Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2013 / Hranická radnice 1. února 2013


obsah:

Hranická radnice  1. února 2013

Hranice na Regiontouru lákaly na pohodu a odpočinek

Cestovní ruch - Heslo „Poznejte Hranice pohody a odpočinku  bylo hlavním mottem Hranic na 22. mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech Regiontour 2013.  Město nabízelo balíčky zážitků na Hranicku - akrobatické lety, cykloturistika, wellness pobyty, vodní sporty nebo netradiční kurzy.

Veletrh Regiontour je nosným projektem na podporu domácího cestovního ruchu a incomingu v České republice. Město Hranice již tradičně svůj výstavní a informační stánek prezentovalo v  rámci expozice Olomouckého kraje. U stánku se střídali zástupci Hranické rozvojové agentury, města Hranic, Městského informačního centra Hranice, ale také zástupci polského partnera, kteří prezentovali projekt Na kole do minulosti Moravskou bránou a Dolinou Malej Panwi.

Zástupci města  prezentovali na veletrhu Regiontour 2013 například informační letáky s tématy židovských památek, Městskou naučnou trasu - Za krásami Městské památkové zóny Hranice a aktualizovaný leták Hranická propast, do kterého byly vloženy nové informace o rekordních ponorech do propasti v loňském roce.

Pro Regiontour byly také  připraveny další materiály, velký zájem byl zejména o  kalendáříky města na rok 2013 s informací o 100 letech od objevení Zbrašovských aragonitových jeskyních a záložku – kalendář nejvýznamnějších akcí v Hranicích a lázních Teplice nad Bečvou.

Hranice také společně se všemi městy ležícími na Cyklostezce Bečva od pramene řeky v Beskydech až po soutok s Moravou v Tovačově propagovaly Cyklostezku Bečva a to zejména formou propagačního banneru, pomocí letáků a mapami celé cyklostezky. Kromě toho město propagovalo v rámci volného sdružení Moravská brána – území měst Přerov, Lipník a Hranice nabídkový balíček Školní výlety v Moravské bráně.

Hranický stánek na Regiontouru

V rámci tiskové konference všech moravských krajů byla také představena nová publikace Duchovní dědictví Moravy a Slezska. Tato publikace baly vydána u příležitosti cyrilometodějského jubilea - 1150. výročí příchodu soluňských bratří Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Toto významné jubileum připomene během roku 2013 řada duchovních a kulturních akcí. Průvodce vyšel v celkovém nákladu 28 500 kusů.

Základní a mateřská škola Struhlovsko se představuje

Naše  škola leží  v klidné části města,  obklopena rozlehlou  zahradou s venkovní přírodovědnou učebnou, prostorným atriem využívaným k výuce i k relaxaci dětí. Součástí  školního areálu je  nové  sportovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem, či  venkovní prostory vybavené pro školní družinu a školku..

Školu navštěvuje téměř pět set žáků,  jejichž  výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Ať s míčem, knihou nebo kružítkem – příležitost u nás dáme všem“, s rozšířenou dotací hodin matematiky,  přírodovědných předmětů a sportu.

Školní budova se otevírá již v 7.20. Děti tak mohou využít školních prostor již před začátkem vyučování. Tuto službu jistě uvítají hlavně přespolní žáci v období zimy či při nepříznivém počasí.

Od první třídy  začíná výuka  anglického jazyka, od šestého ročníku si žáci vybírají z nabídky volitelných předmětů. Od pátého ročníku probíhá výuka informatiky. Nabízíme  druhý cizí jazyk – ruský, německý či francouzský, sportovní výchovu, základy řemeslné výroby a  využití digitálních technologií a práci s PC či přírodovědné praktikum. Výuka probíhá v moderně vybavených prostorných učebnách, využíváme  čtyři počítačové učebny, interaktivní tabule jsou instalované v mnoha třídách.

Všechny ročníky prvního stupně vyjíždějí na školy v přírodě, 6.ročníky na adaptační kurzy, 9. ročníky na matematické soustředění. Využíváme i přírodovědné projektové dny na Sluňákově. Žáci se účastní mnoha zajímavých exkurzí - např. do Darkoviček, Dalešic, Dukovan, archeoskanzenu Modré, automobilky Hyundai, hvězdáren či gobelínky. Druhý stupeň pravidelně jezdí do Vídně, Londýna či Paříže. V 5. a 7. ročníku se pro děti uskutečňuje lyžařský kurz.

