Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice - 27. ledna 2012


obsah:

Hranická radnice  - 27. ledna 2012

Vydáváme nové typy občanských průkazů

Vnitro  - Od 2. ledna 2012 se začaly na Městském úřadu v Hranicích podávat žádosti na  nové typy občanských průkazů. Jde o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji,  s kontaktním elektronickým čipem a občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (e-OP).

Pro občana, který potřebuje nový občanský průkaz je při podání žádosti hlavní změnou to, že již nepotřebuje žádnou svoji fotografii. Nyní se totiž, stejně jako u cestovních dokladů, při vyřizování žádosti současně pořídí digitalizovaná podoba občana. 

Další novinkou je bezpečnostní osobní kód (BOK) , který si každý volí při převzetí těchto nových typů občanských průkazů. Bez zadání bezpečnostního osobního kódu nelze občanský průkaz předat.

Bezpečnostní osobní kód slouží ke komunikaci s informačními systémy veřejné správy. Je kombinací nejméně 4 a maximálně 10 číslic (obdoba PINu u platebních  karet). Bezpečnostní osobní kód slouzí k autentizaci při elektronické identifikaci drzitele občanského průkazu při komunikaci  s informačními systémy veřejné správy.

Občan by si měl zvolit takové číslo, které si bude dobře pamatovat, protože po třetím chybném po sobě jdoucím zadání bezpečnostního osobního kódu se další  možnost elektronické identifikace zablokuje. Odblokování provede na žádost držitele neprodleně kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností za správní poplatek 100 korun. Je-li občanský průkaz vydáván občanovi mladšímu 15 let, zvolí bezpečnostní osobní kód zákonný zástupce (popř. osoby uvedené v § 8 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.

Nově jsou vydávány  občanské průkazy s kontaktním elektronickým čipem.  Na kontaktní elektronický čip občanského průkazu lze zapsat data pro vytváření elektronických podpisů spolu s kvalifikovaným certifikátem obsahujícím data pro ověřování elektronických podpisů odpovídající těmto datům a data nezbytně nutná pro užívání elektronického podpisu.

K tomu slouží obslužná aplikace (tzv middleware), která je k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/ → Služby pro veřejnost → Rady a služby → Obslužná aplikace eOP (middleware). K dispozici je rovněž instalační příručka, odpovědi na často kladené otázky a odkazy na kvalifikované poskytovatele certifikačních služeb, u kterých je možné získat kvalifikovaný certifikát. Pomocí obslužné aplikace je možné změnit i hodnotu PIN.

Od 1. ledna 2012 lze podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem  nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji jen u kteréhokoliv  úřadů obce s rozšířenou působností.

Hranice se na Regiontouru soustřeďovaly i na zimu

Cestovní ruch  - Nejen na letní dovolenou, ale i na zimní příležitosti  k dovolené na Hranicku zvalo město Hranice při své účasti na tradičním veletrhu turistických možností v regionech Regiontour 2012.  Využilo možnosti prezentovat se spolu s dalšími městy v  publikaci  „Zima 2011 – 2012 v Jeseníkách a na Střední Moravě“, která upozorňuje na všechny možnosti lyžování v Olomouckém kraji.

Další  velmi zajímavou publikaci „Výlety na běžkách na Moravě“   představily v Brně společně všechny čtyři moravské kraje. Běžkaři v ní najdou délku,  převýšení a mapky tratí. Obě brožury jsou v omezeném množství k dispozici v Městském informačním centru v Hranicích.

Dalším veletrhem  je Tourism Expo – veletrh cestovního ruchu a využití volného času 27.- 29. ledna na Výstavišti Flora Olomouc  Sdružení Moravská brána, jehož členy jsou města Přerov, Lipník n. Beč., Hranice, Zbrašovské aragonitové jeskyně, LázněTeplice nad Bečvoua. s., Muzeum Komenského Přerov, hrad Helfštýn a Hranická rozvojová agentura, se bude prezentovat na stánku Muzea Komenského a v rámci stánku Olomouckého kraje.

