Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2013 / Hranická radnice 4. ledna 2013


obsah:

Hranická radnice  4. ledna 2013

Loni se v Hranicích proinvestovaly desítky milionů korun

Město Hranice -  Desítky milionů korun se v Hranicích proinvestovaly v loňském roce. Připomínáme  ty nejvýznamnější akce.

Rekonstrukce Sadů Čs. legií.

O rekonstrukci hranického parku usilovalo město  řadu let.  Nakonec se na ni podařilo získat dotaci z Regionálního operačního programu  Střední Morava. Akce začala již na konci roku  2011 a vyšla zhruba na 18 milionů korun. V lednu byly vykáceny dřeviny ve špatném zdravotním stavu a neperspektivní stromy a keře. Na jaře byly vysázeny nové dřeviny odolné vůči kolísání hladiny spodní vody.  V parku došlo k opravě sítě cest,  byl zrekonstruován  hudební pavilon i  kašna. Park ve své nové podobě také umožňuje bližší kontakt  s řekou pomocí nových vyhlídek. Aby park lákal všechny generace, nezapomnělo se na dětská hřiště a na nejnutnější zázemí pro návštěvníky  (toalety). Park byl dokončen a otevřen 30. června a slavnostní otevření proběhlo  1. září.  

Oprava Hviezdoslavovy ulice

Ulice Hviezdoslavova dostala novou vozovku, chodníky, parkovací místa i kontejnerová stání. Na ulici jsou i zpomalovací prvky. Chodníky byly nově předlážděny zámkovou dlažbou.  Navazovala na rekonstrukci ulice Studentská, která byla opravena  již v loňském  roce. Také zde proběhla celková rekonstrukce vozovky,  chodníky byly předlážděny zámkovou dlažbou. Opraveny a nově nasvíceny byly i přechody pro chodce. Dostalo se i na autobusovou zastávku, kontejnerová stání a parkovací místa. Oprava obou ulic  stála necelých 15 milionů korun.

Rekonstrukce  kotelen

Rekonstrukce   zastaralých kotelen na základní škole 1. Máje a Základní a mateřské škole Šromotovo probíhala v létě a na podzim tak, aby byla dokončena před topnou sezónou. Akce stála  téměř šest milionů korun (5 670 tisíc korun) a na financování rekonstrukce kotelen byly využity prostředky, které město letos získalo z  výherních hracích automatů a loterií

V rámci rekonstrukce došlo k výměně starých neefektivních kotlů za nové kondenzační kotle do výkonu  50kw.  Místo jedné centrální kotelny pro každou školu, což znamenalo velké ztráty tepla  kvůli dlouhým rozvodům,  má nyní ZŠ 1. máje kotelny dvě  a ZŠ a MŠ Šromotovo dokonce tři  - pro starou  a novou budovu a pro  tělocvičnu.  V rámci celé akce byla v tělocvičně ZŠ Šromotovo také vyměněna stará topná tělesa. 

Zateplení Domova seniorů

Šlo o druhou  etapu celkové rekonstrukce komplexu Domova seniorů. Akce probíhala od 18. června do začátku října V jejím rámci došlo  k opravě střechy, zateplení vnějšího pláště budovy, úpravě vstupů do budovy a také opravě  lodžií, jak bytových tak schodištních. V některých částech budovy byly instalovány venkovní žaluzie.

Domov seniorů v novém kabátě

Město Hranice na tuto akci získalo dotaci ve výši 90% způsobilých výdajů. Projekt byl spolufinancován z fondů Evropské unie (z Fondu soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady na zateplení Domova seniorů činily okolo 16 milionů korun.

Regenerace sídliště Galašova  

2. etapa regenerace sídliště Galašova a Na Hrázi byla zahájena v druhé polovině srpna a skončila koncem října. Tato etapa navázala na první  část rekonstrukce, která probíhala v roce 2010. Město na ni získalo dotaci z Programu regenerace panelových sídlišť  Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 3,3, miliony korun a samo se podílelo dalším více než milionem. Celkové náklady tak dosáhly téměř 4,8 milionů korun. 

V rámci druhé etapy se prováděly opravy stávajících chodníků,  komunikací podél Veličky a také parkovišť. Zároveň se zbudovalo nové parkoviště s deseti stáními a propojovací chodník. Na komunikaci byl umístěn zpomalovací práh, který zároveň plní funkci  přechodového místa. Došlo také k výsadbě  zeleně. V rámci dotace byly k Domu dětí a mládeže instalovány nové dětské prvky - lanový kámen a lezecký prvek. Další  dětské prvky tam dodal odbor životního prostředí.

Další akce  

Další akce, které město buď přímo samo provádělo, nebo se na nich podílelo, připomínáme jen krátce. Byla to například oprava fasády ZŠ Drahotuše, která stála zhruba 2 miliony korun.

Pro občany  důležitá byla rekonstrukce Pivovarských schodů za více než milion korun. Opravena byla také přilehlá zeď.  Na schodišti nově vznikly sjezdy pro kočárky.

Opravené Pivovarské schody

Město se podílelo také na významné akci vodovod Potštátsko  částkou 2,5 milionů korun, což nám umožnilo zajistit kvalitní pitnou vodu pro místní části Hranic Středolesí a  Uhřínov. Město také poskytlo příspěvek na opravu tribuny  na stadionu v Hranicích ve výši 2,9 milionu korun.

