Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2013 / Hranická radnice 15. února 2013


obsah:

Hranická radnice 15. února 2013

Na údržbu komunikací má město devět milionů

Doprava  -  Na  pravidelnou údržbu komunikací  a na opravy je v rozpočtu města Hranic na rok 2013 vyčleněno téměř  9 milionů korun (8,8 milionu). Další  3,9 milionu jsou   vyhrazeny na  čištění chodníků a zimní údržbu.  A například na opravu autobusových zastávek rozpočet počítá s částkou 100 tisíc korun.

Velkou položkou jsou i náklady na příměstskou hromadnou dopravu a na MHD, ty dosahují  10 milionů 650 tisíc korun. 

Hlavní investiční akcí, která by měla být v oblasti dopravy v letošním roce zahájena, je rekonstrukce ulice Skalní. Tato akce by měla proběhnout na dvě etapy, přičemž druhá etapa  je naplánována v příštím roce. Na každou z těchto etap je v rozpočtu města  vyhrazeno 15 milionů korun.

Povrch ulice Skalní je ve špatném stavu, navíc zde není vybudován chodník. Lidé, kteří v této ulici a také v ulici Jižní bydlí, jsou tak nadměrně ohrožováni projíždějícími automobily. S rekonstrukcí ulice Skalní proto město počítalo již před několika lety. V roce  2008 bylo vydáno územní - rozhodnutí o umístění stavby a v roce  2010 stavební povolení. Protože však došlo k problémům s rekonstrukcí kanalizace  podél Račího potoka, kdy Vodovody a kanalizace Přerov musely přesunout svoji akci do ulic Komenského a Skalní, musela být  rekonstrukce ulice Skalní odložena. Místo toho byly zrekonstruovány ulice Hviezdoslavova a Studentská. Akce VaK Přerov loni pokročila natolik, že je možné letos zahájit práce v ulici Skalní.

První etapa rekonstrukce začíná  u  napojení na ulici Komenského a  končí zhruba v polovině  rekonstruovaného  úseku u 3. odbočky na sídliště Sklený kopec.  Úsek je přibližně 400 metrů dlouhý, stejně jako 2. část rekonstrukce.  V rámci akce dojde k odvodnění  opravovaného úseku,  úpravě povrchu vozovky a vybudování chodníku. Budou také provedeny  sadové úpravy a  bude vyměněna část veřejného osvětlení. 

V letošním roce se také chystá rekonstrukce dalšího schodiště. Tentokrát to ale nebude v centru města, kde už jsou všechna schodiště v dobrém stavu, ale v ulici Máchova, směrem k CT parku.  Tamní schodiště, které je v havarijním stavu, bude opraveno ihned, jakmile to jarní počasí dovolí. Oprava bude stát přes půl milionu korun. Původní předimenzované schodiště bude upraveno  - jedna část bude opravena a druhá zrušena.

Z dalších akcí  je zažádáno o dotaci na úpravu křižovatky ulic Kpt. Jaroše a Tř. Čs. armády.  Zde by na ulici Kpt. Jaroše měl být upraven přechod pro chodce, zejména  vybudovány ostrůvky, aby se přechod stal bezpečnější především pro děti a starší občany. Tato akce by stála  zhruba  1,5 milionu korun.

Připraveno je i vybudování chodníku ve Slavíči  směrem k autobusové zastávce za 800 tisíc korun. Tyto i další  investice ale  závisí na tom, jaké budou schváleny úpravy rozpočtu na únorovém jednání zastupitelstva, kde budou mimo jiné body programu,  na programu investiční akce města.

Kameraman Čepický se zapsal do Zlaté knihy města

Kultura  - Na besedu do Zámeckého klubu dorazil minulý pátek známý kameraman Petr Čepický, který  v dětství a mládí žil v Hranicích. Před besedou se setkal s vedením města a zapsal se do Zlaté knihy města Hranic.

Kameraman Čepický se zapisuje do Zlaté knihy města

Foto: Petr Bakovský

V městských lesích přibyly nové tůňky

Životní prostředí  - Na Jelením kopci byly vytvořeny drobné tůňky pro obojživelníky. Celkem vznikla soustava pěti drobných tůněk na ploše bývalého rybníčku. Tyto tůňky by měly vytvořit vhodné podmínky pro život různých obojživelníků a v neposlední řadě posloužit lesní zvěři jako napajedlo.

