázi nebude jeho rozhodnutí platné, protože nebude v souladu s předpisy. Dovedu si to dost dobře představit třeba u stavebního řízení, kdy to, co chci realizovat na své stavbě, se ani v nejmenším nebude líbit sousedovi. K tomu abych svůj záměr nemohl uskutečnit, pak může stačit v dobré víře  myšlený pokus o zjednodušení celého řízení.

Rezervy do budoucna vidím tedy v tom, že povedeme naše úředníky k tomu, aby ještě kvalitněji jednali  s klientem.  Slušnost, to je samozřejmost, ale budeme chtít, aby ještě více vysvětlovali, proč je co třeba dělat.

Řekl jste, že nejste schopni snižovat byrokracii, to nejste ani schopni na nedostatky upozorňovat?

Na nedostatky samozřejmě jsme schopni upozorňovat. To ano. Dělá to paní starostka, dělám to i já.  Jsem místopředsedou Sdružení tajemníku městských a obecních úřadů ČR, takže mám poměrně hodně možností jednat s výše postavenými úředníky ministerstev, případně náměstky. Ale výsledek, zvláště v posledních letech, není žádný. Vždy si říkám, „Vyplelíku, proč už ses nenaučil ve svém věku držet ústa, nebylo to k ničemu  a udělal sis jen dalšího nepřítele“. Na druhou stranu, nemlčet je moje povinnost, to, že to pak neprojde, je věc, kterou již ovlivnit nemůžu. Výkon státní správy provádíme pro stát, je to jeho státní správa. Bez ohledu na to, že  stát její výkon plně nehradí a  poskytuje nám pouze příspěvek, má právo říkat, jak bude výkon státní správy vypadat.

Čím si myslíte, že to je?

Již jsem to někde říkal. Na ministerstvech je málo lidí z praxe. Mnozí jsou chytří, mnozí mají kvalitní vzdělání, ale praxe jim prostě chybí. Pak metodicky řídí  a reformují činnosti  o jejichž praktickém výkonu toho moc neví a vycházejí jen ze svých představ.

Budete v tomto průzkumu pokračovat i nadále?

Rádi bychom. Je to pro nás užitečná zpětná vazba. Bez ní bychom nebyli schopni dosáhnout současného dobrého hodnocení.  Nakonec, důležitá je především spokojenost našich klientů. Někdy je to těžké, jsme svázáni  zákony a předpisy, ale spokojenost klientů   závisí nejen na tom, zda se svou žádostí uspějí, ale i na tom, jak s nimi úředník jedná.  A to ovlivnit můžeme.

Děkuji za rozhovor.  

 

V Sadech Čs. legií jsou nové dětské prvky

Životní prostředí  - Novou skluzavku s lezeckou stěnou, houpačku kládovku a dvojitou hrazdu umístil odbor životního prostředí do Sadů Čs. legií. Město tak rozšířilo nabídku aktivit pro dětské návštěvníky rekonstruovaného parku. Zároveň byla v parku u lavičky na parteru umístěna dvě šlapadla pro seniory. Celkem se jedná o investici ve výši 188 tisíc  korun. 

Dětské prvky v parku

Dětské prvky v parku

Prvky por seniory

Rekonstrukce Sadů Čs. legií byla dokončena v červnu a 1. září  byl park slavnostně otevřen. Město  vyhodnotilo získané zkušenosti a podněty od občanů a dodatečně  zde nechalo nainstalovat stojany na kola, zároveň ale také cedulky, upozorňující, že jízda na kole po nezpevněných pískových komunikacích je zakázána. Na základě připomínek občanů  byly do parku doplněny zmíněné dětské prvky.

Foto: Odbor životního prostředí

 Vydáváme parkovací průkazy pro zdravotně postižené

Sociální  - Upozorňujeme občany se zdravotním postižením, že jsou vydávány nové parkovací průkazy pro zdravotně postižené osoby. Parkovací průkazy nahrazují zvláštní označení O 1 (známý symbol osoby na vozíku). Stávající označení do auta (O 1) platí pouze do 31. prosince 2012. Proto doporučujeme občanům nenechávat výměnu až na konec roku. Výměna a vydání parkovacího průkazu je bezplatná, v současné době probíhá průběžně.

