Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2013 / Hranická radnice 1. března 2013


obsah:

Hranická radnice  1. března 2013

Rozpočet prošel první úpravou

Město  Hranice – První změnu rozpočtu projednali zastupitelé města Hranic na svém únorovém jednání. Rozpočet byl upraven na základě vyčíslení zůstatků hospodaření města za rok 2012 a také na základě požadavků jednotlivých odborů. Nyní dosahuje výše téměř  323 milionů korun.

Nejvýraznější změnou proti  původnímu rozpočtu, schválenému v prosinci, jsou, kromě investic,  převody finančních prostředků z rozpočtu 2012 do rozpočtu 2013. Jedná se o částky, které jsou určeny na konkrétní akce, z různých důvodů ale budou vyčerpány až letos. Celkem  se jedná o  36 milionů korun. Mezi ně patří například pokračující výkupy pozemků a další náklady na  dokončení cyklostezky Bečva   - 3. etapy. Na tu je letos v rozpočtu převedeno  1,8 milionu korun, s tím že s vlastní realizací se počítá v roce  2014.

Mezi  převody patří  také oprava schodiště Máchova  (k průmyslové zóně) ve výši 650 tisíc korun. Zde je již vybrána firma, která bude akci provádět, čeká se jen na příznivé klimatické podmínky.

Z dalších zajímavých převodů upozorňujeme na rozšíření Klubu seniorů, na které bylo z loňského rozpočtu převedeno 2,4 milionu korun a také  na výstavbu parkoviště na ulici Rezkova, kde bylo převedeno  1,2 milionu korun. Na toto parkoviště byly vyčleněny i další prostředky z jednorázových akcí  (investic) takže celkem máme letos v rozpočtu na jeho výstavbu  3 miliony korun. Na Rezkové by mělo přibýt  kolem 50 parkovacích míst za posledním domem  směrem   k silnici I/47. Stavba by měla začít v druhé polovině letošního roku.  Jde o další krok k řešení nedostatku parkovacích míst na sídlištích.

Zastupitelé v rozpočtu města schválili také 28 milionů korun na investice a další jednorázové výdaje. Z této částky činí 3,8 milionu rezerva, která může sloužit například k pokrytí  dotačních akcí nebo při potřebě  nějaké nenadálé investice.  Zbývající částka  24,2 miliony  je rozdělena spíš do drobnějších akcí. Mezi ty největší lze zařadit výstavbu hasičské zbrojnice ve Velké, na kterou jsou  v rozpočtu  připraveny 4 miliony korun. Nová hasičské zbrojnice by měla vyrůst poblíž Sokolovny. V přízemí jsou plánovaná parkovací stání pro hasičské vozy a v patře sociální zázemí, šatny a další nezbytné prostory. Počítá se také s vybudováním přístupových ploch a nájezdů. Stavba by měla začít v druhé polovině letošního roku. 

Hned několik akcí se týká oprav komunikací a chodníků. V rozpočtu se počítá například s chodníkem na ulici Potštátská 2,5 milionu korun), nutnou opravou mostu přes  železniční trať na Valašské Meziříčí (3 miliony korun - vyjádření statika), opravou komunikace v ulici K. Světlé, kde je potřeba nový povrch (1,5 milionu korun),  opravou chodníku na ulici  Tovární, kde bude  vyměněna betonová  dlažba za zámkovou (1,6 milionu korun),  nebo výstavbou chodníku ve Slavíči, na které se podílí firma Presbeton  dodáním stavebního materiálu zdarma. Město má také vyčleněny 3 miliony korun na úpravu prostoru před bývalým ředitelstvím  Sigmy (Sigma II) včetně řešení autobusové zastávky. Tato akce však bude finančně náročnější. Město proto bude jednat s tamními firmami o jejím spolufinancování.

Z drobnějších jednorázových výdajů stojí za povšimnutí například půl  milionu na digitalizaci letního kina, 400 tisíc na výměnu oken ve smuteční síni nebo  400 tisíc na opravu fasády staré radnice.

Připravuje se změna lázeňského statutu

Stavební úřad  - Připravuje se změna statutu lázeňského místa Teplice nad Bečvou. Město Hranice proto oslovuje občany Hranic, kteří vlastní pozemky a stavby ve vnitřním lázeňském území, aby k návrhu připojili své připomínky. Ty mohou písemně podat do středy 20 března na Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice.

Stávající statut lázeňského místa Lázně Teplice nad Bečvou byl vydán již v dubnu 1987. Je tedy desítky let starý a jeho znění neodpovídá současným požadavkům na rozvoj obce Teplice nad Bečvou a města Hranic a zároveň neumožňuje další rozvoj lázní při zachování řádné ochrany léčebných zdrojů.

