Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2013 / Hranická radnice 15. března 2013


obsah:

Hranická radnice 15. března  2013

Vyhlášení sportovce roku proběhne v dubnu

Tělovýchova  - Slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců loňského roku v Hranicích proběhne v úterý  16. dubna od 17 hodin ve dvoraně hranického zámku.

Tradičně oceňujeme olympijské sporty i neolympijské sporty. V olympijských sportech jsou ve třech věkových kategoriích (do 15 let včetně, od 16 – 19 let včetně, 20 let a starší) oceňováni zvlášť jednotlivci i družstva. V jednotlivcích je nominováno 11 sportovců v kategorii do  15 let,   9 v kategorii  16 – 19 let a 7 v kategorii  nad 20 let. Družstva jsou v nejmladší kategorii do 15 let nominována 2, v kategorii 16 – 19 let 3 a nad 20 let  je nominováno hned 6 týmů.  V neolympijských sportech dorazilo  5 nominací, sportovní odchovanci  jsou nominovaní 2.

Oceňováni  jsou také sportovní senioři, trenéři  a funkcionáři, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj tělovýchovy v Hranicích.

 Každoročně zveme na vyhlášení nejlepšího sportovce  známé sportovce a trenéry z různých odvětví. Často přitom využíváme různých výročí  úspěšných hranických oddílů. V loňském roce  slavili hraničtí házenkáři  50 let  existence oddílu mezinárodní házené. Proto  bude letošní vyhlášení spojené s házenou. Předpokládáme účast jedné z největších postav házené  u nás, Doc. PhDr. Františka Táborského CsC, hráče, trenéra, učitele a funkcionáře. Pan Táborský hrál i za hranický oddíl. Od roku 1994 je činný ve volených funkcích Evropské federace házené (člen Exekutivy, prezident Metodické komise). Vedl kurzy a přednášel v téměř 40 zemích čtyř kontinentů. Doma a v zahraničí publikoval kolem 250 učebnic, příruček, odborných či vědeckých textů.

V minulosti jsme v Hranicích už jednu házenkářskou legendu přivítali  - v roce  2007 byl zde na vyhlášení nejlepších sportovců přítomen nedávno zesnulý legendární český házenkář a trenér Jiří Vícha.

Z dalších  významných hostů již v minulých letech Hranice navštívili například atletická legenda Dana Zátopková, atletka Taťána Kocembová,  fotbalový brankař Ivo Viktor, známý fotbalový trenér Petr Uličný, basketbalisté Jan Bobrovský a Ivana Večeřová, skokan na lyžích Jaroslav Sakala, kanoisté Petr „Čáp“ Procházka a Petr Klíma či úspěšný hranický odchovanec a olympionik Ondřej Kozlovský a v loňském roce úspěšný  judistický reprezentant Jiří Sosna.

Při výběru nejlepších sportovců  loňského roku se postupuje podle Kritérií vyhlašování nejlepších sportovců města. Kromě kategorie „odchovanců" platí, že nominovaní sportovci musí být členy sportovního oddílu nebo klubu, který působí na území města Hranic a reprezentují tento oddíl nebo klub ve sportovních soutěžích.

 V roce  2007 jsme si při předání ocenění nejlepším hranickým sportovcům připomněli nedožité 65 narozeniny hranického házenkáře a reprezentanta Františka Králíka, stříbrného medailisty z olympiády  v Mnichově  1972

 V roce  2007 jsme si při předání ocenění nejlepším hranickým sportovcům připomněli nedožité 65 narozeniny hranického házenkáře a reprezentanta Františka Králíka, stříbrného medailisty z olympiády  v Mnichově  1972. Zavzpomínali na něj  jak spoluhráči, tak i tehdejší trenér úspěšných olympioniků Jiří Vícha.

Foto: Petr Bakovský

Letos se poplatek za psa v Hranicích měnit nebude

Finanční – V letošním roce se poplatek ze psů v Hranicích  nemění. Výše tohoto poplatku je stanovena Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2010 o místních poplatcích. Letos tedy  obyvatelé za jednoho psa v panelových domech zaplatí poplatek ve výši 1 000 korun, za  další psy pak  1500 korun. Pro obyvatele rodinných domů v Hranicích a v Drahotuších zůstává poplatek 200 korun za prvního psa,  350 korun za 2. psa a za další psy je to  500 korun.  

