Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice 3. února 2012


obsah:

Hranická radnice  3. února  2012

Vybíráme nejlepší sportovce za loňský rok

Město Hranice  - Tradiční anketa o nejlepší sportovce loňského roku  se  rozbíhá. Nominace lze podávat do  25. února 2012. Sportovní oddíly a kluby mohou podávat v každé kategorii vždy nejvýše dvě nominace.  

Nejlepší sportovci se vybírají podle Kritérií vyhlašování nejlepších sportovců města, které  naleznete na webových stránkách města (www.mesto-hranice.cz – životní situace  - ostatní). 

Nominovaní sportovci musí být členy sportovního oddílu nebo klubu, který působí na území města Hranic a reprezentují tento oddíl nebo klub ve sportovních soutěžích.  Výjimkou je kategorie odchovanců, což jsou sportovci, kteří byli členy hranických oddílů a nyní dosahují vynikajících výsledků v mimohranických sportovních oddílech. To znamená, že dosáhli minimálně titulu mistra republiky dospělých,či medaile z mistrovství republiky dospělých, doma i v zahraniční, či jsou členy reprezentacev kategorii dospělých a za reprezentaci startovali.

Zvlášť jsou posuzovány olympijské sporty a neolympijské sporty. V olympijských sportech jsou hodnoceny kategorie jednotlivců a družstev s věkovým členěním a kategorie hendikepovaní  sportovci, která je bez věkového členění. Sportovci jsou věkově členěni do tří kategorií - do 15 let, od 16 do 19 let a 20 let a starší. Neolympijské sporty  nemají stanovené kategorie ani nejsou věkově členěny.

Nominace se musí zasílat na stanoveném formuláři, který můžete získat na podatelně Městského úřadu ve dvoraně zámku, na odboru školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu nebo na webových stránkách města.  Nominace se mohou zasílat poštou na adresu Městský úřad Hranice, odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu, Pernštejnské nám 1,  753 01 nebo předávat přímo na podatelně MěÚ Hranice. Na nominace, které nebudou podané na předepsaném formuláři  nebo doručené po termínu uzávěrky  nebude brán zřetel.

Oddíly a kluby mohou také podávat návrhy na ocenění sportovních seniorů, trenérů a funkcionářů, kteří se svou dlouholetou prací (20 a více let) výrazně zasloužili o rozvoj tělovýchovy v Hranicích. Tato žádost se podává volnou formou, včetně souhlasu nominovaného sportovce se zpracováním osobních údajů. Kromě údajů o  nominovaném je třeba uvést také  jméno, příjmení, adresu,  a telefon osoby, která nominaci podává.

Jednotlivé nominace vyhodnotí  Komise pro výběr nejlepších sportovců. Následně  proběhne slavnostní vyhlášení ve dvoraně zámku.

Každoročně zveme na vyhlašování nejlepších sportovců známé osobnosti českého sportu. Loni to byly basketbalisté Jan Bobrovský a Ivana Večeřová a skokan na lyžích Jaroslav Sakala.

Každoročně zveme na vyhlašování nejlepších sportovců známé osobnosti českého sportu. Loni to byly basketbalisté Jan Bobrovský a Ivana Večeřová a skokan na lyžích Jaroslav Sakala.

Na úřad se lze objednat prostřednictvím internetu

Městský úřad / Návštěvu některých agend městského úřadu si v Hranicích lze objednat prostřednictvím internetu. Elektronický rezervační systém se týká dopravně - správních agend ( řidičské a technické průkazy), dále občanských průkazů a cestovních dokladů, změn pobytu, ověřování opisů a podpisů a matriky.

Objednávkový systém lze využít tak, že na internetových stránkách města (www.mesto-hranice.cz) kliknete na odkaz „rezervace " nebo na ikonku „Rezervační systém" v levé liště. Po rozkliknutí se objeví pokyny, kde se dozvíte všechny podrobnosti.

Na městském úřadu lze také využít služeb Czech POINTu (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál). Ten loni v září opět rozšířil své služby. Do té doby bylo možné služeb Czech POINTu plně využívat pouze v podatelně a informacích v přízemí dvorany zámku, nově  přibyla další dvě pracoviště. Vydávání ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy se rozšířilo na matriku, (kancelář č. 322 v druhém patře na zámku – Pernštejnské nám. 1) a také na ohlašovnu trvalého pobytu v Zámecké ulici  (kancelář č. 221).

