Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2013 / Hranická radnice 18. ledna 2013


obsah:

Hranická radnice  18. ledna 2013

Město vynakládá miliony na školství, kulturu a sport

Město Hranice  -  Rozpočet města Hranic, který schválili zastupitelé na svém prosincovém jednání, počítá s nezanedbatelnou částkou na školská a kulturní zařízení.

Z celkového rozpočtu  města 257 milionů korun jde na školství  téměř  20 milionů korun, což je  zhruba  7,5 procenta. V tom ale nejsou uvedeny  velké investiční akce. Letos se připravuje minimálně jedna, která již byla schválena  v  rozpočtu města. Jde o zateplení ZŠ a MŠ Šromotovo, která   by měla stát okolo  16  milionů korun. Na tuto akci očekáváme dotaci zhruba 11  milionů korun.
Největší díl rozpočtu spolkne  provoz základních škol, zřízených městem, ten si ročně vyžádá  14,6 milionu korun. (energie, topení a další výdaje).  Dalších 3,6 milionu  jde na provoz mateřských škol a  1,3  milionu  na Školní jídelnu 1. máje. Město také přispívá  částkou 150 tisíc korun na  Základní uměleckou školu.
Nezanedbatelnou část rozpočtu města tvoří  výdaje na   m další příspěvkové organizace města. Například  Městská knihovna   si vyžádá   2,9 milionu korun. Obdobnou částkou letos disponuje také Městské kulturní zařízení, to má v rozpočtu vyčleněno 3,1 milionu korun. O něco méně pak připadne Městskému muzeu a galerii – 2,2 milionu korun.
Nezanedbatelná část jde na oblast tělovýchovy, celkem  3,4 miliony korun.  V této položce rozpočtu hrají hlavní roli příspěvky a granty. Na příspěvky na sport dospělých jde  900 tisíc korun, příspěvky na sport  mládeže  počítají s částkou 685 tisíc, na granty v oblasti tělovýchovy putuje   300 tisíc korun  a na nájemné tělocvičen  750 tisíc korun. Mimo to je celkem  1,7 milionu korun určeno na příspěvek na stadion.
V rozpočtu je také vyčleněno 1,4 milionu na zájmovou činnost v kultuře. Zde také tvoří hlavní podíl   granty a příspěvky. Grant kultury počítá s s 630 tisíci korun a grant spolupráce partnerských měst  s 300 tisíci korun. Další milion korun dostane  Dům dětí a mládeže.
Hranické televizní vysílání  má v rozpočtu vyčleněno 950 tisíc korun a tištěný zpravodaj Hranická radnice 540 tisíc korun. Udržování kulturních památek si letos vyžádá  440 tisíc korun.  Také na kulturní a občanské záležitosti ,  jako je například  vítání občánků či ocenění  seniorů,  je v rozpočtu města   vyhrazena částka 400 tisíc korun.

Hranické kulturní léto - Tereza Černochová

Jednou z akcí, které Městské kulturní zařízení  pořádá, je tradičně Hranické kulturní léto. Loni zde vystupovala například Tereza Černochová.

Chystá se zápis do 1. tříd základních škol

Školství - Zápis do prvních tříd pro školní rok 2012/2013 se uskuteční v pátek 8. února 2013 od 14. 00 do 18.00 hodin     a v sobotu 9. února 2013 od 9.00 do 11.00 hodin (kromě Drahotuš, ty mají v sobotu zápis od 8 do 10.)

Zapisují se převážně děti, které k 31. srpnu 2013 dovrší šesti let. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2013 do konce června 2014, může být přijato k plnění školní docházky již ve školním roce 2013/2014, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2007 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou pro přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2014 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
K zápisu také přijdou děti, které při minulém zápisu dostaly odklad povinné školní docházky.

