Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice - 27. září 2012


obsah:

Hranická radnice  - 27. září 2012

Sady Čs. legií už jsou plně v provozu

Logo ROPMěsto Hranice  -  Sady Čs. legií již jsou plně v provozu. Kromě slavnostního otevření 1. září již park hostil akci „Evropská noc pro netopýry“, a nyní v neděli se zde uskutečnil koncert skupiny LH western.

Město nyní vyhodnocuje první získané zkušenosti, jednak z  letního přechodného období, jednak ze slavnostního otevření  a dalších akcí a také podněty od občanů. Proto se nyní v parku budou dělat ještě drobné úpravy, které ovšem  neovlivní celkový projekt parku. Právě na základě připomínek občanů se budou do parku instalovat stojany na kola pro cyklisty. Ty budou umístěny u dětských hřišť. Zvažují se i další drobná doplnění parku.

V této souvislosti je ale nutné upozornit, že jízda na kole po nezpevněných pískových komunikacích je zakázána. Také je zakázán volný pohyb psů, psi musí být vždy na vodítku,.

V parku od září  působí správce, který dohlíží jak na park, tak i na  nové sociální zařízení. Pravidelně sem zajíždí městská policie. „Po úvodních problémech s popíjející mládeží se situace zlepšila a nyní tu nemáme hlášené vážnější problémy, uvedl velitel městské policie Miroslav Mann.

 Záchranáři  na Bečvě

Poloha parku u Bečvy umožnila divákům při otevření ukázat i práci hranických vodních záchranářů.

 

Vlastníci  kulturních památek mohou žádat o podporu

Kultura  - Žádost o státní finanční podporu z Programu regenerace městských  památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2013 si mohou dát vlastníci  objektů se statutem Kulturní památky ČR v Městské památkové zóně Hranice (dále MPZ). Jde o ty vlastníky, kteří zamýšlí v roce 2013 provádět jejich obnovu. Podání žádostí jednotlivých vlastníků, získání a rozdělení příspěvku, povinnosti města Hranice jako garanta Programu regenerace a předložení vyúčtování se řídí Zásadami MK ČR.

Státní prostředky lze využít pouze jako příspěvek na obnovu nemovité Kulturní památky ČR, která stojí na území MPZ, nebo se nalézá při vnější hranici MPZ, pokud je obnova této kulturní památky zároveň akcí  schváleného městského programu regenerace pro příslušný rok, případně pokud stojí mimo území MPZ, ale tvoří významnou součást (dominantu) vnějšího obrazu  města, pokud je obnova této kulturní památky zároveň akcí schváleného městského programu regenerace pro příslušný rok .

Příspěvky poskytované v Programu regenerace jsou přísně účelové, mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoli na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka, ani na práce investiční povahy.

Prostředky nejsou určeny na výměny oken a dveří, pokud se nenacházejí ve stavu vylučujícím opravu, na modernizaci bytového fondu a zřizování nových bytových jednotek, na technické zařízení budov, projektovou dokumentaci a na kopie sochařských děl. Dotaci nelze kombinovat s příspěvky z ostatních programů MK ČR na úseku památkové péče. Příspěvek lze využít na obnovu kulturních památek ve vlastnictví měst, církví, jiných právnických a fyzických osob.

Na základě výzvy Ministerstva kultury ČR bude zpracován anketní dotazník jako základ pro členění státní finanční podpory pro Program regenerace v roce 2013. Vzhledem k tomu, že budou akceptovány pouze úplně vyplněné formuláře dotazníku ve formě a úpravě předepsané Ministerstvem kultury je třeba, aby si případní žadatelé o dotaci vyzvedli formulář na MěÚ Hranice, Odboru školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu, případně si jej stáhli na internetových stránkách města nebo zaslali e-mailem žádost o zaslání dotazníku elektronickou formou na kontaktního pracovníka Petra Vystrčila, tel. 581 828 113, e-mail: petr.vystrcil@mesto-hranice.cz. Vyplněný formulář včetně potřebných podkladů je třeba odevzdat na MěÚ Hranice do 24. října 2012.   

Chystáme svoz biologického odpadu ze zahrádek

Životní prostředí  - Velkoobjemové kontejnery pro uložení odpadů ze zahrádek budeme na podzim, po dobrých zkušenostech z jara,  opět přistavovat zastávkovým způsobem v zástavbě rodinných domů ve městě a v místních částech. Časový harmonogram budeme v tisku zveřejňovat postupně, celý je na  www.mesto-hranice.cz.

Upozorňujeme, že kontejnery jsou učeny pouze na biologicky rozložitelné odpady, větve je vhodné rozřezat  na menší kousky. Přistavení bude přítomen pracovník firmy Ekoltes Hranice, který bude dohlížet na ukládání pouze biologicky rozložitelných odpadů.

V případě, že Vám časový harmonogram nevyhovuje, můžete biologický odpad odevzdat ve Sběrném dvoře Ekoltesu ve Zborovské ulici, telefon:  581 674 422. Provozní doba sběrného dvoraje v úterý a středu od 9 do 17 hodin, ve čtvrtek a pátek od 7 do 14.30 a v sobotu od 8 do 12 hodin.

