Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2012 / Hranická radnice - 9. listopadu 2012


obsah:

Hranická radnice - 9. listopadu 2012

Další etapa regenerace sídliště Galašova skončila

Rozvoj města  - Již 2. etapa regenerace sídliště Galašova a Na Hrázi, která byla zahájena v druhé polovině srpna,  skončila koncem října. Tato etapa navázala na první  část rekonstrukce, která probíhala v roce 2010. Město na ni získalo dotaci z Programu regenerace panelových sídlišť  Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 3,3, miliony korun a samo se podílelo dalším více než milionem. Celkové náklady tak dosáhly téměř 4,8 milionů korun. 

V rámci druhé etapy se prováděly opravy stávajících chodníků,   komunikací podél Veličky a také parkovišť. Zároveň se zbudovalo nové parkoviště s deseti stáními a propojovací chodník. Na komunikaci byl umístěn zpomalovací práh, který zároveň plní funkci  přechodového místa. Došlo také k výsadbě  zeleně. V rámci dotace byly k Domu dětí a mládeže instalovány nové dětské prvky - lanový kámen a lezecký prvek. Další  dětské prvky tam dodal odbor životního prostředí.

Také první  etapa byla podpořena dotací  z Programu regenerace panelových sídlišť.  V této etapě prošla změnou zejména plocha mezi  bloky domů Na Hrázi 1732 – 1737 a Galašova  1740 – 1745, kde se vytvořilo něco jako náměstíčko. Vznikla zde klidová plocha,  která navazuje na  zahradu a hřiště Domu dětí a mládeže.

Také se změnil systém parkování a vzniklo několik nových parkovacích míst na  začátku sídliště. Upravily se veřejné plochy, chodníky, vozovka i parkovací stání.   Dosavadní městský mobiliář byl nahrazen  a případně doplněn.  Úpravy se dotkly také veřejné zeleně a kontejnerových stání.

Vedle kotelny vzniklo dětské hřiště. Děti zde mohou využívat různé lanové průlezky, houpačky a další hrací prvky. Letos na jaře zde byly instalovány ještě nové  speciální cvičební prvky, určené zejména pro seniory.

Sídliště se  rozkládá na levém břehu Veličky, je na něm 22 domů a 545  bytů. Do budoucna se připravuje ještě třetí etapa, která by měla řešit zbývající prostor sídliště.

Dětské prvky u domu dětí a mládeže

 Zatímco děti si nových atrakcí pořádně užijí asi až na jaře, nové parkoviště v pozadí rozhodně prázdnotou nezeje.

Město má vypracován manuál pro smogovou situaci

Životní prostředí – Manuál pro případ smogové situace v Hranicích vypracoval odbor životního prostředí MěÚ Hranice. Dozvíte se v něm, co vlastně smog je,  jak se při smogové situaci chovat a také, kde se informace o případné smogové situaci  dozvědět. Město Hranice jako první město v České republice má možnost využít informační tabule na dálnici D1 v případě smogové situace.

Problémem Moravské brány jsou při smogových situacích především vysoké hodnoty jemného polétavého prachu. S vysokou koncentrací tohoto polétavého prachu souvisí i vysoké koncentrace persistentních organických polutantů. Nebezpečí spočívá právě v toxicitě těchto škodlivin, které jsou navázány na jemné částečky polétavého prachu.

Všichni, kteří žijí a podnikají v lokalitě, kde nastala smogová situace, by měli svým jednáním minimalizovat množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Občané by měli být více ohleduplní ke svému okolí a zejména ve dnech zvýšeného znečištění používat ve svých domácích topeništích ekologická paliva (např. zemní plyn oproti tuhým palivům) a při cestách přednostně využívat služeb městské hromadné dopravy.

Město Hranice, odbor životního prostředí, vždy informuje veřejnost v případě zvýšených koncentrací znečišťujících látek a výskytu smogové situace prostřednictvím webové stránky města Hranic www.mesto-hranice.cz; elektronicky předává informaci dotčeným rizikovým skupinám, tj. školy, školky, domov seniorů, nemocnice, lázně Teplice nad Bečvou. Informace  je vyvěšena také na úřední desce města Hranic.

