Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2013 / Hranická radnice 25. ledna 2013


obsah:

Hranická radnice 25. ledna 2013

Do konce ledna lze žádat o granty a příspěvky

Město Hranice – Do konce měsíce ledna je možné žádat o  granty a příspěvky z rozpočtu města. I přes obtížnou ekonomickou situaci přitom ani letošní rozpočet peníze na granty a příspěvky nekrátí. Celkem je na granty (včetně investičních) a příspěvky v rozpočtu na rok 2013 vyčleněno 4,565 milionů korun, stejně jako loni.

Město poskytuje granty v oblasti kultury (630 tisíc korun), tělovýchovy  (300 tisíc korun), spolupráce partnerských měst (300 tisíc korun), sociálních věcí a zdravotnictví (220 tisíc korun), životního prostředí (150 tisíc korun), prevence  kriminality mládeže (150 tisíc korun) a životního prostředí (50 tisíc korun). Na oblast investic a oprav v kultuře a tělovýchově a sociální zařízení jde 500 tisíc korun a na podporu oprav objektů památkové péče na území  města 250 tisíc korun. Celkově tak město vynakládá na granty,  včetně grantů investičních více než 2,5 milionu korun.

Na příspěvky je určeno více než 2 miliony korun. Z toho 900 tisíc na podporu sportu dospělých, 685 na mládežnický sport,  280 tisíc na  příspěvky v sociální oblasti, 100 tisíc na kulturu  a 50 tisíc na oblast životního prostředí. Přes značné prostředky, které město do této oblasti vkládá, jsou každoročně požadavky žadatelů jak u grantů, tak i u příspěvků až několikanásobně větší, než jsou možnosti městského rozpočtu.

Letos je v grantech a příspěvcích několik změn. V grantovém programu došlo od 1. ledna k rozšíření grantů na podporu investic a oprav o oblast sociální. V Zásadách pro poskytování příspěvků se upřesňuje postup při příjmu žádostí v případě vyhlášení dalšího kola.  V obou dokumentech společně pak dochází ke změně v podávání přihlášek a žádostí v elektronické podobě. Každá žádost i přihláška musí být podána v samostatné emailové zprávě.

Žádosti se podávají podle pravidel, stanovených v Grantovém programu města Hranic a v Zásadách pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Hranic. Jejich znění naleznete na webových stránkách města. (www.mesto-hranice.cz) v rubrice  „Životní situace  - Granty a příspěvky.

Chystá se zápis do 1. tříd základních škol

Školství - Zápis do prvních tříd pro školní rok 2012/2013 se uskuteční v pátek 8. února 2013 od 14. 00 do 18.00 hodin     a v sobotu 9. února 2013 od 9.00 do 11.00 hodin (kromě Drahotuš, kde v sobotu proběne zápis od  8 do 10 hodin)

Zapisují se převážně děti, které k 31. srpnu 2013 dovrší šesti let. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2013 do konce června 2014, může být přijato k plnění školní docházky již ve školním roce 2013/2014, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2007 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou pro přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2014 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
K zápisu také přijdou děti, které při minulém zápisu dostaly odklad povinné školní docházky.

Rodiče si mají přinést rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a dobrou náladu. Tiskopisy k zápisu vyplňují rodiče buď přímo u zápisu, nebo si je mohou stáhnout na webových stránkách škol,  vyplnit předem a odevzdat při zápisu. Jde o Žádost o přijetí dítěte  k základnímu vzdělávání, dále zápisní lístek, případně žádost o odklad povinné školní docházky.

Začátek povinné školní docházky odloží ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku a doložené doporučujícím posouzením PPP a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

ZŠ a MŠ Šromotovo se představuje

Vážení rodiče milých předškoláků. Právě teď si vybíráte školu, ve které získá Vaše dítě základní vzdělání. Jeho kvalita ovlivní výrazným způsobem úspěšnost Vašeho dítěte v dalším životě. Dětští psychologové potvrzují, že kvalita školy na prvním stupni ovlivňuje individuální úspěšnost dětí, úroveň třídních kolektivů na stupni druhém formuje sociální vztahy dětí. Každý si přejeme mít úspěšné a spokojené děti s dobrými kamarády. Jak toho s pomocí školy dosáhnout? Jakou školu si vybrat?

