Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice 30. března 2012


obsah:

Hranická radnice  30. března  2012

Revitalizace Sadů Čs. legií pokračuje

Rozvoj města /  Revitalizace Sadů Čs. legií, která byla zahájena na sklonku loňského roku,   pokračuje podle plánu. Momentálně probíhá zejména oprava  hudebního altánku a vodního prvku a také práce na  komunikacích.

Mezi budované komunikace patří také  chodník podél nábřežní zdi Bečvy vedoucí nad park směrem k Teplicím nad Bečvou. Ten by spolu s dalšími odpočívadly měl přispět k lepšímu propojení parku s řekou. 

Právě na budované  komunikace v parku jsou u tenisových kurtů uskladněné  různé sypké materiály  (štěrky) aby nedocházelo ke zbytečnému poškozování travnatých ploch. Nejsou tedy určeny na  parkoviště u tenisových kurtů, které  není zahrnuto do revitalizace parku.  Ohledně tohoto parkoviště  zatím stále probíhají jednání.

Doposud v parku již proběhlo zejména kácení  přestárlých a poškozených stromů a  odstraňování náletových dřevin.  Bylo také položeno nové vodovodní potrubí. Pravděpodobně v dubnu budou vysazeny nové stromy a keře.  Mělo by jít o dřeviny odolané vůči kolísání hladiny spodní vody.  

V parku dojde k celkové opravě sítě cest,  bude zrekonstruován  hudební pavilon i  kašna. Aby park lákal všechny generace, nezapomene se na dětská hřiště a na nejnutnější zázemí pro návštěvníky  (toalety).

Celkovým záměrem je zachování historické hodnoty parku, který je kulturní památkou. Park byl vybudován podle projektu významného architekta Františka  Thomayera již na začátku 20 století, včetně vodního bazénku a fontány. Roku 1923 zde byl odhalen pomník Jana Husa od Julia Pelikána 

O pár let později se v Hranicích odehrávala  rozsáhlá Krajinská výstava  Pobečví, díky níž  byl v parku vystavěn hudební altánek. Koncerty v něm se odehrávaly ještě v nedávné době, ale v 2. polovině 20 století již park i altánek chátral.

Rekonstrukce bude stát přibližně 18 milionů korun a měla by být hotová do konce června příštího roku. Město na ni získalo dotaci z Regionálního operačního programu  Střední Morava.

 Dobrovolní hasiči zcela zaplnili Sokolovnu ve Velké

Městský úřad  / Desítky hasičů zaplnily v sobotu 17 března sokolovnu ve Velké.  Celkem 120 členů jednotekSboru dobrovolných hasičů zřízených městem Hranice a jednotek SDH drahotušského a střítežského okrsku se věnovalo odborné přípravě, zaměřené na některé specifické činnosti při  zásazích. Na semináři se probíralo zejména označování nebezpečných látek, hašení požárů jedlých tuků a olejů a také pátrání po pohřešovaných osobách.

Dalšími tématy, kterými se  hasiči zabývali, byly principy požární bezpečnosti staveb, komunikace v jednotce  požární ochrany nebo úrazy při zásahu.

Foto: Dušan Michálek

Zřízení přechodu přes silnici I/47 u Lídlu není možné

Doprava  - Přechod přes silnici I/47 u kruhového objezdu u supermarketu Lídl není možné zřídit. Neumožňují to platné normy. Obyčejný přechod lze zřídit jen na silnici se dvěma pruhy a šířkou maximálně 6,5 m.

Přes  čtyřproudou  komunikaci by bylo možné zřídit přechod pouze v případě postavení světelně řízené křižovatky s přechodem a to ještě se středovým ostrůvkem o šířce 3,5 metru. Připomínáme, že silnice I/47 není komunikací města.

Požadavek na vybudování přechodu pro chodce přes silnici I/47, vznesli někteří občané sídliště Nová v rámci dotazníkového šetření, které provádělo město v souvislosti s chystanou regenerací sídliště. Anketa byla směřovaná  zejména  na potřeby sídliště, ale občané  se v připomínkách vyjadřovali i k okolí.

 Kromě požadavku na přechod pro chodce se objevila i varianta podchodu. Jeho zbudování je ale finančně velmi náročné, otázkou je i četnost jeho využití. Obecně se občané podchodům spíše vyhýbají. Problematická je i údržba podchodů, máme negativní zkušenosti například se sprejery. 

Některé z připomínek směřovaly také k autobusovým zastávkám, zejména k jejich  chybějícímu osvětlení. Zastávky sice nemají vlastní světla, jsou ale osvětleny lampami veřejného osvětlení. Připomínka byla i  k chybějícím bočním stěnám u jedné ze zastávek. Ta je ale umístěna nad stávajícím chodníkem a boční stěny  tam nejsou z toho důvodu, aby  nevytlačovaly každého chodce do komunikace.