S cílem informovat řidiče o zhoršení ovzduší ve městě požádal odbor životního prostředí o spolupráci Národní dopravní informační centrum Ředitelství silnic a dálnic (dále jen NDIC). Město Hranice, jako první město v České republice, tak bude v případě smogové situace využívat informační tabule na dálnici D1.

Schválená textová část:

smogová situace

Tento text bude v případě smogu v Hranicích vyvěšován operátory NDIC na informačních tabulích dálnice D1 na 319 kmsměr Praha a 305,9 kmsměr Ostrava. Jedná se pouze o informaci s doporučujícím textem. Přesto město Hranice očekává, že v případě smogové situace omezí řidiči dálkových tras, jedoucí po dálnici, průjezd Hranicemi.

Doplňující základní informace:

Smogem nazýváme chemické znečištění atmosféry, způsobené lidskou činností. Jeho název pochází z anglického spojení slov smoke (kouř) a fog (mlha). Jedná se o jev, během kterého je atmosféra obohacena o složky, které v ní normálně nejsou a které jsou škodlivé pro zdraví. V původním významu se jako smog označovala mlha, znečištěná kouřem. V současné době se však jako smog označuje obecně silné znečištění ovzduší.

Z odborného hlediska rozlišujeme dva druhy smogu:

  • Redukční smog (též londýnský, nebo zimní) je označení pro složeninu městského a průmyslového kouře a mlhou, vyskytující se během roku typicky v zimních podmínkách s výraznými přízemními inverzemi teploty vzduchu a bezvětřím. Obsahuje zejména oxid siřičitý, oxidy dusíky a polétavý prach. Zimní smog vzniká převážně v průmyslových aglomeracích, nebo v hustě osídlených oblastech.

  • Oxidační smog (též losangeleský, nebo letní) má silné oxidační, agresivní, dráždivé a toxické účinky. Jeho vznik je typický za horkých letních dnů a má původ především ve výfukových plynech automobilů.

Je nutno ještě zdůraznit, že ne každá inverze, nebo mlha, je provázena smogovou situací.

 

Svoz biologického odpadu ze zahrádek končí

Životní prostředí  - Velkoobjemové kontejnery pro uložení odpadů ze zahrádek tento víkend končí. Upozorňujeme, že kontejnery jsou učeny pouze na biologicky rozložitelné odpady, větve je vhodné rozřezat  na menší kousky. Přistavení bude přítomen pracovník firmy Ekoltes Hranice, který bude dohlížet na ukládání pouze biologicky rozložitelných odpadů.

V případě, že Vám časový harmonogram nevyhovuje, můžete biologický odpad odevzdat ve Sběrném dvoře Ekoltesu ve Zborovské ulici, telefon:  581 674 422.

Seznam míst velkoobjemových kontejnerů a časový harmonogram:

lokalita

stanoviště

Datum

Čas přistavení

Velká

zastávka u Veličky

10.11.

8 – 9 hod.

naproti hospodě

10.11.

10 – 11 hod.

u Šlosarového – směr Hrabůvka

10.11.

12 – 13 hod.

Benátky

10.11.

14 – 15 hod.

Slavíč

u kaple

10.11.

8 – 9 hod.

Na hrázi

10.11.

10 – 11 hod.

u školy

10.11.

12 – 13 hod.

Lhotka

na točně u autobusové zastávky

10.11.

14 – 15 hod.

Hranické televizní zprávy lze naladit na satelitu

Městský úřad  - Zpravodajství místní televize, které je umístěno na webových stránkách  města www.mesto-hranice.cz, můžete sledovat i na satelitu. Místní zprávy uvidíte každý týden na kanálu Regionální televize od pátku od 18.40  ve 4 hodinových intervalech (22.40, sobota 02.40, 06.40, 10.40 a 14.40 hod) až do soboty do 14.40.  

