Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2013 / Hranická radnice - 22. března 2013


obsah:

Hranická radnice - 22. března 2013

Na Světový den vody se chystá řada akcí

Životní prostředí  - Exkurzi do čističek odpadních vod,  návštěvu  vodních děl v okolí  nebo změření tvrdosti vody, to všechno  můžete podniknout při příležitosti Světového dne vody, který se připomíná 22. března.   Světový den vody, který   vyhlásilo Valné shromáždění OSN,  je zaměřen na čistotu, ochranu a šetření vod a potřebu ochrany vodních zdrojů.

V rámci Světového dne vody zpřístupní Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. v pátek 22. března od 8 do 13 hodin a v sobotu 23. března 2013 od 8 do 11 hodin prostory čistíren odpadních vod v Přerově, Hranicích a v Lipníku nad Bečvou.

Zájemci tak budou mít možnost prohlédnout si ve svém městě objekty čistírny odpadních vod, seznámit se s čistírenskou technologií a také se přesvědčit o kvalitě vyčištěné odpadní vody. Prohlídky budou probíhat organizovaně a budou zahájeny vždy v celou hodinu.

Hranická čistírna odpadních vod likviduje odpadní vody z aglomerace města Hranic, obce Teplice nad Bečvou a místní části Hranic, Drahotuše. Byla uvedena do provozu v roce 1969 a v letech 1985-1989 prošla  dílčí rekonstrukcí. Zásadní rekonstrukce se pak uskutečnila v letech 2000-2002.

Zájemci nebo skupiny se k exkurzi mohou přihlásit na e-mailových adresách: ČOV Přerov – Henčlov -  banarova@vakpr.cz, ČOV Hranice - a ČOV Lipník n.B. -hazmuka@vakpr.cz.

VaK Přerov současně nabízí občanům na počkání bezplatné stanovení tvrdosti  a pH v jednom přineseném vzorku vody. Akce bude probíhat od 22. března až do 5. dubna 2013. Vzorek je možno přinést do laboratoře pitných vod VaK Přerov, a.s., která sídlí na adrese Přerov, Šířava 483/21 (ve dvoře mezi vodárnou  a hasiči), každý pracovní den v uvedeném období mezi 7 a 13 hod.

Povodí Odry s.p. uspořádá již tradiční Den otevřených dveří na svých vodních dílech. Prohlídky proběhnou na vodních dílech Slezská Harta, Kružberk, Morávka a Žermanice (přehrada Šance je pro veřejnost uzavřena), na rybném hospodářství Kružberk a Žermanice (včetně prodeje ryb) a také na vodohospodářském dispečinku a laboratořích v Ostravě, ul. Varenská 49. Den otevřených dveří proběhne v sobotu 23. března 2013 od 9 do 15 hodin (poslední vstup ve 14.30 hod.).

Také  Povodí Moravy s.p. pořádá na přehradách Horní Bečva, Koryčany a Landštejn Den otevřených dveří. Zájemci budou moci s průvodcem nahlédnout do vnitřních prostor přehrady v sobotu 23. března od 9 do 14 hodin. Prohlídky začínají vždy v celou hodinu.

Povodí Odry i Povodí Moravy s.p. upozorňují na možnost úpravy programu v souvislosti s aktuálním vývojem počasí a dalšími nepředvídatelnými okolnostmi (povodně). Informace o případných změnách budou oznámeny na webových stránkách http://www.pod.cz/. a http://www.pmo.cz/

Na vyhlášení sportovce roku přijedou známí házenkáři

Tělovýchova  - Známí čeští  házenkáři budou hosty na tradiční akci Nejlepší sportovci  roku  2012. Účast potvrdili  přední činitel Evropské házenkářské federace Doc. PhDr. František Táborský, CSc. dále reprezentanti  v házené Josef Kučerka a Martin Stržínek  a významná osobnost historie hranické házené  PhDr. Lubomír Šnitzer. Připomeneme tak loňské výročí 50 let  oddílu mezinárodní házené v Hranicích.

Vyhlášení nejlepších hranických sportovců proběhne v úterý  16. dubna od 17 hodin ve dvoraně hranického zámku. V programu vystoupí Dívčí vokální skupina The Beatles Girls, moderovat bude dvojice Magdalena Havlínová a Pavel Nepala. V rámci akce proběhne také vyhlášení výsledků ankety Hranického týdne.

Zahajujeme zastávkový svoz odpadu ze zahrádek

Životní prostředí – Město Hranice bude letos opět přistavovat velkoobjemové kontejnery pro uložení odpadů ze zahrádek. Nově budou velkoobjemové kontejnery přistavovány zastávkovým způsobem,  dle níže uvedeného harmonogramu,  v zástavbě rodinných domů ve městě Hranice a v místních částech města Hranic. V místních částech se budou kontejnery rozmísťovat od 4. května.

Upozorňujeme občany, že kontejnery jsou učeny pouze na biologicky rozložitelné odpady, větve je vhodné rozřezat  na menší kousky.Přistavení kontejnerů  bude přítomen pracovník společnosti EKOLTES Hranice, a. s., který bude dohlížet na ukládaní pouze biologicky rozložitelných odpadů.