Šlo o kompenzační opatření na ochranu přírody po výstavbě silnice D/4704, které prováděla firma Natura Servis s. r. o. Realizace provádí firma podle materiálu „Návrh opatření k zajištění migrace živočichů a stabilizace biotopů na D4704“, který schválilo Ministerstvo životního prostředí ČR a je závazný pro Ředitelství silnic a dálnic a jejich subdodavatele.

Kromě  vzniku tůněk probíhala v městských lesích obvyklá činnost.  V průběhu roku 2012 bylo vytěženo a z lesních porostů odvezeno celkem 2 235 m3 dřevní hmoty, z čehož 78 % tvořila těžba nahodilá, vzniklá v důsledku škodlivého působení abiotických a biotických činitelů, převážně kůrovce. Zbývajících 22 % provedené těžby připadlo na mýtní a předmýtní úmyslnou těžbu, provedenou za účelem obnovy a výchovy porostů.

V návaznosti na vzniklé holiny z předcházejícího roku byla prováděna i obnova lesních porostů, kdy bylo uměle zalesněno 23 400 sazenic. Celkem bylo vysázeno 2,33 hektarů budoucího nového lesa.

Nemalá pozornost byla samozřejmě věnována i ochraně lesa před hmyzími škůdci. V měsíci březnu bylo nainstalováno a v následujících měsících pravidelně kontrolováno 24 feromonových lapačů na monitorování a odchyt kůrovců a  položeno 48 stromových lapáků. Začátkem měsíce října bylo prostřednictvím lapačů odchyceno 29 tisíc jedinců lýkožrouta smrkového a téměř 66 tisíc jedinců lýkožrouta lesklého.

V důsledku působení agresivní buřeně bylo vyžnuto celkem11,73 hektarů ploch lesních kultur a současně došlo i k chemickému ošetření16,27 hektarů lesních kultur. Proti nežádoucímu okusu zvěří jsme chemicky ošetřili 8,01 hektarů mladých lesních kultur a postavili 1 205 běžných metrů oplocenek, jež mají celoročně chránit lesní kultury před škodami způsobenými zvěří. Na podzim byly také provedeny nutné opravy lesních cest.

Město loni opět úspěšně zažádalo o znovu prodloužení certifikátu „Osvědčení o účasti v certifikaci lesů“, který dokládá, že hospodaření v městských lesích splňuje kritéria trvale udržitelného hospodaření. Splněním všech požadavků bylo dosaženo opakovaného získání tohoto osvědčení (v roce 2012 již čtvrtým v pořadí), čímž město Hranice dokládá skutečnost, že hospodaření v městských lesích splňuje kritéria trvale udržitelného hospodaření. Osvědčení o certifikaci uděluje Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR, z. s. p. o., zastupující v procesu certifikace žadatele o certifikaci v systému PEFC.

Na základě uzavřené nájemní smlouvy obhospodařuje 245 ha lesních pozemků, které jsou ve vlastnictví města Hranic, společnost EKOLTES Hranice a. s.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Vybíráme nejlepší sportovce

Město Hranice  - Tradiční anketa o nejlepší sportovce loňského roku  se  rozbíhá. Nominace lze podávat do  25. února 2013. Sportovní oddíly a kluby mohou podávat v každé kategorii vždy nejvýše dvě nominace.  

Nejlepší sportovci se vybírají podle Kritérií vyhlašování nejlepších sportovců města, které  naleznete na webových stránkách města (www.mesto-hranice.cz – životní situace  - ostatní). 

Nominovaní sportovci musí být členy sportovního oddílu nebo klubu, který působí na území města a reprezentují tento oddíl nebo klub ve sportovních soutěžích.  Výjimkou jsou odchovanci hranických oddílů, kteří nyní dosahují vynikajících výsledků jinde. Sportovci v olympijských sportech jsou věkově členěni do tří kategorií - do 15 let, od 16 do 19 let a 20 let a starší. Neolympijské sporty  nemají stanovené kategorie ani nejsou věkově členěny.