Regionální televizi  je možné naladit na nekódovaném kanále  Astra 3B (Astra1)., 23,5 stupňů E, transpodér : 3.224, frekvence 12,168 Mhz, datový tok : 2,5 Mbps CBR. Kanál je nekódovaný a sleduje ho v ČR a SR přes 3 miliony domácností což je kolem 7 miliónů diváků. 

Stavební úřad bude uzavřen

Stavební úřad – Upozorňujme, že odbor stavební úřad Městského úřadu v Hranicích bude z provozních důvodů  v úterý 4. prosince 2012 jeden den uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Blíží se vyúčtování grantů

Městský úřad - Upozorňujeme všechny, kteří letos získali od města finanční prostředky v rámci grantového programu nebo příspěvku na činnost, že se blíží termín, kdy musí předložit vyúčtování přijatých prostředků. Vyúčtování grantů i příspěvků má být provedeno do 60 dnů od ukončení projektu, nejpozději však do 30. listopadu. U akcí, pořádaných po tomto termínu, musí být vyúčtování provedeno nejpozději do 15. ledna  následujícího roku.

Zveme na zastupitelstvo

Městský úřad / Jednání zastupitelstva města Hranic se uskuteční ve čtvrtek 15. listopadu od 16. hodin v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Přesný program jednání zastupitelstva naleznete na webových stránkách města (www.mesto-hranice.cz), na úřední desce ve dvoraně zámku a na dalších obvyklých místech. Jednání zastupitelstva města je veřejné a jste na něj srdečně zváni.

Nabízíme pronájem bývalé kavárny na zámku

Majetek  - Město nabízí pronájem prostorů na zámku po bývalém Café baru. Jde o dvě místnosti o výměře 93,70 m2 a 44,50 m2 v přízemí u jižního vstupu do zámku. K místnostem lze pronajmout  i část pozemku parc.č.st. 3/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 57 m2  v předzámčí.

Podrobnější informace o prohlídkách a pronájmech naleznete na webu  města  (www.mesto-hranice.cz) nebo na úřední desce, případně přímo na odboru správy majetku,kancelář číslo 313, paní M. Kaiserová,  telefon 581 828 235.

Město prodává objekty

Majetek  -  Rada města Hranic schválila záměr na prodej  objektu občanské vybavenosti bez čp. situovaného na pozemku parc.č.st. 559 k.ú. Drahotuše a  pozemku parc.č.st. 559 zastavěná plocha a nádvoří o výměře195 m2 v k.ú. Drahotuše,  zapsaných na list vlastnictví č. 1328. Podrobnější informace získáte na  odboru správy majetku MěÚ Hranice, Pernštejnské nám. 1, kancelář číslo dveří 313, M. Kaiserová, telefon  581 828 235.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální - Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v týdnu od 11. do 16. listopadu v pondělí v době od 8 do 12 hodin a od 15.30 do 18 hodin, dále ve středu  od 8 do 12 hodin a ve  čtvrtek  od 9 do 11 hodin.

V pondělí v 7.30 a  8.30 proběhne cvičení jógy. Poté přijdou na řadu angličtináři, v 8.45 kurz pro pokročilé a v 9.30 a 10.15 začátečníci. Od 9.30 do  12 nastoupí stolní tenisté. Zdravotní cvičení je v plánu od 15.30 a 16.30 a od 16 hodin se sejdou křížovkáři.   

V úterý je od 9 hodin  spinning ve studiu Blanka. Ve  středu je možné opět od  7.30 a  8.30 absolvovat zdravotní cvičení. V 9.45 je na pořadu němčina.  Od 14 do 16 hodin proběhne počítačový kurz. Ve čtvrtek 15. listopadu je od 8. hodin naplánován vnitřní a venkovní podzimní úklid. Potřebné nářadí a další náčiní sebou.

V pátek od 14 hodin začíná plavání na Plovárně Hranice. Sraz účastníků je v 13.45. Klub seniorů zve na besedu Českého červeného kříže o první pomoci. Beseda se uskuteční ve středu 14. listopadu 2012 v 10 hodin v Klubu seniorů.

 Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do  10 hodin.  Jazykové verze

  • Čeština
  • English