Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice - 27. července 2012


obsah:

Hranická radnice  - 27. července  2012

Sady Čs. legií se chystají na slavnostní otevření

Město Hranice  -  Ačkoliv rekonstrukce Sadů Čs. legií skončila již v červnu a park je  přes léto  přístupný veřejnosti, slavnostní otevření  se teprve chystá.   Na sobotu 1 září připravuje město Hranice bohatý kulturní i společenský program.

Zahájení je v Sadech Čs. legií připraveno na 10 hodin dopoledne. Po úvodních fanfárách a projevech se představí Žesťový kvintet  Základní umělecké školy Hranice, které vystřídá jak Velká, tak i  Malá dechovka ZUŠ.  Na dopoledne jsou nachystána   i vystoupení hranických mažoretek, dále vystoupení  skupiny historického šermu Svobodní sedláci a po poledni se pro změnu  představí  žákyně Tanečního oboru ZUŠ Hranice. Zhruba 20 minut po poledni dorazí do parku  motorky Harley Davidson.  A poté se   návštěvníci mohou těšit na divadlo – konkrétně na pohádku souboru Štěk  „Honzo, uděláš to postaru“ .

Odpolední hudební blok zahájí  Smyčcový soubor ZUŠ, který vystřídá ABRAKA muzika. Představí se také sólisté pěveckého oddělení ZUŠ HraniceKvartet příčných fléten.  Přibližně okolo 3 hodiny vystoupí Smyčcový orchestr. Poté se opět představí skupina historického šermu Svobodní sedláci

Skupina Gentlemeńs Club má vystoupení v parku již zažité, hráli zde ještě před zahájením rekonstrukce. A na závěr ukončí odpolední hudební  blok post-rocková hudební  skupina Marshall Malinovsky.

Program a také časy jednotlivých vystoupení se budou ještě upřesňovat. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná

Revitalizace Sadů Čs. legií začala loni na sklonku roku a stála přibližně 18 milionů korun. Město na ni získalo dotaci z Regionálního operačního programu  Střední Morava.

V rámci této akce došlo v Sadech Čs. legií k rozsáhlé úpravě zeleně. Přestárlé a poškozené stromy byly vykáceny, stejně tak i náletové dřeviny. Naopak zde ale byly vysazeny nové dřeviny, které by měly být odolné vůči kolísání hladiny spodní vody.

Kromě toho proběhla   úprava komunikací v parku,  byly vybudovány   vyhlídky na Bečvu, opraven hudební altánek a vodní prvek.  Úpravy se dotkly také prostoru  za parkem směrem na Teplice nad Bečvou. Aby park lákal všechny generace, nezapomnělo  se na dětská hřiště a na nejnutnější zázemí pro návštěvníky  (toalety).

Park je kulturní památkou, byl vybudován podle projektu významného architekta Františka  Thomayera již na začátku 20 století, včetně vodního bazénku a fontány. Roku 1923 zde byl odhalen pomník Jana Husa od Julia Pelikána.

 Do altánu v parku by se měla vrátit hudba

Do altánu v parku by se měla vrátit hudba

Foto: Roman Hynčica 

Lze zasílat nominace na cenu města Hranic

Městský úřad - Opět lze nominovat hranické osobnosti na Cenu města Hranic a to až do 6. srpna letošního roku do 15 hodin Cena města se uděluje jako  ocenění autorů významných  děl, objevů, vědeckých prací nebo osob a kolektivů, které podaly mimořádný výkon nebo  dosáhly významných úspěchů nebo vykonaly ocenění hodné skutky  a mají vztah k městu. Nominováni mohou být jednotlivci, kolektivy, právnické i fyzické osoby. Cenu města tvoří  pamětní list podepsaný starostou města, plaketa a finanční odměna ve výši 10 tisíc korun.

Zásady pro udělování Ceny města Hranic můžete získat na podatelně MěÚ a na webových stránkách města (www.mesto-hranice.cz  - městský úřad – jak požádat o ...životní situace  - ostatní….).  Nominace na udělení Ceny města Hranic se mohou zasílat poštou na adresu MěÚ Hranice, odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu, Pernštejnské nám 1,  753 37 nebo předávat přímo na podatelně MěÚ Hranice.

Rada vyhlásila 2 . kolo grantového programu

Rada města  - Druhé kolo grantového programu vyhlásila Rada města Hranic. Druhé kolo se týká oblastí, kde zůstala finanční rezerva. Žádosti je nutné podat do  31. srpna 2012

První oblastí je Spolupráce partnerských měst.  Zde byl roční rozpočet 300 tisíc korun doplněn převodem z předchozího období ve výši 89 tisíc korun. Celkem bylo k dispozici  389 tisíc a  rozděleno bylo 374 tisíc. Zbývá tak 15 tisíc korun.