Jedna z možností je dát důvěru škole, do které jsme sami chodili a byli jsme s její úrovní spokojeni. Vlastní zkušenosti jsou jistě k nezaplacení, ale uvědomme si, že obsah a zejména způsob výuky se od našich školních let výrazně změnil. Škola Šromotovo patří v Hranicích mezi ty školy, které první zachytily moderní metody při zachování kvality. Jako první škola začala vyučovat podle osnov obecné školy, osnov, které zdůrazňovaly vzájemnou propojenost jednotlivých předmětů, propojenost teorie a praxe. Jako první se stala právním subjektem, tj. školou hospodařící samostatně s příspěvkem zřizovatele. Samostatné hospodaření naučilo zaměstnance a žáky školy zodpovědnosti.

V nižších třídách je stěžejní bezpečnost dětí. Proto často sáhneme po škole nejbližší k našemu bydlišti, bez ohledu na její kvality. Příchod na školu Šromotovo je již několik let opatřen přechodem pro chodce se semaforem, který okamžitě reaguje na stisknutí tlačítka. Navíc ostatní stěžejní přechody ve městě jsou před začátkem vyučování pod dohledem strážníků městské policie. Více rizikový je odchod ze školy. Proto nabízíme pro všechny děti možnost využití volného času formou kroužků, pro nejmenší nabízíme pět oddělení školní družiny. Družina na naší škole úžasným způsobem spojuje relaxaci s tvůrčí činností. Jistě i Vy jste viděli výrobky dětí z naší družiny na vlastní oči, ať již na výstavách či v dětském oddělení hranické nemocnice.

Dalším podstatným zdrojem informací jsou zkušenosti našich známých. Na škole Šromotovo jdeme ještě dále a jsme velmi otevření v poskytování informací. Necháváme Vás nahlédnout pod pokličku, prezentujeme svou práci, učíme přímo před Vašimi zraky. Pro předškoláky pořádáme pravidelně cyklus vzájemného setkání předškoláků, rodičů a učitelů prvního stupně. Obrovským přínosem těchto setkání je poznání prostředí školy před nástupem do první třídy, vzájemné poznání pedagoga, rodiče a dítěte a zjištění, zda naše dítě splňuje požadavky na předškolní zralost. Vaše dítě tak již 1. září zná prostředí školy, má své kamarády ve třídě, zná svou paní učitelku a ta se zná s rodiči. Tuto zkušenost nemůžete získat například jednorázovou návštěvou při dni otevřených dveří.

V trendu spolupráce a otevřenosti pokračujeme i nadále. Rodičům žáků 1. tříd nabízíme v odpoledních hodinách ukázkové hodiny matematiky, českého a anglického jazyka. Dále je u nás dlouhodobě pracující Žákovský parlament. Podílí se na řízení školy, organizuje aktivity pro žáky, ovlivňuje využití finančních prostředků. Žáci se tak učí zodpovědnosti i toleranci.

Za nejdůležitější kritérium považujeme kvalitu výuky. My ji zjišťujeme dlouhodobě ověřováním pomocí standardizovaných testů. Výtah z výsledků zveřejňujeme ve výroční zprávě a na webu školy, případné rezervy nás nutí ke zkvalitňování naší práce. V naposledy zjišťované úrovni informační gramotnosti jsme byli nejlepší škola v České republice a to dokonce v konkurenci gymnázií.

Informační technologie jsou silnou stránkou naší školy. Využíváme je na rozdíl od průměrných škol nejen v rámci specializovaného předmětu, ale i v rámci ostatních předmětů obou stupňů školy. Počítač, dataprojektor, ozvučení či interaktivní tabule se postupně stávají standardní součástí tříd jako lavice, tabule či křída. Na webu školy si můžete prohlédnout, co umí naši žáci na počítači. Zvažte, zda byste i Vy chtěli, aby Vaše dítě mělo v tomto věku takové dovednosti.

Všechny hranické školy nabízejí výuku anglického jazyka od 1. třídy. Na škole Šromotovo nabízíme později jazykově zdatným žákům výběr z němčiny, francouzštiny a ruštiny. V jazykových soutěžích, zejména v konverzačních dovednostech, dosahují naši žáci vynikajících výsledků a to i na celostátní úrovni. Na středních školách jsou pak absolventi naší školy zařazováni do jazykově zdatnějších skupin. Své jazykové dovednosti rozvíjejí žáci vyšších ročníků i během svých zahraničních výjezdů v rámci školních projektů.

Vážení rodiče, pokud i Vy chcete pro své dítě laskavé, vlídné prostředí s kvalitními a důslednými pedagogy, přijďte 8. či 9. února  k zápisu do 1. třídy školy Šromotovo. Bude nám ctí Vás přivítat. Více se o nás dozvíte na http://www.zssromotovo.cz/ či na telefonu 581 659 166.