Město Hranice obdrželo od Lázní Teplice nad Bečvou, a.s., žádost o úpravu lázeňského statutu. Na základě tohoto podnětu, město připravilo ve spolupráci s žadatelem, Ministerstvem zdravotnictví ČR a dotčenými obcemi Teplice nad Bečvou, Ústí a Černotín, návrh nového statutu lázeňského místa.

Lázeňský statut vymezuje zejména vnitřní a vnější území lázeňského místa a v zájmu ochrany léčebného režimu a zachování lázeňského prostředí stanoví omezení související s výstavbou a rozvojem lázeňského místa, stanoví činnosti, které se v lázeňském místě omezují nebo zakazují a stanovuje i zařízení, která se v něm nesmí zřizovat.

Na základě zaslaných připomínek veřejnosti bude návrh nového lázeňského statutu předložen Zastupitelstvu města Hranic k projednání. Po zapracování připomínek bude návrh předložen k dalšímu postupu Ministerstvu zdravotnictví ČR, oddělení Český inspektorát lázní a zřídel. Statut lázeňského místa stanoví vláda nařízením.

Do návrhu textu lázeňského statutu včetně grafických příloh je možno nahlédnout na úřední desce a webových stránkách Městského úřadu Hranice, www.mesto-hranice.cz (úřední deska), nebo osobně na Městském úřadě Hranice, odboru stavební úřad, II patro, kancelář č. 327.

Lázeňský statut se má změnit

 

Podnikatelé na Hranicku mohou vyplnit dotazník

Hranicko  - Svůj pohled na budoucnost podnikání na Hranicku mohu sdělit pomocí dotazníkového šetření podnikatelé na Hranicku. Jde o nastavení rozvojových oblastí a priorit v období let 2014 až 2020 které se zaměřují zejména na malé a střední podnikatele stejně jako na poskytovatele služeb a atraktivit v cestovním ruchu.

Pro podnikatele ve všech oblastech hospodářství kromě cestovního ruchu je určen dotazník, který se dotýká problémů s dostupností, kvalitou a vzdělaností pracovních sil či vnějších i místních překážek v rozvoji podnikání. Spolu s respondenty hledá odpovědi na nejúčinnější podporu podnikání ze strany obecních úřadů či samotných regionálních rozvojových organizací. Výsledky budou také sloužit jako podklad pro Živnostenský odbor Městského úřadu Hranice při správném směrování podpory podnikání na území města i celého regionu.

Prostor je zde i pro naznačení vlastních rozvojových plánů, jelikož celkový přehled o množství a zaměření projektových záměrů bude nezbytným předpokladem k čerpání budoucích dotačních titulů. Dotazník je k dispozici na odkazu www.regionhranicko.cz/dotaznik3,k dispozici budou taktéž předtištěné archy, které je možno si vyzvednout a odevzdat do sběrných boxů ve dvoraně zámku, v sídle Živnostenského odboru MěÚ Hranice v Zámecké ulici č. 118 nebo na Finančním úřadě v Hranicích.    

Speciálně pro oblast cestovního ruchu a tedy provozovatele ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovních potřeb, podnikatelsky provozovaných sportovišť či provozovatele technických a historických památek je pak určen dotazník na odkazu www.regionhranicko.cz/dotaznik2, který se zaměřuje na aktuální skladbu klientů, význam regionálních atraktivit, budoucnost destinačního managementu, spolupráci s místními samosprávami i mezi jednotlivými provozovateli navzájem. Tento dotazník bude možno vyplnit pouze na internetu.

Oba dotazníky mají za cíl skloubit teoretický pohled na rozvoj regionu se skutečným stavem a pohledem samotných aktérů podnikatelského prostředí, proto Vás velmi prosíme o cca 15 minut Vašeho času a dle oboru podnikání vyplnění jednoho či druhého dotazníku.

Šetření poběží do konce března 2013. Jeho výsledky budou zásadním podkladem pro vytvoření kvalitní a všeobecně přijímané Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020. Do její konečné podoby samozřejmě bude možno během celého letošního roku promluvit na platformě pracovních skupin, sérii veřejných jednání či v připomínkovém řízení, o všech těchto akcích budou jednotlivé cílové skupiny pravidelně informovány.

S dotazy se obracejte na manažera MAS Hranicko Mgr. Františka Kopeckého,  tel.: 773 583 020, e-mail: f.kopecky@regionhranicko.cz .

Hranice pomohou postiženým ve Frenštátu

Město Hranice - Částku  50 tisíc korun pošle město Hranice obětem výbuchu domu v nedalekém Frenštátu pod Radhoštěm.  Částka bude zaslána na speciální účet, který zřídilo město Frenštát pod Radhoštěm k tomuto účelu.  Tuto částku odsouhlasilo  ve čtvrtek 21. února zastupitelstvo města Hranic.

