Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice 9. března 2012


obsah:

Hranická radnice  9. března  2012

Proběhne vyhlášení nejlepších sportovců

Město Hranice  - Vyhlášení výsledků ankety o nejlepší sportovce loňského roku  města Hranic je přede dveřmi. vyhlášení proběhne opět ve dvoraně zámku  v úterý 17 . dubna od 17 hodin.

Letos  si při slavnostním předávání cen připomeneme  loňské výročí 25 let juda v Hranicích. Účast na vyhlášení nejlepších hranických sportovců přislíbil úspěšný český judista, medailista z mistrovství světa i Evropy, olympionik Jiří Sosna. Získal, bronz na mistrovství světa  1991, z mistrovství Evropy má kompletní sbírku medailí  - zlato z roku 1988, stříbro z roku 1989 a bronz z roku 1986, na olympiádě v Soulu  1988  zůstal těsně pod stupni vítězů (5. místo).

Sosna tak navazuje na každoroční tradiční účast významných českých sportovních hvězd. V minulých letech již Hranice navštívili například atletická legenda Dana Zátopková, atletka Taťána Kocembová,  fotbalový brankař Ivo Viktor, známý fotbalový trenér Petr Uličný, házenkářský reprezentant i trenér Jiří Vícha, basketbalisté Jan Bobrovský a Ivana Večeřová, skokan na lyžích Jaroslav Sakala či úspěšný hranický odchovanec a olympionik Ondřej Kozlovský.

Nejlepší sportovci se vybírají podle Kritérií vyhlašování nejlepších sportovců města, které  naleznete na webových stránkách města (www.mesto-hranice.cz – životní situace  - ostatní). 

Nominovaní sportovci musí být členy sportovního oddílu nebo klubu, který působí na území města Hranic a reprezentují tento oddíl nebo klub ve sportovních soutěžích.  Výjimkou je kategorie odchovanců, což jsou sportovci, kteří byli členy hranických oddílů a nyní dosahují vynikajících výsledků v mimohranických sportovních oddílech. To znamená, že dosáhli minimálně titulu mistra republiky dospělých,či medaile z mistrovství republiky dospělých, doma i v zahraniční, či jsou členy reprezentacev kategorii dospělých a za reprezentaci startovali.

Zvlášť jsou posuzovány olympijské sporty a neolympijské sporty. V olympijských sportech jsou hodnoceny kategorie jednotlivců a družstev s věkovým členěním a kategorie hendikepovaní  sportovci, která je bez věkového členění. Sportovci jsou věkově členěni do tří kategorií - do 15 let, od 16 do 19 let a 20 let a starší. Neolympijské sporty  nemají stanovené kategorie ani nejsou věkově členěny.

Oddíly a kluby mohly také podávat návrhy na ocenění sportovních seniorů, trenérů a funkcionářů, kteří se svou dlouholetou prací (20 a více let) výrazně zasloužili o rozvoj tělovýchovy v Hranicích.

Moderátorem slavnostního vyhlášení bude již osvědčená dvojice Pavel Nepala a Magdaléna Havlínová.

Při zateplování budov  je nutné myslet na rorýse

Životní prostředí  - V posledních dvou desetiletích v České republice klesá stav populace rorýsů obecných. Rorýs je přitom u nás chráněn zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Podle § 48 tohoto zákona a podle přílohy III vyhlášky č. 395/1992 Sb. je rorýs zařazen mezi druhy zvláště chráněné v kategorii ohrožený.

Jenže v poslední době mají rorýsi velké komplikace  s hnízděním. Plošné rekonstrukce a zateplování domů totiž znamenají nenahraditelnou ztrátu tisíců hnízdních příležitostí. Pro rorýse je typická pevná vazba na hnízdiště. Kde jednou úspěšně vyhnízdí, tam se opakovaně vrací. Pokud o hnízdní dutinu přijde, trvá mu jeden i více roků, než si najde nové. Rorýsi pak jen těžko hledají nová hnízdiště a jejich úbytek může být dramatický.

Provádění rekonstrukcí budov v hnízdním období rorýse obecného (tj. v době od 20. dubna do 10. srpna) je, nebo může být, škodlivým zásahem do jeho přirozeného vývoje.

Zvláště chránění živočichové jako  právě rorýsi, jsou přitom chráněni ve všech svých vývojových stádiích, chráněna jsou jimi užívaná sídla (přirozená i umělá) a jejich biotop. Je zakázáno škodlivě zasahovat do jejich přirozeného vývoje, zejména je rušit, zraňovat, nebo usmrcovat a je také zakázáno ničit, poškozovat, či přemisťovat jejich vývojová stádia.

Pokud je rekonstrukce budovy, jež je rorýsem opakovaně obývána, do jeho hnízdního období naplánována, je nutné postupovat v souladu s ustanovením § 56 zákon o ochraně přírody a krajiny a požádat o povolení výjimky z výše uvedených ochranných podmínek.

Rorýsi zimují v tropické Africe, kam odlétají ihned po vyvedení mláďat na přelomu července a srpna. Ze zimovišť se k nám vrací na přelomu dubna a května. Naprostá většina rorýsů žije ve městech a na vesnicích, kde hnízdí na lidských stavbách.

Rorýs občas zabloudí až do bytu

Popis: V honbě za kořistí občas rorýs skončí  až v ložnici nebo kuchyni. Tento obdivoval záclony na Jaselské ulici hodně zblízka.

