Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2013 / Hranická radnice 22. února 2013


obsah:

Hranická radnice  22. února  2013

Městská policie vyhodnotila loňskou činnost  

Městská policie – Se svojí činností v roce  2012 seznámila zastupitele Městská policie Hranice. Celkově se dá říci, že loňský rok byl z hlediska městské policie o něco klidnější, než rok 2011.

Ze statistik vyplývá, že nejvíce je pácháno přestupků neukázněnými řidiči na úseku dopravy. Městská policie, ale postupně klade větší důraz, než na přestupky dopravní, na oblast veřejného pořádku a na kontroly dodržování obecně závazných právních předpisů. Přesto loni řešila městská policie  v dopravě téměř  1200 přestupků, za které byly uloženy pokuty ve výši 190 tisíc korun .

Městská policie loni oznámila celkem 25 podezření o spáchání trestného činu  Policii ČR. Strážníci celkem dvakrát použili služební zbraň a chytili  8 hledaných nebo pohřešovaných osob.  Celkem  15 lidí převezli na záchytku a odchytili  63  psů. Z toho bylo 28 psů předáno do psího útulku v Olomouci a  35 psů si převzali jejich majitelé.

Při své práci využívali strážníci městský kamerový dohlížecí systém. Jeho největší přínos je v prevenci. Díky kamerám byli v roce 2012 zadrženi pachatelé trestných činů výtržnictví a ublížení na zdraví.  

Loni získala městská policie v rámci dotačního Programu prevence kriminality dvě mobilní kamery s příslušenstvím. Na tento projekt ve výši  260 tisíc korun byla získána dotace ve výši  229 tisíc korun. Jedna mobilní kamera je umístěna v Sadech Čs. legií, druhá je využívána Policií ČR a je umístěna v Drahotuších.  

Strážníci dohlíží také na dodržování obecně závazných vyhlášek města a nařízení města a na dodržování zákazu podávání alkoholu a tabákových výrobků osobám mladším 18ti  let. Provádí preventivní kontroly v restauracích, barech a diskotékách. V roce 2012 jich provedli celkem 118.

V roce 2012 strážníci objevili v hranických ulicích 11 aut, které byly technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.V osmi případech se podařilo zjistit majitele těchto vraků, kteří následně vozidla z komunikace odstranili. Zbytek byl řešen prostřednictvím odboru dopravy, který je oprávněn do dvou měsíců od doručení výzvy vlastníku vozidla tento vrak odstranit.

Městská policie působí i v oblasti prevence. Dva vyškolení strážníci například provádí  přednášky  na základních i středních školách. Celkem jich loni uskutečnili 55. Městská policie se také podílela na tradiční akci pro mládež  „Hranické hry bez hranic – Bezpečné město“ a předváděla ukázky své činnosti na dalších akcích, jako byly například Den bez aut, rockové Hranice či dětské dny.

V roce 2012 oslavila Městská policie Hranice 20 let své působnosti ve městě Hranicích.

 Městská policie předvádí část svojí práce

Ukázky činnosti městské policie  jsou vždy zajímavé a zaslouženě  připoutají pozornost nejen dětských diváků.

Foto: archiv městské policie

S Hranicemi se seznámili žáci čtyř evropských zemí

Školství  - Na 40 žáků a učitelů ze škol  z Polska, Portugalska, Slovinska a Turecka přijelo minulý týden do Hranic na Základní školu 1. máje, aby se díky projektu Comenius seznámili se svými českými protějšky. Děti byly ubytovány u svých vrstevníků v hostitelských rodinách. V rámci programu v Hranicích zavítaly týmy žáků a učitelů také na hranickou radnici, kde je přijala starostka města Ing. Radka Ondriášová.

Děti z Projektu Comenius v Hranicích

Vybíráme nejlepší sportovce za loňský rok

Město Hranice  - Tradiční anketa o nejlepší sportovce loňského roku  se  rozbíhá. Nominace lze podávat do  25. února 2013. Sportovní oddíly a kluby mohou podávat v každé kategorii vždy nejvýše dvě nominace.  