Rodiče si mají přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Tiskopisy k zápisu vyplňují rodiče buď přímo u zápisu, nebo si je mohou stáhnout na webových stránkách škol,  vyplnit předem a odevzdat při zápisu. Jde o Žádost o přijetí dítěte  k základnímu vzdělávání, dále zápisní lístek, případně žádost o odklad povinné školní docházky.

ZŠ a MŠ Hranice IV- Drahotuše se představuje

Naše Základní a mateřská škola je školou rodinného typu s velmi dobrou dopravní dostupností z Hranic i okolních vesnic. Příjezdy i odjezdy autobusů navazují na začátek i konec vyučování. Výhodou naší školy je její poloha v blízkosti přírody. Děti o velké přestávce mohou relaxovat na školním dvoře, kde máme pískoviště, průlezky, klouzačku. Ve školní družině chodí na procházky k rybníku, do parku a na kluziště. V hodinách tělocviku se využívá opravená tělocvična s novým vybavením a moderní víceúčelová hřiště, které po vyučování slouží  i veřejnosti.

Ke kvalitnímu vyučování využíváme učebny vybavené dataprojektory, interaktivní tabulí, počítači, televizory a DVD přehrávači. Všechny třídy máme vybaveny novým nábytkem a výškově nastavitelnými lavicemi a židlemi.

Úspěšně pracujeme s počítačovými výukovými programy, realizujeme skupinové a projektové vyučování. Odborně proškolené učitelky v oboru dyslexie, logopedie a dyskalkulie pomáhají dětem překonávat případné potíže při zvládání učiva.

Dětem nabízíme 18 zájmových kroužků jako např. hra na flétnu, country tance, roztleskávačky, dívčí klub, keramika, angličtina, francouzština, práce na PC.

Dále žákům nabízíme výuku plavání, školy v přírodě, lyžařský kurz, předtaneční a zájezdy do divadla. Škola pořádá pěveckou soutěž regionálního charakteru POP NOTA.

Při naší škole aktivně pracuje elokované pracoviště ZUŠ Hranice (výuka hry na housle a hudební nauka).Velkou výhodou je spojené zařízení základní a mateřské školy- zde dochází k úzké spolupráci s 1. stupněm ZŠ. Provoz školní družiny je zabezpečen od 6.00 do16.00 h.

Významnou aktivitou je spolupráce s Hnutím na vlastních nohou – Stonožka (malujeme vánoční přáníčka a pořádáme nejrůznější nadační sbírky na pomoc dětem válkou zasažených oblastí).

Jako jedna ze čtyř škol v Olomouckém kraji a jediná ze základních škol v Hranicích a okolí se drahotušská škola stala v roce 2011 pilotní školou nové hry Kin-ball pocházející z Kanady.

Přijďte nás kdykoliv navštívit. Případné dotazy na telefonním čísle 581 641 033, o životě dětí naší školy na http://www.zsdrahotuse.cz/ .  

Zároveň Vás co nejsrdečněji zveme na Besedu s rodiči předškoláčků, která proběhne 29. ledna 2013 od 15.15 hod. v budově  MŠ Hranice IV – Drahotuše.

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2013/2014 se uskuteční  v budově naší školy v pátek 8. února 2013 v době od 14 do 18 hodin a v sobotu 9. února 2013 od 8 do 10 hodin.

Zapisují se děti narozené od 1. září 2006 do 31. srpna 2007, ale i ty, které k tomuto datu nedosáhnou šesti let. Pětileté děti, však musí dokázat, že mají všechny předpoklady stát se prvňáčkem. Rodiče nebo zákonní zástupci přinesou s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Věřte nám, že děláme vše pro to, aby se děti v drahotušské škole nejen hodně naučily, ale také dobře cítily a vyrostly z nich harmonické osobnosti.

  

Hranice hledají nejlepší  stavbu roku 2012


Stavební úřad - Návrhy na stavbu, která v roce 2012 nejvíce přispěla k zlepšení vzhledu města Hranic, je možné podávat do konce ledna 2013.

