Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice - 7. září 2012


obsah:

Hranická radnice  - 7. září 2012

Stav ovzduší v Hranicích je na webu

Životní prostředí  - Občané Hranic se mohou dozvědět,  co dýchají,  informace o stavu ovzduší ve městě byly umístěny na   internetové stránky města. Město Hranice totiž ukončilo k 30. srpnu 2012 realizaci projektu Čisté ovzduší pro Moravskou bránu, která byla  spolufinancována z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady realizovaného projektu převýšily 9 milionů korun (9,3 miliony). Z toho podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 6,2 milionu korun a dotace Státního fondu Životního prostředí ČR 363 tisíc korun.

V rámci projektu byl vytvořen Informační monitorovací systém průmyslového znečištění v Hranicích.Základem bylo roční monitorování kvality ovzduší města Hranic a okolí. Naměřené imisní údaje se staly základem pro vytvoření živého informačního monitorovacího systému.

Na realizaci navazuje udržitelnost projektu. Jeden monitorovací systém bude stacionárně umístěn na Tř. 1.máje a druhý přístroj se bude pohybovat po 12-ti lokalitách, stejně jako při realizaci projektu. Celá veřejná prezentace Informačního monitorovacího systému průmyslového znečištění v Hranicích je od 30.  srpna 2012dostupná na internetu, na webové adrese  http://ovzdusi.mesto-hranice.cz/ .

Informační systém můžete navštívit také na stránkách města Hranic: www.mesto-hranice.cz při kliknutí na odkazu „Stav ovzduší“ a v neposlední řadě lze odkaz na Informační systém najít v sekci Životní prostření → Ovzduší, jeho ochrana → Čisté ovzduší pro Moravskou bránu.

Veřejnost má na městském webu k dispozici informace o imisních koncentracích vybraných znečišťujících látek jak v tabelární formě, tak i ve formě grafů.

Při otevření webového odkazu se Vám na úvodní stránce vykreslí mapa s lokalitami, kde se provádí imisní měření. Barevně jsou od sebe označeny lokality, kde aktuálně měření probíhá. Měřená lokalita bude barevně označena červeným bodem, pokud zde měření neprobíhá, je bod označen modře. Kliknutím na jakýkoliv z 12-ti uvedených bodů se uživateli zobrazí podrobnější informace o měřené lokalitě a dále jsou zde uvedena období, ve kterých měření v dané lokalitě probíhalo.

Uživatel si může vybrané období vybrat také v levém menu. Lze si zvolit buď celé období vybraného roku, nebo pouze období v daném roce a nebo si uživatel může stav ovzduší zjistit výběrem kontinuálně měřené znečišťující látky. Látky, měřené kontinuálně, jsou: PM10 (suspendované prachové částice), SO2, NOx (měřené jako NO2), CO, NH3, O3. Při výběru období nebo znečišťující látky si uživatel dále může vybrat časové rozložení měření např. hodinové, 8-mi hodinové, nebo 24-hodinové průměrných hodnot. Data mohou být následně prezentována formou tabulky, nebo grafu. Při grafickém zobrazení 24-hodinovém průměru se uživateli vykreslí také imisní limit, stanovený zákonem a uživatel zároveň může imisní situaci porovnat z pohledu dodržování zákonem daných limitů.

Pro informaci o modelech nabízí informační systém dopravní a emisně-imisní model. V rámci dopravy jsou zde modelovány situace roku 2004,2010 adále návrhy pro budoucí výhledové situace, které budou dále sloužit pro potřeby města např. při urgencích pro výstavbu Palačovské spojky, nebo realizaci  tzv. severovýchodního obchvatu města Hranic.