Nejlepší sportovci se vybírají podle Kritérií vyhlašování nejlepších sportovců města, které  naleznete na webových stránkách města (www.mesto-hranice.cz – životní situace  - ostatní). 

Nominovaní sportovci musí být členy sportovního oddílu nebo klubu, který působí na území města Hranic a reprezentují tento oddíl nebo klub ve sportovních soutěžích.  Výjimkou je kategorie odchovanců, což jsou sportovci, kteří byli členy hranických oddílů a nyní dosahují vynikajících výsledků v mimohranických sportovních oddílech. To znamená, že dosáhli minimálně titulu mistra republiky dospělých,či medaile z mistrovství republiky dospělých, doma i v zahraniční, či jsou členy reprezentacev kategorii dospělých a za reprezentaci startovali.

Zvlášť jsou posuzovány olympijské sporty a neolympijské sporty. V olympijských sportech jsou hodnoceny kategorie jednotlivců a družstev s věkovým členěním a kategorie hendikepovaní  sportovci, která je bez věkového členění. Sportovci jsou věkově členěni do tří kategorií - do 15 let, od 16 do 19 let a 20 let a starší. Neolympijské sporty  nemají stanovené kategorie ani nejsou věkově členěny.

Nominace se musí zasílat na stanoveném formuláři, který můžete získat na podatelně Městského úřadu ve dvoraně zámku, na odboru školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu nebo na webových stránkách města.  Nominace se mohou zasílat poštou na adresu Městský úřad Hranice, odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu, Pernštejnské nám 1,  753 01 nebo předávat přímo na podatelně MěÚ Hranice. Na nominace, které nebudou podané na předepsaném formuláři  nebo doručené po termínu uzávěrky  nebude brán zřetel.

Oddíly a kluby mohou také podávat návrhy na ocenění sportovních seniorů, trenérů a funkcionářů, kteří se svou dlouholetou prací (20 a více let) výrazně zasloužili o rozvoj tělovýchovy v Hranicích. Tato žádost se podává volnou formou, včetně souhlasu nominovaného sportovce se zpracováním osobních údajů. Kromě údajů o  nominovaném je třeba uvést také  jméno, příjmení, adresu,  a telefon osoby, která nominaci podává.

Jednotlivé nominace vyhodnotí  Komise pro výběr nejlepších sportovců. Následně  proběhne slavnostní vyhlášení ve dvoraně zámku.

Přerov hledá ředitele školy

Magistrát města Přerova  - Konkursní řízení na obsazení místa ředitele  Základní školy  J.A. Komenského a Mateřská škola Přerov Předmostí, Hranická 14 vyhlásilo město Přerov.

Předpokládaný nástup je  1. srpna  2013. Podrobné informace naleznete na webových stránkách města Přerova (www.prerov.eu). Termín podání přihlášek je do  29. března 2013.

Můžete pro Hranice získat dětské hřiště

Životní prostředí - Šanci získat nové Rákosníčkovo hřiště mají všechna města, v jejichž blízkosti se nachází prodejny Lidl. Občané mohou výstavbu zbrusu nového hřiště ve svém okolí podpořit hlasováním na webových stránkách http://www.lidl-rakosnickova-hriste.cz/, nebo lze hlas poslat i prostřednictvím SMS zprávy. Hlasování veřejnosti podpoří soutěž o atraktivní ceny, mezi nimiž nechybí ani rodinné pobyty, či dětské sportovní potřeby.

Stačí zdarma hlasovat na: http://www.lidl-rakosnickova-hriste.cz/

Hlasovat můžete od 1. do 28. února 2013. O tom, zda bude Rákosníčkovo hřiště i v Hranicích, rozhodněte Vy! 

Závěr zjišťovacího řízení je vyvěšen na úřední desce

Životní prostředí - Ministerstvo životního prostředí Praha sdělilo Městu Hranice, že pro záměr „CTPark Hranice – HR 2-4 SMITH MEDICAL“ vydalo dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, závěr zjišťovacího řízení.