Stavbou roku může být vyhlášena jakákoliv stavební akce - novostavba, rekonstrukce, přístavba, nástavba, stavební nebo terénní úprava, řešení fasády. Za stavby se přitom považují i stavby pozemní, vodohospodářské, dopravní, stavby mostů, inženýrských konstrukcí, technologických zařízení a též sadové a parkové úpravy. Nepovažuje se za ni pouhé vybavení místností (úprava interiéru).

Stavební akce musí být zkolaudována do 31. prosince 2012. Investorem může být jakákoli právnická nebo fyzická osoba, bez rozdílu místa sídla nebo bydliště, ale nemůže jím být Město Hranice.

U stavby roku se přihlíží k architektonickému či urbanistickému řešení a jeho přínosu pro vzhled našeho města. Také k celkovému dojmu - výraz stavby, estetické řešení, funkčnost, kvalita a jakost prací, řemeslné provedení celku, detailu a použité materiály, délka provádění stavby a ke komplexnosti řešení - sadové úpravy pozemku a okolí stavby, řešení oplocení, nasvětlení stavby apod. Dále ke splnění požadavků orgánů státní správy - stavební úřad, památková péče, ochrana životního prostředí, k přínosu pro záchranu kulturních, historických nebo přírodních hodnot daného území a k invenci technických řešení, aplikaci ekologických technologií.

Návrhy na vyhlášení mohou podávat jakékoliv právnické nebo fyzické osoby a sdružení, výbory a komise rady města, členové zastupitelstva města, odbory MěÚ Hranice. Návrhy se zasílají stavebnímu úřadu MěÚ Hranice, který je předloží příslušné komisi k vyhodnocení. Následně bude "Stavba roku 2012" vyhlášena usnesením rady města.

Stavbou, která v loňském roce nejvíce přispěla k zlepšení vzhledu města Hranic, se stalo rozšíření Staré střelnice - tedy přestavba divadla V. Vlasáka.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální - Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v týdnu od 21. do 25. ledna  2013  v pondělí v době od 8 do 12 hodin a od 15.30 do 18 hodin, dále ve středu  od 8 do 12 hodin a ve  čtvrtek  od 9 do 10.30 hodin.

V pondělí v 7.30 a  8.30 proběhne cvičení jógy. Poté přijdou na řadu angličtináři, v 8.45 kurz pro pokročilé a v 9.30 a 10.15 začátečníci. V 10 hodin je na programu beseda a téma Jižní Francie, část Azurového pobřeží  (Monako – Cannes).Odpoledne, v 15.30 a 16.30 je na programu zdravotní cvičení. Křížovkáři přijdou na řadu v 15.30.

V úterý je od 9 hodin spinning v pohybovém studiu Blanka na Motošíně. Stolní tenisté mají vyhrazen čas od  10.15 do 11.15. Na tento den je také naplánován pěší výlet ze Středolesí přes Uhřínov a Hrabůvku do Hranic. Odjezd autobusu od Slavie je v 10 54 hodin a od pošty v 10 57. Délka trasy je 12 km. Je možno vyjít i z Uhřínova. Délka trasy je pak 10km. V případě příznivých sněhových podmínek je možno jet i na běžkách.

Ve  středu je v 7.30 a 8.30 zdravotní cvičení. Dále nastupují v 9.45 němčináři. Od 9.30 do 12 je stolní tenis. Odpoledne je ve 14 hodin počítačový kurz a opět stolní tenis. Ve čtvrtek je od 8.15 cvičení bosu, od  8.30 jóga,  a od  9.15 zumba.  Stolní tenisté nastupují od  9.30 do 10.30. V pátek od 14 hodin začíná plavání na Plovárně Hranice. Sraz účastníků je v 13.45.

Připomínáme vše členům, kteří opomněli zaplatit členské příspěvky za rok 2012, nechť je doplatí do konce měsíce ledna. 

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do 10 hodin.  

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English