Obyvatelé místních částí (Hranice II-Lhotka, Hranice III-Velká, Hranice V- Rybáře, Hranice VI-Valšovice, Hranice VII-Salvíč, Hranice VIII-Středolesí, Hranice IX-Uhřínov) mají za jednoho psa poplatek 120 korun, za další psy 220 korun a všichni senioři dle zákona platí 100 korun za jednoho psa a 150 korun za další psy. Text vyhlášky naleznete  na webových stránkách města  (www.mesto-hranice.cz – rubrika  „pro občany  - samospráva  - vyhlášky  a nařízení ).

Místní poplatek ze psů je splatný k 31. březnu.

I letos budou poštovní poukázky roznášeny do schránek, přičemž neobdržení složenky nezbavuje poplatníka povinnost poplatek uhradit. Úhrada je možná složenkou na poště a v pokladně MěÚ Hranice č. dveří 323 (2.patro) či převodem z účtu dle údajů na složence.

Připravuje se změna lázeňského statutu

Stavební úřad  - Připravuje se změna statutu lázeňského místa Teplice nad Bečvou. Město Hranice proto oslovuje občany Hranic, kteří vlastní pozemky a stavby ve vnitřním lázeňském území, aby k návrhu připojili své připomínky. Ty mohou písemně podat do středy 20 března na Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice.

Stávající statut lázeňského místa Lázně Teplice nad Bečvou byl vydán již v dubnu 1987. Je tedy desítky let starý a jeho znění neodpovídá současným požadavkům na rozvoj obce Teplice nad Bečvou a města Hranic a zároveň neumožňuje další rozvoj lázní při zachování řádné ochrany léčebných zdrojů.

Město Hranice obdrželo od Lázní Teplice nad Bečvou, a.s., žádost o úpravu lázeňského statutu. Na základě tohoto podnětu, město připravilo ve spolupráci s žadatelem, Ministerstvem zdravotnictví ČR a dotčenými obcemi Teplice nad Bečvou, Ústí a Černotín, návrh nového statutu lázeňského místa.

Lázeňský statut vymezuje zejména vnitřní a vnější území lázeňského místa a v zájmu ochrany léčebného režimu a zachování lázeňského prostředí stanoví omezení související s výstavbou a rozvojem lázeňského místa, stanoví činnosti, které se v lázeňském místě omezují nebo zakazují a stanovuje i zařízení, která se v něm nesmí zřizovat.

Na základě zaslaných připomínek veřejnosti bude návrh nového lázeňského statutu předložen Zastupitelstvu města Hranic k projednání. Po zapracování připomínek bude návrh předložen k dalšímu postupu Ministerstvu zdravotnictví ČR, oddělení Český inspektorát lázní a zřídel. Statut lázeňského místa stanoví vláda nařízením.

Do návrhu textu lázeňského statutu včetně grafických příloh je možno nahlédnout na úřední desce a webových stránkách Městského úřadu Hranice, www.mesto-hranice.cz(úřední deska), nebo osobně na Městském úřadě Hranice, odboru stavební úřad, II patro, kancelář č. 327.

V březnu proběhne zápis do mateřských škol

Školství - Zápis dětí do mateřských škol, zřizovaných městem Hranice na školní rok 2013/2014 se uskuteční ve čtvrtek 28. března a v pátek 29. března od 8 do 16 hodin. Jedná se o mateřské školy ZŠ a MŠ Drahotuše, Pohádka Hromůvka, Míček Galašova,  Sluníčko Plynárenská, Slunečnice a Klíček Struhlovsko  (obě při ZŠ a MŠ Struhlovsko) a Šromotova pastelka  (při ZŠ a MŠ Šromotovo).

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci budou potřebovat již vyplněnou  a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání, která je k dispozici v mateřských školách u ředitelek a vedoucích učitelek, dále rodný list dítěte a občanský průkaz žadatele.