Úplný text závěru zjišťovacího řízení je vyvěšen do 28. února 2013 na úřední desce MěÚ Hranice a v místní části Drahotuše. Do závěru lze nahlédnout v informačním systému EIA na internetových stránkách www.cenia.cz/eiawww.mzp.cz/eia pod kódem OV 8139.

Přerov hledá ředitele školy

Magistrát města Přerova  - Konkursní řízení na obsazení místa ředitele  Základní školy  J.A. Komenského a Mateřská škola Přerov Předmostí, Hranická 14 vyhlásilo město Přerov. Předpokládaný nástup je  1. srpna  2013. Podrobné informace naleznete na webových stránkách města Přerova (http://www.prerov.eu/). Termín podání přihlášek je do  29. března 2013.

Pozor na prázdninové volno v mateřských školách

Školství – S předstihem,aby si rodiče mohli naplánovat dovolenou, upozorňujeme na prázdninový provoz mateřských škol. Letos jsou jako první uzavřeny mateřské školy Pohádka Hromůvka  od 1. července do  26. července, dále ZŠ a MŠ Struhlovsko  také od 1. července do 31. července a  ZŠ a MŠ Šromotovo, která bude kvůli plánované rekonstrukci budovy uzavřena celé prázdniny, tedy od 1. července do  30. srpna.

Jako další bude mít prázdninovou pauzu MŠ Sluníčko Plynárenská  a to od 15. července do 9. srpna. Následuje soukromá Prima školka  v Komenského ulici  která má volno od  22. července do  23. srpna. MŠ Míček  Galašova má dovolenou od  29. července  do  23. srpna. Ve stejnou dobu, tedy 29. července  začíná volno v ZŠ a MŠ Drahotuše, které potrvá až do  30. srpna.    

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální - Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v týdnu od 25. února do 1. března 2013  v pondělí v době od 8 do 12 hodin a od 15.30 do 18 hodin, a ve  čtvrtek  od 9 do 11 hodin.

V pondělí v 7.30 a  8.30 proběhne cvičení jógy. Poté přijdou na řadu angličtináři, v 8.45 kurz pro pokročilé a v 9.30 a 10.15 začátečníci. V 10 hodin začíná zpívání pro radost. Odpoledne, v 15.30 a 16.30 je na programu zdravotní cvičení.

V úterý je od 9 hodin spinning v Pohybovém studiu Blanka na Motošíně. Na tento den je také nachystán běžkařský výlet z Pusteven do Rožnova . Trasa je středně náročná, dlouhá13 km, převážně s kopce. Odjezd vlaku z Hranic hl. n. je v 6.36 a z Hranic- města v 6.42.

Ve středu  27. února je Den otevřených dveří a to  od  9 až do 16 hodin. Na programu je seznámení s činností a vybavením Klubu seniorů Hranice, připomenutí činnosti v roce 2012 (kroniky, fotografie), seznámení s plánem činnosti na r. 2013 a výběr členských příspěvků na r. 2013 ve výši 70 korun.

Ve čtvrtek je od 8.15 cvičení bosu, od  8.30 jóga,  a od  9.15 zumba.  Stolní tenisté si zahrají od  9.30 do 11 hodin. V pátek od 14 hodin začíná plavání na Plovárně Hranice. Sraz účastníků je v 13.45.

Pro velký zájem o divadelní představení Noc  v Benátkách jsme  zajistili dalších 20 vstupenek. Představení se bude konat  ve čtvrtek 21. března. Jedná se o zájemce přihlášené od čísla 50 po číslo 70. Odjedete malým autobusem ze Šromotova náměstí v 16.45 do divadla Antonína Dvořáka v Ostravě. Vstupenky se budou prodávat 25. února v Klubu  během dopoledne i odpoledne až  do 16  hodin.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do 10 hodin.  Jazykové verze

  • Čeština
  • English