Škola je zapojena do řady projektů. Například  projekt „EU peníze školám“,  matematický projekt „Hledání nové cestičky k výuce  matematiky“ nebo mezinárodní projekt  „Comenius“, který otevírá žákům i učitelům bránu do Evropy.  Loni jsme  navázali užší spolupráci  s partnerskou školou v polském městě Rydultowy.

Jsme školou s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů, samozřejmostí je zapojení do ekologických projektů – Evvoluce, Recyklohraní, M.R.K.E.V. Tradici již má projekt „Ovoce do škol“ a „Zdravé zuby“ pro žáky prvního stupně. Jsme držitelem certifikátu „ Rodiče vítáni“.

Děti prvního stupně navštěvují po vyučování školní družinu. Provoz družiny je denně od 6  do 16:30 hodin. O zajímavý program se dětem starají tři vychovatelky v samostatných odděleních. Součástí družiny jsou i zájmové kroužky – od výtvarných a hudebních až po sportovní. Naši školní družinu mohou navštěvovat všechny děti, které projeví o odpolední „zaměstnání „zájem.

ZŠ Struhlovsko

Co dalšího nabízíme?

Každodenní výběr ze dvou jídel v naší zrekonstruované jídelně, relaxační koutky, minizoo, nově zařízené prostory šaten, odpolední kroužky, autobusovou zastávku přímo u vjezdu do areálu školy.

Poslouchají Vaše děti rády pohádky nebo si v nich touží zahrát?  U nás mohou zažít oboje. Každý rok jezdíme s dětmi na divadelní představení. Ve škole si mohou zájemci o herectví vyzkoušet svoje první role v dramatickém kroužku. V hudební výchově se pod vedením odborníků připraví na Struhlovskou Pop notu. V českém jazyce si vytříbí přednes pro recitační soutěž, sepíší svůj první scénář pro loutky, které si společně vyrobí. Svá představení pak rodičům představí na vánoční besídce či maminkám ke Dni matek.

Láká Vaše děti práce moderátora nebo žurnalistika? Rádi je uvítáme  v  redakci školního časopisu Brána. Zájemci mohou  moderovat akce školy, tvořit zprávy do školního rozhlasu a následně je odvysílat nebo si vyzkoušet roli dýdžeje a namixovat spolužákům nejlepší hudební hity na přestávku.

Touží vyniknout spíše na sportovním poli? Naši tělocvikáři zakomponovali do výuky atraktivní pohybový program s názvem Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů. Naše škola je organizátorem okresního i krajského kola této soutěže – olympijská vítězka Šárka Kašpárková pomáhá našim tělocvikářům měřit sportovní výkony žáků. Nemáte program na víkend? Přírodovědný kroužek Plantago organizuje akce pro své členy a jejich rodiče.

To a mnoho dalšího  mohou Vaše děti  zažít na naší  škole. Více  na http://www.stru.hranet.cz/, třídních webech  nebo při osobní návštěvě naší školy. Vše dobré Vám i Vašim blízkým přejí zaměstnanci ZŠ a MŠ Struhlovsko.

Ilustrační foto: ZŠ Struhlovsko

 Město opět vybírá nejlepší sportovce za uplynulý rok

Město Hranice  - Tradiční anketa o nejlepší sportovce loňského roku  se  rozbíhá. Nominace lze podávat do  25. února 2013. Sportovní oddíly a kluby mohou podávat v každé kategorii vždy nejvýše dvě nominace.  

Nejlepší sportovci se vybírají podle Kritérií vyhlašování nejlepších sportovců města, které  naleznete na webových stránkách města (www.mesto-hranice.cz – životní situace  - ostatní). 

Nominovaní sportovci musí být členy sportovního oddílu nebo klubu, který působí na území města Hranic a reprezentují tento oddíl nebo klub ve sportovních soutěžích.  Výjimkou je kategorie odchovanců, což jsou sportovci, kteří byli členy hranických oddílů a nyní dosahují vynikajících výsledků v mimohranických sportovních oddílech. To znamená, že dosáhli minimálně titulu mistra republiky dospělých,či medaile z mistrovství republiky dospělých, doma i v zahraniční, či jsou členy reprezentacev kategorii dospělých a za reprezentaci startovali.

Zvlášť jsou posuzovány olympijské sporty a neolympijské sporty. V olympijských sportech jsou hodnoceny kategorie jednotlivců a družstev s věkovým členěním a kategorie hendikepovaní  sportovci, která je bez věkového členění. Sportovci jsou věkově členěni do tří kategorií - do 15 let, od 16 do 19 let a 20 let a starší. Neolympijské sporty  nemají stanovené kategorie ani nejsou věkově členěny.

