Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice 24. srpna 2012


obsah:

Hranická radnice 24. srpna 2012

Park se chystá  na slavnostní otevření

Město Hranice  -  Ačkoliv sady Čs. legií jsou po rekonstrukci již přístupné veřejnosti, slavnostní otevření  se chystá na sobotu 1 září 2012.

Zahájení je v sadech Čs. legií připraveno na 10 hodin dopoledne. Po slavnostním úvodu se představí Velký i  Malý dechový orchestr Základní umělecké školy Hranice.  Na dopoledne jsou nachystána   i vystoupení hranických mažoretek a vystoupení  skupiny historického šermu Svobodní sedláci. V poledne se na podiu představí  žákyně Tanečního oboru ZUŠ Hranice. Zhruba 20 minut po poledni dorazí do parku  motorky Harley Davidson.  A poté se   návštěvníci mohou těšit na divadlo – konkrétně na pohádku souboru Štěk  „Honzo, uděláš to postaru“ .

Odpolední hudební blok zahájí  ve 13.10 v Altánu Smyčcový soubor ZUŠ Hranice, který ve 143.30 vystřídá ABRAKA muzika. Poté se představí sólisté pěveckého oddělení ZUŠ Hranice a  Kvartet příčných fléten pod vedením I. Chudové.  Přibližně okolo 3 hodiny vystoupí Smyčcový orchestr ZUŠ Hranice. Poté opět nastoupí šermíři Svobodní sedláci. Na ně naváže po půl čtvrté skupina Gentlemeńs Club a na závěr vystoupí post-rocková hudební  kapela Marshall Malinovsky.

Jako doprovodný program budou připraveny ukázky   hranických modelářů,   prezentace hasičů a také výtvarného odboru ZUŠ. Po celou dobu konání akce jsou připraveny soutěže a sportovní  aktivity Domu dětí a mládeže  Hranice. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

 V parku se představí i taneční obor ZUŠ Hranice

Jedním z lákadel programu bude určitě vystoupení Tanečního oboru ZUŠ Hranice. Jeho žákyně se veřejnosti představily například na Masarykově náměstí u příležitosti Mezinárodního dne tance.

V městských lesích bylo vysazeno na 18 tisíc sazenic

Životní prostředí  - Téměř 18 tisíc sazenic bylo vysázeno v městských lesích v první polovině letošního roku. Ze 17 800 nově vysázených stromků (smrk, dub, buk, javor, jasan, lípa, topol, modřín) byl podíl melioračních a zpevňujících dřevin 28%. K novému zalesnění bylo ručním úklidem klestu připraveno1,27 ha holin.

V I. pololetí letošního roku bylo také celkem vytěženo 1010 m3 dřevní hmoty, přičemž 400 m3 bylo vytěženo v mýtní úmyslné těžbě, 560 m3 v těžbě nahodilé a 50 m3 dřevní hmoty bylo použito na stromové lapáky, sloužící k ochraně proti kůrovci.

V březnu bylo nainstalováno a v následujících měsících pravidelně kontrolováno 24 feromonových lapačů na monitorování a odchyt kůrovců a bylo položeno 48 stromových lapáků. K 30. červnu 2012 bylo prostřednictvím lapačů odchyceno 13 tisíc jedinců lýkožrouta smrkového a 44 tisíc jedinců lýkožrouta lesklého.

Během prvního pololetí bylo proti buřeni ožnuto celkem3,20 halesních kultur a10,50 habylo ošetřeno chemicky. Ochrana proti škodám zvěří byla provedena prostřednictvím výstavby565 mnového oplocení a naopak bylo strženo a zlikvidováno791 mjiž nepotřebného starého oplocení.

V druhém pololetí plánujeme pokračovat v ochraně lesních kultur proti buřeni jejich vyžínáním, případně chemickým postřikem a ošetřovat kultury proti letnímu okusu zvěří. Ochranu kultur proti okusu zvěří v zimních měsících budeme provádět chemickým prostředkem Morsuvin, nebo jejich oplocením drátěnými oplocenkami.

Na základě uzavřené nájemní smlouvy obhospodařuje245 halesních pozemků, které jsou ve vlastnictví města Hranic, společnost EKOLTES Hranice a. s. V letošním roce žádá město Hranice o znovu prodloužení certifikátu „Osvědčení o účasti v certifikaci lesů“, který dokládá, že hospodaření v městských lesích splňuje kritéria trvale udržitelného hospodaření.  

Volný pohyb psů není v parku povolen

Životní prostředí  - V nově zrekonstruovaném parku sady Čs. legií není povolen volný pohyb psů. Zásady pohybu psů v sadech Čs. legií upravuje schválený Návštěvní řád, platný od 1. července 2012, který volný pohyb psů zakazuje.

Psi v parku musí být vždy na vodítku, majitel, či průvodce psa, je povinen zajistit úklid psích exkrementů.  Kromě návštěvního řádu parku mají své návštěvní řády také jednotlivá dětská hřiště v parku. A na tato dětská hřiště je vstup se psy a jinými zvířaty zakázán.

Návštěvní řád parku  zakazuje také jízdu na kole po nezpevněných pískových komunikacích. Do parku nesmí  motorová vozidla (mimo městské policie, správce parku a jím pověřené osoby) ani koně.

Samozřejmě je v celém areálu parku zakázáno poškozovat dřeviny např. lámáním větví, trháním květů, odebíráním roubů nebo přelézáním keřů a květinových záhonů.  Nesmí se ani poškozovat sochy a ostatní stavby a zařízení parku včetně návštěvních řádů, informačních tabulí nebo mobiliáře. Zakázán je vstup do vodních prvků, jejich znečišťování a poškozování.