Foto: Petra Bakovská

Město nabízí k prodeji dva domy

Majetek  / Dva domy  v Hranicích prodává město. První nemovitostí je dům se zahradou v Máchově ulici a druhou  dům ve Skalní ulici..

Na prodej je jednak dům č.p. 935  v Máchově ulici, nádvoří  o výměře 94 m2 a pozemek  parc.č. 644/39 zahrada o výměře 290 m2. Výchozí cena je 720 tisíc korun.

Dům v ulici Máchova

Druhou nabízenou nemovitostí je   dům č.p. 1059 ve Skalní ulici na pozemku  parcelní číslo  st. 531/1 a část pozemku parcelní číslo  st. 531/1 zastavěná plocha  a nádvoří. Výchozí cena prodeje je  rovný jeden milion korun.

Dům v ulici Skalní

Podrobnější informace o prodávaných domech a případných prohlídkách naleznete na úřední desce webu města  (www.mesto-hranice.cz) nebo na úřední desce ve dvoraně zámku, případně přímo na odboru správy majetku,kancelář číslo 313, paní M. Kaiserová,  telefon 581 828 235.

Ministerstvo vydalo stanovisko k plynovodu

Životní prostředí  - Ministerstvo životního prostředí Praha sdělilo Městu Hranice, že záměr „Morava – VTL plynovod“ byl podroben posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Ministerstvo životního prostředí vydalo stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.

Úplný text stanoviska je zveřejněn na úřední desce MěÚ Hranice, Pernštejnské náměstí 1, zámek a v místních částech Hranic ve Slavíči a ve Velké u Hranic. Doba zveřejnění: 1.3.2012 – 22.3.2012.

Do stanoviska lze nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA (www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz/eia) pod kódem záměru MZP353.

Hledáme ředitelku MŠ

Školství  - Rada města Hranic vyhlásila konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Klíček Struhlovsko Hranice. Termín přihlášek je do 31. března 2012 včetně.

Předpoklady pro výkon funkce jsou vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, 3 roky pedagogické praxe,občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav a dále znalost školských předpisů a problematiky řízení mateřské školy a příspěvkové organizace. Uchazeči budou podrobeni psychodiagnostickým testům.

K přihlášce přiložte ověřené kopie dokladů a nejvyšším dosaženém vzdělání včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem, profesní životopis s podpisem uchazeče, koncepci rozvoje školy (max. rozsah 4 strany strojopisu) s podpisem uchazeče, lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce (ne starší 2 měsíců), výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) a čestné prohlášení podle ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.

Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu:Město Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01  Hranice nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Hranice, Pernštejnské nám. 1.

Obálku označte heslem: NEOTVÍRAT Zn.:OŠK 843/2012-RM 27.

Do městských mateřských škol proběhne zápis

Školství - Zápis dětí do mateřských škol, zřizovaných městem Hranice na školní rok 2012/2013 se uskuteční ve čtvrtek 22. března a v pátek 23. března od 8 do 16 hodin. Jedná se o mateřské školy ZŠ a MŠ Drahotuše, Pohádka Hromůvka, Klíček Struhlovsko, Míček Galašova,  Sluníčko Plynárenská, Slunečnice Struhlovsko  (při ZŠ a MŠ Struhlovsko) a Šromotova pastelka  (při ZŠ a MŠ Šromotovo).

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci budou potřebovat již vyplněnou  a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí do mateřské školy, kterou si vyzvednou přímo v mateřské škole, dále rodný list dítěte a občanský průkaz.

Upozorňujeme rodiče, že zápis je podle zákona nutným předpokladem pro přijetí dítěte do mateřské školy. Dítě může být k předškolnímu vzdělávání přijato pouze na základě podané Žádosti do konkrétní mateřské školy.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální / Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v týdnu od 12. do 16. března  v pondělí v době od 8 do 12 hodin a od 16 do 18 hodin, ve středu  od  8  do  12 hodin a ve čtvrtek od 9 do  11 hodin.

V pondělí v 7.30 a  8.30 proběhne cvičení jógy. Poté přijdou na řadu angličtináři, v 8.45 kurz pro pokročilé a v 9.30 začátečníci.  V 10 hodin začíná zpívání pro radost a v 10.30 jednání výboru. Zdravotní cvičení je v plánu od 16  a od  17 hodin.  V úterý je spinning od 9 hodin v Pohybovém studiu Blanka Motošín. Ve středu proběhne zdravotní cvičení v 7.30 a 8.30. Němčina bude v 9.45.

Ve čtvrtek  je cvičení bosu  od  8.15, jóga od  8.30 a zumba od  9.15.  Stolní tenisté začínají v 9.30. V pátek je plavání na Plovárně Hranice od  14 hodin. Sraz je v 13.45.

Klub seniorů zve ke společnému posezení k oslavě MDŽ,  které se koná v sobotu 17.  března od 15 hodin v divadle Stará střelnice („U Vlasáka“)  V 16 hodin proběhne divadelní představení souboru Tyl Drahotuše „Nebe na zemi“. Vstupné dobrovolné.   

Přednáška s besedou na téma Zapomenutý svět ( Potštátsko, Libavsko) proběhne v pátek 23.3.2012 od 10:00 hod. v KS. Přednáší  mgr. Karel Machyl.                   

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice  (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý2. a4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.  Jazykové verze

  • Čeština
  • English