Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice - 27. dubna 2012


obsah:

Hranická radnice - 27. dubna  2012

Názvy ulic se budou ještě řešit

Město Hranice  - Nové názvy ulic v Drahotuších bude opět projednávat zastupitelstvo města  ve čtvrtek 3. května. Někteří obyvatelé  těchto ulic totiž podali petice na protest proti přijatému názvu, kdy jména ulic byla doplněna o římskou II.  Do uzávěrky tohoto čísla byly  na městském úřadu v Hranicích zaevidovány tři petice.

Březnové zastupitelstvo města schválilo změnu názvů celkem šesti ulic v Drahotuších. Zákon totiž nově stanoví, že kvůli elektronizaci veřejné správy a zadávání informací do systému RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí) nesmí být v rámci jedné obce stejné názvy ulic.

V Hranicích a Drahotuších jsme měli 5 stejných názvů ulic – B. Němcové, Nádražní, Nerudova, Svatoplukova a Tyršova. V Drahotuších byly navíc dvě ulice V Poli, jedna navazující na ulici Hranickou a druhá navazující na ulici Zahradní.

O nutnosti změny názvů jednala na začátku března starostka města se zástupci Osadního výboru Drahotuše. Nutnou změnou se poté zabývala i rada města, která doporučila zastupitelům změnit názvy v Drahotuších. Rada při svém rozhodování přihlížela k počtu obyvatel, kteří v jednotlivých ulicích žijí a také k počtu firem, kterých se změna dotkne.

Změnu názvů ulic následně projednalo zastupitelstvo 29. března. Program zastupitelstva i předložené materiály byly zveřejněny na webu města již týden před samotným jednáním.

Materiál o přejmenování ulic měl projít zastupitelstvem ve dvou fázích. V první fázi se mělo rozhodnout pouze o tom, že změny názvů ulic  budou provedeny v Drahotuších. Rada města zároveň navrhovala, aby starostka města dopisem oslovila dotčené občany a uvedla jim možné varianty změn názvů ulic. Kromě přijaté varianty s římskou II byla ve hře ještě možnost přejmenovat ulice podobným názvem. Například ulici  B. Němcové na „Boženy Němcové“ nebo Nádražní na „K Nádraží“.  

Na březnovém jednání zastupitelstva nemělo dojít  k definitivnímu přejmenování, ale pouze k rozhodnutí zastupitelů, že souhlasí se změnou názvu ulic v Drahotuších. Poté měl být zastupitelům 3. května  předložen materiál s konečným návrhem na konkrétní změnu těchto názvů. Při projednávání ale vystoupil zastupitel Josef Úlehla, člen Osadního výboru Drahotuše, kterého se změna názvu ulice také týkala, s návrhem, aby byla rovnou schválena konkrétní změna názvů ulic  tak, že by se ke stávajícímu názvu ulic  shodných s Hranicemi přiřadila římská II a ulice V Poli navazující na ulici Zahradní by byla přejmenována na Stará štreka. Návrh odůvodnil mimo jiné tím, že stávající názvy jsou u všech těchto ulic zažité a patří k těmto ulicím v Drahotuších. Zastupitelé tento návrh schválili, čímž začaly nové názvy ulici platit.

Schválené usnesení zastupitelstva  má jednu výhodu. Pokud by totiž některý z občanů opomněl oznámit změnu názvu ulice někomu, s kým má uzavřen smluvní vztah, dá se předpokládat, že vzhledem k pouze kosmetické změně názvu ulice, mu písemnosti budou doručeny.

Po přijetí usnesení zastupitelstva informovala starostka města dopisem všechny dotčené občany. Součástí dopisu bylo nejen vysvětlení důvodu, proč byla jejich ulice přejmenována, ale také upozornění na kroky, které musí občané v souvislosti se změnou názvů ulic učinit.