Nominace se musí zasílat na stanoveném formuláři, který můžete získat na podatelně Městského úřadu ve dvoraně zámku, na odboru školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu nebo na webových stránkách města. 

Oddíly a kluby mohou také podávat návrhy na ocenění sportovních seniorů, trenérů a funkcionářů, kteří se svou dlouholetou prací (20 a více let) výrazně zasloužili o rozvoj tělovýchovy v Hranicích.

Do městských mateřských škol bude zápis v březnu

Školství - Zápis dětí do mateřských škol, zřizovaných městem Hranice na školní rok 2013/2014 se uskuteční ve čtvrtek 28. března a v pátek 29. března od 8 do 16 hodin. Jedná se o mateřské školy ZŠ a MŠ Drahotuše, Pohádka Hromůvka, Míček Galašova,  Sluníčko Plynárenská, Slunečnice a Klíček Struhlovsko  (obě při ZŠ a MŠ Struhlovsko) a Šromotova pastelka  (při ZŠ a MŠ Šromotovo).

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci budou potřebovat již vyplněnou  a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání, která je k dispozici v mateřských školách u ředitelek a vedoucích učitelek, dále rodný list dítěte a občanský průkaz žadatele.

Upozorňujeme rodiče, že zápis je podle zákona nutným předpokladem pro přijetí dítěte do mateřské školy. Dítě může být k předškolnímu vzdělávání přijato pouze na základě podané žádosti do konkrétní mateřské školy.

Zveme na zastupitelstvo

Městský úřad - Jednání zastupitelstva města Hranic se uskuteční ve čtvrtek 21. února  od 16. hodin v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Přesný program jednání zastupitelstva naleznete na webových stránkách města (www.mesto-hranice.cz), na úřední desce ve dvoraně zámku a na dalších obvyklých místech. Jednání zastupitelstva města je veřejné a jste na něj srdečně zváni.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální - Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v týdnu od 18. do 22. února 2013  v pondělí v době od 8 do 12 hodin a od 15.30 do 18 hodin, dále ve středu  od 9 do 11 hodin a ve  čtvrtek  od 9 do 10.30 hodin.

V pondělí v 7.30 a  8.30 proběhne cvičení jógy. Poté přijdou na řadu angličtináři, v 8.45 kurz pro pokročilé a v 9.30 a 10.15 začátečníci. Od 9.30 do  12 nastoupí stolní tenisté. Odpoledne, v 15.30 a 16.30 je na programu zdravotní cvičení. V 15.30 začínají křížovkáři.

V úterý je od 9 hodin spinning v pohybovém studiu Blanka na Motošíně.

Odpoledne je plánována turistická vycházka, pěšky nebo na běžkách z Potštátu přes Michalov, Boňkov, Lhotku do Hranic. Trasa měří 14 kilometrů a je nenáročná. Je také možné jet autobusem z Boňkova do Hranic. Odjezd autobusem je v 10.53 od ZNZ (viadukt).

Ve  středu nastoupí v 9.45 němčináři. Od 9 do 11 je stolní tenis. Ve čtvrtek je od 8.15 cvičení bosu, od  8.30 jóga,  a od  9.15 zumba.  Stolní tenisté si zahrají od  9.30 do 10.30 hodin.

V pondělí 25.února prodáváme v Klubu seniorů vstupenky na divadelní představení  Noc v Benátkách. K dispozici je 49 vstupenek, vstupenky se budou prodávat do vyprodání tohoto počtu. Pokud  bude více zájemců, pokusíme se o náhradní představení. Děkujeme za pochopení.

N a operetu Noc v Benátkách od Johanna Strause  se odjíždí 15. března ze Šromotova náměstí v 16.45. Zahájení představení je v 18.30 v divadle Ant.Dvořáka v Ostravě.

Na následující týden, na úterý 26. února připravujeme běžkařský výlet z Pusteven do Rožnova. Trasa je středně náročná, dlouhá zhruba 13 kilometrů, ale  vede převážně z kopce. Odjezd vlaku z Hranic – hlavního nádraží je v 6.36 hodin a z Hranic  - města v 6.42. 

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do 10 hodin.Jazykové verze

  • Čeština
  • English