K výměně je nutné předložit:

  • občanský průkaz zdravotně postižené osoby,
  • průkaz ZTP nebo ZTP/P,
  • 1 fotografii formátu 35x45mm zobrazující aktuální podobu zdravotně postižené osoby,
  • zvláštní označení O 1.

Při výměně a vydání parkovacího průkazu je nutná osobní účast osoby zdravotně postižené.

Parkovací průkazy vydává Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Hranice, Purgešova 1399, 753 01 Hranice (budova bývalého KAVRISU) v kanceláři č. 9 a  11, v pondělí a středu od 8 do 11.30 a od 12.30 do 17 hodin. Přednost budou mít občané objednaní na telefonu 581 828 435 nebo 581 828 428. Mimo uvedené dny budou vydávány parkovací průkazy pouze po objednání na uvedených telefonních číslech.

Zdravotně postižení lidé mohou získat euroklíče

Sociální věci - Osoby se zdravotním postižením (držitelé průkazu ZTP/P, ZTP, TP, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti) mohou na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Hranice zdarma získat Euroklíč. Mohou se tak zapojit do projektu Euroklíč v Olomouckém kraji, který realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR díky finanční podpoře Olomouckého kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Euroklíč zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin)  osazených jednotným eurozámkem. Lze ho použít v řadě zemí Evropy, u nás je již osazeno přes 400 míst (např. na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech apod.).  

Co je třeba předložit?

Občanský průkaz, průkaz ZTP/P, ZTP, TP. U těch, kteří nejsou držiteli průkazu, bude do „Evidenční karty Euroklíče“ zapsáno čestné prohlášení, že patří do některé z cílových skupin. Euroklíč využijí zejména osoby aktivní, které studují, pracují, cestují a vzhledem ke svému postižení potřebují ke své hygieně vybavené a čisté prostředí.

Program Klubu seniorů

Sociální - Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v týdnu od 26. do 30. listopadu v pondělí v době od 8 do 12 hodin a od 15.30 do 18 hodin, dále ve středu  od 8 do 12 hodin a ve  čtvrtek  od 9 do 10.30.

V pondělí v 7.30 a  8.30 proběhne cvičení jógy. Poté přijdou na řadu angličtináři, v 8.45 kurz pro pokročilé a v 9.30 a 10.15 začátečníci. Od 9.30 do  12 nastoupí stolní tenisté. Zpívání pro radost je na pořadu v 10 hodin. Zdravotní cvičení je v plánu od 15.30 a 16.30.   V 16 hodin se sejdou také křížovkáři.

V úterý je od 9 hodin  spinning ve studiu Blanka. Ve  středu je možné opět od  7.30 a  8.30 absolvovat zdravotní cvičení. V 9.45 je na pořadu němčina.

Beseda na téma Bezpečnost seniorů  se koná ve středu 28. listopadu 2012 od 10 hodin v Klubu. Besedu povedou vedoucí sociálního odboru MěÚ Hranice  Anna Sommerová a velitel městské policie Miroslav Mann.

Ve čtvrtek je v 8.15 cvičení bossu, v 8.30 jóga, v 9.15 zumba a od 9.30 do  12 stolní tenis. V pátek od 14 hodin začíná plavání na Plovárně Hranice. Sraz účastníků je v 13.45.

V neděli 2. prosince se uskuteční zájezd do divadla Ant. Dvořáka v Ostravě na adventní koncert Tvé světlo, na kterém vystupuje jako host Věra Špinarová. Odjezd je ze Šromotova náměstí ve 14.30.

Poděkování patří všem členům, kteří se v hojném počtu a dobré náladě zúčastnili podzimních úklidových prací a přispěli tak k estetizaci vnitřních a vnějších prostor Klubu.

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English