Emisně-imisní modely shrnují situaci v několika modelech pro jednotlivé znečišťující látky jako PM10, Arsen, NO2, benzen a benzo(a)pyren v letech 2004,2010 a aktuální modely. U těchto jednotlivých znečišťujících látek se modelovaly průměrné roční koncentrace a vlivy dalších zdrojů znečišťování ovzduší, tj. vliv průmyslových zdrojů na území ORP, vliv průmyslových zdrojů severovýchodního směru, vliv průmyslových zdrojů z jihozápadních směru, vliv automobilové dopravy a vliv lokálních topenišť. U každého modelu je stručné vyjádření k dané situaci.

Pro zobrazení hodnot z imisního monitorování je třeba v menu zvolit požadovanou veličinu a monitorovací období hodinové, 8hodinové nebo 24 hodinové průměry hodnot jsou pak prezentovány v podobě grafu nebo tabulky.

 

Hranice budou pořádat Den  bez aut a Barevný den

Životní prostředí – Evropský den bez aut  a Barevný den připravujeme na pátek 21. září opět na Masarykově náměstí. Akci pořádá Dům dětí a mládeže Hranice a další partneři ve spolupráci s městem Hranice. Město tak podpoří Evropskou iniciativu za udržitelnou dopravu Evropský týden mobility, který probíhá v týdnu od 16. do 22. září. Pro letošní rok je ve znamení celoevropského tématu "Pohyb správným směrem".

Evropský den bez aut  a souběžná akce Barevný den, zaměřená na separaci odpadů, kterou pořádá společnost EKO-KOM a.s bude na Masarykově náměstí probíhat 21. září  od 9  do 15 hodin. Pro děti jsou nachystány zajímavé soutěže a informace z oblasti životního prostředí, které jistě zaujmou i ostatní spoluobčany.

Vzhledem k pořádání této akce  bude  v pátek 21. září od 7 do 15.30  pro automobilový provoz uzavřena část Masarykova náměstí. Provoz na části místní komunikace Masarykovo náměstí od ulice Svatoplukova, mezi Komerční bankou a budovou Staré radnice, k ulici Radniční, bude zachován.

Kromě akce na  Masarykově náměstí pořádá Dům dětí a mládeže Hranice ve spolupráci s městem Hranice ekologicko-výtvarnou soutěž s názvem „V Hranicích jezdíme bez aut“. Ceny budou vítězům předány ve čtvrtek 27. září v 10 hodin ve dvoraně zámku v Hranicích, kde bude zároveň zahájena výstava soutěžních prací, která potrvá od 27. září do 5. října.

V rámci mezinárodního Dne bez aut se také bude konat akce „Města jedou na kole“, po Cyklostezce Bečva, na trase Hranice – Přerov a zpět. Start bude v 9.45 hod., v Hranicích, na Masarykově náměstí, se zastávkou v Lipník nad Bečvou (cca 10.30 hod. – zámecké nádvoří, střešní zahrada), cíl v Přerově v cca 12.30 hod – areál lagun (Restaurace Bašta u Dokládalů). Všechny zájemce srdečně zveme.

Koloběžky bývají mezi dětmi tradičně velmi oblíbené

Soutěže v rámci Dne bez aut jsou u dětí velmi oblíbené a koloběžky patří dlouhodobě mezi největší taháky. 

Noc s netopýry v parku slavila i letos úspěch

Životní prostředí  - I přes nepřízeň počasí se poslední prázdninový pátek celoevropská Noc s netopýry v Hranicích vydařila. Do nově zrekonstruovaného Hudebního pavilonu v sadech Čs. legií zavítalo 31.srpna večer přes 45 zájemců o život netopýrů, včetně 12 dětí.

Přednášející doc. Řehák i se svými studenty  odchytili předem do sítí velmi vzácné druhy netopýrů v jejich  unikátním hnízdišti  – u hranické Propasti. Zájemci o netopýry si tedy  mohli zblízka  prohlédnout 9 druhů, například netopýra ušatého, hvízdavého, černého a rezavého.

Součástí akce bylo i promítání diapozitivů a poslech hlasů jednotlivých druhů netopýrů prostřednictvím echolokátorů. Všechny netopýry si mohli zájemci vyfotografovat.