Další oblastí je oblast podpory oprav a obnovy objektů v oblasti památkové péče na území města Hranic. Rozpočet na rok 2012 činí 250 tisíc korun a v prvním kole bylo rozděleno 177,5 tisíce. K rozdělení tak zbývá 72,5 tisíce korun.

Třetí oblastí je oblast sociální a zdravotní. Zde je rozpočet 220 tisíc a v prvním kole bylo rozděleno 61 tisíc korun. K rozdělení zbývá 159 tisíc korun.

Přihlášky podávají uchazeči podle Grantového programu, který spolu s přihláškou najdou na webu města: www.mesto-hranice.cz  – životní situace - granty a příspěvky.

Mimořádně lze žádat o  příspěvky na činnost

Rada města  - Peníze, které město letos  získá z výherních hracích automatů použije  město Hranice částečně na mimořádné příspěvky na činnost. Město podpoří oblasti:

kultura, tělovýchova mládeže, tělovýchova dospělých, sociálně-zdravotní a životní prostředí. Přípěvky budou poskytovány podle zásad na poskytování příspěvků z rozpočtu města (www.mesto-hranice.cz – životní situace (jak požádat o…) granty a příspěvky. O konkrétních částkách k rozdělení v jednotlivých oblastech rozhodnou orgány města v  srpnu či září.

Termín pro podání žádostí v elektronické podobě s ověřeným podpisem (resp. doplněné o tištěnou verzi s podpisem statutárního zástupce žadatele) je 31. srpen 2012.

Důvodem pro přidělení dalších prostředků na příspěvky jsou měnící financování   sportovních i dalších organizací. Například  tělovýchovné organizace  v minulosti obdržely část financí od ČSTV a dalších tělovýchovných organizací.  V posledních letech jsou ale tyty příspěvky minimální.

Letošní rozpočet města s příjmy z automatů kvůli změnám zákonů nepočítal. Hrozilo totiž, že letos nedostane město nic.  Novela zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, která vstoupila v účinnost letos v lednu, ale mění způsob zdaňování výnosu z této činnosti. Od letošního roku končí možnost provozovatelů rozhodovat, kam budou zasílat prostředky z povinného odvodu. Celková částka odvodu se bude rozdělovat jednotlivým městům a obcím podle pravidel rozpočtového určení daní.

I když zákon neupravuje použití těchto prostředků, Město Hranice vydává již dnes na podporu sportu nemalé finanční prostředky a v této aktivitě hodlá i do budoucna pokračovat.

Odešel PaedDr. Vítězslav Hons

Dlouholetý  ředitel Základní  školy v Drahotuších a Základní školy Šromotovo PaedDr. Vítězslav Hons minulý týden zemřel. V Drahotuších  byl ředitelem  sedm let,  než odešel pracovat  na odbor školství   ONV Přerov (budoucí školský úřad. Do Hranic se vrátil v roce  1997, kdy se stal ředitelem   ZŠ a MŠ Šromotovo. V této funkci pracoval  12 let  až do roku 2009, kdy skončil ze zdravotních důvodů.

To jsou však pouze  suchá data, důležitější  je, co se skrývá  za nimi. Učil  přírodopis a chemii. Ta zrovna nepatřívá mezi nejoblíbenější předměty, PaedDr. Hons ji ale dokázal  i díky  častým pokusům udělat přitažlivou a zajímavou pro většinu žáků.  

Někdy si ředitelé škol stěžují, že pro samé papíry už nemají čas na děti. PaedDr. Hons si ho vždy udělal. Když to nešlo ve školním roce, tak o víkendech nebo prázdninách. Ať už v Drahotuších nebo později  na „Šromoťáku“   organizoval různé hry a soutěže, víkendové akce, vánoční besídky, lyžařské  zájezdy o jarních prázdninách, tábory o prázdninách letních. Byl neodmyslitelně spjat také se školou v přírodě na Středolesí.  Byl také jedním ze spoluzakladatelů  hudební soutěže Zlatá píšťalka, která se přetvořila v dnešní Pop Notu.

Mnohé udělal pro děti, ale i učitelé si chválili pohodovou atmosféru pod jeho vedením. Vždy se snažil o to, aby byl ve škole dobrý kolektiv, aby učitelé, a nejen učitelé, spolupracovali, aby se do školy těšili.  Proto i pro ně pořádal zájezdy a společné akce. Své zaujetí a  nadšení dokázal přenést i na druhé, podporoval aktivity jiných.  Pro školu a hlavně pro děti  obětoval hodně svého času. Jeho krédem bylo  „Hlavně ať jsou děti šťastné“.