Seznam míst velkoobjemových kontejnerů a časový harmonogram

TV zprávy jsou na satelitu

Městský úřad  - Zpravodajství místní televize, které je umístěno na webových stránkách  města www.mesto-hranice.cz, můžete sledovat i na satelitu. Místní zprávy uvidíte každý týden na kanálu Regionální televize od pátku od 18.40  ve 4 hodinových intervalech (22.40, sobota 02.40, 06.40, 10.40 a 14.40 hod) až do soboty do 14.40.  Díky tomu se i hranické zpravodajství prodloužilo na 15minutovou délku, z původních 9 minut.

Regionální televizi  je možné naladit na nekódovaném kanále  Astra 3B (Astra1). Naladit jej lze na ASTRA 3B, 23,5 stupňů E, transpodér : 3.224, frekvence 12,168 Mhz, datový tok : 2,5 Mbps CBR. Kanál je nekódovaný a sleduje ho v ČR a SR přes 3 miliony domácností což je kolem 7 miliónů diváků. 

 VaK Přerov upozorňuje na snížený tlak vody

VaK Přerov  - Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. upozorňuje, že v rámci přeložky vodovodu v Hranicích u Račího potoka, dojde od 2. října od 20 hodin do 3.října do 6 hodin ke snížení tlaku v rozvodných řadech u SV Hranice - U Kostelíčka, v Domově seniorů Hranice, na sídlišti Homůvka I. a II., Pod lipami, Pod nemocnicí a v Nemocnici Hranice. 

V souvislosti s těmito pracemi může dojít ke zhoršení fyzikálních vlastností pitné vody ( zbarvení ) a pokud tyto v krátké době neodezní je nutno tuto závadu nahlásit na Centrální vodárenský dispečink VaK Přerov, a.s. telefon  800 167 427, 581 202 094 a nebo na e-mail: dispecink@vakpr.cz. Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení vodovodních řadů.

 

Zveme na Den kultury

Kultura – Den kultury na zámku  se letos bude pojit s oslavami 94.  výročí vzniku Československé republiky. V sobotu 27. října tak bude připraven na zámku i na dalších místech Hranic bohatý kulturní program.

Na zámku bude tento den probíhat již desátý ročník soutěže o nejlepší koláče. Letos  se tento ročník   ponese v duchu rodinných oslav  a nese název Slaví celá rodina. Slavnostní vyhlášení výsledků bude  zahájeno ve dvoraně zámku v sobotu již od 14.30. Součástí bude zajímavý doprovodný program.

Večer je nachystán lampionový průvod. Zahájí ho Velký dechový orchestr ZUŠ Hranice před  Zámeckým hotelem od 17. 30. V 18 hodin vyrazí lampionový průvod ke  Staré radnici, poté bude pokračovat do letního kina na tradiční ohňová show a promítání filmu Alvin a Chipmunkové 3.

Na Masarykově náměstí vystoupí od 19 hodin v kostele Stětí sv. Jana Křtitele známý houslový virtuos Jaroslav Svěcený, kterého doprovodí  Jitka Navrátilová na cemballo. Návštěvníky potěší také dětský pěvecký sbor Vocantes Přerov  a smíšený pěvecký sbor Harmonia Hranice.

Dne 27. října bude také celý den otevřeno pro veřejnost  Mauzoleum na městském hřbitově.  Zde  bude  24. října zahájena výstava k pětiletému výročí rekonstrukce této zajímavé stavby.

VZP mění úřední hodiny

VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna, oznámila, že od 1. října 2012 se mění úřední hodiny ve VZP ČR, Klientské pracoviště Hranice. Nyní je otevřeno v pondělí a středu od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin a v úterý a ve čtvrtek od 8 do 12 a  od 13 do 15 hodin. Pátek je neúřední den. Změna nastala kvůlizavedení jednotných úředních hodin na Klientských pracovištích VZP ČR, Regionální pobočce Ostrava. Mimo úřední dobu je možné se obracet na tel. 581 293 211 a mail: informace92@vzp.cz .

Program Klubu seniorů

Sociální - Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v týdnu  od 1. do 5. října v pondělí v době od 8 do 12 hodin a ve středu  od  9  do  12 hodin. V pondělí v 7.30 a  8.30 proběhne cvičení jógy. Poté přijdou na řadu angličtináři, v 8.45 kurz pro pokročilé a v 9.45 začátečníci. V 10 hodin je schůze výboru Klubu a také Zpívání pro radost.  Zdravotní cvičení je v plánu od 15.30 a 16.30. Od 16 hodin dostanou prostor i křížovkáři.
Ve středu proběhne zdravotní cvičení v 7.30 a 8.30. Němčina bude v 9.45.Ve čtvrtek je od 8.15 cvičení bosu, od  8.30 jóga,  a od  9.15 zumba. V pátek od 14 hodin začíná plavání na Plovárně Hranice. Sraz účastníků je v 13.45.

Klub pořádá autobusový zájezd do Lednicko – Valtického areálu v úterý 9. října. Odjezd je  v 7 hodin ze Šromotova náměstí. V plánu je prohlídka Valtic, Lednice i procházka parkem.  Přihlášky a platby zájemců proběhnou v Klubu ve středu 3. října od 7.30. Cena je 200 korun. Zároveň budou přijímány objednávky na oběd v restauraci v Lednici.

Na 24. října je připravena návštěva opery Armida  Antonína Dvořáka v divadle Ant. Dvořáka v Ostravě. Prodej vstupenek je v pondělí  8. října 2012 od 7.30.

 

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English