Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2013 / Hranická radnice 11. ledna 2013


obsah:

Hranická radnice 11. ledna  2013

Na životní prostředí jdou desítky milionů

Finanční  - Desítky milionů korun dává každoročně město do oblasti životního prostředí. Je tomu stejně i ve schváleném rozpočtu na rok 2013, kdy má odbor životního prostředí schváleno téměř 45 milionů korun.  

Z toho největší podíl činí výdaje na komunální odpad, které dosahují téměř 13 milionů korun. Dalších více než 6 milionů padne na tříděný  odpad,  z toho  4 miliony „spolkne“ sběrný dvůr“ další 2 miliony  padnou na sběr a svoz tříděného odpadu. Platby daní a poplatků za skládkování odpadu vyjdou letos na 1,6 milionu korun. Na oblast  odpadového hospodářství tedy celkem ročně putuje  téměř 21 milionů korun.

Na veřejnou zeleň je plánováno téměř  8 milionů korun.  V této oblasti je finančně nejnáročnější údržba a sečení ploch, která přijde na 4,3 milionu korun. Obdobně nákladné jako veřejná zeleň je také veřejné osvětlení, které si letos vyžádá náklady ve výši 7,3  milionů korun. 

Další  více než milion je vyčleněn na kanalizaci,  z toho je půl milionu na opravy a udržování wc .V rozpočtu je také vyčleněna částka na zvýšenou očistu komunikací kvůli snížení prašnosti  (700 tisíc korun) a dalších 500 tisíc na monitoring ovzduší.

Na provoz krytého  bazénu přispívá město 2,5 miliony, dalších 500 tisíc je určeno na venkovní bazén. Celkem na  koupaliště  připadnou 3 miliony korun.Na deratizaci  a odchyt holubů je letos vyčleněno  190 tisíc korun.  

Z drobnějších položek je zajímavá například  částka  85 tisíc na likvidaci černých skládek, 550 tisíc na psí útulek, 150 tisíc na granty a 50 tisíc na příspěvky v oblasti životního prostředí. 

 Ekoltes čistil komunikace kvůli prašnosti

V letních měsících probíhá čištění komunikací kvůli snížení prašnosti

Chystá se zápis do 1. tříd základních škol

Školství - Zápis do prvních tříd pro školní rok 2012/2013 se uskuteční v pátek 8. února 2013 od 14. 00 do 18.00 hodin     a v sobotu 9. února 2013 od9.00 do 11.00 hodin (kromě Drahotuš)

Zapisují se převážně děti, které k 31. srpnu 2013 dovrší šesti let. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2013 do konce června 2014, může být přijato k plnění školní docházky již ve školním roce 2013/2014, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2007 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou pro přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2014 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
K zápisu také přijdou děti, které při minulém zápisu dostaly odklad povinné školní docházky.

Rodiče si mají přinést rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a dobrou náladu. Tiskopisy k zápisu vyplňují rodiče buď přímo u zápisu, nebo si je mohou stáhnout na webových stránkách škol,  vyplnit předem a odevzdat při zápisu. Jde o Žádost o přijetí dítěte  k základnímu vzdělávání, dále zápisní lístek, případně žádost o odklad povinné školní docházky.

Začátek povinné školní docházky odloží ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku a doložené doporučujícím posouzením PPP a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Představuje se Základní škola 1. máje

Good night. How did you sleep? Guten Morgen. Wie hast du geschlafen? Доброе утро? Как вы спите? Bonjour. Comment avez-vous dormi? Nerozumíte? A chtěli byste, aby se vaše dítě s vámi bavilo takto? Chcete mu nabídnout šanci, kterou vy jste neměli? Přáli byste si, aby se učilo více jazyků než jen jeden? ZŠ 1.máje vám může pomoci. Už dlouhá léta se zaměřujeme především na výuku cizích jazyků. V dnešní době  je na každé škole povinná angličtina, my vám můžeme nabídnout více. Angličtina je základ, spolu s němčinou, ruštinou a francouzštinou ovšem tvoří zajímavý čtyřlístek.

Na co všechno se vaše dítě může v naší škole těšit ?

 • Od první třídy se bude učit anglicky a v šesté třídě si může zvolit druhý jazyk (popřípadě třetí volitelný).

 • Vzhledem k našemu jazykovému zaměření pořádáme každoročně výjezdy do zahraničí – německy, anglicky a francouzsky mluvících zemí. Letos se nám podařilo navázat spolupráci se školami v Polsku, Slovinsku, Turecku a Portugalsku v rámci projektu Comenius, kde se nám dostalo velmi vřelého přivítání.

 • V dnešní technické době je třeba, aby děti rozuměly počítačům, proto se velmi soustřeďujeme na počítačovou gramotnost – výuka probíhá od 5. do 9.ročníku.