Momentálně CzechPOINT poskytuje výpis z Katastru nemovitostí, dále výpis z Obchodního rejstříku, výpis z Živnostenského rejstříku, výpis z Rejstříku trestů, dále výpis z bodového hodnocení řidiče, vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a podání do registru účastníků provozu modulu autovraků Informačního systému  odpadového hospodářství . Získáte zde také výpis z Insolvenčního rejstříku, spravovaného Ministerstvem spravedlnosti.

Pracoviště CzechPOINT řešilo loni celkem téměž  1700 (1676) různých žádostí. Jen žádostí o výpis z rejstříků trestů bylo  852. Dalších 368 žadatelů chtělo výpis z obchodního rejstříku. O výpis z katastru nemovitostí  žádalo  333 občanů. Žádostí o výpis  z živnostenského rejstříku bylo 94, výpisů z bodového hodnocení řidiče bylo 15 a dvě žádost  byly i o výpis z insolvenčního  rejstříku.

Od Nového roku došlo k jedné změně. U výpisů z rejstříku trestů zvýšil stát poplatek z 50 na 100 korun.

 Upozorňujeme na ohlašovací povinnosti pro letošní rok

Životní prostředí  - Upozorňujeme na plnění ohlašovacích povinností v odpadovém hospodářství a v oblasti ochrany ovzduší. 

Odpadové hospodářství

Původci  odpadů vzniká ohlašovací povinnost,  přesáhne-li v  produkci či nakládání s odpady zákonem stanovený limit 100 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu za rok 2011. Ohlašovací povinnost splnípodáním  Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 20 vyhlášky 383/2001 Sb. a to do 15. února 2012 za každou samostatnou provozovnu (§39 odst. 2, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech). Hlášení se  podává prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Již není možné podávat hlášení v tištěné / listinné podobě, ani zasílat hlášení v elektronické podobě přímo na obecní úřad obce s rozšířenou působností – ORP.

Podrobnosti naleznete na webových stánkách města – www.mesto-hranice.cz → Životní situace → Životní prostředí → odpadové hospodářství → hlášení o produkci a nakládání s odpady. Kontaktní osoba je Ing. Monika Jahnová, tel: 581 828 344,        email: monika.jahnova@mesto-hranice.cz.

Termín ohlašovací povinnosti pro odpadové hospodářství je do 15. 2. 2012

Ochrana ovzduší

V roce 2012 zůstává stejná povinnost pro provozovatele středních zdrojů znečišťování ovzduší, jako v roce 2011, tedy ohlašovat prostřednictvím systému ISPOP, tj. oznámení o poplatku a souhrnná provozní evidence dle zákona č. 86/2002Sb., o ochraně ovzduší, je výhradně v elektronickém standardu.

Pozor změna! Do ISPOPu neohlašují provozovatelé „Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování pohonných hmot s výjimkou nakládání s benzínem“ a zemědělských provozoven zaměřené na chov zvířat (kategorizace velký a střední zdroj).

Veškeré podrobnosti, týkající se ohlašovacího systému ISPOP, najdete na webových stránkách http://www.ispop.cz/

Povinnost pro provozovatele malých zdrojů znečišťování ovzduší zůstává i nadále stejná, tj. v listinné podobě prostřednictvím formulářů, které jsou k dispozici na webových stránkách MěÚ Hranice, nebo si je lze osobně vyzvednout v kanceláři č. 412 na odboru životního prostředí MěÚ Hranice. Kontaktní osoba: Ing. Michaela Pešová – tel. 581 828 350, email: michaela.pesova@mesto-hranice.cz.

Termín ohlašovací povinnosti provozovatelům zdrojů znečišťování ovzduší zůstává i nadále stejný – do 31. 3. 2012.

Rozbíháme anketu o trasách Městské hromadné dopravy

Doprava  - Optimální určení tras městské hromadné dopravy  (MHD)  zjišťuje odbor dopravy Městského úřadu v Hranicích.  Konkrétně  hodlá zjistit, jaký je zájem veřejnosti  o provoz MHD v ulici Partyzánská. Dále nás zajímá, zda je zájem o průjezd MHD ulicemi Studentská a Hviezdoslavova, samozřejmě až po dokončení  rekonstrukce ulice Hviezdoslavovy.

