Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2013 / Hranická radnice 12. dubna 2013


obsah:

Hranická radnice  12. dubna  2013

Je možné žádat o dotace v programu LEADER

Hranicko -  Žádosti o dotace v programu LEADER „Měníme Hranicko“ mohou zájemci podávat tento měsíc.  Místní akční skupina (MAS) Rozvojové partnerství Regionu Hranicko vyhlásila na období 28. března až 26. dubna 2013 Výzvu č.1/2013 k předkládání Žádostí o dotaci v Programu LEADER „Měníme Hranicko“. Veškeré podrobnosti, naleznou zájemci na odkazu www.regionhranicko.cz/leader. Výzva je vyhlášena pro tři Fiche z celkových 9.

Fiche č. 1 Rozvoj zemědělských podniků        
V této Fichi mohou zemědělci získat dotace na stavby, technologie v rostlinné a živočišné výrobě a opět i na nákup mobilních zemědělských strojů. Oproti roku 2012 došlo ke dvěma drobným změnám. Z oprávněných žadatelů vypadl "podnikatelský subjekt vlastněný zemědělskými prvovýrobci", nadále se tak žadatelem mohou stát pouze fyzické a právnické osobě vedené v Evidenci zemědělského podnikatele. Dále bylo zrušeno preferenční kritérium "Žadatel podniká v rostlinné i živočišné výrobě". Příjem žádostí na MAS je v termínu od 10. do 24. dubna.

Fiche č. 6 Spolkový život a sport
Obce, spolky, církve, ZSPO, mikroregiony a nově též příspěvkové organizace obcí mohou budovat a obnovovat hřiště, kulturní sály, výletiště, klubové a spolkové místnosti a související zázemí včetně WC. Drobnou změnou je úprava preferenčního kritéria "Zapojení obyvatel obce/členů do realizace projekt", které bylo nově vztaženo pouze na dobrovolnickou neplacenou práci. Nejvýznamnější změnou je pak snížení max. hranice způsobilých výdajů z 1,5 na rovný 1 milión Kč. Příjem žádostí na MAS je v termínu od 10. do 25. dubna.

Fiche č. 7 Podnikání v cestovním ruchu
Fiche je zaměřena na podnikatelské projekty výstavby a obnovy půjčoven sportovních potřeb, ubytovacích, stravovacích kapacit a sportovních areálů včetně vybavení a související propagace. V rámci této Fiche nedošlo oproti roku 2012 k žádné změně.   Příjem žádostí na MAS je v termínu od 10. do 26. dubna.

Dotaci může získat jakýkoliv vhodný žadatel z Hranicka, který splní podmínky programu a do uzávěrky Výzvy podá Žádost o dotaci. Po vyhodnocení bude nejpřínosnějším projektům přidělena dotace zhruba v říjnu 2013. Dále se tak rozšíří skupina už 66 úspěšných žadatelů v uplynulých pěti letech.  Kancelář MAS rovněž nabízí permanentní možnost bezplatných konzultací. Schůzku je možné si domluvit s manažerem MAS Františkem Kopeckým na tel. 773583020 nebo na emailu f.kopecky@regionhranicko.cz.

Blíží se termín platby za komunální odpad

Finanční  - Do konce dubna  mohou občané zaplatit poplatek za  svoz komunálního programu Letos   je jeho výše pro každého občana s trvalým pobytem  na území města 600 korun na  osobu za rok.   Zastupitelé města schválili v dubnu osvobození od platby  poplatku za komunální odpad pro všechny poplatníky, kteří vlastní rekreační objekt na území města Hranic.

Výše poplatku je uvedena v nové obecně závazné vyhlášce č.  1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Hranic.

Podle nové vyhlášky budou v Hranicích dalšími plátci cizinci, kteří jsou na území obce evidováni. Dále také fyzické osoby, které mají ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Tito poplatníci musí zaplatit ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, tedy 600,- Kč. Pokud má vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. V těchto případech je zapotřebí nahlásit správci poplatku doručovací adresu, na kterou budou složenky zasílány.

Místní poplatek za komunální odpad je v Hranicích splatný do 30. dubna. I letos jsou poštovní poukázky roznášeny do schránek. I když však někdo složenku neobdrží, nezbavuje ho to povinnosti poplatek uhradit. Úhrada je možná složenkou na poště a v pokladně MěÚ Hranice (č. dveří 323) či převodem z účtu dle údajů na složence.

Upozorňujeme občany, že došlo k systémové poruše a některé složenky byly vytištěny bez všech členů domácnosti. Proto jsou do obálek vkládány dopisované složenky. Pokud dostanete složenku bez všech členů své domácnosti, prosím kontaktujte se kterýkoliv pracovní den  na MěÚ Hranice. 