 • V rámci technického porozumění využíváme při výuce interaktivních tabulí, jejichž počet se  každým rokem rozrůstá. Dále jsou k dispozici dataprojektory, děti si tak « osahají » technické vymoženosti naší školy, jsou vtáhnuty přímo do dění u tabule, což aktivizuje jejich pozornost a zájem o učení.

 • Mnoho žáků se nemůže dočkat tzv. « ekopobytů», které probíhají ve druhé a čtvrté třídě. Jde                  o vícedenní výchovně-vzdělávací pobyty v « Bohem zapomenuté přírodě », kde se děti naučí správně chovat k sobě i přírodě. V 5.a 7. ročníku jsou to pak lyžařské výcviky.

 • Pokud jste časově vytížení, nemusíte se bát, že bychom se o vaše dítě nepostarali i mimo školní hodiny – funguje u nás družina a to už od 6 :00 do 16:30 hodin s kvalitní a nadstandartní péčí. Můžete se vsadit, že tady se dítě nikdy nudit nebude.

 • Co děláme pro zdravý tělesný vývoj dítěte? V prvním a druhém ročníku probíhá výuka plavání a na druhém stupni pak plaveme v rámci TV. Pro prevenci vadného držení těla používáme v hojné míře overballů.

 • Naše škola je zapojena hned v několika projektech:  „Zdravé zuby“- který je primárně určen pro prevenci zubního kazu u dětí na 1. stupni základních škol. „Comenius“- jehož cílem je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech a domníváme se, že se tento projekt může stát velkým přínosem pro všechny - jak žáky, tak učitele. „ŠIK“- informační kanál zaměřený k prevenci široké škály problémových oblastí – video spoty, které mají preventivní, osvětově-vzdělávací a informační charakter a „M.R.K.E.V.“ - Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy – díky této síti získáváme aktuální informace a materiály z tohoto oboru. Velmi zajímavým projektem je  72 hodin, do kterého se zapojil sedmý ročník. Žáci se navštěvují s dětmi Dětského domova v Hranicích a také se znevýhodněnými dětmi z Dětského centra v Hranicích. Přirozenou cestou se tak seznámí s handicapy i různými životními osudy takovýchto dětí. Naši žáci tak mají jedinečnou příležitost rozvíjet své sociální cítění. Tyto návštěvy je dozajista pozitivně ovlivní.

 • Děti se mohou také těšit na pravidelný přísun vitamínů, neb naše škola je zapojena v projektu „Ovoce do škol“, z čehož vyplývá, že každých čtrnáct dní mají děti pravidelný přísun ovoce a ovocných produktů a to všechno zdarma.

 • Abychom předešli sociálně patologickým jevům, pravidelně spolupracujeme s co nejvíce odborníky z různých oblastí a spolu s nimi připravujeme pro naše školáky množství preventivních programů zaměřených na danou tématiku, které jsou přímo „šité“ na míru každé věkové kategorii.

 • A co nabízíme z mimoškolních aktivit? Nepřeberné množství zájmových kroužků, kde žáci popustí uzdu fantazii a rozvinou naplno svůj um. Máme zde výtvarný, keramický, literárně-dramatický, hudební, počítačový, přírodovědný, tělovýchovný kroužek. V podstatě každý kroužek, o který mají děti zájem. Tyto aktivity vedeme zajímavou, netradiční a zábavnou formou, která baví nejen žáky, ale i učitele samotné.

Pokud vás tato nabídka zaujala, jste vítáni. Aby ne, vždyť se nám podařilo získat „certifikát“ – RODIČE VÍTÁNI, což znamená – Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole.

Bližší informace o naší škole tedy můžete získat osobní návštěvou /rádi vás školským zařízením provedeme/, prohlídkou našich školních webových stránek http://www.maje.hranet.cz/, ale i třídních webů, které slouží  k další možné komunikaci třídního učitele nejen s dětmi, ale i s rodiči (informace o tom, co se děje ve škole nebo co se právě připravuje), jejichž adresy naleznete na výše uvedeném školním webu a nebo se s námi můžete spojit telefonicky na čísle 581 675 412. Za celou školu vás zve vedení školy ZŠ 1. máje.

Zásady poskytování grantů a příspěvků se mění

Město Hranice – Několik změn se objeví od  ledna 2013 v Grantovém programu měst Hranic a také v Zásadách pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Hranic. V grantovém programu dojde od 1. ledna k rozšíření grantů na podporu investic a oprav o oblast sociální.V Zásadách pro poskytování příspěvků se upřesňuje postup při příjmu žádostí v případě vyhlášení dalšího kola.  V obou dokumentech společně pak dochází ke změně v podávání přihlášek a žádostí v elektronické podobě. Každá žádost i přihláška musí být podána v samostatné emailové zprávě.

