Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice - 6. dubna 2012


obsah:

Hranická radnice  -  6. dubna  2012

Hranice musely změnit šest názvů ulic

Město Hranice - Několik názvů ulic  se změnilo v místní části Hranic Drahotuše, aby se odstranily stejné názvy  ulic v jednom městě. Důvodem byly změny v zákonech, přijaté kvůli zavedení základních registrů.

V Hranicích I – Městě a Hranicích IV – Drahotuších jsme měli 5 stejných názvů ulic – B. Němcové, Nádražní, Nerudova, Svatoplukova a Tyršova. V Drahotuších byly navíc dvě ulice stejného názvu - ulice  V Poli navazující na ulici Hranickou a ulice V Poli navazující na ulici Zahradní.

Zákon stanoví, že kvůli elektronizaci veřejné správy a zadávání informací do systému RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí) musí být názvy ulic jednoznačné v rámci obce. Podle Ing. Tomáše Holendy, vedoucího projektu RÚIAN z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního „je třeba jednu z duplicitních ulic v rámci jedné obce přejmenovat.“

Nový informační systém registru územní identifikace, adres a nemovitostí totiž dvojí název ulic v jednom městě nepřijme a tam sídlící firmy a tam bydlící obyvatelé by měli velké problémy při kontaktech s veřejnou správou, což by asi oprávněně své radnici vytkli, až by ony potíže nastaly (nemožnost přihlášení k pobytu, nemožnost nahlášení sídla firmy…).

Zastupitelstvo při projednávání, kterou ze stejně nazvaných ulic přejmenovat, přihlíželo k počtu obyvatel, kteří v ulici žijí a také k počtu firem, kterých se změna dotkne. Snahou bylo, aby změna postihla co nejmenší počet lidí a firem. Nutnost přejmenování ulic a jednotlivé návrhy byly projednány s Osadním výborem Drahotuše. Zastupitelé města na svém jednání  29. března 2012 odsouhlasili nové názvy ulic  takto:

B. Němcové na B. Němcové II, Nádražní na Nádražní II, Nerudova na Nerudova II, Svatoplukova na Svatoplukova II a Tyršova na Tyršova II. Ulice v V Poli navazující na ulici Zahradní nese nyní název „Stará štreka“.

Zastupitelé tak změnili původní návrh rady města, která navrhovala dát  občanům možnost se v diskusi k novým názvům vyjádřit.  Ve hře byla například i možnost změnit názvy ulic na  názvy obdobné (Nádražní  - K Nádraží, Nerudova  - J. Nerudy a podobně).

„Lidé jsou za ta léta na názvy ulic zvyklí,  takto bude změna pro ně nejšetrnější,“ uvedl k tomu zastupitel Josef Úlehla z Drahotuš.  Přesto  si však lidé budou muset zažádat o nové občanské průkazy  a změnit i další doklady, vázané na přesnou adresu (sídla firem,  smlouvy s bankami).

Při výměně  dokladů jim město poskytne maximální možnou pomoc – například pro ně rozšíří provoz i na sobotu. Při výměně občanských průkazů jsou občané osvobozeni od správních poplatků. Cestovní pas a řidičský průkaz není třeba měnit (není uvedeno bydliště, nebo je uvedena pouze obec). Je ale potřebné po výměně občanského průkazu navštívit odbor dopravy, který jim změní bydliště na velkém technickém průkazu a vydá nový malý technický průkaz.

Na živnostenském úřadu bude zase nutné provést změnu bydliště a místa podnikání u podnikatelů-fyzických osob, což je bez správního poplatku. Změna sídla u právnických osob je ale vázána na zápis do obchodního rejstříku, což podléhá soudnímu poplatku ve výši 2 000 korun.

Provoz základních registrů by měl být zahájen od 1. 7. 2012, proto bylo nutné přistoupit ke změně ještě před tímto datem.

Na Struhlovsku si užili Velikonočního jarmarku

Školství  - Hranické základní školy jsou aktivní i  v mimoškolské činnosti.  Tato fotka je z velikonočního jarmarku na Základní škole Struhlovsko, který proběhl ve čtvrtek  29. března.

Velikonoční jarmark na Struhlovsku

Foto: Petr Bakovský

Senioři si mohou na sídlišti zacvičit

Majetek  -  Nové  cvičební prvky, určené zejména pro seniory, byly  umístěny na   Galašově sídlišti u dětského hřiště. Jedná se o speciální prvky, které město zakoupilo převážně za 150 tisíc korun, jenž jsme dostali od nadačního fondu Kimex.