Odpady  - ilustrační foto

Zahajujeme zastávkový svoz odpadu ze zahrádek

Životní prostředí – Město Hranice bude letos opět přistavovat velkoobjemové kontejnery pro uložení odpadů ze zahrádek. Nově budou velkoobjemové kontejnery přistavovány zastávkovým způsobem,  dle níže uvedeného harmonogramu,  v zástavbě rodinných domů ve městě Hranice a v místních částech města Hranic. V místních částech se budou kontejnery rozmísťovat od 4. května.

Upozorňujeme občany, že kontejnery jsou učeny pouze na biologicky rozložitelné odpady, větve je vhodné rozřezat  na menší kousky.Přistavení kontejnerů  bude přítomen pracovník společnosti EKOLTES Hranice, a. s., který bude dohlížet na ukládaní pouze biologicky rozložitelných odpadů.

V případě, že Vám časový harmonogram nevyhovuje, můžete biologický odpad odevzdat ve Sběrném dvoře společnosti EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská ulice 606, Hranice.

Seznam míst velkoobjemových kontejnerů a časový harmonogram:

 

lokalita

stanoviště

Datum

Hodina přistavení

Mexiko

most na ul. Vrchlického

6.4.

8 – 9

ul. Vrchlického – hřiště

6.4.

10 – 11

ul. Wolkerova – hřiště

6.4.

12 – 13

Za viadukty

zahrádkářská kolonie

6.4.

14 – 15

Cementářské sídliště

zahrádkářská kolonie – u hřiště

6.4.

8 – 9

Družstevní

u bytovky

6.4.

10 – 11

Sídliště Jaslo

ulice kolem plotu kasáren

6.4.

12 – 13

Sklený kopec

dětské hřiště – řadová zástavba

13.4.

8 – 9

zahrádky – hřiště Gymnázia

13.4.

10 – 11

parkoviště u K & V TOP

13.4.

12 – 13

Teplická

parkoviště SOU strojírenského

13.4.

8 – 9

Jurikova

železniční stanice Hranice město

13.4.

10 – 11

Kropáčova

křižovatka Přísady

13.4.

12 – 13

Pod Bílým kamenem

ul. Havlíčkova – směr Paseky

20.4.

8 – 9

horní ulice pod lesem

20.4.

10 – 11

parkoviště Sokolovna – ul. Tyršova

20.4.

12 – 13

Havlíčkova

u bývalého OSP

20.4.

14 – 15

Směr Teplice n. Beč.

Fuskova promenáda

20.4.

8 – 9

 

Valšovice

u kapličky

20.4.

10 – 11

u obchodu

20.4.

12 – 13

U Splavu

zahrádkářská kolonie u splavu

27.4.

8 – 9

Pod Křivým

zahrad. kolonie naproti kynologického cvičiště

27.4.

10 – 11

Za stadionem u Bečvy –

zahrádkářská kolonie

uprostřed zahrádek – stanoviště na KO

27.4.

12 – 13

Za stadionem u Bečvy zahrádkářská kolonie

konec zahrádek – křižovatka cest

27.4.

8 – 9

Žáčkova

začátek sport. areálu u stadiónu

27.4.

10 – 11

Drahotuše

náměstí  

4.5.

8 – 9:30

kluziště

4.5.

10:30 – 12

u nádraží

4.5.

13 – 14:30

Záchalupčí u studny

4.5.

15:30 – 17

u rybníka – zahr. kolonie

4.5.

8 – 9:30

Rybáře

stanoviště u lávky

4.5.

10:30 – 12

Středolesí

U kostela

4.5.

13 – 14

Velká

zastávka u Veličky

11.5.

8 – 9:30

naproti hospodě

11.5.

10:30 – 12

u Šlosarového – směr Hrabůvka

11.5.

13 – 14:30

Benátky

11.5.

15:30 – 17

Slavíč

u kaple

11.5.

8 – 9:30

Na hrázi

11.5.

10:30 – 12

u školy

11.5.

13 – 14:30

Lhotka

na točně u autobusové zastávky

11.5.

15:30 – 16:30

Třída Čs. armády

autobusová zastávka

18.5.

8 – 9

Zborovská ulice

směr Ludina

18.5.

10 – 11

Čechova

pod Šromotovým náměstím

18.5.

12 – 13

U Kostelíčka

ul. Dobrovského – točna

18.5.

8 – 9

ul. Jungmannova – v místě Domova seniorů

18.5.

10 – 11

konec ul. Jungmannova – směr hřbitov

18.5.

12 – 13

Mlýnská ul.

křižovatka ul. K. Čapka

18.5.

14 – 15

Město bude kontrolovat zaplachtování vozidel

Město Hranice  - S nadcházejícím jarem se městská policie hodlá více soustředit na řidiče, kteří přepravují  na území města sypký materiál. Ke kontrolám využijí videokameru a  budou také spoléhat na pomoc Policie ČR.