Odbor vnitřních věcí městského úřadu provedl zápis nových názvů do centrálního registru. Dále zaslal veškeré potřebné podklady na další instituce, které měly informaci o změně názvů ulic dostat. 

Obecní živnostenský úřad bude aktuální výpisy z  živnostenského rejstříku pro podnikatele podnikající v dotčených lokalitách vydávat automaticky. Změny jsou totiž elektronicky zasílány do informačního systému registru živnostenského podnikání.  Na základě těchto zápisů živnostenský úřad vydá a podnikateli zašle výpis se změnami. Do doby vyřešení situace s peticí obyvatel místní části Drahotuše bude ale vydávání výpisů ze strany živnostenského úřadu pozastaveno.

K 23. dubnu si již přišlo podat žádost o vydání občanského průkazu v důsledku změny názvů ulic celkem 8 občanů Drahotuš. Pokud by zastupitelstvo schválilo nějakou změnu, budou si tito občané muset občanský průkaz vyměnit znovu.

Nejlepší sportovci loňského roku byli oceněni

Město Hranice  - Vyhlášenívýsledků ankety o nejlepší sportovce 2011 proběhlo ve dvoraně zámku 17. dubna. V jednotlivých kategoriích  zvítězili J. Janošek (cyklistika), M. Holčáková  a L. Holčák (judo), R. Krejčiřík (letecký sport), starší žáci Juda FEMAX Engineering Hranice, dorostenci JC  Železo Hranice a Extraligové družstvo mužů v házené TJ Cement Hranice. Oceněni byli i sportovní senioři, činovníci a trenéři. Hostem večera byl judista Jiří Sosna, který si ještě před vyhlášením zatrénoval s malými judisty. Výsledky naleznete na www.mesto-hranice.cz.

Judista Sosna si zatrénoval s mládeží

Město Hranice chce poděkovat všem účinkujícím, technickému zabezpečení a Školní jídelně na Tř. 1. máje za zdárný průběh večera.  Děkujeme zejména pekárně Wellart a řeznictví Kunovský za hmotnou podporu celé akce.

Foto: Petr Bakovský

Probíhá zastávkový svoz odpadu ze zahrádek

Životní prostředí – Město opět přistavuje velkoobjemové kontejnery na jarní odpad ze zahrádek v zástavbě rodinných domů ve městě a v místních částech. Kontejnery budou přistavovány zastávkovým způsobem, podle harmonogramu, jehož část naleznete níže. Celý harmonogram lze nalézt na webu města. (www.mesto-hranice.cz – aktuality).

Upozorňujeme, že kontejnery jsou učeny pouze na biologicky rozložitelné odpady, větve je vhodné rozřezat  na menší kousky. Přistavení kontejnerů  bude přítomen pracovník společnosti EKOLTES Hranice, a. s., který bude dohlížet na ukládaní pouze biologicky rozložitelných odpadů.

V případě, že Vám časový harmonogram nevyhovuje, můžete biologický odpad zdarma odevzdat ve Sběrném dvoře společnosti Ekoltes, a.s., Zborovská ulice 606.

TV zprávy jsou na satelitu

Městský úřad  - Zpravodajství místní televize, které je umístěno na webových stránkách  města www.mesto-hranice.cz, nově můžete sledovat i na satelitu. Na družici Astra se totiž od 1. dubna rozběhl projekt Regionální televize, v jejímž rámci bude Hranické televizní zpravodajství vysíláno. Premiéra bude vždy v pátek v tradičních  18.40 minut  a bude se opakovat každé 5 hodiny. Díky tomu se i hranické zpravodajství prodlouží na 15minutovou délku, z původních   9 minut.

Jde o nekódovaný kanál  Astra 3B (Astra1), naladit jej lze  na  23,5 stupně východně, 12 168/V, SR 27 500, FEC ¾. Připravujeme podrobnější návod, jak  vysílání naladit.