Nářadí je určené pro zdokonalování fyzické kondice seniorů. U hřiště bylo umístěno na konci března. Mezi instalovanými prvky jsou mezi nimi například žebřiny nebo lavička s rotopedy. Samotné dětské hřiště má také novou podobu, kterou získalo loni při   I. etapě  regenerace sídliště Galašova a Na hrázi. Nyní se chystá další etapa regenerace tohoto sídliště.

Prvky pro seniory na sídlišti Galašova

Stavbou roku se stala přestavba  divadla

Stavební  - Stavbou, která v loňském roce nejvíce přispěla k zlepšení vzhledu města Hranic, se stalo Rozšíření Staré střelnice - tedy přestavba divadla V. Vlasáka. Rozhodla o tom odborná komise, která letos vybírala ze tří kandidátů.

Komise u nominované stavby vyzdvihla nejenom splnění většiny hodnotících kritérií, ale také její nesporný význam pro zachování a rozvoj kultury v Hranicích i okolí.

Komise při hodnocení stavby roku přihlíží k architektonickému či urbanistickému řešení a jeho přínosu pro vzhled našeho města; k celkovému dojmu - výrazu stavby, estetickému řešení, funkčnosti, kvalitě a jakosti prací, řemeslnému provedení celku i detailu. Posuzují se i použité materiály či délka provádění stavby. Ke komplexnosti řešení přispívají sadové úpravy pozemku a okolí stavby, řešení oplocení nebo nasvětlení stavby. Přihlíží se i ke splnění požadavků orgánů státní správy (stavební úřad, památková péče, ochrana životního prostředí), dále k přínosu pro záchranu kulturních, historických nebo přírodních hodnot daného území; k invenci technických řešení a aplikaci

Projektantem stavby roku byl J. Hynčica, hlavním dodavatelem firma Probi Inženýring.

Opět můžete navrhnout „Strom roku 2012 Hranicka“

Životní prostředí / Strom roku Hranicka mohou zájemci navrhnout do 23. dubna 2012.  Anketu vyhlásila rada města Hranic a návrh mohou podat  jednotlivci, rodiny, sdružení, školy, firmy a jakékoli další organizace, či instituce.

Každý návrh na „Strom roku 2012 Hranického regionu by měl obsahovat příběh stromu (osobní výpověď člověka a stromu, pověst, či historická fakta, kuriozita, symbol místa), fotografii stromu, lokalitu, kde strom roste (ulici, obec, okres, kraj, GPS stromu), druh stromu, parametry stromu – stáří a výška stromu, obvod kmene ve výšce130 cmnad zemí  a údaje o navrhovateli - jméno a příjmení, adresa, telefon, e-mail.  

Návrhy zasílejte nebo osobně předejte do 23. dubna 2012 na Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice (obálku, prosím, označte STROM ROKU).

Návrhy je možné posílat také v elektronické podobě na kristyna.kornelova@mesto-hranice.cz. Ze všech došlých návrhů vybere komise, složená ze starostky města, předsedy Komise životního prostředí a zástupce odboru životního prostředí, 3 vítězné návrhy, které Město Hranice přihlásí do celostátního kola ankety (podrobnosti celostátního kola ankety na www.nadacepartnerstvi.cz/stromzivota/zakladni-informace).

Ve dvoraně bude akce pro lidi se zrakovými problémy

Sociální  – Máte potíže se zrakem? Můžete se přesvědčit na prezentaci ve dvoraně hranického zámku 19. dubna  od  9 do 14 hodin. Na akci Vás zvou Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Přerov a TyfloCentrum Olomouc, regionální pracoviště Přerov.

Na programu budou předvedeny kompenzační pomůcky pro zrakově postižené osoby, zájemci si je mohou vyzkoušet. Dále zde budou ukázky společenských her pro nevidomé, možnost praktického vyzkoušení běžných činností se simulačními brýlemi a s holí. Také si budete moci zastřílet si na laserovém simulátoru. V rámci TC Olomouc proběhne prezentace firmy ERGONES (poradenství, prodej a servis mobilních telefonů) a Tyfloservisu (informace k výběru a získávání optických pomůcek).

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální / Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v týdnu od 10. do 13 dubna ve čtvrtek od 9 do  11 hodin. V úterý je spinning od 9 hodin v Pohybovém studiu Blanka Motošín. Ve středu se chystá zájezd do Těšína ( Polsko) ve středu 11. dubna. Odjezd je v 7 hodin ze Šromotova náměstí.

Ve čtvrtek  je cvičení bosu  od  8.15, jóga od  8.30 a zumba od  9.15.  Stolní tenisté začínají v 9.30. V pátek je plavání na Plovárně Hranice od  14 hodin. Sraz je v 13.45.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.  

 

 

 



Jazykové verze

  • Čeština
  • English