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Šromotovo

ZŠ Šromotovo

Ilustrační foto: Ellen Hašová

Spalováním nevhodných paliv a odpadů si ničíte zdraví

ilustrační foto - kouřŽivotní prostředí  -  Současné chladné počasí je na mnoha místech v Hranicích a okolí doprovázeno zápachem a tmavým štiplavým kouřem. Někteří obyvatelé totiž topí  vším, co jim přijde pod ruku. Nezákonným spalováním odpadů doma v kamnech, či používáním nekvalitních paliv a zastaralého topného zařízení ale vzniká velké množství zdraví nebezpečných zplodin.

I když se spálení odpadu může jevit jako bezstarostná a rychlá forma jeho likvidace, v žádném případě tomu tak není. Pálením odpadních materiálů se vytváří velké množství jedovatých látek, které ohrožují vaše zdraví a zdraví ostatních obyvatel (sousedů). V žádném z domácích topenišť se nevytvářejí teploty dostatečně vysoké, aby toxické látky bezpečně zlikvidovaly.

Dle současně platné legislativy je spalování odpadů, hnědého uhlí energetického, uhelných kalů, proplástků a lignitu v lokálních topeništích zakázáno. Fyzické osoby jsou povinny nakládat s odpady podle systému, které stanovuje město.

Jak správně topit a přitom neznečišťovat ovzduší:

  • Spalujte v kotli pouze palivo, předepsané výrobcem.
  • Provozujte kotel pouze na projektovaný výkon.
  • Používejte kotel s vysokou účinností spalování.
  • Nechte si kotel pravidelně seřídit – je to důležité pro jeho úsporný a bezpečný provoz.
  • Nespalujte odpad!
  • Pravidelně zajistěte údržbu komínu kominíkem.
  • Zastaralý kotel se snažte nahradit modernějším s účinnějším zařízením. Nejen, že snížíte množství emisí z vytápění, ale moderní kotle s lepším spalováním mohou přinést také značnou úsporu na palivu. Informujte se o možnostech vytápění a dotací.

Ilustrační foto: Odbor životního prostředí

Hledáme stavbu roku 2012

Stavební úřad – Ještě do konce ledna je možné podávat návrhy na stavbu, která v roce 2012 nejvíce přispěla k zlepšení vzhledu města Hranic. Stavbou roku může být vyhlášena jakákoliv stavební akce. Za stavby se přitom považují i stavby pozemní, vodohospodářské, dopravní, stavby mostů, inženýrských konstrukcí, technologických zařízení a též sadové a parkové úpravy. Nepovažuje se za ni pouhé vybavení místností (úprava interiéru).

Stavební akce musí být zkolaudována do 31. prosince 2012. Investorem může být jakákoli právnická nebo fyzická osoba, bez rozdílu místa sídla nebo bydliště, ale nemůže jím být Město Hranice.

Návrhy se zasílají stavebnímu úřadu MěÚ Hranice, který je předloží příslušné komisi k vyhodnocení. Následně bude "Stavba roku 2012" vyhlášena usnesením rady města.

Program Klubu seniorů

Sociální - Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v týdnu od 28. ledna do 1. února 2013  v pondělí v době od 8 do 12 hodin a od 15.30 do 18 hodin, dále ve středu  od 8 do 12 hodin a ve  čtvrtek  od 9 do 11 hodin.

V pondělí v 7.30 a  8.30 proběhne cvičení jógy. Poté přijdou na řadu angličtináři, v 8.45 kurz pro pokročilé a v 9.30 a 10.15 začátečníci. Od 9.30 do  12 nastoupí stolní tenisté. V 10 hodin je naplánováno zpívání pro radost. Odpoledne, v 15.30 a 16.30 je na programu zdravotní cvičení.

V úterý je od 9 hodin spinning v pohybovém studiu Blanka na Motošíně.. Odpoledne je plánována turistická vycházka.

Ve  středu je v 7.30 a 8.30 zdravotní cvičení. Dále nastupují v 9.45 němčináři. Od 9.30 do 12 je stolní tenis. Odpoledne je ve 14 hodin počítačový kurz a opět stolní tenis. Ve čtvrtek je od 8.15 cvičení bosu, od  8.30 jóga,  a od  9.15 zumba.  Stolní tenisté nastupují od  9.30 do 11 hodin. V pátek od 14 hodin začíná plavání na Plovárně Hranice. Sraz účastníků je v 13.45.

Koncert bratří Nedvědů s kapelou Souhvězdí jisker se koná v divadle v Novém Jičíně v sobotu 9. února. Odjezd je v 17.45 ze Šromotova nám, vstupenky  stojí 280 a 300 korun plus 50 korun na  autobus. Prodej vstupenek bude 28. ledna od 7.30 v Klubu seniorů.Jazykové verze

  • Čeština
  • English