V případě, že Vám časový harmonogram nevyhovuje, můžete biologický odpad odevzdat ve Sběrném dvoře společnosti EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská ulice 606, Hranice.

Seznam míst velkoobjemových kontejnerů a časový harmonogram:

 

Vyhlašujeme konkurz na ředitele základní školy

Školství - Konkurz na ředitele Základní školy Tř. 1. máje vyhlásila Rada města Hranic. Základními předpoklady pro výkon funkce jsou vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, 4 roky pedagogické praxe, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav a znalost školských předpisů a problematiky řízení základní školy a příspěvkové organizace

K přihlášce je nutné přiložit ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, dále doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem, profesní životopis, koncepci rozvoje školy (max. rozsah 4 strany strojopisu), lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce (ne starší 2 měsíců), výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), čestné prohlášení podle ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění. Před konáním konkurzu se uchazeč podrobí  psychodiagnostickému testu.

Termín přihlášek je do 23. 4. 2013 včetně a Předpokládaný nástup do funkce  je  1. července  2013.

Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu Městský úřad Hranice, odbor školství a sociálních věcí, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice. Obálku označte:NEOTVÍRAT/1515/2013.

Přerov hledá ředitele základních i mateřských škol

Magistrát města Přerova  - Konkursní řízení na obsazení hned pět  míst ředitelů vyhlásilo město Přerov. Již dříve vypsali konkurz na místo ředitele  Základní školy  J.A. Komenského a Mateřská škola Přerov Předmostí, Hranická 14. Zde je termín podání přihlášek do  29. března 2013.

Předpokládaný nástup je  1. srpna  2013.

Dále v Přerově vyhlásili  výběrové řízení také na Základní školu Přerov, Trávník 27 a Základní školu Přerov, U tenisu 4.  Zde je termín přihlášek do 8. dubna a předpokládaný nástup 1. července  2013.

Výběrové řízení  je vyhlášeno i na místa ředitelů dvou mateřských škol, na Mateřskou školu Přerov, Dvořákova 23 a Mateřskou školu Přerov - Újezdec, Hlavní 61. Zde je termín přihlášek opět do 8. dubna a předpokládaný nástup 1. srpna  2013.   

Podrobné informace naleznete na webových stránkách města Přerova (http://www.prerov.eu/).

Nabízíme dům se zahradou v Máchově ulici v Hranicích

Majetek  - Dům se zahradou v Máchově ulici nabízí město Hranice za sníženou cenu. Na prodej je dům č.p. 935  v Máchově ulici, nádvoří  o výměře 94 m2 a pozemek  parc.č. 644/39 zahrada o výměře 290 m2. Výchozí cena je nyní snížena na 590 tisíc korun. Prohlídka nemovitosti se může uskutečnit na základě individuálního zájmu.

Město také nabízí pronájmy dalších prostor.

Podrobnější informace o prohlídkách nemovitosti, o pronájmech prostor i o dalších nabídkách prodeje či pronájmu ze strany města Hranic naleznete na webu  města  (www.mesto-hranice.cz) nebo na úřední desce, případně přímo na odboru správy majetku, kancelář číslo 313, paní M. Kaiserová,  telefon 581 828 235.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální - Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v týdnu od 25. – 29. března 2013  v pondělí v době od 8 do 12 hodin a od 15.30 do 18 hodin, ve středu od 8 do 12 hodin a ve  čtvrtek  od 9 do 11 hodin.

V pondělí v 7.30 a  8.30 proběhne cvičení jógy. Poté přijdou na řadu angličtináři, v 8.45 kurz pro pokročilé a v 9.30 a 10.15 začátečníci. V 9.30 začnou hrát stolní tenisté. V 10 hodin je naplánováno zpívání pro radost.  Odpoledne, v 15.30 a 16.30 je na programu zdravotní cvičení.  

V úterý je od 9 hodin spinning v Pohybovém studiu Blanka na Motošíně. Tento den je naplánována  i výroba velikonočních ozdob a dekorací od 8 hodin v Klubu. Přineste si s sebou věci na velikonoční výrobky.

Ve  středu je od 7.30 a 8.30 zdravotní cvičení. Od 9.45 nastoupí němčináři a od 9.30 do 12 je stolní tenis. Ve čtvrtek je od 8.15 cvičení bosu, od  8.30 jóga,  a od  9.15 zumba.  Plavání tento týden odpadá  - jsou prázdniny.

Klub seniorů zve ke společnému posezení,které se koná ve středu 3. dubna 2013 v divadle Stará střelnice ( u Vlasáků ) od 15 hodin. K příjemné zábavě přispěje vystoupení studentů hranického gymnázia s pořadem Džezový gympl. V režii Klubu je sladké občerstvení. Příjemnou zábavu přeje vedení Klubu.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do 10 hodin.  Jazykové verze

  • Čeština
  • English