Televize má pauzu

Městský úřad - Zpravodajské vysílání místní televize bude mít 14 dní v srpnu nezbytnou technickou pauzu. V termínu od 7. do 19 srpna se  s hranickým televizním vysílání  nesetkáte ani na webu, ani na satelitu. O zpravodajství z akcí, které budou probíhat v této době  však nepřijdete, informace budou zařazeny v dalších zpravodajských relacích. Děkujeme za pochopení.

Bude přerušena dodávka vody kvůli Skalní

VaK Přerov – Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 30. července 2012 od 8 do 12 hodin a 14. srpna 2012 od 8 do 14 hodin, dojde k přerušení dodávky pitné vody v úseku od křižovatky náměstí 8. května po ulici Skalní. Důvodem  je akce " Hranice - dostavba  a rekonstrukce kanalizace v ulici Skalní ". Vodovody a kanalizace Přerov žádají odběratele, aby se na tyto dny dostatečně předzásobili pitnou vodou.

V souvislosti s těmito pracemi může dojít ke zhoršení fyzikálních vlastností pitné vody ( zbarvení ) a pokud tyto neodezní je nutno tuto závadu nahlásit na Centrální vodárenský dispečink VaK Přerov, a.s. telefon 800 167 427, 581 202 094 nebo na e-mail: dispecink@vakpr.cz. Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení vodovodních řadů.

ČEZ informuje

ČEZ - Firma ČEZ upozornila, že dne 1. srpna nepůjde proud od  7.30 do 14.30 v části ulic Nádražní a Třída 1. máje. Podle informací ČEZ by mělo jít  o Nádražní  1319, dále  Tř. 1. máje  1063, 1078, 1329, 1330, 1067, 876 a  1013. Důvodem jsou  nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy. 

 Další informace můžete získat na  lince ČEZ  840 850 860.

Noc netopýrů bude v parku  

Životní prostředí - Celoevropská akce, Evropská noc pro netopýry (ENN), na níž jsou účastníci informováni o životě, výzkumu a ochraně netopýrů se v Hranicích letos uskuteční v Sadech čs. legií na nábřeží Bečvy. Její již  16. ročník začne  31. srpna v 20 hodin u Hudebního pavilonu .

Zájemci si budou moci nejen poslechnout povídání o životě netopýrů a metodách jejich výzkumu,  nebo poslechnout jejich hlasy ale i prohlédnout živé  netopýry.

Evropská noc pro netopýry je určena široké veřejnosti včetně dětí. Toto setkání v Hranicích pořádá Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON), odbor životního prostředí MěÚ Hranice a  Ústav botaniky a zoologie Masarykovy univerzity Brno. Akci povede Doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.

Program Klubu seniorů

Sociální - Klub seniorů bude pro veřejnost v srpnu otevřen vždy v pondělí od 9 do 11 hodin. V pondělí 6. srpna  v tomto termínu proběhne výběr peněz na zájezd do  Francie. Ten  proběhne v termínu 21. – 29. září.

Ve středu 8. srpna se chystá cyklovýlet  do Oder. Odjezd je v 8.30 od Slávie. Trasa  vede přes Střítež n. L., Jindřichov,  Dobešov do Oder a zpět přes Vrážné, Lučice, Bělotín, Střítež do Hranic. Délka  je okolo 50 kilometrů.

V pondělí 13. srpna se od 9 do 11 budou vybírat peníze na zájezd do Malé Fatry (120 korun). Na středu  15. srpna je nachystán turistický výlet do Podhoří. Vyjíždí se autobusem  v 9.20 z autobusového nádraží nebo ze Šromotova náměstí v 9.27 do Podhoří. Odtud se půjde po značkách směrem Uhřínov, Kunzov, Hrabůvka, Velká do Hranic (okolo 14 km).

Na středu 22. srpna je naplánován autobusový zájezd do Malé Fatry. (Diery - turistika). Připraveny jsou dvě trasy podle náročnosti.  Odjezd je v 7 hodin ze Šromotova nám.

V pondělí 27. srpna  proběhne v Klubu seniorů zpívání pro radost a výběr peněz na rekondici.. Od 10 hodin se sejde Výbor klubu seniorů.

Ve středu  29. srpna se uskuteční turistický a cyklistický výlet do Valšovic na petangue. Doprava individuální. Sraz cyklistů je v 8.30 u Sokolovny. Autobus odjíždí v 9.15 z autobusového nádraží a v 9.25 z Motošína. Sraz ve Valšovicích je v 10 hodin.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.  Jazykové verze

  • Čeština
  • English