V parku se nesmí tábořit nebo rozdělávat oheň, odhazovat odpadky mimo odpadkové koše, vykonávat tělesné potřeby mimo WC, využívat travnaté plochy tak, aby docházelo k jejich poškození. Všechny druhy rostlin a volně žijících živočichů je zakázáno ničit nebo poškozovat sběrem či odchytem.

Také alkohol je  zakázán  a to jednak schváleným návštěvním řádem a jednak Obecně závaznou vyhláškou  č.  1/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na  veřejném prostranství. V článku 3 vyhlášky se uvádí: „Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na vymezených plochách veřejného prostranství ve městě Hranicích“. Ve vymezených plochách  (příloha č.1 vyhlášky) je zahrnut i park.  Ve vyhlášce se dále uvádí, že zákaz se nevztahuje na 31. prosince a 1. ledna a na veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních zábav a diskoték.

Návštěvníci parku jsou povinni se pohybovat po parku s opatrností a předcházet riziku možnosti úrazu. Vstupem do parku se každý zavazuje k dodržování návštěvního řádu

Sady jsou ode dne 18.6.1997  vyhlášeny  orgánem státní památkové péče kulturní nemovitou památkou  a jejich správcem je Město Hranice. 

Pořídili jsme další kompostéry a kontejnery na bioodpad

Logo OPŽPŽivotní prostředí –  Letos jsme opět rozšířili systémy na separaci a svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Město nakoupilo kontejnery pro svoz a kompostérů pro domácnosti. Na projekt jsme získali dotaci  z fondů Evropské unie  (Fondu soudržnosti) v rámci Operačního programu  Životní prostředí ve výši 1,2 milionu korun. Státní fond životního prostředí přidal  přes 70 tisíc korun a město Hranice 141 tisíc korun.

Celkem ve městě přibylo 80 kompostérů pro domácnosti,  28 hnědých kontejnerů   v sídlištní zástavbě, a dále 17 velkoobjemových kontejnerů, z toho 10 uzavřených. 

Noc netopýrů bude v parku  

Životní prostředí - Celoevropská akce, Evropská noc pro netopýry (ENN), na níž jsou účastníci informováni o životě, výzkumu a ochraně netopýrů se v Hranicích letos uskuteční v Sadech Čs. legií na nábřeží Bečvy. Její již  16. ročník začne  31. srpna v 20 hodin u Hudebního pavilonu .

Zájemci si budou moci nejen poslechnout povídání o životě netopýrů a metodách jejich výzkumu,  nebo poslechnout jejich hlasy ale i prohlédnout živé  netopýry.

Evropská noc pro netopýry je určena široké veřejnosti včetně dětí. Toto setkání v Hranicích pořádá Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON), odbor životního prostředí MěÚ Hranice a  Ústav botaniky a zoologie Masarykovy univerzity Brno. Akci povede Doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D., zakládající člen ČESONu z Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Hasiči varují před hrozbou vzniku  požárů při žních

Hasičský záchranný sbor -  V období sklizně obilovin dochází ke zvýšenému nebezpečí vzniku požáru. Toto nebezpečí vzniká kvůli vyššímu pohybu zemědělské techniky na polích se zralým obilím, které je v této době velmi náchylné ke vznícení.  Další nebezpečí vzniku požáru je spojeno se skladováním sklizených rostlinných materiálů.

Pro zamezení vzniku požáru by měla být technika a stroje provádějící žňové práce, vybaveny potřebným množstvím hasících přístrojů. Také by měly být zabezpečeny proti možnému způsobení požáru (např. lapače jisker na výfucích, kryty horkých součástí strojů apod.).

Zemědělci by měli mít vždy připravenu dostatečnou zásobu vody a traktor s pluhem k oborání případného místa požáru. Materiály náchylné k samovznícení nemají skladovat vlhké (nedosušené).

Všechny potom hasiči varují, aby neodhazovali nedopalky cigaret a nepoužívali otevřený oheň v blízkosti polí a uskladněných suchých rostlinných materiálů. V blízkosti skladů rostlinných materiálů platí zákaz používání otevřeného ohně a zákaz kouření.

Pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112. Více informací najdete na www.hzsol.cz/krajske-reditelstvi/hasicuv-rok.

ČEZ informuje

ČEZ - Firma ČEZ upozornila, že ve čtvrtek 30. srpna v době od 8 do 15 hodin nepůjde proud v části Hranic a Drahotuš. V Hranicích se to bude týkat  ulic Potštátská , části kasáren Gen. Zahálky , části ulic V Poli, Hranická a Olomoucká, zejména  v okolí rondelu U smrku. V dotčeném území by měly být vyvěšeny informační letáky.

Důvodem jsou  nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy. 

Vzhledem k tomu, že jde o akci společnosti ČEZ, tak další informace můžete získat na informační lince ČEZ  840 850 860.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální - Klub seniorů bude pro veřejnost v srpnu otevřen vždy v pondělí od 9 do 11 hodin. V pondělí 27. srpna  proběhne v Klubu seniorů zpívání pro radost a výběr peněz na rekondici. Od 10 hodin se sejde Výbor klubu seniorů.

Ve středu  29. srpna se uskuteční turistický a cyklistický výlet do Valšovic na petangue. Doprava individuální. Sraz cyklistů je v 8.30 u Sokolovny. Autobus odjíždí v 9.15 z autobusového nádraží a v 9.25 z Motošína. Sraz ve Valšovicích je v 10 hodin.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Jazykové verze

  • Čeština
  • English