Členové Moravské brány u společńého banneru

Členové Moravské brány u společného banneru.

ZŠ a MŠ Drahotuše se představuje budoucím prvňáčkům

Školství - Zápis do prvních tříd pro školní rok 2012/2013 se uskuteční v pátek 10. února 2012 od 14 do 18 hodin a v sobotu 11. února 2012 od9 do 11 hodin. Výjimkou jsou Drahotuše, kde proběhne zápis pouze v pátek.  K zápisu mají rodiče nebo jiní zákonní zástupci přinést rodný list dítěte a občanský průkaz.

Zapisují se nejen děti narozené od 1. září 2004 do 31. srpna 2005, ale i ty, které k tomuto datu nedosáhnou ještě šesti let. Pětileté děti však musí prokázat, že mají všechny předpoklady stát se prvňáčkem. Rodiče nebo zákonní zástupci přinesou s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Na stránkách Hranické radnice vám představujeme jednotlivé školy, dnes je to ZŠ a MŠ Drahotuše.

ZŠ a MŠ Drahotuše

Naše Základní škola a mateřská škola Hranice IV – Drahotuše je školou rodinného typu s velmi dobrou dopravní dostupností z Hranic i okolních vesnic, příjezdy i odjezdy autobusů navazují na začátek a konce vyučování.

Výhodou naší školy je její umístění v blízkosti přírody, kam často směřují naše kroky

Co naše škola dětem nabízí?

 • Vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „DRAŠKA“. Skupinové a projektové vyučování, práci s výukovými programy.
 • Učebny vybavené výškově stavitelnými lavicemi, židlemi, moderním nábytkem, televizory, DVD přehrávači.
 • Kvalitní výuku cizích jazyků (anglického, německého, ruského) v jazykové učebně s interaktivní tabulí a diaprojektorem.
 • Práci na počítačích v nově vybudované prostorné počítačové učebně.
 • Výuku tělocviku vyučovanou v zrekonstruované tělocvičně s novým sportovním vybavením.
 • Relaxaci žáků v mobiliáři na školním dvoře o velkých přestávkách a volných hodinách.
 • Čtyři víceúčelová hřiště s umělým povrchem, která jsou využívána nejen školními dětmi, ale hojně i širokou veřejností.
 • Volnočasové aktivity jsou realizovány v 18 kroužcích nejrůznějšího zaměření. Výuka hry na housle a flétnu probíhá pod vedením učitelek ZUŠ Hranice.
 • Individuální přístup k žákům s SPU, který je zajištěn odborně proškolenými učitelkami v oboru logopedie, dyslexie.
 • Nadstandardní rozšiřující plavecký výcvik, školní exkurze, přednášky, prožitkové besedy, galerijní programy, školy v přírodě, lyžařský kurz, předtaneční pro žáky 8., 9. třídy, přípravu na přijímací zkoušky.
 • Pro úspěšné žáky účast na soutěžích, kde uplatňují své schopnosti a dovednosti.

Velkou výhodou je spojené zařízení základní a mateřské školy, kde dochází k úzké spolupráci s 1. stupněm ZŠ.

Jako jedna ze čtyř škol v Olomouckém kraji a jediná ze základních škol v Hranicích a okolí se drahotušská škola stala v letošním roce pilotní školou nové hry Kin-ball pocházející z Kanady. Hraje se s velkým míčem a v průběhu hry jsou všichni hráči na hřišti nebo v tělocvičně aktivní a v neustálém pohybu. Tato hra zpestřuje žákům hodiny tělesné výchovy, zvyšuje jejich fyzickou zdatnost, odbourává stres, negativní emoce a napětí.

Naši vyučující jsou proškoleni kanadským lektorem. V současné době čekáme na udělení licence z Českého kin-ballového svazu. Záleží nám na zdraví a správném životním stylu našich žáků.

Již jsme se úspěšně zúčastnili turnaje pod hlavičkou Českého kin-ballového svazu. O tom, že výše uvedené skutečnosti nejsou jen větami, ale pravdou, se nejlépe přesvědčíte při osobní návštěvě.