Zveme na zastupitelstvo

Městský úřad / Jednání zastupitelstva města Hranic se uskuteční ve čtvrtek 3. května od 16. hodin v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Přesný program jednání zastupitelstva naleznete na webových stránkách města (www.mesto-hranice.cz) , na úřední desce ve dvoraně zámku a na dalších obvyklých místech. Jednání zastupitelstva města je veřejné a jste na něj srdečně zváni.

ČEZ informuje

ČEZ / Firma ČEZ upozornila, že dne 2. května od 7.30 do 15.30 nepůjde proud v místní části Rybáře. Důvodem je nezbytná kontrola stavu sítě.  Další informace můžete získat na  lince ČEZ  840 850 860.

Slavíčský tunel bude svítit

Slavíč / Jedinečnou příležitost budou mít  zájemci o netradiční stavby. Nepoužívaný železniční tunel ve Slavíči bude na konci dubna a začátkem května osvětlen a přístupný veřejnosti.  Otevřen bude již od 28. dubna do 1. května, dále o  víkendech 5. – 6. května  a 11. až 13. května. Zvláště ve večerních hodinách  (do 22 hodiny)  je nasvícení slavíčského tunelu velmi působivé. Tunel byl osvětlen kvůli tomu, že  jím bude procházet trasa známého cyklistického závodu Author Šela marathonu 2012. Ten proběhne v  sobotu  5. května.

Železniční tunel ve Slavíči je 250 metrů dlouhý a 6 metrů vysoký. Byl vystavěný v letech 1845 – 1846 pod obcí Slavíč a měl zabránit pohybům půdy, které se začaly projevovat při stavbě a současně vyřešit nesouhlas obyvatel Slavíče s dráhou, která rozdělovala obec na dvě části. Po rozšíření trati se přestal používat.

Prodáváme dům a zahradu

Majetek  / Dům se zahradou  prodává  město Hranice. Jde o  dům č.p. 935  v Máchově ulici, nádvoří  o výměře 94 m2 a pozemek  parc.č. 644/39 zahrada o výměře 290 m2. Výchozí cena je 720 tisíc korun. Podrobnější informace o prodávaném domě a případných prohlídkách naleznete na úřední desce webu města  (www.mesto-hranice.cz) nebo na úřední desce ve dvoraně zámku, případně přímo na odboru správy majetku,kancelář číslo 313, paní M. Kaiserová,  telefon 581 828 235.

 Změna svozu odpadu

Ekoltes Hranice  / Upozorňujeme, že náhradní svoz odpadu za den 1. května 2012 bude uskutečněný následující den, tedy středa 2. května 2012. A za den 8. května bude svoz proveden také následující den, tedy 9. května 2012. Sběrný dvůr bude ve dnech 1. května a 8. května uzavřen.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální / Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v týdnu od 30. dubna do 4. května v pondělí od 16 do 18 hodin ve středu  od  8  do  12 hodin a ve čtvrtek od 9 do  11 hodin. V pondělí v 8 hodin začíná jarní úklidová brigáda vnějších i vnitřních prostor klubu. Nářadí, nádobí a dobrou náladu sebou. V 10.30 bude zpívání pro radost. Zdravotní cvičení je v plánu od 16  a d  17 hodin. Křížovkáři začínají v 16 hodin.

 V úterý je státní svátek. Ve středu proběhne zdravotní cvičení v 7.30 a 8.30. Němčina bude v 9.45 a stolní tenis od  9.30 do 12.  Ve čtvrtek  je cvičení bosu  od  8.15, jóga od  8.30 a zumba od  9.15.  Stolní tenisté si zahrají od  9.30 do 11 hodin. Plavání na Plovárně Hranice je od  14 hodin. Sraz je v 13.45.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.   nMístní organizace Hranice pořádá výroční členskou schůzi dne 10.  května 2012  od 14 hodin   v prostorách kasáren gen. Zahálky  Hranice (JUGO klub).Jazykové verze

  • Čeština
  • English