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, která ukládá provozovateli vozidla přepravovat  sypké a obdobné materiály buď v uzavřeném nákladovém nebo oplachtovaném nákladovém prostoru, přijali loni v únoru zastupitelé města.  Vyhláška začala platit  1. března 2012 . Má plnit zejména preventivní funkci.  Proto se starostka města obrátila na významné místní dopravce a zpracovatele sypkých materiálů, aby jim připomněla tuto vyhlášku a upozornila je na  nutnost jejího dodržování. Zároveň požádala o spolupráci  Policii ČR při kontrolách této vyhlášky.

Sypkým materiálem se rozumí například  hlína, písek, štěrk, drcený recyklát stavebního odpadu, popeloviny, nebo materiál u kterého lze vzhledem k jeho povaze předpokládat, že během jeho přepravy dojde k zvýšené prašnosti, úletu nebo úsypu jeho části z vozidla nebo přípojného vozidla,zejména zemědělské plodiny, lomový kámen, cihly, tvárnice, stavební suť.

Plný text Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 lze nalézt  na internetových stránkách města Hranic (www.mesto-hranice.cz – rubrika samospráva  - vyhlášky a nařízení).

Volno v mateřských školách

Školství – S předstihem,aby si rodiče mohli naplánovat dovolenou, upozorňujeme na prázdninový provoz mateřských škol. Letos jsou jako první uzavřeny mateřské školy Pohádka Hromůvka  od 1. července do  26. července, dále ZŠ a MŠ Struhlovsko  také od 1. července do 31. července a  ZŠ a MŠ Šromotovo, která bude kvůli plánované rekonstrukci budovy uzavřena celé prázdniny, tedy od 1. července do  30. srpna.

Jako další bude mít prázdninovou pauzu MŠ Sluníčko Plynárenská  a to od 15. července do 9. srpna. Následuje soukromá Prima školka  v Komenského ulici  která má volno od  22. července do  23. srpna. MŠ Míček  Galašova má dovolenou od  29. července  do  23. srpna. Ve stejnou dobu, tedy 29. července  začíná volno v ZŠ a MŠ Drahotuše, které potrvá až do  30. srpna.   

Pozor na uzavírku ulic 

Doprava  - Upozorňujeme, že od  15. dubna do 31. července dojde k úplné uzavírce ulice Za Račím potokem kvůli výstavbě vodárenského zařízení a silničního mostu přes Račí potok. Bezpečný průchod chodců bude zajištěn. Dále upozorňujeme, že do 31.května bude kvůli výstavbě  kanalizace, po jednotlivých úsecích částečně uzavírána ulice Skalní. Řidiče žádáme o shovívavost a respektování dopravního značení.

Nabízíme dům za sníženou cenu a pronájem garáže

Majetek  - Dům se zahradou v Máchově ulici nabízí město Hranice za sníženou cenu. Na prodej je dům č.p. 935  v Máchově ulici, nádvoří  o výměře 94 m2 a pozemek  parc.č. 644/39 zahrada o výměře 290 m2. Výchozí cena je nyní snížena na 510 tisíc korun. Prohlídka nemovitosti se může uskutečnit na základě individuálního zájmu.

Město nabízí také pronájem garáže u letního kina. Garáž je umístěna na pozemku parc.č.st. 2749 apozemku parc.č.st. 2749 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k.ú. Hranice. Minimální cena pronájmu je 890,- Kč/m2 za rok bez DPH. Město také nabízí pronájmy dalších prostor.

Podrobnější informace o prohlídkách nemovitosti, o pronájmech prostor i o dalších nabídkách prodeje či pronájmu ze strany města Hranic naleznete na webu  města  (www.mesto-hranice.cz) nebo na úřední desce, případně přímo na odboru správy majetku, kancelář číslo 313, paní M. Kaiserová,  telefon 581 828 235.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální - Od pondělí 15. dubna se veškerá činnost KS přesunuje do Pečovatelského domu v Tovačovského ulici.

Žádáme členy navštěvující kroužky,aby přicházeli pokud možno hromadně 15 minut před zahájením a vstupovali po zazvonění. Budeme si zvykat na činnost v nových prostorách tak, abychom co nejméně narušovali provoz v Pečovatelském domě a zároveň naplňovali svůj program.

Otevřeno pro veřejnost bude v pondělí a středu v  9 hodin a ve čtvrtek v 10 hodin. V pondělí v 8 hodin proběhne cvičení jógy. Poté přijdou na řadu angličtináři, v 9.45, v 10.30 a 11.15. V úterý je od 9 hodin spinning v Pohybovém studiu Blanka na Motošíně. Tento den  je plánována turistická vycházka za jarní květenou-lýkovce. Odjezd je v 10.25 od staré pošty do Opatovic. Trasa měří  okolo 10 kilometrů.

Ve  středu je od 8 hodin zdravotní cvičení. Od 9.45 nastoupí němčináři. Ve čtvrtek je od 8.15 cvičení bosu, od  9 hodin jóga,  a od  9.15 zumba. 

V pátek od 14 hodin začíná plavání na Plovárně Hranice. Sraz účastníků je v 13.45.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do 10 hodin.  

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English