Na závěr doc. Řehák netopýry postupně vypouštěl. Všichni zcela jistě našli své hnízdiště ve stěnách Propasti – vždyť akční rádius loviště  každého netopýra je až 30 km. Některým netopýrům se však do chladné a deštivé noci příliš nechtělo a tak několikrát zakroužili pod rozsvíceným stropem hudebního pavilonu. Všichni si tak netopýry mohli prohlédnout za pomalého letu.

Každý účastník obdržel letáček s informacemi o těchto chráněných létajících savcích. Děti dostaly za odměnu netopýří pexesa.

Odbor životního prostředí děkuje všem zájemcům o netopýry za účast na další ekologické akci. Děkujeme  doc. Řehákovi a studentům z  Masarykovy univerzity v Brně a také společnosti Ekoltes Hranice a.s., která v Hudebním pavilonu zpřístupnila elektrickou energii pro promítání.

Vydáváme pohlednice parku

Kultura - Město u příležitosti rekonstrukce a znovuotevření parku sady Čs. legií vydalo pohlednici a informační leták. Na pohlednici jsou fotografie Jiřího Necida, zachycující novou podobou parku.

Rekonstrukce městského parku je zachycena i v informačním letáku Sady Čs. legií, kde jsou  uvedeny údaje o historii parku. Z novějších dějin se připomíná otevření tenisové klubovny, dílčí opravy, prohlášení parku  kulturní památkou.  V letáku jsou i základní informace o právě dokončené rekonstrukci. Můžete zde nalézt i historické fotografie a plánek nové podoby parku.

Oba informační materiály můžete získat v Městském informačním centru na Masarykově náměstí.

Komenského je průjezdná

Doprava  – Komenského ulice je pro řidiče  průjezdná již od září a  původně plánované semafory na řízení provozu tak nebudou potřeba.  Firmě Metrostav, která rekonstrukci kanalizace provádí,  se na konci srpna podařilo  pokročit  natolik, že je možné  Komenského ulici se zvýšenou opatrností projet. Provoz totiž ještě nějakou dobu bude komplikovat nerovný povrch. Vzhledem k tomu žádáme řidiče, aby projížděli ulicí se zvýšenou opatrností a počítali i s tím, že se jejich cesta může o něco protáhnout. Proto by měli počítat s časovou rezervou.

Doprava v Komenského ulici je omezena kvůli tomu,že  firma Vodovody a kanalizace Přerov a.s. zde provádí rekonstrukci kanalizace.  

Nad Hranicemi zesílí armádní letecký provoz 

Město Hranice  - Česká republika bude v termínu od 4. do 21. září 2012 hostit největší alianční cvičení a zároveň jediné cvičení vzdušných sil NATO v letošním roce s názvem „Ramstein Rover 2012“(RARO12), které je organizováno a řízeno komponentním velitelstvím vzdušných sil (Air Component Command, ACC) v Ramsteinu.

Součástí cvičení jsou ostré střelby na leteckých střelnicích Vojenských újezdů Libavá a Boletice. Během cvičení budou piloti také létat bez munice nad Olomouckým a Jihočeským krajem, kde budou pozemní návodčí procvičovat spolupráci s piloty letounů.

Létání bude probíhat ve dnech 10. - 14. září a 17. - 21. září 2012 v době od 8 do 23 hodin. V sobotu a v neděli se nelétá. Armáda se omlouvá za zvýšenou hlukovou zátěž v průběhu cvičení.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální - Klub seniorů bude příští týden pro veřejnost v pondělí  10. září v době od  9 do 11 hodin. V pondělí 10. a 17. září od 9 do 12 hodin se zájemci mohou hlásit do sportovních jazykových a počítačových kroužků. Upozorňujeme, že kapacita sportovních kroužků je omezena.
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.  Jazykové verze

  • Čeština
  • English