Případné  podněty a připomínky lze na  odbor dopravy zasílat prostřednictvím mailové pošty na adresy zdenek.kolomaznik@mesto-hranice.cz nebo pavel.slovak@mesto-hranice.cz,  nebo zaslat poštou na adresu Městský úřad  - odbor dopravy, Zámecká 118,  753 01 Hranice případně doručit osobně.

Předem děkujeme za veškeré podněty.

Zápis do 1. tříd proběhne již příští týden

Školství / Zápis do prvních tříd pro školní rok 2012/2013 se uskuteční v pátek 10. února 2012 od 14 do 18 hodin a v sobotu 11. února 2012 od9 do 11 hodin. Výjimkou jsou Drahotuše, kde proběhne zápis pouze v pátek..

Zapisují se děti, které k 31. srpnu 2012 dovrší šesti let.  Mohou být zapsány i mladší děti,  musí však mít všechny předpoklady stát se prvňáčkem. K zápisu mají rodiče, nebo jiný zákonný zástupce, přinést rodný list dítěte a občanský průkaz.

Město v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovilo Obecně závaznou vyhláškou školské obvody. Školské obvody jsou vyvěšeny na obvyklých místech na budovách základních škol.

V Hranicích jsou čtyři základní školy zřízené městem (ZŠ 1. máje, ZŠ Struhlovsko, ZŠ Šromotovo a ZŠ a MŠ Drahotuše) a také ZŠ a MŠ Nová, kterou zřizuje  Olomoucký kraj. Ta poskytuje speciální vzdělávání žákům, u kterých byly zjištěny speciální vzdělávací potřeby na základě speciálně pedagogického, popř. psychologického vyšetření školským poradenským zařízením.

Od ledna se sociální dávky převedly na úřad práce

Sociální  / Odbor sociálních a zdravotnictví upozorňuje, že od 1. ledna 2012 došlo k převodu dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním postižením a vydávání průkazů občanům těžce zdravotně postiženým  na Úřad práce ČR.

Po 1. lednu 2012 vyřizuje Úřad práce, pracoviště Hranice, v  Purgešova 1399, v  I. patře nejen nově podané žádosti, ale převzal i  řízení o žádostech již zahájených v roce 2011 na Městském úřadě Hranice, odboru sociálních věcí a zdravotnictví.  

Od 1.ledna se také zrušil jednorázový příspěvek na provoz motorového vozidla. Tento příspěvek je nahrazen opakovaným příspěvkem na mobilitu.   Bližší informace o změnách v sociálních oblasti  je možné získat na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální / Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v týdnu  od 6.  do 10. února v pondělí v době od 8 do 12 hodin a od 16 do 18 hodin, ve středu  od  8  do  12 hodin a ve čtvrtek od 9 do  11 hodin. V pondělí v 7.30 a  8.30 proběhne cvičení jógy. Poté přijdou na řadu angličtináři, v 8.45 kurz pro pokročilé a v 9.30 začátečníci. Stolní tenis bude od  9.30 do 12 hodin. Zdravotní cvičení je v plánu od 16  a od  17 hodin. V 16 hodin  si přijdou na své i křížovkáři. V pondělí od 10.30 je  schůze výboru.

V úterý je spinning od 9 hodin v Pohybovém studiu Blanka Motošín. Od 13 hodin  je v plánu turistická vycházka.  Ve středu proběhne zdravotní cvičení v 7.30 a 8.30. Němčina bude v 9.45. Od 9.30 do 12  nastoupí opět stolní tenisté. Ve čtvrtek  je od 8.15 cvičení bosu, od  8.30 jóga,  a od  9.15 zumba. Od 9.30 do 11 jsou na řadě opět stolní tenisté. Ve 13 hodin je kurz počítačů pro pokročilé.

V pátek od 14 hodin začíná plavání na Plovárně Hranice. Sraz účastníků je v 13.45.

Na čtvrtek 24. února se  od 10 hodin připravuje  přednáška a beseda  „Chile nejen z letadla“, a „Létání v Africe“ s mistrem Evropy v bezmotorovém létání. ing. Petrem Krejčiříkem.

Sdružení zdravotně postižených Alfa Handicap  prošlo organizační změnou. Nově  působí pod názvem Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.). Pro členy se nic nemění. Schůzky i nadále probíhají v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.Jazykové verze

  • Čeština
  • English