 

Nabízíme dům se zahradou a pronájem prostor

Majetek  - Dům se zahradou v Máchově ulici nabízí město Hranice za sníženou cenu. Na prodej je dům č.p. 935  v Máchově ulici, nádvoří  o výměře 94 m2 a pozemek  parc.č. 644/39 zahrada o výměře 290 m2. Výchozí cena je nyní snížena na 590 tisíc korun. Prohlídka nemovitosti se může uskutečnit na základě individuálního zájmu.

Město také nabízí pronájem prostorů na zámku po bývalém Café baru. Jde o dvě místnosti o výměře 93,70 m2 a 44,50 m2 v přízemí u jižního vstupu do zámku. Cena pronájmu je 1100 korun za m2 za rok. Místnosti jsou určeny pro podnikatelské účely. 

K místnostem lze pronajmout  i část pozemku parc.č.st. 3/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 57 m2  v předzámčí u jižního vstupu do zámku.

Podrobnější informace o prohlídkách nemovitosti, o pronájmech prostor na zámku i o dalších nabídkách prodeje či pronájmu ze strany města Hranic naleznete na webu  města  (www.mesto-hranice.cz) nebo na úřední desce, případně přímo na odboru správy majetku, kancelář číslo 313, paní M. Kaiserová,  telefon 581 828 235.

Zásady poskytování grantů a příspěvků se mění

Město Hranice – Několik změn se objeví od  ledna 2013 v Grantovém programu měst Hranic a také v Zásadách pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Hranic.

V grantovém programu dojde od 1. ledna k rozšíření grantů na podporu investic a oprav o oblast sociální.V Zásadách pro poskytování příspěvků se upřesňuje postup při příjmu žádostí v případě vyhlášení dalšího kola.  V obou dokumentech společně pak dochází ke změně v podávání přihlášek a žádostí v elektronické podobě. Každá žádost i přihláška musí být podána v samostatné emailové zprávě.

Nový grantový program a Zásady pro poskytování příspěvků můžete nalézt na webových stránkách města www.mesto-hranice.cz v rubrice  „Životní situace  - Granty a příspěvky.

 

Obyvatelé Hranicka mají možnost vyplnit dotazník

Hranicko  - Pod titulem „Jak se daří, co se líbí, kde to skřípe, co tu chybí: vyjádřete se k budoucnosti naší obce i regionu, spouští rozvojové organizace  Hranicka  dotazníkové šetření mezi obyvateli regionu. Dotazník bude důležitým podkladem pro nastavení rozvojových oblastí a priorit jak jednotlivých obcí, tak celého Hranicka pro období let 2014 až 2020.

Pro správné nastavení směrů rozvoje je ale velmi důležité znát aktuální názory a přání občanů, vědět, jak jsou (ne)spokojeni s kvalitou života v naší obci, s dopravou, bezpečností, životním prostředím, možnostmi trávení volného času či nabídkou služeb.

Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění zabere 10 až 15 minut. Uzávěrka pro sběr dotazníků je 31. ledna 2013.

Dotazník je možno vyplnit buď elektronicky na internetovém odkazu www.regionhranicko.cz/dotaznik, nebo ho naleznete na hranickém městském úřadě, kde také naleznete sběrné boxy pro vhození vyplněných dotazníků.

Budeme rádi, když o dotazníku řeknete také svým rodinným příslušníkům, známým a kolegům. S dotazy se obracejte na manažera MAS Hranicko Mgr. Františka Kopeckého, tel.: 773583020, e-mail: f.kopecky@regionhranicko.cz

Předem děkujeme za Váš aktivní zájem.

 Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální - Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v týdnu od 7. do 11. ledna  2013  v pondělí v době od 8 do 12 hodin a od 15.30 do 18 hodin, dále ve středu  od 8 do 12 hodin a ve  čtvrtek  od 9 do 10.30 hodin.

V pondělí v 7.30 a  8.30 proběhne cvičení jógy. Poté přijdou na řadu angličtináři, v 8.45 kurz pro pokročilé a v 9.30 a 10.15 začátečníci. Od 9.30 do  12 nastoupí stolní tenisté. V 10 hodin se sejde výbor Klubu seniorů. Odpoledne, v 15.30 a 16.30 je na programu zdravotní cvičení. V 15.30 dostanou také příležitost křížovkáři.

V úterý je od 9 hodin spinning v pohybovém studiu Blanka na Motošíně.. Od 10.15 mají hodinu stolní tenisté.  Ve  středu je v 7.30 a 8.30 zdravotní cvičení. Dále nastupují v 9.45 němčináři. Od 9.30 do 12 je stolní tenis. Odpoledne je ve 14 hodin počítačový kurz a opět stolní tenis.

Ve čtvrtek je od 8.15 cvičení bosu, od  8.30 jóga,  a od  9.15 zumba.  Stolní tenisté nastupují od  9.30 do 10.30. V pátek od 14 hodin začíná plavání na Plovárně Hranice. Sraz účastníků je v 13.45.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do 10 hodin.  

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English