V dotazníkovém šetření k regeneraci sídliště Nová nám občané nám zaslali celkem 76 odpovědí.

V Drahotuších proběhne již 3. farmářský jarmark

OV Drahotuše - Již třetí farmářský jarmark pořádá v Drahotuších Klub rodičů a přátel školy  ve spolupráci se ZŠ a MŠ Drahotuše. Jarmark bude probíhat v sobotu 31. března   od  8 do  12 hodin v areálu hřiště   za školou v Drahotuších.   V prodeji budou  sýry a mléčné výrobky,  maso a masné výrobky , med, frgály,  pečivo, mošty,  bylinky,  kytky i potřeby pro zahradu.  

Dále návštěvníci budou moci shlédnout ukázky  řemesel, ručně tkaných  koberců, dřevné hračky,  kraslice,  paličkování, drátkování , klikaření, keramika. V 11 hodin zveme na vystoupení žáků  základní školy.

Vstupné je 10 korun.

Boj s prašností na cestách bude pokračovat i letos

Životní prostředí  - Snaha snížit prašnost ve městě pomocí zvýšené očisty komunikací bude pokračovat i letos. Očista bude probíhat již pošesté od 1. června  do září 2012 na území města Hranic, v Drahotuších, ve Velké a ve Slavíči.

Město Hranice má na očistu v rozpočtu na rok 2012 schválenou částku 700 tisíc Kč. Tato akce probíhá ve městě Hranice a jeho místních částech již šestým rokem a to na základě doporučení „Programu snižování emisí a Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Hranic“ a dokumentu „Dlouhodobá opatření ve věci snížení prašnosti v Hranicích na období 2010 – 2014“.

Zvýšená očista komunikací bude provedena dle smlouvy mezi městem Hranice a společností EKOLTES Hranice, a.s. a bude zahrnovat jak jednorázovou, tak i průběžnou očistu komunikací. O trasách, které budou v rámci zvýšené očisty komunikací čištěny a jejich časovém harmonogramu, Vás budeme informovat na webových stránkách města Hranic www.mesto-hranice.cz a v tisku.

 

Provoz hřiště na sídlišti Kpt. Jaroše se zkracuje

Tělovýchova  - Sportovní hřiště na sídlišti Kpt. Jaroše omezí dobu svého provozu. Omezení provozu nařídila  Krajská hygienická stanice, na základě stížností jedné obyvatelky sídliště na přílišný hluk.

Hygienici proto provedli hlukovou studii a  podle jejích výsledků  nařídili zkrátit dobu provozu hříště, aby příliš nezatěžovalo hlukem obyvatele okolních domů. Nový provozní řád, schválený Radou města Hranic, proto omezil provoz hřiště na dobu od  8.30 do 11 hodin a od 16.30 do 19 hodin.  

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální / Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v týdnu od 2. do 6. dubna  v pondělí v době od 8 do 12 hodin a od 16 do 18 hodin, ve středu  od  8  do  12 hodin a ve čtvrtek od 9 do  11 hodin.

V pondělí je od  8.30 naplánována výroba velikonočních dekorací. Hodit se budou vyfouklá vejce, kraslice, březové a vrbové pruty,  misky nebo košíčky, zelený florex, drátky,provázky, stuhy, umělé a živé květiny atd.

Zdravotní cvičení je v plánu od 16  a d  17 hodin. Křížovkáři začínají v 16 hodin. V úterý je spinning od 9 hodin v Pohybovém studiu Blanka Motošín.  Ve středu proběhne zdravotní cvičení v 7.30 a 8.30. Němčina bude v 9.45 a stolní tenis od  9.30 do 12 hodin.  

Ve čtvrtek  je cvičení bosu  od  8.15, jóga od  8.30 a zumba od  9.15.  Ve čtvrtek se také uskuteční zájezd  do divadla Antonína Dvořáka v Ostravě  na operu Giuseppe Verdiho- Nabucco. Odjíždí se ze Šromotova náměstí v 16.45.

Plavání na Plovárně Hranice je od  14 hodin. Sraz je v 13.45.

Zájezd do Těšína ( Polsko) se uskuteční ve středu 11. dubna. Odjezd je v 7 hodin ze Šromotova náměstí. Ve 14 hodin je naplánována prohlídka rodného domu Sigmunda

Freuda v Příboře. Cena je 120 korun. Přihlášky a platby v kanceláři  KS v pondělí 2. dubna od 8.30. Doporučujeme vyřídit si připojištění k cestě do zahraničí na tento den.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý2. a4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.Jazykové verze

  • Čeština
  • English