Není to poprvé, kdy se město Hranice setkává s potřebou vzájemné finanční pomoci v nouzi.  Tuto zkušenost má jako dárce, například po povodních  v Čechách   v roce  2002, ale i jako obdarovaný.  Například v roce  2010 poskytla Městská část  Praha  18 -  Letňany částku 40 tisíc korun na  opravu mostku přes Ludinu, poškozeného bleskovými povodněmi v roce  2009.

Po povodních v roce  1997 pak byla za peníze, vybrané v nizozemském partnerském městě Voorburgu, postavena nová lávka přes Bečvu v místní části Rybáře na místě původní lávky, stržené  velkou vodou.

Zápis do mateřských škol

Školství - Zápis dětí do mateřských škol, zřizovaných městem Hranice na školní rok 2013/2014 se uskuteční ve čtvrtek 28. března a v pátek 29. března od 8 do 16 hodin. Jedná se o mateřské školy ZŠ a MŠ Drahotuše, Pohádka Hromůvka, Míček Galašova,  Sluníčko Plynárenská, Slunečnice a Klíček Struhlovsko  (obě při ZŠ a MŠ Struhlovsko) a Šromotova pastelka  (při ZŠ a MŠ Šromotovo).

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci budou potřebovat již vyplněnou  a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání, která je k dispozici v mateřských školách u ředitelek a vedoucích učitelek, dále rodný list dítěte a občanský průkaz žadatele.

Upozorňujeme rodiče, že zápis je podle zákona nutným předpokladem pro přijetí dítěte do mateřské školy. Dítě může být k předškolnímu vzdělávání přijato pouze na základě podané žádosti do konkrétní mateřské školy.

Nabízíme dům se zahradou v Máchově ulici v Hranicích

Majetek  - Dům se zahradou v Máchově ulici nabízí město Hranice za sníženou cenu. Na prodej je dům č.p. 935  v Máchově ulici, nádvoří  o výměře 94 m2 a pozemek  parc.č. 644/39 zahrada o výměře 290 m2. Výchozí cena je nyní snížena na 590 tisíc korun. Prohlídka nemovitosti se může uskutečnit na základě individuálního zájmu.

Město také nabízí pronájmy dalších prostor.

Podrobnější informace o prohlídkách nemovitosti, o pronájmech prostor i o dalších nabídkách prodeje či pronájmu ze strany města Hranic naleznete na webu  města  (www.mesto-hranice.cz) nebo na úřední desce, případně přímo na odboru správy majetku, kancelář číslo 313, paní M. Kaiserová,  telefon 581 828 235.

 

Město prodává objekty

Majetek  -  Rada města Hranic schválila záměr na prodej  objektu občanské vybavenosti bez čísla popisného na pozemku na Struhlovsku za  restaurací Kotelna a  pozemku parcelní číslo st. 559 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 195 m2  v katastrálním území Drahotuše,  zapsaných na list vlastnictví č. 1328.

Podrobnější informace získáte na  odboru správy majetku MěÚ Hranice, Pernštejnské nám. 1, kancelář číslo dveří 313, M. Kaiserová, telefon  581 828 235.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální - Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v týdnu od 4. do 8. března 2013  v pondělí v době od 8 do 12 hodin a od 15.30 do 18 hodin, ve středu od 8 do 12 hodin a ve  čtvrtek  od 9 do 10.30.

V pondělí v 7.30 a  8.30 proběhne cvičení jógy. Poté přijdou na řadu angličtináři, v 8.45 kurz pro pokročilé a v 9.30 a 10.15 začátečníci. V 9.30  začnou hrát stolní tenisté. V 10.30 je naplánována schůze výboru Klubu seniorů. Odpoledne, v 15.30 a 16.30 je na programu zdravotní cvičení.  V 15.30 se sejdou křížovkáři.

V úterý je od 9 hodin spinning v Pohybovém studiu Blanka na Motošíně.  Od 10.15   se opět sejdou stolní tenisté. Na tento den je také nachystán běžkařský výlet.

Ve  středu je od 7.30 a 8.30 zdravotní cvičení. Od 9.45 nastoupí němčináři a od 9.30 do 12 je stolní tenis. Ve čtvrtek je od 8.15 cvičení bosu, od  8.30 jóga,  a od  9.15 zumba.  Stolní tenisté si zahrají od  9.30 do 10.30 hodin.

V pátek od 14 hodin začíná plavání na Plovárně Hranice. Sraz účastníků je v 13.45.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do 10 hodin.  Jazykové verze

  • Čeština
  • English