Upozorňujeme rodiče, že zápis je podle zákona nutným předpokladem pro přijetí dítěte do mateřské školy. Dítě může být k předškolnímu vzdělávání přijato pouze na základě podané žádosti do konkrétní mateřské školy.

Nabízíme dům se zahradou v Máchově ulici v Hranicích

Majetek  - Dům se zahradou v Máchově ulici nabízí město Hranice za sníženou cenu. Na prodej je dům č.p. 935  v Máchově ulici, nádvoří  o výměře 94 m2 a pozemek  parc.č. 644/39 zahrada o výměře 290 m2. Výchozí cena je nyní snížena na 590 tisíc korun. Prohlídka nemovitosti se může uskutečnit na základě individuálního zájmu.

Město také nabízí pronájmy dalších prostor.

Podrobnější informace o prohlídkách nemovitosti, o pronájmech prostor i o dalších nabídkách prodeje či pronájmu ze strany města Hranic naleznete na webu  města  (www.mesto-hranice.cz) nebo na úřední desce, případně přímo na odboru správy majetku, kancelář číslo 313, paní M. Kaiserová,  telefon 581 828 235.

Město prodává objekty za Kotelnou na Struhlovsku

Majetek  -  Rada města Hranic schválila záměr na prodej  objektu občanské vybavenosti bez čísla popisného na pozemku na Struhlovsku za  restaurací Kotelna a  pozemku parcelní číslo st. 559 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 195 m2  v katastrálním území Drahotuše,  zapsaných na list vlastnictví č. 1328.

Podrobnější informace získáte na  odboru správy majetku MěÚ Hranice, Pernštejnské nám. 1, kancelář číslo dveří 313, M. Kaiserová, telefon  581 828 235.

 

ČEZ informuje

ČEZ - Firma ČEZ upozornila, že v úterý 19. března  v době od 7.30 do 11 hodin nepůjde proud v části Hranic  - v lokalitě Pod Hůrkou. Jde o část ulice Pod Hůrkou a část ulice  Za viadukty. V dotčeném území by měly být vyvěšeny informační letáky. Důvodem je  nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy.  Vzhledem k tomu, že jde o akci společnosti ČEZ, tak další informace můžete získat na informační lince ČEZ  840 850 860.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální - Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v týdnu od 18. do 22. března 2013  v pondělí v době od 8 do 12 hodin a od 15.30 do 18 hodin, ve středu od 8 do 12 hodin a ve  čtvrtek  od 9 do 10.30.

V pondělí v 7.30 a  8.30 proběhne cvičení jógy. Poté přijdou na řadu angličtináři, v 8.45 kurz pro pokročilé a v 9.30 a 10.15 začátečníci. V 9.30  začnou hrát stolní tenisté. Odpoledne, v 15.30 a 16.30 je na programu zdravotní cvičení.  V 15.30 se sejdou křížovkáři.

V úterý je od 9 hodin spinning v Pohybovém studiu Blanka na Motošíně.  Od 10.15   se opět sejdou stolní tenisté. Na tento den je také nachystán turistický výlet za jarní květenou  (lýkovce). Odjíždí se od pošty v 10.25 do Opatovic.

Ve  středu je od 7.30 a 8.30 zdravotní cvičení. Od 9.45 nastoupí němčináři a od 9.30 do 12 je stolní tenis. Odpoledne  je na programu počítačový kurz od 14 do  16 hodin a  také se sejdou opět stolní tenisté.  Ve čtvrtek je od 8.15 cvičení bosu, od  8.30 jóga,  a od  9.15 zumba.  Stolní tenisté si zahrají od  9.30 do 10.30 hodin.

V pátek od 14 hodin začíná plavání na Plovárně Hranice. Sraz účastníků je v 13.45.

Účastníci Relaxačního pobytu v Maďarsku, který se koná v termínu od 1. do 4. května (3 noci ) mají doplatek 2490 korun uhradit 18. března v Klubu. Odjezd bude dopoledne od hotelu Cementář ( hodina bude upřesněna), příjezd 4. května odpoledne.  Nezapomeňte na připojištění.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do 10 hodin.  Jazykové verze

  • Čeština
  • English