Nominace se musí zasílat na stanoveném formuláři, který můžete získat na podatelně Městského úřadu ve dvoraně zámku, na odboru školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu nebo na webových stránkách města. 

Oddíly a kluby mohou také podávat návrhy na ocenění sportovních seniorů, trenérů a funkcionářů, kteří se svou dlouholetou prací (20 a více let) výrazně zasloužili o rozvoj tělovýchovy v Hranicích.

Zápis do 1. tříd je za týden

Školství - Zápis do prvních tříd pro školní rok 2012/2013 se uskuteční v pátek 8. února 2013 od 14. 00 do 18.00 hodin     a v sobotu 9. února 2013 od9.00 do 11.00 hodin (kromě Drahotuš, ty mají v sobotu zápis od 8 do 10 hodin)

Zapisují se převážně děti, které k 31. srpnu 2013 dovrší šesti let. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2013 do konce června 2014, může být přijato k plnění školní docházky již ve školním roce 2013/2014, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2007 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou pro přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2014 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
K zápisu také přijdou děti, které při minulém zápisu dostaly odklad povinné školní docházky.

Rodiče si mají přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Tiskopisy k zápisu vyplňují rodiče buď přímo u zápisu, nebo si je mohou stáhnout na webových stránkách škol,  vyplnit předem a odevzdat při zápisu. Jde o Žádost o přijetí dítěte  k základnímu vzdělávání, dále zápisní lístek, případně žádost o odklad povinné školní docházky.

Program Klubu seniorů

Sociální - Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v týdnu od 4. do 8. února 2013  v pondělí v době od 8 do 12 hodin a od 15.30 do 18 hodin, dále ve středu  od 8 do 12 hodin a ve  čtvrtek  od 9 do 10.30 hodin.

V pondělí v 7.30 a  8.30 proběhne cvičení jógy. Poté přijdou na řadu angličtináři, v 8.45 kurz pro pokročilé a v 9.30 a 10.15 začátečníci. Od 9.30 do  12 nastoupí stolní tenisté. V 10.30 je schůze výboru. Odpoledne, v 15.30 a 16.30 je na programu zdravotní cvičení. V 15.30 začínají křížovkáři.

V úterý je od 9 hodin spinning v pohybovém studiu Blanka na Motošíně. Od 10.15 do 11.15 nastoupí stolní tenisté. Odpoledne je plánována turistická vycházka. Při dobrém počasí a sněhových podmínkách to bude běžkařský výlet z Potštátu přes Michalov, Boňkov, Lhotku do Hranic. Délka nenáročné trasy je asi 14 km. Odjezd linkového autobusu od ZNZ ( viadukt)   je ve 12:38 hodin. Při nevhodných sněhových podmínkách se uskuteční pěší výlet z Hranic přes Teplice, Valšovice a Rybáře zpět do Hranic. Sraz je v 12:30 u Sokolovny. Upřesnění naleznete v pondělí 4. února na nástěnce Klubu a jeho webových stránkách

Ve  středu je v 7.30 a 8.30 zdravotní cvičení. Dále nastupují v 9.45 němčináři. Od 9.30 do 12 je stolní tenis. Odpoledne je ve 14 hodin počítačový kurz a opět stolní tenis. Ve čtvrtek je od 8.15 cvičení bosu, od  8.30 jóga,  a od  9.15 zumba.  Stolní tenisté si zahrají od  9.30 do 11 hodin. V pátek od 14 hodin začíná plavání na Plovárně Hranice. Sraz účastníků je v 13.45.

Připravuje se také zájezd na a Tesák, Troják a Sv.Hostýn  pro pěší a běžkaře na 12. února.  Pěší začínají na Tesáku, pak odjedou na Hostýn, poté se v obci Lazy setkají s běžkaři. Běžkaři vyrazí po Hostýnské magistrále z Tesáku přes Troják do Lazů.  Trasa měří 15 km a je středně obtížná. Odjezd autobusu ze Šromotova nám je v 9 hodin. Cena je 50 korun. Přihlášky a platby v Klubu 6. února od 7.30 hod.

Vstupenky na koncert bratří Nedvědů v Novém Jičíně v sobotu 9. února jsou ještě k dispozici.Jazykové verze

  • Čeština
  • English