Drahotuše sezabývají kin-ballem

Navštěvujte naše http://www.zsdrahotuse.unas.cz/ a informujte se o dění v naší škole ještě více, jelikož aktivity, které pořádáme, nelze shrnout do pár řádků. Věřte nám, že děláme vše pro to, aby se děti v drahotušské škole nejen hodně naučily, ale také dobře cítily a vyrostly z nich harmonické osobnosti.

Zároveň Vás co nejsrdečněji zveme na besedu s rodiči předškoláčků, která proběhne 6. února 2012 od 15 hodin v budově ZŠ a MŠ Hranice IV – Drahotuše.

Poděkování

Klub seniorů - Děkujeme paní Danuši Čajkové,která po šest let obětavě pracovala ve vedení Klubu seniorů Hranice a z rodinných důvodů k 31. 12. 2011 svou činnost ve funkci ukončila.V uplynulých letech se významně zasloužila o rozvoj a zkvalitňování činnosti Klubu,o bohatost a pestrost nabídky kulturních,sportovních,vzdělávacích a společenských aktivit,do kterých se zapojuje stále více zájemců. Svou činností tak výrazně přispěla k obohacení života nemalé skupiny hranických seniorů.

Za všechny děkuje výbor KS Hranice.

Hledáme stavbu roku 2011

Stavební úřad - Do konce ledna  2012 lze podávat návrhy na stavbu, která v roce 2011 nejvíce přispěla k zlepšení vzhledu města Hranic. Stavbou roku může být vyhlášena jakákoliv stavební akce - novostavba, rekonstrukce, přístavba, nástavba, stavební nebo terénní úprava či řešení fasády. Nepovažuje se za ni pouhé vybavení místností (úprava interiéru).Stavební akce musí být zkolaudována do 31. prosince 2011. Návrhy se zasílají stavebnímu úřadu MěÚ Hranice, který je předloží příslušné komisi k vyhodnocení. Následně bude "Stavba roku 2011" vyhlášena usnesením rady města.

Na Nové probíhá anketa

Městský úřad  - Anketa mezi občany sídliště Nová ohledně  regenerace  jejich sídliště probíhá do  6. února. Anketa se na základní statistické údaje a hlavně na zaměřuje na budoucí podobu sídliště. Otázky se týkají chodníků, zeleně, parkování, sportovního vyžití i dalších oblastí. Odpovědi mohou občané dávat do boxu  ve dvoraně zámku.

Program Klubu seniorů

Sociální / Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v týdnu  od 30. ledna  do 3. února v pondělí v době od 8 do 12 hodin a od 16 do 18 hodin, ve středu  od  8  do  12 hodin a ve čtvrtek od 9 do  11 hodin. V pondělí v 7.30 a  8.30 proběhne cvičení jógy. Poté přijdou na řadu angličtináři, v 8.45 kurz pro pokročilé a v 9.30 začátečníci. Stolní tenis bude od  9.30 do 12 hodin. Zdravotní cvičení je v plánu od 16  a od  17 hodin.

V úterý je spinning od 9 hodin. Ve středu proběhne zdravotní cvičení v 7.30 a 8.30. Němčina bude v 9.45. Od 9.30 do 12  nastoupí opět stolní tenisté. Ve čtvrtek  je od 8.15 cvičení bosu, od  8.30 jóga,  a od  9.15 zumba. Od 9.30 do 11  jsou na řadě opět stolní tenisté. Ve 13 hodin je kurz počítačů pro pokročilé. V pátek od 14 hodin začíná plavání na Plovárně Hranice. Sraz účastníků je v 13.45.

Klub seniorů připravuje zájezd do Divadla Antonína Dvořáka na balet Louskáček od P. I. Čajkovského.  Koná se v neděli 19. února 2012. Představení začíná v 16.30. Odjezd autobusu ze Šromotova náměstí je v 15 hodin. Cena  i s autobusem je 220 Kč. Vstupenky prodáváme v Klubu  2. února od 10 hodin.

Sdružení zdravotně postižených Alfa Handicap  se schází v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.  Jazykové verze

 • Čeština
 • English