Nový grantový program a Zásady pro poskytování příspěvků můžete nalézt na webových stránkách města www.mesto-hranice.cz v rubrice  „Životní situace  - Granty a příspěvky.

Obyvatelé Hranicka mají možnost vyplnit dotazník

Hranicko  - Pod titulem „Jak se daří, co se líbí, kde to skřípe, co tu chybí: vyjádřete se k budoucnosti naší obce i regionu, spouští rozvojové organizace  Hranicka  dotazníkové šetření mezi obyvateli regionu. Dotazník bude důležitým podkladem pro nastavení rozvojových oblastí a priorit jak jednotlivých obcí, tak celého Hranicka pro období let 2014 až 2020.

Pro správné nastavení směrů rozvoje je ale velmi důležité znát aktuální názory a přání občanů, vědět, jak jsou (ne)spokojeni s kvalitou života v naší obci, s dopravou, bezpečností, životním prostředím, možnostmi trávení volného času či nabídkou služeb. Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění zabere 10 až 15 minut. Uzávěrka pro sběr dotazníků je 31. ledna 2013.

Dotazník je možno vyplnit buď elektronicky na internetovém odkazu www.regionhranicko.cz/dotaznik, nebo ho naleznete na podatelně hranického městského úřadu, kde ve dvoraně zámku také naleznete sběrný box pro vhození vyplněných dotazníků.

Budeme rádi, když o dotazníku řeknete také svým rodinným příslušníkům, známým a kolegům. S dotazy se obracejte na manažera MAS Hranicko Mgr. Františka Kopeckého, tel.: 773583020, e-mail: f.kopecky@regionhranicko.cz

Předem děkujeme za Váš aktivní zájem. 

Záměr na rozšíření výroby v CTparku je k nahlédnutí

Životní prostředí - Záměr „CTPark Hranice – HR 2-4 Smith medical  je podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí veřejně k nahlédnutí na Městském úřadu Hranice, odboru životního prostředí  dveře č. 410 do čtvrtku 17. ledna 2013.

Do textové části oznámení lze nahlédnout  v informačním systému EIA  na internetových stránkách  České informační agentury  CENIA http://www.cenia.cz/ a na stránkách ministerstva životního prostředí www.mzp.cz/EIA, kód záměru  OV 8139.

Záměr řeší umístění technologického provozu firmy Smith medical do haly HR 2-4 ve stávajícím areálu CTParku.

Program Klubu seniorů

Sociální - Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v týdnu od 14. do 18. ledna  2013  v pondělí v době od 8 do 12 hodin a od 15.30 do 18 hodin, dále ve středu  od 8 do 12 hodin a ve  čtvrtek  od 9 do 10.30 hodin.

V pondělí v 7.30 a  8.30 proběhne cvičení jógy. Poté přijdou na řadu angličtináři, v 8.45 kurz pro pokročilé a v 9.30 a 10.15 začátečníci. Od 9.30 do  12 nastoupí stolní tenisté. Odpoledne, v 15.30 a 16.30 je na programu zdravotní cvičení.

V úterý je od 9 hodin spinning v pohybovém studiu Blanka na Motošíně.. Ve 13 začíná u  nádraží Hranice město turistická vycházka směr Černotín.

Ve  středu je v 7.30 a 8.30 zdravotní cvičení. Dále nastupují v 9.45 němčináři. Od 9.30 do 12 je stolní tenis. Odpoledne je ve 14 hodin počítačový kurz a opět stolní tenis. Ve čtvrtek je od 8.15 cvičení bosu, od  8.30 jóga,  a od  9.15 zumba.  Stolní tenisté nastupují od  9.30 do 10.30. V pátek od 14 hodin začíná plavání na Plovárně Hranice. Sraz účastníků je v 13.45.

Na  pondělí 21. ledna na 10 hodin je naplánována prezentace s besedou na téma Jižní Francie, část Azurového pobřeží  (Monako – Cannes). Akce má připomenout i naše malé seznámení s tímto exponovaným regionem formou prezentace

( dr. Jaroslav Strnad ) , besedy a příspěvků (foto,video) účastníků našich minulých zájezdů.

 Klub seniorů nabízí svým členům 4-denní relaxační pobyt v maďarských termálních lázních Bukfurdo. Termín je  1. – 4. května 2013 (3 noci) a cena 4 990 korun. Přihlášky je možné podávat v klubu seniorů nejpozději do  28. ledna 2013.

Vzhledem  k omezenému počtu míst bude záloha 2 500 korun vybírána současně s přihláškou. V případě zvýšeného zájmu bude příjem přihlášek ukončen při naplnění kapacity zájezdu.

Připomínáme vše členům, kteří opomněli zaplatit členské příspěvky za rok 2012, nechť je doplatí do konce měsíce ledna. 

 Jazykové verze

 • Čeština
 • English